Báo cáo tài chính công ty cổ phần nhựa Bình Minh_Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Chia sẻ: meomap8

Tham khảo tài liệu 'báo cáo tài chính công ty cổ phần nhựa bình minh_năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Báo cáo tài chính công ty cổ phần nhựa Bình Minh_Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

I
I
I
I
I
sO GLAO O!CH CHUNG KHoAN
II TP. H6 CH[ MINH

s.L..~.o~ ,-""
•...........•..

p iJ.t ciJa C&>gty nam 1Mchlnh k!t Ihue ngAy31/1212010.
clo n

Khal quat
I thinh lap theuy~ dinh ~ 2091200l!QE>-BCNngiy 04lldng
COOgty ell pMn Nh••••.
moo Minh ~ q
12 naco 2003 ciJa ~ C&Ig nghi~ v! vi~ chuyen C&Ig ty Nhlla Blnh Minh thAnh Qng ty ell phAn

I Nh"" Blnh Minh.
Gily chimg nl$I &rig IcYkinh doanh s6 4103002023 ngA)' 02 thAng 01 nam 2004. Gi;iy ehUng nh$n
vi. mu tit ThWl pM Ill> Chi Minh cAp ngiy 06
dang IcYkinh doanh thay d6i lin 3 do Sa K! ~
I tMng 02 nan. 20\1).

H~ di)ng chinh cUaC6ng ty Ii. san xuAtkinh doanh c;k san pham dAnd\lllg vi oong nghi~p lir eMl dlo

I vi cao su; thiM k~ clio!~, tinh doanh khu6n mlu nganh nil""., ngilnh due; san xu!!, kinh doanh mAy
"*'Ill, !hi" bi \{ 5inh cho ng8nh xAydo,mg.trang trI ~i thAt; tu Yh.. v.!llhi c6ng cae oong
m6c !hitt bi.
trinh cApthOOtnuUc, sAnbai, kho tang; djch VJ,I iAmdjnh, phAntlch, ki!m nghi~ ngilnh h6a clJt; kinh
g
kMu nguyM li~ h6o. ch!t, '4t tlr, may m6c lhib bi ngWlh nil•••••• khi, dy d\lllg.
doanh, xuh ~ co
I cApthoat DuO:;,!hiet bi thl nghi~.

mu Giang, PhuVng 09. QI$l
Tr\I sO cllfnh ciJII.
Cilllgty Ifj 56 240 06, lP. H3 Chi Minh.

I COng ty con duQc hqp nMt troog Boo do Iii chinh hqp nMt:

nncOngty
I cae sin pMm din dvng
Gily chlmg nh~ dang k:j kinh doenh s6
C6ng ty TNHH mo)!
0504000211 ngty 1810912006do SO d va c6ng ngruep tir chAt
thAnh vib! Nh\lll

I Movt cao su
Blnh Minh Mitn BAc ~h v.l D!u tu tinh HIJIIgVb! cAp

C'c '" kifn ,.u ngily kh6 • ..\ k.! toAn I,p B'o c60 tIli chlnb h\lll nhAt

I KMng 00 S\l'ki~ avngy~u nto xiy ra sau ngty IW Boo doW clIlnh hl'P nMt dOiMi duqc pnMl ~ ng;l.y 31lMng 12 nAm 2010, Bio cbo kb qua hofl dl)ng kinh doanh hqp
I Ie
nhAt, Ban do llfU chuy!n ti!n hqp nMt va Bin !huyb minh Bao clo tAi chinh hQp nMt clio MIn tli
bay lU trang 05 Mn lr3ng 27 kern
chinh kb !hlic tUng ngiy ~ l.p ngiy 031031201\ vA duvc trlnh
tl 891.884.337
V.,
'"
3. Thu! vii cAe khoin kMc pIW thu }lhA

""" >S. V., 16.889.694.290 2s.sS4.l4J.992
I
4. n; san ngin ~ kMc"" 273. 770.37l1.93 1 273.993.IM.757
B. TAl SAN 1)"1 H"'N


I -
-
'"
I. Cie khoan pHllhu dill h,n

no V., 265.580.812.749
265.448.923.016
II. Til dn cO dinh

I m 233.425.237.707
228.260.385.382
I. Hi san cO dinh hIlu hlnh
519.078.067.257 472.707.999.830
222
- Nguytn gili
m (239.282.762.123)
(290.817.681.875)
• Gi' tri hao mOo luj' k!
-- -
I m
2. Hi san cO (Jinh thu! Iii chlnh
-
'"
- Nguym giil
- -
'"
• Gi' tri hao mlln luo k!

I
I
I ,
I
I
I
r.mm BAocAoTAICHINH HQl' NHAT
C6NG TV C6PHAN NUl/A OINH
I 240 m,u Giang, P.9, Q.6, TP. H'; Chi Minh ka thl'K:"gliy 31/1212010
Cho "Am !Ai chlnh
I BANG CAN DOl Kt TOA..'1 HQ'P NJlA.T (tiEp thea)
T,I ngay 31 tHng 12 nlm 2010


I lJ 2. Hi san lhuo! thu ~p hoIn lti
. .
'"
3. Hi san 0 nlm tii chlnh ket tlnJc ng!y 3111212010
240 H&u Giang, 1'.9, Q.6, lP. H6Chf MinhI BA!'-iGCAN 061 Kt ToAN HQl' NHAT (tiip theo)
T,i ngly 311Hn~ 12 nlm 2010


I £X.m vi tiM: lIND

Tb~,!1
M' 0110112010
31/12/2010
NGu6NV6N
•• minh
I 152-344.787.536
PHA' 129.662.570.843
300
A. NQ TRA


I 1Sl.J06.364.225
'" 121U57.S3S.392
ngin h,n
I. NI"
12.268.000.000 11.260.221.392
'" V.II
l. VoyvillQ'nginhlU'
m 111.254.152.1)62
62.204.&07.611
2. PIW In!.nglWi ban

I 2.939.249.482 8S1.n2.274
3D
3. NgWi mua tri ti!n lrUI'!c
4. Thuo! va cbe kholln phlli nW Nhi. num: V.I! 13.193.530.314 7.082.650.560
H'
8.298,486.044
liS 10.570.736.570
S. Ph4i tri ngum lao ~
V.13 8.656.717.052 5.307.137.716
6. Chi ph! phii tri 31'
I 1.703.572.059
3.469.146.082
7. Ck Id>oAnphai tra, phD.ino» kMc V.14
319
I," 14.955.348.281 S.5111.3n.118
'"
8. QuY khen thUl'mg, phU
"
12.995.957.619
24.7'14.752.221
2. Cic I91
2. Ti.!n thu titthanh Iy, nh~g ban TSCD'" ck
Iii sin dAih"" \;hlk
-
" (1.000,000.000)
) ri.!n chi dIo vay, mua cic rong C\l Oildul d""


I """" -
"
Ti.!n thu hOicl>ovay, b8n I~ cAcrong "II nq cila 1,000.000.000
•• 01""vi IdlA! til mlnh
ct (42.55
Dan vi Ii&. l~ sirdlll1g lrong ghi d.ep k.! loan 1i.M.ng Viet Nom (VNO)

III. CHuA:''l"MIfC VA CHEOO Kt roAN Ar DV"'"G
I chI do) kl
I. 1000n6p dyng


I Qng ty 'P d\lllg Ch.! do) K.! loan doanh nghiep han hanh!hoo Quy~ "inh sf, lY2OO61QD-BTC
ngay 201312006 \If. ThOng hi sf, 2«12009fTT.BTC nglly 31 thlIng 12 nam 2009 cila ~ lrU6ng B(o
T/li clrlnh.


I
"
I
I
I
"'Hl/A
CONG TYcO pHAN DIsH MINH
I 8AO CAO TAl ClfiNI! HoP 1'"HAT
240 Hall Giang. P.9, Q.6, 11'. H'; Chl Minh Olonam W chlnh kh thUenpy 31fl2!1010

BAN THUY£T MINH BAD cAo TAl cHINH H(}p NuAT (titp Ih ••.•
)
I
kli toan
Tuyh M v# ,"it nhi~ nJi ro trong chuytn Mi Ihllnh titn ~ til ngiy mua khoan

I d!u t"M ~ thOi di~ ban CIllo.

3. NguyM tie gbi nbtn bing tAn kbo

I HAngtl'm tho duqc tinh then gii gOc.Tnn'mg hQp gii trj thuln cOtho!thvc bien dU!;lC !hip han gi'
gOcthl phll.ilInh lheo gi' trj thuln cO tlJ thll'Chien dllVC.Gia g6c bang tAo tho baI g6m chi phI
mua, chi phi eM bik. vi cIic chi phi 1i!n quan lr\ICli~p kMc pMt sinh dt cO duqc h'ng tAo tho b

I di_ dibt. vi Irlng tMi bien t~.

Gi'trj hAngtI'mtho duqc clc dinh thepbuung pilip hinh quAIlgia quytn.


I
"
I
I
I
CliNG IT CO pRAN NIIVA BINI! MI~H OA.OCAOTAICHI:"iH HoP NHAT
I 240 HtuGiang, P.9, Q.6, 11'. HAChi Minh Coo n!In tl\i chfnh klt thiic ngty 311l2!.lOI 0


BAN THUYtT MINH BAD d.D TAl CHI~H HoP NIIAT (111pthoo)
I
HAng t6n kho am;>::hlICh toan thephlMlg phAp k~ tlIai thlll'mg xuy!n.

I le Illy k~ vi gill. iii cOn llli.

KhAu hao ~ Irlch lhw pbwng pMp dutmg thing. Thai gian khAu hao cao Kb. qui ~ c n 001
ph!n thu Mi ck kholIn dAu Iu vi dUVCghi ~ 11 khoan giilm tn'r gii glk dAu tit.


I Cie khoin dAu lit chUng khoin tti thCri I
I
I
co pRAN NUVA BAo cAo TAl CHINH"01' NHAT
C6NG TY BINH ML••••
U
I n. H6 ChI Minh Ow nam Iii chinh k!t thlic ngly 31/1212010
240 H$u Giang, P.9, Q.6,

BANTIlUvtT !tUN" OA.ocAo TAl CHIl'lIlIlQ1' snAT (tiip thco)
I
Ngu)"cn tIc~' ph ••••.•.••
g pUp Chi nhin chi phllho.! Ihn nhtp dGanh nghltp bifn hhh. chi phi
II.
I thu; rho ohtp dnanh nghjfp hoio 1,1

Chi phl !hue thu nh$p doanh nghiw hifn hanh 4u~ de dinh ~n co sO'thu ~p chjg!hut vi

I Ihut suAtlln>t TIffiN lrong nam hien hanIL
Chi pbl muo!thn nhW doanh nghiw hoAn lti duqc xi\c dinh trtn w sO s6 chmh I~ ~!hOi duqc
kh!U (rir, s6 cMlnh leeh \fl11thOi chjn thuo! vi thl>!suit tho.>! NDN.
T
I
Y. TII6NG TIN B6 SUNGeRO cAe KHoAN Ml)C TRINH BAy TRO~G BANG CAS

I D61 Kt TOA.N IIQPNHA.T


Tiln vi cae "hoan llrolll: 4lfU11g Illn
I •• 0110112010
3111212010
VND
VND


I 451.409.331
Ti.!nJ$ 582.639.424
37.985.613.661
32.407.923.791
Ti.!n gUi ngAn hMg
cae khOOnlWl1g 4uong tien (lito gUi 00 ky "'" dlr6i 34.000.000.000 55.900.000.000

I 3tllang)
94.3]7.022.992
6fi.990.~.l21
qng


I ,. Cie kbolln (IAn hI"til chlnh 01:10 btu
s6 hlVng
sA 1"'1"& 3111212010 OlllJlnOIO
d, ph6 ••
.,.; ph6n VND VND
I n,ooo.ooo.ooo
22.000.000.000
Chol'ngkhoan diu III nglin "'"
+ Q".Jl Mu III ch.mg thOOnBan 18 Q()(). 000. ()()()
18,()()(),()()(),()()()
'"
'"
I Viti (chUng em' qr;j)
4. ()()() ()(}(),()(}() 4. (){j()/)(j(). OOQ
+ C,,"g tyCP NhIN Tdn Tiln 20, (){j()
20,000
1,000.000.000
Diu til nsan "'" Iotn ti~n nfIy Wi llli ~ l!leo Uli suit lIb. girl CUa
I NgAn hang tlllrong mfi c6 phln c6ng thUi
d. t(n: pIIii lri. 335.122.000 335.122.000
1.219,872.614
f'hAi lri. lien Illut TNCN thu th"" CBCNV 52H57.905
ac 996.53HlOO 21533.000
I
kho6n plW tIi. pM! ~ l l~h tY gia d1 thve hi~n
91.410.138
269.442.356
~ ch!oh I~h tY gia chua thve hi~
4.582,537.003 3.282.093.492
Chi~ Wu than.h loan
I (4.658.18\.820)
HoM nl4p dlf phbng diu hi tti chinh
Do.rphbng giim ii" cae lli>in &u tll Iii chrnh 559,090.909
3.348.265.069
7.239.080.616
C~ng

I
I
I
I
I
rr
OAOcAOrA.1 CHiNH HQP ",HAT
cOJ'\G TY C(') PIIAN NHVA DIsH MINH
I ClIo n4m tAl"hinh ka thli
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản