báo cáo thực hành cơ công

Chia sẻ: Hadinh Dinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:28

0
123
lượt xem
37
download

báo cáo thực hành cơ công

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Chương 1 - - I.Tóm tắt đề tài môn học - 1. Giới thiệu các module mạch của đề tài - Đề tài môn học nhĩm em là : “ Điều khiển ON_OFF tốc độ động cơ DC”. Với yêu cầu đề tài như trên, hướng thực hiện đề tài của em được tóm tắt như sau: - - Sử dụng vi điều khiển PIC16F877A làm chip điều khiển trung tâm. Cơ bản hệ thống gồm có những khối như sau. 1. Khối điều khiển. Cách vận hành mạch II. Các yêu cầu của đề tài 1. Thông qua đề tài, làm quen với cách thức điều khiển đối tượng động cơ. 2. Tìm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: báo cáo thực hành cơ công

 1. Baùo caùo thực hành cơ công_2010 Chương 1 I.Toùm taét ñeà taøi moân hoïc 1. Giôùi thieäu caùc module maïch cuûa ñeà taøi Ñeàtaøi moânhoïc nhóm emlaø : “ ÑieàukhieånON_OFF toácñoäñoängcô DC”. Vôùi yeâucaàuñeàtaøi nhötreân,höôùngthöïchieänñeàtaøi cuûaemñöôïctoùmtaétnhösau: - Söûduïngvi ñieàukhieånPIC16F877Alaømchipñieàukhieåntrungtaâm. Cơ bản hệ thống gồm có những khối như sau. 1. Khối điều khiển. GVHD : Gv Xưởng Điện Tử 1
 2. Baùo caùo thực hành cơ công_2010 2. Khối công suất. 3. Khối nguồn. GVHD : Gv Xưởng Điện Tử 2
 3. Baùo caùo thực hành cơ công_2010 4. Khối led dò đường. 2. Caùch vaän haønh maïch II. Caùc yeâu caàu cuûa ñeà taøi 1. Thoângqua ñeàtaøi, laøm quenvôùi caùchthöùc ñieàukhieånñoái töôïng ñoäng cô. 2. Tìm hieåuthöïc teácaùclinh kieän,caùcloaïi IC, hoaït ñoängcuûacaùcloaïi caûm bieán…. 3. Thieátkeá, thi coângmaïchñieàukhieånvaø maïchñoänglöïc ñieàukhieånñoäng cô DC 4. Vieát chöôngtrình cho vi ñieàukhieånPIC16F877A thöïc hieänthaønhcoângtheo yeâucaàuñeàra. 5. Ñaùnhgiaùveàsai soá,chaátlöôïngheäthoángñieàukhieån 6. Tìm hieåucaùchöôùngphaùttrieåncuûañeàtaøi, naângcao chaátlöôïng cuûaheä thoáng GVHD : Gv Xưởng Điện Tử 3
 4. Baùo caùo thực hành cơ công_2010 Chöô n g II : Giôùi thi e ä u ve à caùc linh kie ä n , pha à n töû söû duïn g tro n g maï c h I. Vi ñieàu khieån PIC16F877A 1. Khaùi quaùt veà vi ñieàu khieån PIC16F877A 1.1.Sô ñoà chaân vaø sô ñoà nguyeân lyù cuûa PIC16F877A Sô ñoà chaân GVHD : Gv Xưởng Điện Tử 4
 5. Baùo caùo thực hành cơ công_2010 Sô ñoà nguyeân lyù GVHD : Gv Xưởng Điện Tử 5
 6. Baùo caùo thực hành cơ công_2010 1.2. Nhaän xeùt Töø sô ñoàchaânvaø sô ñoànguyeânlyù ôû treân,ta ruùtra caùcnhaänxeùtbanñaàu nhösau: - PIC16F877Acoùtaátcaû40 chaân - 40 chaântreânñöôïcchiathaønh5 PORT, 2 chaâncaápnguoàn,2 chaânGND, 2 chanthaïchanhvaømoätchaânduøngñeåRESET vi ñieàukhieån. - 5 portcuûaPIC16F877Abaogoàm: +PORTB : 8 chaân +PORTD : 8 chaân +PORTC : 8 chaân +PORTA : 6 chaân +PORT E : 3 chaân 1.3. Khaùi quaùt veà chöùc naêng cuûa caùc port trong vi ñieàu khieån PIC16F877A PORTA PORTA goàmcoù 6 chaân. Caùc chaâncuûa PortA, ta laäp trình ñeå coù theå thöïc hieänñöôïc chöùcnaêng“hai chieàu”: xuaátdöõlieäutöø vi ñieàukhieånra ngoaïi vi vaø nhaäpdöõlieäutöøngoaïi vi vaøovi ñieàukhieån. Vieäc xuaátnhaäpdöõ lieäu ôû PIC16F877A khaùc vôùi hoï 8051. ÔÛ taát caû caùc PORT cuûaPIC16F877A, ôû moãi thôøi ñieåmchæthöïc hieänñöôïc moätchöùc naêng :xuaáthoaëcnhaäp.Ñeå chuyeåntöø chöùcnaêngnaøynhaäpquachöùcnaêngxuaáthay ngöôïc laïi, ta phaûi xöû lyù baèngphaànmeàm,khoângnhö 8051töï hieåuluùc naøolaø chöùcnaêngnhaäp,luùcnaøolaø chöùcnaêngxuaát. GVHD : Gv Xưởng Điện Tử 6
 7. Baùo caùo thực hành cơ công_2010 Trong kieán truùc phaàn cöùng cuûa PIC16F877A, ngöôøi ta söû duïng thanh ghi TRISA ôû ñòa chæ 85H ñeå ñieàu khieån chöùc naêng I/O treân. Muoán xaùc laäp caùc chaân naøo cuûa PORTA laø nhaäp (input) thì ta set bit töông öùng chaân ñoù trong thanh ghi TRISA. Ngöôïc laïi, muoán chaân naøo laø output thì ta clear bit töông öùng Ngoaøi ra, PORTA coøn coù caùc chöùc naêng quan troïng sau : - Ngoõ vaøo Analog cuûa boä ADC : thöïc hieän chöùc naêng chuyeån töø Analog sang Digital - Ngoõ vaøo ñieän theá so saùnh - Ngoõ vaøo xung Clock cuûa Timer0 trong kieán truùc phaàn cöùng : thöïc hieän caùc nhieäm vuï ñeám xung thoâng qua Timer0… - Ngoõ vaøo cuûa boä giao tieáp MSSP (Master Synchronous Serial Port) PORTB PORTB coù 8 chaân.Cuõngnhö PORTA, caùcchaânPORTB cuõngthöïc hieänñöôïc 2 chöùcnaêng: inputvaøoutput.Hai chöùcnaêngtreânñöôïc ñieàukhieånbôùi thanhghi TRISB. Khi muoánchaânnaøocuûaPORTB laø inputthì ta setbit töôngöùngtrongthanh ghi TRISB, ngöôïc laïi muoán chaân naøo laø output thì ta clear bit töông öùng trong TRISB. Thanhghi TRISB coøn ñöôïc tích hôïp boäñieäntrôû keùoleâncoù theåñieàukhieån ñöôïcbaèngchöôngtrình. PORTC PORTC coù 8 chaânvaøcuõngthöïc hieänñöôïc 2 chöùcnaênginputvaøoutputdöôùi söï ñieàukhieåncuûathanhghi TRISC töôngtöï nhöhai thanhghi treân. Ngoaøira PORTC coøncoùcaùcchöùcnaêngquantroïngsau: - Ngoõvaøoxungclock choTimer1trongkieántruùcphaàncöùng - Boä PWM thöïc hieän chöùc naêng ñieàu xung laäp trình ñöôïc taàn soá, duty cycle:söûduïngtrongñieàukhieåntoácñoävaøvò trí cuûañoängcô v.v…. - Tích hôïpcaùcboägiaotieápnoái tieápI2C, SPI, SSP, USART PORTD PORTD coù 8 chaân.Thanhghi TRISD ñieàukhieån2 chöùc naênginput vaø output cuûa PORTD töông töï nhö treân. PORTD cuõng laø coångxuaátdöõ lieäu cuûachuaån giaotieápsongsongPSP (Parallel SlavePort). PORTE PORTE coù 3 chaân.Thanhghi ñieàukhieånxuaátnhaäptöôngöùnglaø TRISE. Caùc chaâncuûaPORTE coù ngoõ vaøo analog. Beân caïnh ñoù PORTE coøn laø caùc chaân ñieàukhieåncuûachuaångiaotieápPSP. 1.4. Taïi sao söû duïng PIC16F877A maø khoâng duøng 8051 cho ñeà taøi Hoï vi ñieàukhieån8051laø moäthoï vi ñieàukhieånñieånhình, phoåbieán,deãsöû duïng vaø laäp trình, raátphuø hôïp vôùi sinh vieânmôùi baétñaàulaøm quenñeánlaäp GVHD : Gv Xưởng Điện Tử 7
 8. Baùo caùo thực hành cơ công_2010 trình cho vi ñieàu khieån. Tuy nhieân, cuõng trong quaù trình nghieân cöùu vaø thí nghieäm vôùi caùc chip ñieàu khieån thuoäc hoï 8051 ( ñieån hình laø 89C51, 89052…), em nhaän thaáy noù coù nhöõng - Boä nhôù Ram noäi coù dung löôïng thaáp , chæ coù 128 bytes. Ñieàu naøyù gaây trôû ngaïi lôùn khi thöïc hieän caùc döï aùn lôùn vôùi vi ñieàu khieån 8051. Ñeå khaéc phuïc ta phaûi môû roäng theâm laøm haïn cheá soá chaân daønh cho caùc öùng duïng cuûa vi ñieàu khieån. - Soá löôïng caùc boä giao tieáp vôùi ngoaïi vi ñöôïc tích hôïp saün trong 8051 ít, khoâng coù caùc boä ADC, PWM, truyeàn döõ lieäu song song…. Khi muoán söû duïng caùc chöùc naêng naøy, ta phaûi söû duïng theâm caùc IC beân ngoaøi, gaây toán keùm vaø khoù thöïc hieän vì deã bò nhieãu neáu khoâng bieát caùch choáng nhieãu toát. - Ngoaøi ra coøn moät soá haïn cheá khaùc nhö soá löôïng Timer cuûa 8051 ít, chæ coù 2 Timer. Chính ñieàu naøy laøm cho giaûi thuaät khi vieát chöông trình gaëp khoù khaên. Nhöõng nhöôïc ñieåm caên baûn treân cuûa 8051, em ñaõ quyeát ñònh khoâng duøng vi ñieàu khieån naøy cho ñeà taøi “ñieàu khieån toác ñoä ñoäng cô” cuûa mình. Trong quaù trình tím kieám moät hoï vi ñieàu khieån môùi thoả mãn yeâu caàu nhö em ñaõ trình baøy treân. Em nhaän thaáy PIC cuûa haõng Microchip laø moät löïa choïn lyù töôûng. Chæ caàn xem xeùt qua caùc port vaø chöùc naêng cuûa caùc port maø em ñaõ trình baøy trên, ta cuõng deã daøng nhaän ra nhöõng öu ñieåm vöôït troäi cuûa vi ñieàu khieån naøy so vôùi 8051. II. Tìm hieåu veà vi ñieàu khieån PIC16F877A 2.1. Caáu truùc phaàn cöùng cuûa PIC16F877A PIC laø teân vieát taét cuûa “ ProgrammableIntelligent computer” do haõngGeneral Instrumentñaët teâncho con vi ñieàukhieånñaàutieân cuûa hoï. Haõng Micrchip tieáp tuïc phaùt trieån saûn phaàmnaøy vaø cho ñeán haøng ñaõ taïo ra gaàn 100 loaïi saûn phaåmkhaùcnhau. PIC16F887A laø doøngPIC khaùphoåbieán,khaùñaàyñuûtính naêngphuïc vuï cho haàuheát taát caû caùc öùng duïng thöïc teá. Ñaây laø doøng PIC khaù deã cho ngöôøi môùi laømquenvôùi PIC coùtheåhoïc taäpvaøtaïo neàntaûnveàhoï vi ñieàukhieånPIC cuûamình. CaáutruùctoångquaùtcuûaPIC16F877Anhösau: - 8K FlashRom - 368bytesRam - 256bytesEFPROM - 5 portvaøora vôùi tín hieäuñieàukhieånñoäclaäp - 2 boäñònhthôøi Timer0vaøTimer28 bit GVHD : Gv Xưởng Điện Tử 8
 9. Baùo caùo thực hành cơ công_2010 - 1 boä ñònh thôøi Timer1 16 bit coù theå hoaït ñoäng ôû caû cheá ñoä tieát kieäm naêng löôïng vôùi nguoàn xung clock - 2 boä Capture/ Compare/ PWM - 1 boä bieán ñoåi Analog -> Digital 10 bit, 8 ngoõ vaøo - 2 boä so saùnh töông töï - 1 boä ñònh thôøi giaùm saùt (Watch Dog Timer) - 1 coång song song 8 bit vôùi caùc tín hieäu ñieàu khieån - 1 coång noái tieáp - 15 nguoàn ngaét GVHD : Gv Xưởng Điện Tử 9
 10. Baùo caùo thực hành cơ công_2010 Sô ñoà khoái vi ñieàu khieån 16F877A 2.2. Toå chöùc boä nhôù PIC16F877A GVHD : Gv Xưởng Điện Tử 10
 11. Baùo caùo thực hành cơ công_2010 2.2.1. Boä nhôù chöông trình Boä nhôùchöôngtrìnhPIC16F877A Boä nhôù chöông trình cuûa vi ñieàu khieån PIC16F877A laø boä nhôù Flash, dung löôïng8K word(1 wordchöùa14bit)vaøñöôïcphaânthaønhnhieàutrangnhöhìnhtreân. Ñeå maõhoùañöôïc ñòachæ8K word boänhôùchöôngtrình, thanhghi ñeámchöông trìnhPC coùdunglöôïng13bit. Khi vi ñieàukhieånreset,boäñeámchöôngtrìnhseõtroûveàñòachæ0000h.Khi coù ngaétxaûyra thì thanhghi PC seõtroûñeánñòachæ0004h. Boä nhôù chöôngtrình khoângbao goàmboä nhôù Stack vaø khoângñöôïc ñòa chæ hoùabôûi boäñeùmchöôngtrình. 2.2.2. Boä nhôù döõ lieäu Boä nhôùdöõ lieäucuûaPIC16F877A ñöôïc chia thaønh4 bank.Moãi bankcoù duïng löôïng128byte. Neáunhö2 bankboänhôùdöõ lieäucuûa8051phaânchia rieângbieät: 128byteñaàu tieânthuoäcbank1laø vuøngRamnoäi chæñeåchöùadöõlieäu,128bytecoønlaïi thuoäc GVHD : Gv Xưởng Điện Tử 11
 12. Baùo caùo thực hành cơ công_2010 bank 2 laø cuøng caùc thanh ghi coù chöùc naêng ñaëc bieät SFR maø ngöôøi duøng khoâng ñöôïc chöùa döõ lieäu khaùc trong ñaây thì 4 bank boä nhôù döõ lieäu cuûa PIC16F877A ñöôïc toå chöùc theo caùch Moãi bank cuûa boä nhôù döõ lieäu PIC16F877A bao goàm caû caùc thanh ghi coù chöùc naêng ñaëc bieät SFR naèm ôû caùc caùc oâ nhôù ñòa chæ thaáp vaø caùc thanh ghi muïc ñích duøng chung GPR naèm ôû vuøng ñòa chæ coøn laïi cuûa moãi bank thanh ghi. Vuøng oâ nhôù caùc thanh ghi muïc ñích duøng chung naøy chính laø nôi ngöôøi duøng seõ löu döõ lieäu trong quaù trình vieát chöông trình. Taát caû caùc bieán döõ lieäu neân ñöôïc khai baùo chöùa trong vuøng ñòa chæ naøy. Trong caáu truùc boä nhôù döõ lieäu cuûa PIC16F877A, caùc thanh ghi SFR naøo maø thöôøng xuyeân ñöôïc söû duïng (nhö thanh ghi STATUS) seõ ñöôïc ñaët ôû taát caû caùc bank ñeå thuaän tieän trong vieäc truy xuaát. Sôû dó nhö vaäy laø vì, ñeå truy xuaát moät thanh ghi naøo ñoù trong boä nhôù cuûa 16F877A ta caàn phaûi khai baùo ñuùng bank chöùa thanh ghi ñoù, vieäc ñaët caùc thanh ghi söû duïng thöôøng xuyeân giuùp ta thuaän tieân hôn raát nhieàu trong quaù trình truy xuaát, laøm giaûm leänh chöông trình. GVHD : Gv Xưởng Điện Tử 12
 13. Baùo caùo thực hành cơ công_2010 Sơ đồ bộ nhớ dữ liệu của PIC16F 8 7 7 A Döïa treân sô ñoà 4 bank boä nhôù döõ lieäu PIC16F877A ta ruùt ra caùc nhaän xeùt nhö sau : -Bank0 goàm caùc oâ nhôù coù ñòa chæ töø 00h ñeán 77h, trong ñoù caùc thanh ghi duøng chung ñeå chöùa döõ lieäu cuûa ngöôøi duøng ñòa chæ töø 20h ñeán 7Fh. Caùc thanh ghi PORTA, PORTB, PORTC, PORTD, PORTE ñeàu chöùa ôû bank0, do ñoù ñeå truy xuaát döõ lieäu caùc thanh ghi naøy ta phaûi chuyeån ñeán bank0. Ngoaøi ra moät vaøi caùc thanh ghi thoâng duïng khaùc ( seõ giôùi thieäu sau) cuõng chöùa ôû bank0 GVHD : Gv Xưởng Điện Tử 13
 14. Baùo caùo thực hành cơ công_2010 - Bank1 goàm caùc oâ nhôù coù ñòa chæ töø 80h ñeán FFh. Caùc thanh ghi duøng chung coù ñòa chæ töø A0h ñeán Efh. Caùc thanh ghi TRISA, TRISB, TRISC, TRISD, TRISE cuõng ñöôïc chöùa ôû bank1 - Töông töï ta coù theå suy ra caùc nhaän xeùt cho bank2 vaø bank3 döïa treân sô ñoà treân. Cuõng quan saùt treân sô ñoà, ta nhaän thaáy thanh ghi STATUS, FSR… coù maët treân caû 4 bank. Moät ñieàu quan troïng caàn nhaéc laïi trong vieäc truy xuaát döõ lieäu cuûa PIC16F877A laø : phaûi khai baùo ñuùng bank chöùa thanh ghi ñoù. Neáu thanh ghi naøo maø 4 bank ñeàu chöùa thì khoâng caàn phaûi chuyeån bank. 2.2.3. Moät vaøi thanh ghi chöùc naêng ñaëc bieät SFR Thanh ghi STATUS: thanhghi naøycoù maëtôû caû4 bankthanhghi ôû caùcñòachæ 03h,83h,103hvaø183h: chöùakeátquaûthöïchieänpheùptoaùncuûakhoáiALU, traïng thaùiresetvaøcaùcbit choïnbankcaàntruyxuaáttrongboänhôùdöõlieäu. Thanh ghi OPTION_REG : coù maëtôû bank2vaø bank3coù ñòachæ81hvaø 181h. Thanhghi naøychopheùpñoïc vaøghi, cho pheùpñieàukhieånchöùcnaêngpull_upcuûa caùcchaântrongPORTB, xaùclaäpcaùcthamsoáveàxungtaùcñoäng,caïnhtaùcñoäng cuûangaétngoaïi vi vaøboäñeámTimer0 Thanh ghi INTCON : coù maëtôû caû4 bankôû ñòachæ0Bh,8Bh,10Bh,18Bh.Thanh ghi cho pheùpñoïc vaø ghi, chöùacaùc bit ñieàukhieånvaø caùc bit baùo traøn timer0, ngaétngoaïi vi RB0/INT vaøngaétkhi thayñoåitraïngthaùitaïi caùcchaâncuûaPORTB. Thanh ghi PIE1 :ñòa chæ8Ch, chöùacaùc bit ñieàukhieånchi tieát caùc ngaétcuûa caùckhoáichöùcnaêngngoaïi vi. Thanh ghi PIR1 : ñòachæ0Ch, chöùacôø ngaétcuûacaùckhoái chöùcnaêngngoaïi vi, caùcngaétnaøyñöôïcchopheùpbôûi caùcbit ñieàukhieånchöùatrongthanhghi PIE1. GVHD : Gv Xưởng Điện Tử 14
 15. Baùo caùo thực hành cơ công_2010 Thanh ghi PIE2 : ñòachæ8Dh, chöùacaùcbit ñieàukhieåncaùcngaétcuûacaùckhoái chöùc naêng CCP, SSP buù, ngaét cuûa boä so saùnh vaø ngaét ghi vaøo boä nhôù EEPROM. Thanh ghi PIR2: ñòachæ0Dh, chöùacôø ngaétcuûacaùckhoái chöùcnaêngngoaïi vi, caùcngaétnaøyñöôïcchopheùpbôûi caùcbit ñieàukhieånchöùatrongthanhghi PIE2 Thanh ghi PCON : ñòachæ8Eh, chöùacaùccôø hieäucho bieáttraïngthaùi caùccheá ñoäresetcuûavi ñieàukhieån. 2.3. Thanh ghi W(work) vaø taäp leänh cuûa PIC16F877A 2.3.1. Thanh ghi W Ñaây laø thanhghi raátñaëcbieättrongPIC16F877A. Noù coù vai troø töôngtöï nhö thanhghi Accummulatorcuûa8051,tuy nhieântaàmaûnhhöôûngcuûanoùroänghônraát nhieàu. TaäpleänhcuûaPIC16F877A coù taátcaû 35 leänhthì soáleänhcoù söï “goùpmaët” cuûathanhghi W laø 23 leänh. Haàu heátcaùc leänhcuûaPIC16F877A ñeàulieân quan ñeánthanhghi W. Ví duï nhö,trongPIC chuùngta khoângñöôïc pheùpchuyeåntröïc tieáp giaù trò cuûa moät thanh ghi naøy qua thanh ghi khaùc maø phaûi chuyeånthoângqua thanhghi W. Thanhghi W coù8 bit vaøkhoângxuaáthieäntrongbaátkyø bankthanhghi naøocuûa boä nhôù döõ lieäu cuûa 16F877A. Moãi doøng leänh trong PIC16F877añöôïc moâ taû trong14 bit. Khi ta thöïc hieänmoätleänhnaøoñoù,noùphaûilöu ñòachæcuûathanhghi bò taùcñoäng(chieám8 bit) vaøgiaùtrò moäthaèngsoák naøoñoù(theâm8 bit nöõa)laø 16 bit, vöôït quaùgiôùi haïn 14 bit. Do vaäyta khoângtheånaøotieánhaønhmoätpheùp tính toaøntröïc tieápnaøo giöõa 2 thanhghi vôùi nhauhoaëcgiöõa moätthanhghi vôùi moät haèngsoá k. Haàu heát caùc leänh cuûa PIC16F877A ñeàu phaûi lieân quan ñeán thanhghi W cuõngvì lyù do ñoù. Khi thöïc hieänmoätdoøngleänhnaøoñoù, thì PIC seõ khoângphaûitoán8 bit ñeålöu ñòachæcuûathanhghi W trongmaõleänh( vì ñöôïc hieåu ngaàm).Coù theåxemthanhghi W laø thanhghi trunggiantrongquaùtrình vieátchöông trìnhchoPIC16F877A. GVHD : Gv Xưởng Điện Tử 15
 16. Baùo caùo thực hành cơ công_2010 2.3.2. Taäp leänh cuûa PIC16F877A PIC16F877A coù taát caû 35 leänh vaøtrình baøy khaù roõ trong ñöôïc datasheet. Em seõ ñính keøm taäp leänh ôû phaàn cuoái cuøng cuûa baøi baùo caùo. Trong chöông trình, em söû duïng ngoân ngöõ asembly ñeå vieát. Trình bieân dòch laø Mplab ñöôïc Microchip cung caáp mieãn phí cho ngöôøi duøng. 2.4. Caùc vaán ñeà veà Timer PIC16F877Acoùtaátcaû3 timer: timer0(8 bit), timer1(16bit) vaøtimer2(8 bit). Timer0 Sô ñoàkhoáicuûaTimer0 Cuõnggioángnhö 8051,Timer0cuûa16F877A cuõngcoù 2 chöùcnaêng: ñònhthôøi vaø ñeámxung.2 chöùcnaêngtreâncoù theåñöôïc löïa choïn thoângquabit soá5 TOCS cuûathanhghi OPTION. Ngoaøi ra, ta cuõng coù theå löïa choïn caïnh tích cöïc cuûa xung clock, caïnh taùc ñoängngaét…thoângquathanhghi treân. Timer0 ñöôïc tích hôïp theâmboä tieàn ñònh 8 bit (prescaler), coù taùc duïng môû roäng “dung löôïng” cuûa Timer0. Boä prescaler naøy coù theå ñöôïc ñieàu chænhbôûi caùc3 bit PS2:PS0trongthanhghi OPTION. Noù coù theåcoù giaùtrò 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, GVHD : Gv Xưởng Điện Tử 16
 17. Baùo caùo thực hành cơ công_2010 1:32, 1:64, 1:128, 1:256 tuøy thuoäc vaøo vieäc thieát laäp caùc giaù trò 0 ,1 cho 3 bit treân. Boä tieàn ñònh coù giaù trò 1:2 chaúng haïn ,coù nghóa laø : bình thöôøng khoâng söû duïng boä tieàn ñònh cuûa Timer0 (ñoàng nghóa vôùi tieàn ñònh tæ leä 1:1) thì cöù khi coù taùc ñoäng cuûa 1 xung clock thì timer0 seõ taêng theâm moät ñôn vò. Neáu söû duïng boä tieàn ñònh 1:4 thì phaûi maát 4 xung clock thì timer0 môùi taêng theâm moät ñôn vò. Voâ hình chung, giaù trò cuûa timer0 (8 bit) luùc naøy khoâng coøn laø 255 nöõa maø laø 255*4=1020. Caùc thanh ghi lieân quan ñeán Timer0 bao goàm : - TMR0 : chöùa giaù trò ñeám cuûa Timer0 - INTCON : cho pheùp ngaét hoaït ñoäng - OPTION_REG : ñieàu khieån prescaler Timer1 Sô ñoàkhoáicuûaTimer1 Timer1laø boä ñònhthôøi 16 bit, giaù trò cuûaTimer1seõ ñöôïc löu trong hai thanh ghi 8 bit TMR1H:TMR1L. Côø ngaétcuûaTimer1laø bit TMR1IF, bit ñieàukhieåncuûa Timer1laø TRM1IE. Caëpthanhghi cuûaTMR1 seõtaêngtöø0000hleânñeánFFFFh roài sauñoùtraønveà 0000h.Neáungaétñöôïc cho pheùp,noùseõxaûyra khi khi giaùtrò cuûaTMR1 traøntöø FFFFh roài veà0000h,luùcnaøyTMR1IF seõbaätleân. Timer1coù3 cheáñoähoaïtñoäng: - Cheáñoä hoaït ñoängñònhthôøi ñoàngboä : Cheáñoä ñöôïc löïa choïn bôûi bit TMR1CS. TrongcheáñoänaøyxungcaápchoTimer1laø Fosc/4,bit T1SYNC khoângcoù taùcduïng. - Cheá ñoä ñeámñoàngboä : trong cheáñoä naøy, giaù trò cuûatimer1seõ taêng khi coù xungcaïnhleânhvaøochaânT1OSI/RC1. Xung clock ngoaïi seõñöôïc ñoàngboä vôùi xungclock noäi, hoaït ñoängñoàngboäñöôïc thöïc hieänngaysauboätieànñònhtæ leäxung(prescaler). GVHD : Gv Xưởng Điện Tử 17
 18. Baùo caùo thực hành cơ công_2010 - Cheá ñoä ñeám baát ñoàng boä :cheá ñoä naøy xaûy ra khi bit T1SYNC ñöôïc set. Boä ñònh thôøi seõ tieáp tuïc ñeám trong suoát quaù trình nguû cuûa vi ñieàu khieån vaø coù khaû naêng taïo moät ngaét khi boä ñònh thôøi traøng vaø laøm cho Vi ñieàu khieån thoaùt khoûi traïng thaùi nguû. Timer2 : laø boäñònhthôøi 8 bit bao goàmmoätboätieànñònh(prescaler), moätboä haäuñònhPostscalervaømoätthanhghi chukyø vieáttaétlaø PR2. Vieäckeáthôïp timer2 vôùi 2 boäñònhtæleä cho pheùpnoùhoaïtñoängnhömoätboäñinhthôøi 16 bit. Module timer2cungcaápthôøi gianhoaïtñoängchocheáñoäñieàubieánxungPWM neáumodule CCP ñöôïcchoïn. Sô ñoàkhoáicuûaTimer2 III. Caùc IC khaùc 3.1.IC74LS151: Chọn chương trình 74LS151 có 8 ngõ vào dữ liệu, 1 ngõ vào cho phép G tác động ở mức thấp, 3 ngõ vào chọn C B A, ngõ ra Y còn có 1 ngõ đảo. Sô ñoàkeátnoái: GVHD : Gv Xưởng Điện Tử 18
 19. Baùo caùo thực hành cơ công_2010 Khi G ở mức thấp nó cho phép hoạt động ghép kênh mã chọn CBA sẽ quyết định 1 trong 8 đường dữ liệu được đưa ra ngõ Y. Ngược lại khi G ở mức cao, mạch không được phép nên Y = 0 bất chấp các ngõ chọn và ngõ vào dữ liệu. 3.2. IC74LS4 : Coù chöùc naêng chuyeån töø BCD sang maõ ñeå hieån thò ra led 7 ñoaïn. Sô ñoà keát noái GVHD : Gv Xưởng Điện Tử 19
 20. Baùo caùo thực hành cơ công_2010 Caùc chaân A3:A0 laø ñeå ñöa tín hieäu maõ BCD. Caùc chaân a,b,c,d,e,f,d laø tín hieäuoutputmaõled 7 ñoaïn(tíchcöïc möùcthaáp). Bảng chân trị 3.3.ULN 2803:ổn định dòng GVHD : Gv Xưởng Điện Tử 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản