Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

Báo cáo tài chính công ty cổ phần nhựa Bình Minh_Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Chia sẻ: Misu8 Misu8 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
316
lượt xem
90
download

Báo cáo tài chính công ty cổ phần nhựa Bình Minh_Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'báo cáo tài chính công ty cổ phần nhựa bình minh_năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tài chính công ty cổ phần nhựa Bình Minh_Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

 1. I I I I I sO GLAO O!CH CHUNG KHoAN II TP. H6 CH[ MINH s.L..~.o~ ,-"" •...........•.. < DEN ,,_~!I.olL\J I I I c6 pRAN NHVA Bll\'lI MINH CO:'llG TV Bin ~o til clIlohh'I'Pobit I cho nam tti o;hlnh ~ dlClc ngty 311121201 0 ol:Athl''/'" klfm to'n I I I I ; I 0, • • I I I I I I
 2. I a,NG TV cO PHA."l NHl/A BINH MINH I 240 Htu Giang, P.9, Q.6, TP. HOChl Minh I I I I TRANG NQIDUNG I 02-03 BAD cAo eVA BAN TONG G1AM f)(')c I BAo cAo KIEM TOAN I BAa cAo T Ai cHfNH HOP NHA T DJ.. Dlf(lC KlEM ToAN O~_08 Bing c!n d6i l~ to8n bqp nMt I '" Rio clo ~ qui hoopd~g tinh doanh hQ'pnhat 10-11 Bio eto luu chuytn lib. hQpnMl t~ I 12-27 B!n thuyb minh Bio clo lti chlnh hqp nhAI I I I I I I I I I II
 3. I Ct'lNG TV e6 pRAN NIIl!A BINA MISH I 240 mu Giang, P.9, Q.6, Tl'. H6 Chi Minh eVA BAN I BAD cAo TONG GIAM DOC Ban T6ng Giam d6<.: &Ig Iy ell phln NhIJ'l Blnb Minh (sau "ly gQitil: Ii ~ C ty") trinh bay BW cao I cUamlnh vi BA<> \Aichfnh ho;>p iJ.t ciJa C&>gty nam 1Mchlnh k!t Ihue ngAy31/1212010. clo n Khal quat I thinh lap the<.>uy~ dinh ~ 2091200l!QE>-BCNngiy 04lldng COOgty ell pMn Nh••••. moo Minh ~ q 12 naco 2003 ciJa ~ C&Ig nghi~ v! vi~ chuyen C&Ig ty Nhlla Blnh Minh thAnh Qng ty ell phAn I Nh"" Blnh Minh. Gily chimg nl$I &rig IcYkinh doanh s6 4103002023 ngA)' 02 thAng 01 nam 2004. Gi;iy ehUng nh$n vi. mu tit ThWl pM Ill> Chi Minh cAp ngiy 06 dang IcYkinh doanh thay d6i lin 3 do Sa K! ~ I tMng 02 nan. 20\1). H~ di)ng chinh cUaC6ng ty Ii. san xuAtkinh doanh c;k san pham dAnd\lllg vi oong nghi~p lir eMl dlo I vi cao su; thiM k~ clio!~, tinh doanh khu6n mlu nganh nil""., ngilnh due; san xu!!, kinh doanh mAy "*'Ill, !hi" bi \{ 5inh cho ng8nh xAydo,mg.trang trI ~i thAt; tu Yh.. v.!llhi c6ng cae oong m6c !hitt bi. trinh cApthOOtnuUc, sAnbai, kho tang; djch VJ,I iAmdjnh, phAntlch, ki!m nghi~ ngilnh h6a clJt; kinh g kMu nguyM li~ h6o. ch!t, '4t tlr, may m6c lhib bi ngWlh nil•••••• khi, dy d\lllg. doanh, xuh ~ co I cApthoat DuO:;,!hiet bi thl nghi~. mu Giang, PhuVng 09. QI$l Tr\I sO cllfnh ciJII. Cilllgty Ifj 56 240 06, lP. H3 Chi Minh. I COng ty con duQc hqp nMt troog Boo do Iii chinh hqp nMt: nncOngty I cae sin pMm din dvng Gily chlmg nh~ dang k:j kinh doenh s6 C6ng ty TNHH mo)! 0504000211 ngty 1810912006do SO d va c6ng ngruep tir chAt thAnh vib! Nh\lll I Movt cao su Blnh Minh Mitn BAc ~h v.l D!u tu tinh HIJIIgVb! cAp C'c '" kifn ,.u ngily kh6 • ..\ k.! toAn I,p B'o c60 tIli chlnb h\lll nhAt I KMng 00 S\l'ki~ avngy~u nto xiy ra sau ngty IW Boo doW clIlnh hl'P nMt dOiMi duqc <li~ chinh .... -" hay cOOgb6 tr!n Bao c!o tti cltInh hqp nhM. I - Ho)I<flingQu6n trl, Ban TAng GI6m 4ok.t Ban Kl.!m"",,1 '" Danh sAchcit thtnh vi!n Clla Ho)idAng Quan ui, Ban TAng Oi"" <l6cvt Ban Kitm sOOttrong 113mv.l II ~ d~ ngAy1$pModo niy g6m: .,' '~~ ., HOid6ng Quan tri: I Oil tich Ong U Quang Doanh PM Chil tich 60g Nguyh Hotng NgAn Thtnh vien Ba Nguyln Thi Kim V.!n I mu Thtnh vi!n Bt Trang Thi Ki~u Thanh vien Ong BUiQuang KMi I I , I I
 4. I ct'.l:-lGIT c6 rRAN NOlfA OINH MINH I 240H~u Giang, P.9, Q.6, TI'."3 Chl Minh eVA I BAN T6:'1rlGGIA.:\1 D6c (tiEp theo) BAD CAO Ban TOng Gi"", d&:: I T6n8 Gilim dbe Ong U Quang Doonh PM TOng GiAm d&: 6ng Nguy&.. Hoang NgAn PM TOng Giam dOc BA Nguyln Thi Kim ytn I BanKi~msott I Trrn'mg Ban sa Nguytn Thi Ph<rongNga ThAnh vi~n 60g Nguy!n Kim Thlrollg Hl Thinh vitn Bli.Dinh Thj Nguy~ I Kilm loh y;~n Cllng ly TNHH DiclJ. V\l TIt vAn Tt; chlnh Ko!lOOnva Kibn lOOnNam Viet (AASeN) d! th~ hi~ ding I Ilk kibn loan Bio will cllrllh hw nhit eho COng 1)'. C6ng b6 tnlch nhifm cil3 Ban TOng Gl •.m <lAc ,'eJi Bin do u.1 throh h'lP ohit dAi I v! viec ltp Boo cao tai chlnh hqp nh4t phAn inh trung Ban TOng oWn c!OcCOng ty chiu trach ~ thl,l'l:,hqp Iy IInh hlnh ~ c!0ng, kh qua hoft <3Qng kinh doanh h\lJl nhil va tlnh hlnh luu chuytn li~ If hqp nh!t cUa COng ty trong kYo Trong qui lrlnh lap Boo eM tal .hlnh hqp ohM, Ban r&ng Giilm <S6<: I COOg ty cam kit on tuM thi! cae yeu cAu sau: • Lva chQn cae d1inh sAch k~ roan thlch hqp va Opdo,mg cae chinh sAch nily mi)t eAch nMt qldn; Dua rac6c danh gill.va dll dOOnhqp lj va tI$l tfQng; I • Up ••.•1rlnh My cae Bio do t4i throh hqp nMt tren ro sOluin thil cae chuAnrnlfe to! 10m, cbe 4(1 • to! loan va cae quy dinh cO lib! quaIl hitn twlh; I • Up cae Bio do !Ai chinh hqp nMt d\lll lr!n C<1,..; !loft d<}ng kinh doanh lib! tl,lC,trif tndmg hqp khOng th! cho ring ~ng ty so!!i~ t\IC !loft d<}ngkinh doanh. t I ke toM dUQC luu giO' d! phlln i\nh tlnh hInh t!i chinh Ban T6ng GiAm d&: ~ng ty dAm bOOring ck ~ ella C6ng ty, v6i mire dO trung chl/C, hQp lji W Mt Cli'thai dibn!W.I Vll.dAm Mo ring ElM cao llIi ehlnh hqp nhit tui\n 1M cae quy dinh hien hi\nh ella NIl! nlfOO.lMng th<'JicO tracll nhi~m trong viec bao dim phAp chich hQp de ngiln cl$, phat hien cAe hi\nh vi an roan ill san eua ~ng ty v, th\rc trier>.clc bien I gian I~ Vll. vi ~ clc khk I I I I I , I I
 5. 1 J&. CONG TV TNHH DleH Y1,IT1.1Y,(N TAl cHfNH Kt ToAN VA KIEM roAN HAM VltT I NAM VIET AUDmNG AND ACCOUNTING FINANCIAl CONSULTING SERVICES CO., LTD. (.••••• seN) 29 Hoflog Sa, QlI$n t, Thanh pJ)6 H6 Chi Minh, Till: (a.t.8) 39103908; 39104681 - Fax: (B04-ll)391Q.4880 I AAseN s6; 82/BCKTrrc BAD CAD Klbt ToAN I VI Bdo (60 I<li eM"" h'/P ,,114,114m 1010 CUll Cling ty cJ plrd" Nlrjl'd Bin" Minh I Klnh It';;, C'e co\(IonJo H(oJ(I~ng Qulin Iii '"' Ban TOng Clam"ok COng ly Cft ph!n Nh"", mnh Minh I ChdnSl6i d!I ki~m lOOn Boo Clio tAl chlnh hQp nhit cUa umg ty cJ, phAn Nhl,la Blnh Minh g&n: Bang cin c!6i k~ lOOn ho;>pnMl ~ ng;l.y 31lMng 12 nAm 2010, Bio cbo kb qua hofl dl)ng kinh doanh hqp I Ie nhAt, Ban do llfU chuy!n ti!n hqp nMt va Bin !huyb minh Bao clo tAi chinh hQp nMt clio MIn tli bay lU trang 05 Mn lr3ng 27 kern chinh kb !hlic tUng ngiy ~ l.p ngiy 031031201\ vA duvc trlnh tl<o. I Vif<: I~ vi trinh bay Bao clio Ia; chinh hQp nh11 Diy thu(>CtrOCh nhiem cila Ban T6ng Giam d<k COng !y. TTich nhien> cila chUng l<'ii I! dua fa 9 kib> ~ cAe Mo cao nay cAn W Irtn kb qua ki~m loan eua I chUng t6i. CO'Wtkl~n I ChUng \OJ d! !h\IC hi~ 00ng vie<: kitm lOlIn theo c*: <:til'&' mlfC kitm tOOn Viet Nam. cae <:huin ml/C nAy ytu etu 0008 vie<: kibn lOOnI.p kf ~h vi thlft' hltn (If 00 S\l' dam bio hW Iy ring cae BiD C'Ao '* ttl chfnh hvp nM! kMng ron chua (!l,mg cOCsai s6I tn;mg y~u, Chling t~i d! thl/C hltn kl~ U1Ithco I phltOllg pbAp chQn mlu vi lip d\lflg cOCthir nghitm cin thlt:t, ck bAng chUng dc minh nh(}ng \bOng tin trong Boo cio Iii chlnh hvp nh!t; dAnh gill vie<: man thil clIc chuin mlft' vi eli ~ kf lOOnhitn hanh, clIc nguytrl tk vi. phuung philp kf tOOn duqc lip do,mg, clIc u6c Ilnh vi xo!t dolIn quan trQng cUa Ban T6ng Giim d6c cling nhu etch trinh boly I&.g quAt cae Bio cio I4i chlnh """ nhk ChUng ~ clio rang I OOng vie<: kibn lOOncila chUng I<"oi doa ra nMng 00 sO """ Iy df ];1m can cii' cho y kib! ciIa chling ll'>i da Y kifn c,b Idfm tn.tn vil'n II Thco y kl~n cUa chling I<"oi, sao clio I4i chlnh """ nh!t d! phtn tnh trung thlft' vi hqp Iy tm> rae khla In,mg y~u tlnh hlnh I4i chlnh hvp nb!t cila e;.,ng ty d vMn Nhl,lll Blnh Minh ~ ng!y 31 thtng 12 ~ nlInl 2010, cilng nhll' ktt qui ho4t ,*,g klnh doanh hqp nhit vII cae lu6ng hill chuytn tltn It hQp nMt I trong nlInl Iii chlnh kM thilc cUng ngay, phil hQp va; <:huin m\I'Cvi ch~ ~ kt lOOn VitI N"", hitn iWlh va cae quy dinh phtp Iy c6li~n quan. I I I Nguyln Hling Nga I Chimg chi KTV~: i266lKTV Thluth pM HliD! Minh, ngly 14 thang 03 nam 2011 I • I I
 6. I oAo cAo TAl cHlsH Hl]PNHAT ro:-lG TV CO pHAN NHf/A BI~II MINH I 240 mu Giang. P.9, Q.6, TP. H6Ch1 Minh COOnam tti chfnh kb !hile ngiy 31/12/21)10 I BANG CAN DOl Kt TOA~ HQl' NIIAT T,f ngay 31 tHult 12 nlm 2010 D<m vi /i"lI: VND I Thuy~t M' OilOlflOlO 31/1212010 TAl SAS ",inh ~ I 5SO.2S6.649.595 708.38J.063.S86 "" A. TAl SAN NGAN H",N V., 94.337.022.992 66.990_~.22t 'W I. Tlfn .'. de kholhllU'(fllg dllO'llg ti~n I ,n 38.437.022.992 32.990563.221 I. Ti!n )4,000.000.000 55.900.000.000 '" 2. cae kho8n IUOI1gdll<,Jl1g li!n I II. CAe "holn du hr 1'1 "hlnh ngin h,n 15,840,909,091 17.400.000.000 V.2 "" 23.000.000,000 '" 22.000.000.000 I. Diu III ngin /Ifn (5.600.000.000) (6.159.090.909) '" 2. D\I ph6ng glOm gil &u III ngln /Ifn I IJ4.6~.360.l)94 300.720.716.687 III. aic !<hoin ph" Ihn nglin h,n '30 121.400.349.590 '" 183.186.503.1211 l. PIW thu khllch h4ng 111.221.938,742 I 6.933.599354 '" 2. Tr! tnrOc clio ngum b8n '" 294.733.700 1.418.818.188 V.3 3. cae kho8n pMi tho kMc (1.099.407.038) '" (982.458.883) 4. D\I phOOg phai Ihu ngin ~ kh<,\dOi I '" 269.550.928.865 VA 305.165.925.783 IV. lIillg l~n kho 269.550.<nlI.1I65 '" 305.165.915.783 I. HhIg IOn kilo - - '" 2. D\I ph6ng gi!m gi' bing lhn kho I "0 34.315.JJ7.644 19.664.9411.1104 V. Til •.•.n nglln h,n kh6c '" 1.311.468.000 1.Q10.ol5.SOO I. Chlurc: tri. tnn'Ic nglin ~ I 570.902.177 4.451.177.852 2. Th GTGT <!I:\lCkh!u triJ - 891.884.337 V., '" 3. Thu! vii cAe khoin kMc pIW thu }lhA """ >S. V., 16.889.694.290 2s.sS4.l4J.992 I 4. n; san ngin ~ kMc "" 273. 770.37l1.93 1 273.993.IM.757 B. TAl SAN 1)"1 H"'N I - - '" I. Cie khoan pHllhu dill h,n no V., 265.580.812.749 265.448.923.016 II. Til dn cO dinh I m 233.425.237.707 228.260.385.382 I. Hi san cO dinh hIlu hlnh 519.078.067.257 472.707.999.830 222 - Nguytn gili m (239.282.762.123) (290.817.681.875) • Gi' tri hao mOo luj' k! -- - I m 2. Hi san cO (Jinh thu! Iii chlnh - '" - Nguym giil - - '" • Gi' tri hao mlln luo k! I I I , I I
 7. I r.mm BAocAoTAICHINH HQl' NHAT C6NG TV C6PHAN NUl/A OINH I 240 m,u Giang, P.9, Q.6, TP. H'; Chi Minh ka thl'K:"gliy 31/1212010 Cho "Am !Ai chlnh I BANG CAN DOl Kt TOA..'1 HQ'P NJlA.T (tiEp thea) T,I ngay 31 tHng 12 nlm 2010 I lJ<m VI 11,,11:VND "II Thu)'ft 31/1112010 01/0112010 TAoISAN •• mlnh I 32.130.105.1)42 V8 31.361.854.362 221 3. Hi san c6 dinh ~6 IlInh 35.996.185.651 35.996.185.651 228 _ Nguyen gia I (4.628.JJ 1.295) (3.866.080.615) _ Gi! tri!lao moo IUS'U 229 v., 25.0470.000 5.820.683.272 230 4. Chi phI xiy do,m8 co ban dc'rdang . I . 280 ilL BAt "~ng dlu po til . . '" _ Nguy&l gia . . 282 - Gi! tri!lao mOo lu9 k~ I V.IO 8.125.000.000 "" 8.ISS.OOO.OOO IV. Cie khob dh lI,t'] <brn~ dill h,n . . "I L Diu ill vao c&!g ty con . . '" la, lib! doanh 2. Dl\u tuvau~ng ty lien I 8.155.000.000 258 8.125.000.000 3. DAu til" d!i "'" khic . . ,>9 4. Do,rphOO.ggiam gi! cD.utu tii chlnh <!Ai "'" I ,<>0 257.341.008 V. Hi do dll h,n kbje 1%.455.915 . . 281 l. 01i phi tri. lnr<'Jcda.i "'" 257.342.008 I 196.455.915 '02 V.IS 2. Hi san lhuo! thu ~p hoIn lti . . '" 3. Hi san <W "'" khAc . . . '" V. LqI th~ (h",",g m,i I T6r."G Cl):"jG TAl SAN 982.1SJ.442.SI7 824.249.804.3S2 "" I I I I I I I • I I
 8. I BAO CAO TAl cHINH 1101' sHAT c():-IG IT co PHAS SUlfA BlsH M'!'ill I 0>0 nlm tii chlnh ket tlnJc ng!y 3111212010 240 H&u Giang, 1'.9, Q.6, lP. H6Chf Minh I BA!'-iGCAN 061 Kt ToAN HQl' NHAT (tiip theo) T,i ngly 311Hn~ 12 nlm 2010 I £X.m vi tiM: lIND Tb~,!1 M' 0110112010 31/12/2010 NGu6NV6N •• minh I 152-344.787.536 PHA' 129.662.570.843 300 A. NQ TRA I 1Sl.J06.364.225 '" 121U57.S3S.392 ngin h,n I. NI" 12.268.000.000 11.260.221.392 '" V.II l. VoyvillQ'nginhlU' m 111.254.152.1)62 62.204.&07.611 2. PIW In!.nglWi ban I 2.939.249.482 8S1.n2.274 3D 3. NgWi mua tri ti!n lrUI'!c 4. Thuo! va cbe kholln phlli nW Nhi. num: V.I! 13.193.530.314 7.082.650.560 H' 8.298,486.044 liS 10.570.736.570 S. Ph4i tri ngum lao ~ V.13 8.656.717.052 5.307.137.716 6. Chi ph! phii tri 31' I 1.703.572.059 3.469.146.082 7. Ck Id>oAnphai tra, phD.ino» kMc V.14 319 I," 14.955.348.281 S.5111.3n.118 '" 8. QuY khen thUl'mg, phU<: no I 1.038.413.311 1.405.035.451 11.1"'1di] h,n n, 1.038,423.311 1.405.035.451 1. D\I ph6ng Irq cAp mit vie<: lim B. v6N CHU W HCfU 852.490.871.674 671.905.0I/i.816 <00 I I. VOn ch~ ••••. ll'u h V.16 852.490.871.674 671.905.016.816 '10 347.691.920.000 1. v6n d4u III Clio.chi! s-:thllu <II 348.763.120.000 I m 1.592.782.700 1.592.782.700 2. Th4n8 dll v6n <:<\ phAn m 290.952.267.247 130.864.228.602 3. Qu1 d!u til' ph!! !rib. 18.485.564.387 37.367J197.752 4. Qu1 d\l PhOn8 d.i chlnh <IS 27.096.149.211 16.7%.149.211 S. Qu1 khac th* v6n <,:til;••••hllu I <19 ." 14ti.718.854.764 156.474.371.916 6. lqi nhl$l sau 1l1u!chua phAn ph6i . . .W II. N~~Ankinh phI I . . m c. LQl ICH CUA c6DONGTHltU s6 «. I 982.153.442.517 824.249.804.352 roSG CONG NGu6N v6s .' •• " .. I , " '" I I I I I I
 9. I oAo cAo TAl clflsH HQP I'mAT c6~G TV cO PHAN Nill/A BINH MINH mu I Cho nAm!Aich!nh k~ IMe ng~y 31/1212010 240 Giang, 1'.9, Q.6. 11'. 116ChI Minh ! I BANG CAN DOl Kt ToAN HQ'P NHA.T (ti~ptheo) T,I nG~Y31 rhing 12 n~m 2010 I cAe cHI T1tu NGOA.I nANG CAN OCII Kt TOAN HQP NIIAT I Th~ 01101/2010 3t1t2l2010 Chi tifu minh I 1. Hi san th~ nso'i 2. vtt Ill, htng Me. nI$l gill ~ nt$l gin c&ng nI$I ban~. nl$l kY girl, ky ClfqC 3. lUng 116a. I 4. N<;lkh6 "00 dli xii' Ij S. Ngooi I~ cae 1~ 93.064,23 58.821,23 +USD 2.085,90 11.535,00 'EUR I 6. Dv loan chi Sll nghi~, dll in I I I U Quane Doanh Trang Till Ki&. IItn Philng 1Ill'u Lnta I 03"",,& Thanh I'M 116 Chi Minh, ngay 03 nAm 2011 I I I I I I I • I I
 10. I c6 NHVA 81:0011MINH nAocAoTAlcHINH H(]I' NHAT Cc'lNG TY PRAN I Cho nWn ill chlnh k~ \h6c: ngAy 3111112010 240 H.u Giong. P.9, Q.6, 11'. Hh Chi Minh I BAD cAo KtT QUA HO~TDONG KINH DOANH HQP NHA..T SAm 2010 I iJ<m vi Ifnil. fWD '" ThU)'lt Nlmtnnl'c I Chllih Nlm nay ~ minh " 1.1!\6.149.641.3S6 VI.1 L44I.M5.094.939 1. Doanh thu bin Hng vA CUIII cAp I dlchv~ Vo.> " 12.995.957.619 24.7'14.752.221 2. Cic I<hoan giam lrir doanh thu VI.] '" 1.416.86l1.342.718 1.143.153.683.737 3. Doanh Ihn thu!n bAn Hng d cung dt:' I cAp v¥ " 806.603.433.469 V1.4 4. Glj •. II hing bin L035.350.522.82J '" 381.5(19.819.1195 336.550.245.268 5. ~ nhutn g~p vl bjn hAng vA cung P dlch •. ¥ I ""'I VI.S " 10.401.583.569 4.173.819.971 6. Doanh Ihu dOng Iii chInh " 1.239.080,616 3.348.265.069 VJ.6 7. Chi phl til chlrth /./30.064900 23 2.229.177.877 1h>ng dO: elti phi I/U vay I 25.271.305.819 " 39,341.852,704 8. Chi pill bM hAng 33.1>45.935.102 2S 28.447.926.885 9. Chi phi qu3n Ij doanh nghiep JO 312.278.535.042 283.656.567.466 IO.l.<1I nhutn thuln til ha,t 4(ing klnh d<NInh I 1.528.)09.440 31 1.503.218,514 II. Thu nh$p UIk " 20.659.406 50.404.124 12. ChI pill kMc '" 1.452.814.390 1.507.650.034 13. Lql nhutn kh'~ I 14. PhAn Iii hot~ W t ••mg ~6ng Iy I~n kIt, liEn doanb '" :z.s5.164.217.500 313.731.349.432 15. T3ng Ivi nbutn k~ io.6n I""", thu~ 'I Vl.7 38.372.731.116 35.445.7TI.279 16. Chi phi thu! thu nh$pdoanh nghiep I hi~n h3nh VB " 60,886.093 (200,814.195) 17. Chi phi thu!thu nh$p doanh nghiep hoIn r", •• 275.297.732.223 249.919.254.416 18. Lql nbu.n""u tbu~ Ibu nhtp II d""nb ngbl~p 1& I 4rl (cJretia cJ d(j~$ Ihilu6 249.9]9,250]6 18,2 L</I MUW. sau thuf ella c6 d(Jng ella 275,297.732,223 I c6ng ty"'f 19. UI co bh {rln d, phl~u VI.9 I Kl tOlin tnrang I I U Quang Do.anh Trang Thl Kl~u Hto Phung H!hI Lot" I Th6nh pM Hb Ql( Minh, ng~y 03 tMng 03 nAm 2011 I , I I
 11. I BAOcAo rAI CHI~mHQP~HAT C(')NGTV c6 pHAN NIII!A Bl~H ML~H I ClIo nAm!Aich!nh l~ !blic ngAy 311]212010 240 H.u Giang, P.9, Q.6, TP. H'; ChI Minh I BAo CAD U.ru CHUVtN ntN T~ HQ'PNHAT Nlm 2010 I Dan '" If,,},- VND M' Nlm tnnl'c Slim nay Chi lilu I ~ I. Lilli (hayfn liin fir ho,l "~ng klnh dnanh I 1. 4ri Ithu~lI tnrth: '!luI 285.164.217.500 OJ 313.73 l.349.432 2 /Jllu chink dlo cdc k1l0Q" - 44.928.770.996 53.707.310.042 02 Kh!u IIao tAisan c6 dinh - I 442,142.754 (4J14.046.TII) 03 etc khOOnd\l pMng - '" 269.442.356 91.410.138 Ui, 1,Jch!nh lech tYKiAhOidoai Chu:alh\fChi~n - (4.132.325,450) (10.560.994.240) 03 Ui, 16til'~ "o)ng&u lU' - I 2.229.277.877 1.130.064.900 06 Chi phllai vay ;s:nhu~1t tiF"01" ~"g " 358.71'U75.244 323.957.304.330 J. klnlt doanh rr~lllay I"'IIiin' 4Vng - Tang. giam cic khoan phAithu (163.304.1 SO.27K) (36.286.667.965) 09 I - " (80.77<4.494.256) (35.61.(.996.918) TIng, giam hing I~ kbo - 102.J 14. 753.648 Tlng, giam cic khoAnphAitri II (38.548.336.961) - " (229.690.967) Tlng. pam chi phi trlotruOc (301.452.200) I - " rib. lli •.•y on trl. (768.651.5~4) (2, 18~.037.844) •• - (33.312.778.925) (31.21~.615.692) Th~ thu nh&pdoanh rW!i~pon RW - Ti~ lhu kM<;1ir~ ~ kioh doanh IS 155.609.165.340 17.262.902.633 I - " (51.758.929.562) Ti~ chi llii<: clio ~ o1(lngkinh doanh (159.011.581.449) til" Ihu.l" Iw "0(11d~"g 41,,11 " 241.076.524.315 83.466.5~2.25~ LlnI clluyl" dou,," I IL ehuyfn tifn tit ho¥t dOng o1~utit LU'U " (53.625.223.933) (92.977 .968.124) I. Ti~ clri o1.! ua sam. xly d\fl1.g m TSCD \'il cAe!Ai sindai ~kMc I - " 327.984.(>91 2. Ti.!n thu titthanh Iy, nh~g ban TSCD'" ck Iii sin dAih"" \;hlk - " (1.000,000.000) ) ri.!n chi dIo vay, mua cic rong C\l Oildul d"" I """" - " Ti.!n thu hOicl>ovay, b8n I~ cAcrong "II nq cila 1,000.000.000 •• 01""vi IdlA<: - - 25 5. Ti.!n <:hio1iutit g6p v6n vlo don vi kMc ,. I - Tih thu Mi &u tv g6p vho va.. 01""vi khac " 30,000.000 1. Ti.!n thu lai coo Yay,cd till::Vlll(li nh<4n dl/QC 21 10,282.753.773 4.132.325.450 chia I ,f.i" t.,. LlnI elluyi" Iii" Ih,,(m Iw 110(11 " (89.845.642.674) 4(Jn8 (41.~S4.486.06~) I I I " I I
 12. I BAD cAorAlcHtNH IIQ1'NuAT c6SG TV c6 PIIAN NHl/A BINH MINH I Cho n!m tai chinh ktt!hUe npy 3111212010 240 Htu Giang, P.9, Q.6, 11'. H6Chr Minh II BAD CAD L1fU CHUVtN TItN T~ HQP NHA T (ti~ptheo) Nlml010 I m Nlm nay Nlm Innn: Chi ti~u ~ I II:!, III. LIN <hu)'~n tih Iii" d~ng tal chinh . 4.808.182.700 H phie..., nhJn ""'" g6p I. Ti~n thu til ph!! h!nh I cUa cM S<'r Clu h . . " 2. T~ chi lrll. vrm gOp cho cae eM sa hlhl, mUll III ch phi!u cUa doonh nghi~p <D ph!t hWl n 12.175.600.832 53.366.370.074 3. TI~ vay nglin ~ d!i h~ nh$n d\Iqc I • " (11.167.822.224) (90.641.392.903) TI!n chi iii nq g6c vay . . s. " Tihl chi lrll. nq!hl>! til mlnh ct (42.55<1.457500) (69.752.744.000) Iii\::.,1(1inhl$l dfi tra dIO choi sO hClu 36 6. I " (68.744.%5.391:) (75.017.2.97.629) Lilli ch"yJ" Iii" 11Iu.l•• Iii ho,I4~"g tal chl,,1t so (27,262.859.202) 76.213.584.022 L"" dmy;n Illn IhuAn trong k:l' -- Ti~ vi hrtmg dlMlg (lIn ol:6u kt '" 18.12.3.438.970 94.337.022.992 I . Anh hu6ngeua \hay dOl tY gi! h6r doW quy dbi " (Sl.600.569) cu!.r k Ti&. " 94.337.022.992 66.990.563.221 fll unn ••, dl101l2 ti;n I Ki lob truUng I I I U Quang Doanh PbilngHlhI Lu~n ThAnh pM II~ Chi Minh, ngly 03 IllMg 03 n1m 2011 I I I I I I " I I
 13. I BAocAoTAICHtNH IIQPNHAT c6SG TY co PliAN NHV"A BlNH MINH I Coo nWn tai chinh k!t thUe ngty 3]112/2(11 0 240 J-q.u Giang, P.9. Q.6, TP. H6 Chl Minh I cAo TAl CHiNl1 HVP NHAT BAX THUVtT MINH BAD /'ilm 2010 I D",C DIEM HO.;..TDQNG ellA DOANH SGIllt:r I. I. IIlnb fbon:,q blhl v6n I C&>g ty C6 ph4n Nho,ra Binh Minh dUVClhAnh IW the<:> quytt dinh 50 209!2003/Q1)-BCN npy 04 !hAng 12 nWn 2003 roa ~ COng nghi~p v! vi~ chuytn C&Ig ty Nh\13. Blnh Minh lhAnh COog ty d phAnNh",. Binh Minh I OjAy cluing nh~ &ng kj kinh doanh.t. 4103002023 ngiy 02 thing 01 111m2004. GiAy chimg mu \i. ~ dang kj kinh doanh!hay dAi IAn 3 do SO' KA ~ IU Thanh pM 113 Chl Minh c!p ngAy 06thang 02 nam 2010. I ty ~i56 240 Hau Giang,. Phw'mg 09. Q$I T"" sh chinh cUaang 06, TP. H6 Chi Minh .•,.. I COog ty con cfuQc h<;tpnhl' trong!liW c80 lll.ichlnh hQp nhit: Tylt Nghll hOfl d{\nll Do.rvc lhlnb Itp Ih"" I '00% COng ty TNHH mOt OiAy chUng nh4n d!ng kj kinh CAe san pMm dAn dll"i doanh ..; 0504000211 ngiy VI <;Ongnghiep tir chAt lhAnh vi!n Nhl/ll <leo vi cao su 1810912006 do Sir K~ bof<;h VlI.lMu Blnh Minh Mi&. sic lU'tinh HlIIIg Y!n e!p I 1. LInh .'"., kinh doanb I LInh kinh doanh cUa Cftng ly It san xuM, lhmmg m.,i VIJt J. Nginh ngh~klnh d~nh I H~ di)ng chinh CIia C6ng ty Ii san xuAt kinh doanh cic .an ph!m dan d\lllg \If. ~ng nghiep n) clJt dCo vi cao su; thia k~ chi! I'l"', kinh doanh khu6n mlu ngMh nhlfR, ngllnh dUe; san "uti, kinh doanh miy m6c thi~ hi, vtt tu, thi~ bi vt sinll cho ng;Inh xly d\l'llg, It1Illi In nOi ,hAt; tu vAn I vi thi ~g cAe ~g trlnh clp thoAI nUll<:,sin hli, kilo tang; djcll VI' gilim dinh, phln Ik:h, kibn nghi~ ngaM h6a crull; kinh doanh, "ut, ~ kMu nguybt litu, hOOchit, v~t tu, mAy m6c !hi~ bi ng4nh nhva. ro khl, xly d\lll& cAp lho:it nUll<:,lhi~ bi !hI nghj~m, I ." II. I(Y I(t ToAN, DON VI TIEN Tf: SU"Dl,INGTRONG Kt ToAN " 1. Kykll06n <t. I ." Ky k.! loan nAm dlaC6ng ty bit ~u n) nglly 01101 va killhi>c va.;, ngay 3lf12 hang nIm. ". '"' ." DIm vi liAn It.fr dyng lrong I,J 106" 2. I > Dan vi Ii&. l~ sirdlll1g lrong ghi d.ep k.! loan 1i.M.ng Viet Nom (VNO) III. CHuA:''l"MIfC VA CHEOO Kt roAN Ar DV"'"G I chI do) kl I. 1000n6p dyng I Qng ty 'P d\lllg Ch.! do) K.! loan doanh nghiep han hanh!hoo Quy~ "inh sf, lY2OO61QD-BTC ngay 201312006 \If. ThOng hi sf, 2«12009fTT.BTC nglly 31 thlIng 12 nam 2009 cila ~ lrU6ng B(o T/li clrlnh. I " I I
 14. I "'Hl/A CONG TYcO pHAN DIsH MINH I 8AO CAO TAl ClfiNI! HoP 1'"HAT 240 Hall Giang. P.9, Q.6, 11'. H'; Chl Minh Olonam W chlnh kh thUenpy 31fl2!1010 BAN THUY£T MINH BAD cAo TAl cHINH H(}p NuAT (titp Ih ••.• ) I kli toan Tuyh M v# ,"it<: luin thli Chuin mlf<',,' loan vi ChI 2. I jj~ COng ty dli lip dl,lllgck Chu4n ml/C kf lOOnViet Nam vt cae \Iln ban hUOngd1n chuin ml/C do NhAnuOc dlI ban holnh. 0<: BlIo clo tAi,hlob hQp nh!l duv<: I~ v! trinh My !hco dUng mQi quy djnh ciliIlimg chuin m\lC, th6ng III h<ll'lngd!n th\IChi~ cllU!n mI/C vAeM do) kf loan hien hAnh I dang ap dl,lIlg. J. Hlnb thu.: k' toh ip dvog I ClIng ty ap d\lllg hlnh thin: k' toM Nl$ kYchUng hr. cAe CHl"lH SACH Kt roAN Ap Df,lNG I IV. I. Ccrwh'lP0bAt I S", COng Iy con Ii dlJDvi do COOgty m<:ki'm SOIIL ki!m sot! 1M ~ khi COng ty me cO quyln chi "Ong cUa n$ (\on vi ~ thu <l~ lo;nlch kinh ~ til cae hofi pM; cae chinh skh lli dllnh vA~ ~ngnay. I 'r. BlIocao ill chlnh cUa rona: ty COlI4ltq<:lap cllo cilng nam tAichlnh Wi Clmg tp dvng Cl1c <;hInh sAch kf wan th6ng nh!t Wi cae cl'IInhsicll kf""" ella ClIng ly. Khi cAnthitt, cae di!u chinh s! duv<:th'fC hi~n d dam bOO do:: thlnh sach k! toan d~ i\p d\lng nhAIqwIn vrn chlnh sich kli loan I CliaC6ngty. Cic giao djch bi l~i triJ khi hQp nhit: cae sf, du trong ~ bOCOOgly, cae khoan thu ~ vi chi I phI dll ••. 1h1l'C hien llr ck gil>Odjeh ~ bOdlIQ<: Ofi lrif khi lap bao do !AiclIlnh hqp nMt. KIloM I Iii vi 16chualhvc hi~n pilat sinh llr cae gil>Odicl1vm cl<:don vi n1$1 c!tu tu dlIQ<: ¥h Io6n thco h phuung phap vOn chu sO hDu d\n;JcnV vOO khoan dAutil trong ~ vi lqi feh dIa COng ty \fi don vi ttwc d!u ro. I 2. Nl:uy~n lie ghl nban de kboin U~n vi de kbo.in tlftl1lg dlftl1lg ti~n I Clie nghi~p Y\I kinh ~ plu\l sinh bing ngOfi 1\\dllVCquy Mi fa dAng Viet Nam tbe<>tY gi' giao dieh lhvc i! ~ thbi di€m pilat sinh ngbiep vy. T~ thOi dibn cubi nlIm cIic khoAn m\ICti~n te cO gOc ngOfi t~ duqc quy Mi thco!y gia binh qu!n li~ Iliftn hAngdo Ngan bAngNhi. nU<:OC Nam Vi~ cOng b6 vAnngay kit thue ni~ ~ k~ t<lin. I tt Ch&1hl~h!y gia IhIl'C pilat sinh lroIlg kYvi eh!nh I~!y gia do dAuhgia I~ s.s d" cic khoan m\IC tik. 1\\\fi thbi di~ cu6i nlIm dllVCk~ chuyk. vA<>oanh tbu h,* chi phi !lIi cbinh trong d I nlm tii chlnh. ale kho'n mang duung ti~n Ii clockhoan dAutil ~ ~ kMng qui 3 lhAngcOkhi n!ng chuybl d6i dl dAngIhAnhtik. vi kMng a'> nhi~ nJi ro trong chuytn Mi Ihllnh titn ~ til ngiy mua khoan I d!u t"M ~ thOi di~ ban CIllo. 3. NguyM tie gbi nbtn bing tAn kbo I HAngtl'm tho duqc tinh then gii gOc.Tnn'mg hQp gii trj thuln cOtho!thvc bien dU!;lC !hip han gi' gOcthl phll.ilInh lheo gi' trj thuln cO tlJ thll'Chien dllVC.Gia g6c bang tAo tho baI g6m chi phI mua, chi phi eM bik. vi cIic chi phi 1i!n quan lr\ICli~p kMc pMt sinh dt cO duqc h'ng tAo tho b I di_ dibt. vi Irlng tMi bien t~. Gi'trj hAngtI'mtho duqc clc dinh the<>pbuung pilip hinh quAIlgia quytn. I " I I
 15. I CliNG IT CO pRAN NIIVA BINI! MI~H OA.OCAOTAICHI:"iH HoP NHAT I 240 HtuGiang, P.9, Q.6, 11'. HAChi Minh Coo n!In tl\i chfnh klt thiic ngty 311l2!.lOI 0 BAN THUYtT MINH BAD d.D TAl CHI~H HoP NIIAT (111pthoo) I HAng t6n kho am;>::hlICh toan the<>phlMlg phAp k~ tlIai thlll'mg xuy!n. I le<;:h gina git g6c cilI. hang t3n kho IOn hen gi! trj D\r ,phOng eiam gii hang thn I<ho Ii sf>,~ thu!n 0:\ tM thl,fChien dtrq<: cUa chUng. I 4. NRuy~nlic gill n"tu'" kh6u han til sAn~ djnb TAi san d dinh hllu hlnh, tii san d "inh v-' hinh dlIqC ghi nh~ t/1eQgi! g6c. Troog quti trlnh sir I dvng. tl\i san d <!jnh hltu hlnh, tAi san d "inh v6 hinh ~ ghi nl$! !heo nguy!n gii, hao moo Illy k~ vi gill. iii cOn llli. KhAu hao ~ Irlch lhw pbwng pMp dutmg thing. Thai gian khAu hao <11lQ'C linb nil" sau: .roc I -Nhiroa,l1lkientr6< 05-10nam _ Mlly m6c, !hi!!. bi OS - 08 nlm • Phwngtienv~ tl\i 06- 08nlm I _ Thih bj vAn phIm~ 03 - OS nlm • Quy~ sir d\lllg dAl 41 - SORAm I 5. Nguyfn tic ghl nh." de khoin d~u tal chlnh Ilr ka K/IQ8n &u III v'o eoog ty con, e6ng ty H!n dUVC~ lOOnt/leQ ph\Wllg phAp gi' g6c. Lqi nhuttl ka I thuin duqc chi. lU'Wng ty con, cflng ty lifn pM! sinh sau ngAy d!u til ~ ghi nhtn v'o Bao dOng kinh doanh. Oc kho;ln <!ul;o;: hia kMc (ngoai lo;>i hu4n thuin) <11lQ'C Ii cao Kb. qui ~ c n 001 ph!n thu Mi ck kholIn dAu Iu vi dUVCghi ~ 11 khoan giilm tn'r gii glk dAu tit. I Cie khoin dAu lit chUng khoin tti thCri<'Ii!mbao cio. n!u: _ C6 thCri hfn thu Mi be$: <Uo ~ kMng qui 3 t/ulng k! tiJ ng/ly mua khoan <'IauTIt<16<'IIJQCoi Iii o I • nrong <'IU<J'lIg ti!n'; Iii tti s!n _ C6 thCri ~ thu h6i vOn doro; 1 nAm Iw:4c trong I chu k5' kinh doanh <'IuQCpMn I~ ngAn hlJll; I _ C6 \hOi ~ \hu Mi v6n trfn I nam 1M'+:Ixm ] chu kY kinh doanh <'IIJQC plWl. loti Iii !Ai s!n d!i ",", I 01' ph/lng giam gia cUu TItIi 56 cMnh lech gina gii glk cUa de khoan <'I!ulit <'Iuqc ~ man ~n 56 k! tOOn 16n h<m gia tri thi tnrong cUa chUng ~i thlJi <'Ii!m Iw d1,lphtmg. I 6. j\,u~'ln tic ghl nhtn~. ph'n btl <hi phi tri 1rtl'6"c CIic chi phi trIi truOc <hlli~ quan <'I~ chi phi san Xu!1 kinh doanh nAm ill chlnh hien \Ji <'Il/QI: hi g I nhJn l.iIchi phi lri lr1.n'Icngin ~ ...,; <'IUIJC tlnh viM>chi phi s!n xu41 kinh doanh trong nAm Iii ,W"" I 7. Nguyln tic gh] nhtn <hi phi phiillri CIic khoin. chi phi thll'C t~ chUll pMt sinh nlwng <'IIJQCIrfch tnroc va" chi phi s!n xuit, kinh doonh trong kY <'I!<'lam bio khi <hi phi phIiI sinh \h1l'CIi; khOng gAy <'11)1 bi~ cho chi ph! s!n xu!! kinh I doanh trfn ro sO dAm 11M nguy&! tic phil. hqp gina doanh \hu...,; chi phi. !Chi cic: chi phi <16pMI sinh, fib, 06 ch~nh lech vOi 56 <'Ittrlch, k~ toan ti~ h3nh gIIi b6 sung 00l\C ghi giam chi ph! nrong I'mg vOi phAn <hblb I~h, I " I I
 16. I BA.ocAOTAICHINH HQP NHAT c61'G TV CO ruAN NHV'A BINH MINH I Cho nArDIii chlnh k!lth6c ngty 3111212010 240 Htu Giang. P.9, Q.6, TP. H~Chf Minh BAN THU\'ET M'JliIi BAa cAo TAl cHINII HQP NHAT (ti~p lhoo) I N2U}'1JIti~ Dhtn \-6n 8. ghi chii W hOll I v6n diu cUa eM sO'hllu 4\fqc ghi ~ thco sf, vOn th\lC g6p cUa ellii sO hlhl. til I thoo s6 chblb I~ 16n IKm gina gil th\lC d pilat h3nh vi TI$lg d\l' v6n 06 phin d<1\lCgIli ~ "'* ,.y, ro phi!u 06 phi!U \;hi phal hinh lln &u, pha! hAnh b6 sung tai pM! hlnh 06 phihl menh git I Lqi nh\$1 sau ttw! ell"" ph!n plIO! I' sf, lqi nhl$1llf cae ~ "008 cila doanh nghiep sau Imi triJ (-J c<Ickhoan <li!u chlnh do'P dl"'8 hOi ,6 thay Mi chlnh sAch k! lOOn va di~ cblnh h6i 16 sai 56t h'Qt1g yeu cUa cae nAm tru<'ic. I 9. Nguy~ntic vi phlrollg pUp ghl nh'" doanb thu I Doanh lhu Ixln hang ~thu~_d~ghi~~d~~~~ckdi!u~~sau: _ Phln 1611rUi I'Qva ll'i reb gin Ii&! Wi quy~ sa hcru san ph!m holjc hi\ng hOe.da duQ<:chuyh. I gillO cho ngYl'ri mua; "'* _ang ly k/Itlng cOD nim gilt quy!n quoin Ij hang h6a nllll ngum sO hllu hang I>6lI '1uy&. ki~ sOOt hing Ma; I _ Doanh thu dUQ<'xi<: dinh tIrong .s6i chic chin; It til • Clmg ty on thu duQ<: ~ .se tIIu ~ lqi k:h kinh P"" dich bAn hang; I _ xac dinh dIn;lc chi phi tim quan dtn giaodich ban hang I Doanh thu pMI sinh Ilr ti!n lAi, li!n bin quy!n, d. tUl:.l<;li nhl4n "U\lC chia va cic khoan doanh lhu IlOfI <1Ongl!i chlnh thllc dU\lC ghi nI$l kill thOa man dAng thtri hai (2) di!u ben gU; _ C6I;M nling lhu <1uqc lo;rlfeh kinh Io!Ilr giao djch d6; I _ Doanh thu dllQ'CxAc dinh IlI<JTlgdO; eMe chin. cA tin:,1<;Ii nhl4n dllQ'Cchia <1uqc ghl nI$lldli C6ng ty dUQCquy!n nl$I cA Nc Ix$: duqe qu~ ...on. I nh$n l<,>i nhl$l til vi~ g6p 10. Ngv)'en tic v' ph"'"'l ph'p ghl n~in chi phi 161ehlnh I ehinh g6m: cae khOOn chi phf dU\lC ghi nh~ vlo chi pbll!i "'* _ Chi phi cae khoSn 13 li~n quan ~n ck IKqt dOni diu IU l!i ehinh; v&:.; _ Chi ph! eho Yay vi. di vay I - Cic k!loAn 13 do !hay <!6itjr gill. ho'HdOOicUI cae nghiep VIIpMt sinh lim quan d&.. •••.••.i te; • Dv' pROng giam gill. &u tu' eh(mg khoSn. I ClIc khOOn tml dU\lC gm nh$n lheo tbng si> phil sinh trong ky, kMng biI tril' vm doomh.lhu IKqt dGns l!i chInh. I I " I I
 17. I co pRAN NUVA BAo cAo TAl CHINH"01' NHAT C6NG TY BINH ML•••• U I n. H6 ChI Minh Ow nam Iii chinh k!t thlic ngly 31/1212010 240 H$u Giang, P.9, Q.6, BANTIlUvtT !tUN" OA.ocAo TAl CHIl'lIlIlQ1' snAT (tiip thco) I Ngu)"cn tIc~' ph ••••.•.•• g pUp Chi nhin chi phllho.! Ihn nhtp dGanh nghltp bifn hhh. chi phi II. I thu; rho ohtp dnanh nghjfp hoio 1,1 Chi phl !hue thu nh$p doanh nghiw hifn hanh 4u~ de dinh ~n co sO'thu ~p chjg!hut vi I Ihut suAtlln>t TIffiN lrong nam hien hanIL Chi pbl muo!thn nhW doanh nghiw hoAn lti duqc xi\c dinh trtn w sO s6 chmh I~ ~!hOi duqc kh!U (rir, s6 cMlnh leeh \fl11thOi chjn thuo! vi thl>!suit tho.>! NDN. T I Y. TII6NG TIN B6 SUNGeRO cAe KHoAN Ml)C TRINH BAy TRO~G BANG CAS I D61 Kt TOA.N IIQPNHA.T Tiln vi cae "hoan llrolll: 4lfU11g Illn I •• 0110112010 3111212010 VND VND I 451.409.331 Ti.!nJ$ 582.639.424 37.985.613.661 32.407.923.791 Ti.!n gUi ngAn hMg cae khOOnlWl1g 4uong tien (lito gUi 00 ky "'" dlr6i 34.000.000.000 55.900.000.000 I 3tllang) 94.3]7.022.992 6fi.990.~.l21 qng I ,. Cie kbolln (IAn hI"til chlnh 01:10 btu s6 hlVng sA 1"'1"& 3111212010 OlllJlnOIO d, ph6 •• .,.; ph6n VND VND I n,ooo.ooo.ooo 22.000.000.000 Chol'ngkhoan diu III nglin "'" + Q".Jl Mu III ch.mg thOOnBan 18 Q()(). 000. ()()() 18,()()(),()()(),()()() '" '" I Viti (chUng em' qr;j) 4. ()()() ()(}(),()(}() 4. (){j()/)(j(). OOQ + C,,"g tyCP NhIN Tdn Tiln 20, (){j() 20,000 1,000.000.000 Diu til nsan "'" I<h6c + Til" gIiI ngdn Mng cd kj hqn 1,()(}(). ()()(). ()(}() I Ir~n 3 !hang ~ (5.600.000.000) DlI'phOOggifun giAdiu til nsan (6.159.090.909) ;l .C "" I 15.840.909.091 17.400.000.000 qng "'" TAle" ,. I .N ", ~ CAe khoin pHi rhu ngin h,n khAe 31/1212010 011lJ112010 VND VND I 74.]96.700 BHXH. BHYT, BHrn phai thu MAn v;~ 120.IOU71 0>0 mUQYI nguy~ v,", lieu 1.121.582.064 I O>OCOOgdOOnang ty mUQYIli&1 150.000.000 "'* 220.337.000 21.131.25] CAekhoan phAi mu 294.733.700 1.418.818.188 qng I •• II II
 18. I nAoeAu TAl cH1NIIIIQl' NuAT CONGTY 00 roAN NHifA OINI! MI:"H I 240 "au Giang, P.9, Q.6, lP. 83 Chi Minh a.o lIIm ill chfnh lJt!hilc ngty 3lf12/2{110 BAN THUvtT MINH BAo cAo TAl cHiNn HoP NHAT (ti~p thco) I lUng t3n kho I •• 01/0112010 31112/1010 ¥NO ¥NO I 48.864.389.466 2.417.416.080 Hang mua dang di dtrong 109.892.665.529 81.695.255.330 Nguytllli~ ".tHe.. 1.209.649.032 852.20 1.047 C6ng C1,I,dvng C\I 77.231.709.873 54.632.446.572 I Chi phi san xuAtkinh doanh dOdang 67.527.084.149 90.157.719.151 """" ""'"' 15.622.104.316 24.554.214.103 Hingooa 305,165.925.783 26',550.928.865 gl~ gk hing t3n kho I qng , Tbu~ vA die khoan phil thu nhl nll6"l: o 11011201(1 31/1212010 I ¥NO ¥NO 40.838.483 I Th~ xu.At,nh$p ~ 852.045.854 nut 11m nh$p cl nhIn nQp !hira 0 C6ng ty CP "'!Iva DIM Minh 891.884.337 C(ing I nt 6. dn ngin h,n khtc 31/1112(110 OIIOIIlOIO I ¥NO ¥NO 472.308.233 93.230.000 Tom" I 16.340.462.950 28.646.045.&30 Kyquy, kY CItqC (.) 76.923.107 114.&68.162 HI s3n th;~ clKrxU It 16.889.694.290 28.854.143.992 C(lng I (0) Chi lilt tj quJ Ii/ CIfl1C tpi llgUy 31/1212010 1Ih~ SQu; I s4tlln VND I\lvc dlcb kY'Iut Nguyh If .w ~ " •• I Thanh toM nhk> khAu 342.236,67 USD 6.479.224.636 NgAnhang C&Ig thuung. ",' !My m6c !hilt bi va Chinhanh06 <. \;bOOn phl'tilng ." I 395,511.26 EUR 9.841.902.194 NgAnhang C&Ig thuung • Thanh toM nhOP khAu > thi~ bi bOOnchinh san Oli nh4nh06 xuAt Ong I KyquS'baolanll 19.336.120 NgAnhang C&Ig thuung • Chi nhanh 06 I COns; I " I I
 19. -------- ------------ 1 c6NG TV CO pHAN )liHI/A BiNH MINH BAocAo TAl clIINH IIVP NuAT Coo nlIm !Ai chlnh k!l lh(lc ngay 3 ilI2I20.10. 24O}i3u Giang, P.9, Q.6, lP.1I3 ChI Minh I DAN T1HJVtT MINH BAD CAD TAl cnlNH IIQP NltAT (I~p lhoo) Hng, gi.om lii.an ~ djnb 1I1h1 blnh 7. D<:m., tlnh: VND NII/IeVa May m<le Pblf01lgtitu nVng ev T6ng ~lIg vii ki~nlrue thlh hi vlolii guan IS' Nguyln gia 56 dlI d!.u nlIm 66.762.799.158 392.709.515.679 9.544.096.722 3.691.588.271 472.707.999.830. s6 ting Irong nlIm 3.548.040..909 42.698.574.0.34 47.830..0.10..661 1.300.281.818 283.113.900 -Mua.<immai 1. )00.18/.8/8 18),113.900 47.810.,0.10.661 3.5<11'-040. <11.698.514.0.34 9IJ9 56 giilm lrong nlIm 697.S41.119 461.675.000 300.427.115 1.459.943.234 • Thanh Ij. MIl{mg bdrJ )00.417.115 1.<159,9<11.214 46/.67HXJO 697.841119 519.0.78.067.257 56 dlI cu6i nIlm 70..310..840..067 3.674.275.056 434.710..24/1.594 Io..382.7OJ.S4o. Gia Irj !lau mlIn luYkl 56 du dAu nlIm 40.006.825.497 192.982.619.020. 4,80.7.541.117 1.485.776.489 239.282.762.123 KMu hao troog nAln 1.062.436.810. 4.060.182.187 47.489.163.907 333.336.458 52.945.119.362 56 giAm trong nlIm 648.091.495 300.421.115 1.410.199.610. 461.675.000 - Thonh Ij. nhur;mg bdrJ 46J.675.Q(JO 300.417.J15 U1O./99.61o. 6<18,097.495 sol du cu6i nlIm 44.067.007.68-1 239.813.685.432 ~408.J(ll.927 1.518.685.832 290.817.681.875 Gia Irj ron Ifi Tfi ngAy dau nam 2.20.5.811.782 233.425.237.70.7 26.755.973.661 199.726.896,659 4.736.555,605 TJi ngily cu6i n3m 26.243.832.383 194.886.563.162 4.974.400.613 2.155.589.224 228.260.385.382 " ,;.,-,~ =.."/r, ,'1./.".;."# -...: ••••'> ..•.••
 20. II BAO cAo TAl cHiNH II(}I' NHAT cOI\G TV cO PIIAN NHl/A BtNH MINH I Coo RAm Iii chlnh k!llhue ngay 3111212010 240 Htu Giang, P.9, Q.6, TP. II" Chl Minh I BANTlluyh MINH BAo cAo TAl CIIINIIIIQP NIIAT (liip Ih ••.• ) (6 lfinh ~~ blnb Tlng, giam 'AI sin 8. I Doll >oj Ilnh: JlND Q\ly~n sor dyng (lit I f',"guy!n gl' s6 dU' Mu llllm 35.996.185.657 s6 14ng trong nAm I s6 giam IJOng nAm 35.996.185.651 56 dU'cuAi n!m G" Irj han mil••la' k~ I 3,866.030.615 SGdU'&unAm 762.250.680 KhAu !lao trong nam 56 giAn! trong nlm I 56 du cu6i lllm 4.628.331.295 G" trj c6n Iii 32.130.105.042 Tti ngiy dAu nam I Tti ngjly<:uOi nam 31.367.854.362 I 9. Chi phi JAydl,mtl CO' bin dol" ang d 0110112010 31/12/2010 VND VND I 5.82<1.683.272 25.470.000 _ Chi phl xAy d\l1lg co ban dO dang Trong M "hfmg ""nil triM /Cn: 2j.no,ooo TI..in + Chi phi kMo Jdl NIta mJy ep pJtun r,,1 SOng 321.0/5.454 I + Xllting FE 4.96l.48/.8/8 537.186.(}(I() + 1h>m bii" lip 500 KVA 25.470.000 5.820.683.272 COng I 10. etc kholn dUll' til (hinh d'l h,n I 0110112010 sAhn;mg 31/1212010s6 luvng c4 phl" VND-_ 03 ph! •• ¥NO I mut"d!i~1<hk 8.125.000.000 8.155.000.000 _ Wu '" d phl& (C6ng Iy cd 6jOOOO 6.10.000 8.11HJ()(),{j()() 8.12H)()(),OOO phJn NIrva va N8ngI I _ C&!g rrd; 30.000.(}(I() D\r pbcing gitm git dau til t!i (hroh da; ~ I COns 8.12$.000.000 lLI55.ClOO.OOO I I I I

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản