BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Chia sẻ: phamlan

Tài liệu tham khảo chuyên về biểu mẫu, văn bản - BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN.

Nội dung Text: BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

MẪU BÁO CÁO CÔNG ĐOÀN

CÔNG ĐOÀN CS ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI THỦ NGHĨA VIỆT
NAM
CĐ đơn vị:.................................................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
M ---------------------------------
Cần Thơ, ngày tháng năm

BÁO CÁO SƠ KẾT
CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2006 - 2007
(Thời gian báo cáo tính từ tháng 01/7 đến tháng 31/12/2006)

TÌNH HÌNH CHUNG


I/ BÁO CÁO SỐ LIỆU CƠ BẢN:
1. TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ CBGV, CNV TRONG ĐƠN VỊ:
- Tổng số CBGV, CNV trong đơn vị:...................................Nữ.................................
- Tổng số CBGV, CNV trong biên chế:...................................Nữ.............................
- Tổng số CBGV, CNV hợp đồng trường trả lương..............................Nữ.................
- Tổng số CBGV, CNV hợp đồng đơn vị trả lương..............................Nữ.................
2. Công tác phát triển Đảng:
- Tổng số đảng viên:...............................................................Nữ:..............................
- Tổng số đoàn viên tham dự lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng:....................Nữ............
- Số đảng viên được kết nạp trong học kỳ I.................................................nữ...........
- Đơn vị không có Chi bộ Đảng:.................................................................................
3. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn:
- Số CBVC đi học để đạt trình độ:
Cao đẳng.................................................Đại học.............................................
Thạc sĩ.....................................................Tiến sĩ...............................................
Ngoại ngữ.............................................Quản lý giáo dục.................................
- Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị:
Số CBVC đi học đạt trình độ: Trung cấp.......... cao cấp............cử nhân..........
- Tổng số đề tài đăng ký nghiên cứu khoa học:
Trong đó: Cấp trường........................cấp Thành phố................
Cấp Bộ..............................cấp Nhà nước.............
4. Tổ chức Công đoàn:
- Tổng số đoàn viên công đoàn..........................................nữ...........................................
Trong đó biên chế:…………………………….….nữ…………………..
Hợp đồng đơn vị trả lương:……………………nữ……………………
- Số đoàn viên được kết nạp trong học kỳ I.....................nữ.............................
- Tổng số UV BCH CĐBP (tổ CĐ trực thuộc CĐ Trường):
Trong đó: Trình độ chuyên môn: Trung cấp.........Cao đẳng........ĐH trở lên.........
Trình độ chính trị: Trung cấp..............cao cấp..............cử nhân.............
Trình độ nghiệp vụ Công đoàn: Chứng chỉ..........cao
đẳng.......ĐH..........
II. PHONG TRÀO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN:
1. Công tác tổ chức tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách pháp luật mới, triển khai
thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X, tuyên truyền phổ biến luật
giáo dục.
Số người tham dự:..................................................................................
2. Phong trào thi đua và thực hiện các cuộc vân động:
a) Việc triển khai nội dung “Kỷ cương - Trách nhiệm” trong cuộc vận động “Dân chủ -
Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” do CĐ GDVN phát động và triển khai chỉ đạo
thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong
giáo dục” năm học 2006 - 2007. Đăng ký thi đua do CĐ trường phát động ………
b) Vai trò của CĐ trong việc triển khai NĐ 79/NĐ-CP của chính phủ về tự chủ trong
giáo dục.
- Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị (nếu có)
- Xây dựng qui chế dân chủ trong đơn vị (nếu có)
- Tham gia hội đồng khoa
- Vai trò của Công đoàn trong việc triển khai NQ 14/CP về đổi mới giáo dục ĐH
- Vai trò của CĐ tham gia trong việc đào tạo tín chỉ.
c) Công tác kế hoạch hóa gia đình:
- Tổng số CBVC sinh con thứ 3.............................................................
- Hình thức xử lý vi phạm..............................................................
d) Công tác thi đua và các cuộc vận động:
- Đăng ký sáng kiến cải tiến và đề tài khoa học
- Đăng ký danh hiệu thi đua CĐ năm học 2006 – 2007 (vững mạnh, vững mạnh xuất
sắc)
III.THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH,CHĂM LO BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI
ÍCH NGƯỜI LAO ĐỘNG
1. Triển khai thực hiện chế độ lương mới và phụ cấp trong ngành theo các Nghị
định của Chính phủ đã ban hành.
Khó khăn, vướng mắc:
2. Tổng số thu nhập bình quân hàng tháng/người…………………………
3. Tổng số vay vốn ngân hàng từ tháng 6-12/2006: Xét giới thiệu vay vốn ở Ngân
hàng Công thương …….. đơn với số tiền ……………, Ngân hàng TMCP Miền
Tây…… đơn với số tiền ……………….
Hiệu quả của việc phát vay, những khó khăn, vướng mắc…….
3. Thực hiện chế độ chính sách CĐ: Thăm hỏi, phúng điếu, đám cưới, TCKK,
NDSPHSK (số người, số tiền)…….
IV. CÔNG TÁC XÃ HỘI:
1. Công tác từ thiện nhân đạo
- Tổng số Mẹ VNAH đơn vị hiện đang phụng dưỡng: ……………
- Kết quả số tiền, hiện vật ủng hộ giáo dục vùng sâu vùng xa :
- Số tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do cơn bão số 6, số 9 gây ra
- Số tiền mua trái phiếu chính phủ:
2. Các hình thức từ thiện khác :
V. CÔNG TÁC NỮ CÔNG VÀ THIẾU NHI:
1. Đăng ký thi đua phong trào Hai giỏi:
2. Công tác thiếu nhi:
3. Hoạt động nữ công:
4. Khám sức khoẻ phụ nữ: Có bao nhiêu chị:………………………………
VI. NHỮNG HOẠT ĐỘNG MỚI NỔI BẬT, CÓ HIỆU QUẢ (CÁC CÔNG TÁC
KHÁC)

VII. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN:

VIII. TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI
Tự xếp loại: …………….

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG
QUÝ I/2006.
1. Công tác tuyên truyền giáo dục
2. Công tác chuyên môn :
3. Công tác thi đua khen thưởng
4. Tiếp tục nâng cao và đẩy mạnh hiệu quả các cuộc vận động trong ngành.
5. Công tác kinh tế chính sách và hoạt động xã hội
6. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
- Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh
- Xây dựng chương trình hoạt động nữ công thiết thực phù hợp với từng đơn
vị…
.
TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
Chủ tịch


IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các đơn vị viết báo cáo và gửi gấp về VP. Công đoàn Trường hạn chót là
08/01/2007 (mẫu VP. mới nhận được ngày 03/01/2007, hạn nộp về CĐGDVN là trước
ngày 10/01/2007) vì vậy mong các đơn vị thông cảm và cố gắng báo cáo đúng thời gian.
Bản này được đưa lên trang wb của CĐ và gửi bằng đường E-Mail
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản