BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN

Chia sẻ: thanhenk60

Công tác xã hội là một ngành, nghề mới tại Việt Nam. Do vậy, nhận thức của mọi người về Công tác xã hội vẫn còn rất nhiều hạn chế. Thứ nhất, nhiều người đồng nhất và nhầm lẫn CTXH với làm từ thiện, ban ơn, ban phát hoặc nhầm lẫn CTXH với các hoạt động xã hội của các tổ chức, đoàn thể...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN

Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
TậpTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI
BÁO CÁO THỰC HÀNH
CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN
Sinh viên:Quất Thị Thanh Én
Lớp: k60-CTXH

GV hướng dẫn: Đỗ Bích Thảo

Cơ sở thực hành: Hội khuyết tật Hai Bà
Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 1
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

Hà Nội, tháng 12 năm 2012
Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 2
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập


MỤC LỤC
MỤC LỤC...........................................................................................................................3
LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................................5
LỜI CẢM ƠN................................................................................................................6
PHẦN 1. KHÁI QUÁT VỀ CƠ SỞ THỰC HÀNH..................................................... 8
Lịch sử thành lập cơ sở..............................................................................................8
2 Mục tiêu và chức năng của cơ sở...........................................................................8
3 Các hội viên được trợ giúp..................................................................................... 9
4.Cơ cấu, tổ chức và các hoạt động của Hội......................................................... 10
5 .Các hoạt động:..................................................................................................... 12
6Vai trò của cơ sở trong bối cảnh của cộng đồng.................................................13
PHẦN 2.........................................................................................................................14
BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN.......................... 14
1. Bối cảnh chọn thân chủ.......................................................................................14
Ngày 19/10 tại văn phòng Hội khuyết tật Hai Bà trưng tôi được ông Trịnh
Công Thanh giới thiệu làm việc với thân chủ Trịnh Xuân Phương là một phụ nữ
khuyết tật đơn thân nuôi con thuộc diện hộ nghèo.Như đã kế hoạch ngày 20/10 tôi
đến nhà chị Phương bắt đầu quá trình thực hành công tác xã hội cá nhân với người
khuyết tật.Với thời gian có hạn và năng lực hạn chế của bản thân tôi lựa chon cách
tiếp cận tâm lý đối với thân chủ của mình.................................................................... 14
2. Hồ sơ xã hội của thân chủ...................................................................................14
Các thông tin khác về thân chủ như:....................................................................... 15
3.Kế hoạch tác nghiệp ............................................................................................16
4. Tiến trình làm việc với thân chủ ........................................................................ 20
Giai đoạn 1: Tiếp cận thân chủ...............................................................................20
Giai đoạn 2: Nhận diện vấn đề ............................................................................. 23
Giai đoạn 3: Thu thập thông tin..............................................................................24
Giai đoạn 4: Đánh giá, chẩn đoán............................................................................30
Giai đoạn 5: Lên kế hoạch giải quyết vấn đề....................................................... 34

Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 3
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

Giai đoạn 6: Thực hiện kế hoạch (giải quyết vấn đề)......................................... 36
Giai đoạn 7: Lượng giá............................................................................................38
PHẦN 3. TỰ LƯỢNG GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH.........................................39
1. Những bài học và kinh nghiệm............................................................................39
2. Những thay đổi bản thân......................................................................................40
PHẦN 4 Ý KIẾN-KIẾN NGHỊ.....................................................................................41
TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................................42
PHÚC TRÌNH VẤN ĐÀM...........................................................................................43
TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM.................................................................................................49
Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 4
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập


LỜI MỞ ĐẦU

Công tác xã hội là một ngành, nghề mới tại Việt Nam. Do vậy, nh ận
thức của mọi người về Công tác xã hội vẫn còn rất nhiều hạn ch ế. Th ứ
nhất, nhiều người đồng nhất và nhầm lẫn CTXH với làm từ thiện, ban ơn,
ban phát hoặc nhầm lẫn CTXH với các hoạt động xã h ội của các tổ ch ức,
đoàn thể...

Thứ hai, vai trò, vị thế cũng như tính chất chuyên nghi ệp c ủa CTXH ở
Việt Nam chưa được khẳng định. Do vậy, để phát triển CTXH ở Việt Nam
cần có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, có sự liên kết giữa các cơ s ở đào
tạo và cơ sở thực hành CTXH. Bởi vì, CTXH là một hệ thống liên kết các giá
trị, lý thuyết và thực hành. CTXH là trung tâm, t ổng h ợp, k ết n ối và tr ực ti ếp
tham gia vào đảm bảo ASXH.

Giá trị của CTXH dựa trên cơ sở tôn trọng quy ền lợi, sự bình đ ẳng, giá
trị của mỗi cá nhân, nhóm và cộng đồng. Giá trị được thể hiện trong các
nguyên tắc hoạt động cũng như các quy điều đạo đức của CTXH.

CTXH không chỉ làm việc với cá nhân với nhóm mà còn phát triển cộng
đồng .Vì vậy phát triển nghề công tác xã h ội cũng dồng th ời là phát tri ển
cộng đồng
Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 5
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập
LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian vừa qua với yêu c ầu c ủa môn h ọc “Công tác xã h ội
cá nhân”, tôi đã ti ến hành th ực t ập t ại H ội Khuy ết t ật qu ận Hai Bà Tr ưng
(số 6 ngõ26 Ph ố Kim Hoa,Ph ường Ph ương Liên Q.Đ ống Đa , Hà N ội).

Thời gian thực tập kéo dài t ừ 15/10 đ ến 10/12 và th ời gian th ực hành
tại cơ sở là 6 tuần,mỗi tuần 2 bu ổi t ừ 15/10-10/12/2012. Qua làm vi ệc t ại
trung tâm tôi đã đ ược Ch ủ t ịch, phó ch ủ t ịch H ội t ạo m ọi đi ều ki ện thu ận
lợi nhất để tôi có th ể ti ến hành các ho ạt đ ộng c ủa mình trong đ ợt th ực t ập
của môn học này.

Tôi cũng xin g ửi l ời c ảm ơn chân thành đ ến giáo viên h ướng d ẫn c ủa
mình là Ths. Đỗ Bích Th ảo đã h ướng d ẫn th ực t ập. C ảm ơn anh Tr ịnh
Công Thanh chủ tịch Hội Khuy ết t ật Hai Bà Tr ưng đã làm ki ểm hu ấn viên
trong thời gian tôi th ực t ập t ại c ơ s ở

Đồng thời, tôi cũng mu ốn g ửi l ời c ảm ơn đ ến các th ầy cô trong khoa
công tác xã hội đã giúp đ ỡ nhi ều trong quá trình h ọc t ập.

Tôi xin gửi kèm báo cáo th ực t ập ph ần n ội dung th ực t ập c ủa mình ở
trang đính kèm. Một l ần nữa tôi xin g ửi l ời c ảm ơn chân thành đ ến các
đồng chí trong Hội khuy ết t ật Hai Bà Tr ưng, c ảm ơn các th ầy giáo đã giúp
đỡ nhiệt tình. Chúc m ọi người s ức kh ỏe và h ạnh phúc!
Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 6
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2011

Sinh viênQuất thị thanh Én
Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 7
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập


PHẦN 1. KHÁI QUÁT VỀ CƠ SỞ THỰC HÀNH


Lịch sử thành lập cơ sở
Hội khuyết tật quận Hai Bà Trưng(sau đây xin gọi tắt là Hội) được thành
lập năm 2008 bởi các cá nhân người khuyết tật tham gia. Đại hội lần I ngày
12/12/2008 bầu ông Trịnh Công Thanh làm chủ tịch.Tổng số hội viên hiện
nay của hội là 216 người, tăng 136 người so với thời kỳ đầu mới thành lập.
Hội viên đa dạng về lứa tuổi, dạng tật và nhu cầu, trong đó phần lớn không
có việc làm, không nắm bắt được các thông tin, cơ hội học nghề, việc làm,
chính sách pháp luật của nhà nước.

2 Mục tiêu và chức năng của cơ sở
Hội là một tổ chức của người khuyết tật trên địa bàn quận Hai Bà
Trưng,không phân biệt dạng tật ,dân tôc,tôn giáo,giới tính, nguyên nhân
khuyết tật ,tự nguyện tham gia các hoạt động của người khuyết tật và vì
người khuyết tật.
Mục đích hoạt động của hội là cùng với sự quan tâm tạo điều kiện của
nhà nước và toàn thể xã hội,liên kết ,phối hợp các hoạt động với các tổ chức
thành niueen nhằm khuyến khích,động viên ,giúp đỡ và tạo cơ hội để người
khuyết tật khắc phục khó khăn phấn đấu vươn lên học văn hóa,học nghề và
làm việc để tự lực trong cuộc sống trở thành những người có đóng góp trong
gia đình,xã hội và hòa nhập bình đảng vào xã hội qua đó góp phần nâng cao
nhận thức của chính người khuyết tật và xã hội trong việc thực hiện các vấn
đề về người khuyết tật nhằm hướng tới :”Một xã hội hòa nhập không rào
cản,vì quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật:.
Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 8
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập


3 Các hội viên được trợ giúp
Hội là một tổ chức thống nhất bao gồm các thành viên và hội viên sau:
3.1.Tổ chức thành viên bao gồm
-Các Hội(Chi Hội) thuộc cấp phường
-Các CLB:CLB Phụ nữ khuyết tật,CLB thanh niên khuyết tật. . . .Các tổ
chức của người khuyêt tật,tổ chức đại diện cho người khuyết tạt trí tuệ trẻ
em khuyết tật tán thành điều lệ của Hội,có dơn tự nguyện gia nhập và tham
gia hoạt động cua hội được BCH xét và là tổ chức Thành viên
3.2.Hội viên
Hội viên là người khuyết tật từ 18 tuổi trở lên ,người đại diện pháp luật
của người khuyết tật trí tuệ,trẻ em khuyết tật tán thành điều lệ của Hội
được BCH xét là Hội viên.
3.3. Thành viên và Hội viên danh dự
Các tô chức có cùng mục đích hoạt động,hoặc thực hiện và góp phần
thực hiện mục tiêu phát triển của người khuyết tật ,được BCH xét và công
nhận là tổ chức thành viên hội viên của hội
Hội viên danh dự là các công dân việt nam có uy tín trong cộng đồng
người khuyết tật,tán thành điều lệ của hội,được BCH mời tham gia làm Hội
viên danh dự.Hội viên danh dự không được ứng cử đề cử vào bân lãnh đạo
Hội được biểu quyết các vấn đề của Hội.
Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 9
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập
4.Cơ cấu, tổ chức và các hoạt động của Hội.
.
HKT THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG LĐTB XH
UBND QUẬN
QUẬN HAI BÀ TRƯNG
HAI BÀ TRƯNGHỘI KHUYẾT TẬT VĂN PHÒNG
QUẬN HAI BÀ TRƯNG VÀ CÁC PHÒNG
BAN LIÊN QUAN
CLB PHỤ NỮ CLB THANH CLB CHA MẸ CLB GIA ĐÌNH
KHUYẾT TẬT NIÊN KHUYẾT TRẺ TỰ KỶ TRẺ TỰ KỶ
TẬT
HỘI VIÊN HỘI VIÊN HỘI VIÊN HỘI VIÊN
Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 10
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
TậpSơ đồ hệ thống hóa của hội khuyết tật quận Hai Bà Trưng
Cơ cấu :
Chủ tịch hội
Các phòng ban
Phó chủ tịch Phó chủ tịch Phó chủ tịch
Hội viên Hội viên Hội viên
Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 11
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

Tổ chức:
1.Đại hội đại biểu
2. Ban chấp hành(gồm chủ tịch các Phó chủ tịch,các ủy viên)
3.Ban kiểm tra
4.Văn phòng và các bộ phận chuyên trách


5 .Các hoạt động:
Hội căn cứ vào phương hướng hoạt động của Hội tùy theo từng năm để
đề ra các hoạt động cụ thể.Các hoạt động thường niên thì có các hoạt động
sau:
- Đào tạo, nâng cao nhận thức cho các cán bộ hội, thông qua các kế
hoạch, chương trình hoạt động cụ thể, qua tập huấn do hội người
khuyết tật thành phố Hà Nội tổ chức.
- Trú trọng công tác phụ nữ, công tác thanh niên.
- Nâng cao nhận thức cho hội viên thông qua các chương trình giao
lưu, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật
- Chăm lo đời sống hội viên nhân các ngày lễ kỷ niệm, lễ tết…
- Vận động phát triển hội viên, tiến tới thành lập hội người khuyết
tật cấp cơ sở.
- Xây dựng chính sách cho người khuyết tật
- Tổ chức các lớp học kỹ năng mềm

- Giup đỡ các Hội viên trong Hội
Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 12
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập


6Vai trò của cơ sở trong bối cảnh của cộng đồng

Ngày nay khi xã hội hội nhập và phát triển khi mà cái giá tr ị c ủa đ ồng
tiền được nâng cao hơn nhưng giá trị nhân văn cao đẹp.Con người sống có
mục đích việc giúp đỡ một ai đó cũng được mang lên cân đo đong đếm phù
hợp với lợi ích của mình thì việc ra đời của Hội khuy ết t ật Hai Bà Tr ưng có
ý nghĩa rất to lớn cả về mặt chính trị lẫn nhân đạo.Hội ra đời với mục đích
giúp đỡ chia sẻ những người đồng cảnh ngộ giúp họ khắc phục những khó
khăn vươn lên làm chủ cuộc sống của chính mình
Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 13
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập


PHẦN 2.
BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN


1. Bối cảnh chọn thân chủ
Ngày 19/10 tại văn phòng Hội khuyết tật Hai Bà trưng tôi được ông
Trịnh Công Thanh giới thiệu làm việc với thân chủ Trịnh Xuân Phương là
một phụ nữ khuyết tật đơn thân nuôi con thuộc diện hộ nghèo.Như đã kế
hoạch ngày 20/10 tôi đến nhà chị Phương bắt đầu quá trình thực hành công
tác xã hội cá nhân với người khuyết tật.Với thời gian có hạn và năng lực hạn
chế của bản thân tôi lựa chon cách tiếp cận tâm lý đối với thân chủ của mình
2. Hồ sơ xã hội của thân chủ
Thông tin cá nhân thân chủ:
Họ và tên: Trịnh Xuân Phương
Phái tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh:1970
Nơi sinh:Hà Nội
Hiện cư ngụ tại: Số nhà 45 Lương Yên,Hà Nội
Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 14
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập
Các thông tin khác về thân chủ như:
Quá trình sinh sống và lớn lên.
Chị Phương sinh ra và lớn lên trong gia đình có 8 anh ch ị em.B ố là b ộ đ ội
xuất ngũ,mẹ làm nghề tự do,Chị Phương không bị mù bẩm sinh đến năm 3
tuổi mới bắt đầu bị mờ dần và đến năm 7 tuổi thì mù hoàn toàn.Ch ị theo h ọc
trường Nguyễn Đình Chiểu rồi tham gia khóa học đâò tạo giáo viên ngắn hạn
do trường Nguyễn Đình Chiểu dạy.H.iện nay chị Phương đang sống cùng
mẹ già 80 tuổi và con gái 5 tuổi
Tình trạng học vấn, chuyên môn.
Chị Phương học hết 12/12 học chữ nổi tại trường Nguyễn Đình Chiểu
Tình trạng nghề nghiệp.
Trước đây chị có tham gia dạy chư nổi cho người khiếm thị,đánh máy
dịch chữ cho thư viện,làm tăm tre chổi tre ở Hội người mù quận Hai Bà
Trưng nhưng từ khi có con chị ở nhà nuôi con.Chị tham gia sáng tác thơ văn có
một tập thơ “Những vần thơ chữ nổi “ của nhà xuất bản Kim Đồng xuất
bản năm 1992.Có bài thơ đạt giải trong triển lãm Một trái tim,Một thế giới

Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 15
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

Tình trạng sức khỏe thể chất.
Chị Phương là người khuyết tật loại nặng chị bị khiếm thị hoàn toàn và
bị khuyết tật vận động
Tình trạng sức khỏe tâm thần.
Hiện chị có nhiều lo lắng về gia đình và cuộc sống
Các vấn đề khác.
Thông tin môi trường thân chủ:
Chị phương năm nay 42 tuổi bố mất sớm chị sống cùng mẹ già và con
gái nhỏ 5 tuổi.Các anh chị em ruột có người rơi vào tệ nạn xã hội có người
đã chết,chị có quan hệ thân thiết gần gũi với mẹ con gái và một người chị gái
kế cận hiện đang ở nhờ nhà chị Phương.Chị P có quan h ệ không hôn thú v ới
một người đàn ông đã có vợ khá thân thiết nhưng mâu thuẫn
Thân chủ Phương khá hòa đồng nhưng do khó khăn vận động nên ít ti ếp
xúc với mọi người xung quanh.Tuy nhiên với một số hàng xóm ở g ần thì ch ị
cũng có giao tiếp một số công việc như đi chợ đưa con đi học chị vãn nhờ
những người hàng xóm tốt bụng giúp đỡ
Vấn đề của thân chủ:
Thân chủ gặp khá nhiều vấn đề trong cuộc sống nh ư vấn đ ề kinh
tế,vấn đề nuôi con đơn thân vấn đề việc làm nhưng cốt lõi nh ất là vấn đ ề
tâm lý của thân chủ.
3.Kế hoạch tác nghiệp


Ngày giờ Địa điểm Công việc
Ngày 20-10-2012 Nhà thân chủ -Tiếp cận thân chủ.
- Giới thiệu bản thân
-Giới thiệu cơ sở thực tập
-Trình bày lí do và nguyện
vọng được làm việc với thân
chủ xin sự đồng ý của thân chủ

Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 16
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

và gia đình.
-Thiết lập mối quan hệ với
thân chủ

Ngày 24-10-2012 Nhà thân chủ -Diễn giải,giới thiệu với
thân chủ và gia đình thân chủ về
nghề CTXH và vai trò của nhân
viên công tác xã hội
-Đặc trưng vai trò chức năng
của CTXH với cá nhân
-Vị trí của CTXH trong xã
hội hiện đại và trong tương lai
-Mối quan hệ của CTXH
với các ngành khác

Ngày 27-10-2012 Nhà thân chủ -Tìm hiểu về quá trình sing
sống của thân chủ.
-Trình độ học vấn,chuyên
môn của thân chủ
-Tình trạng sức khỏe điểm
mạnh điểm yếu của thân chủ
-Hoàn cảnh gia đình của
thân chủ
-Mối quan hệ của thân chủ
với các thành viên trong gia đình
với những người xung quanh và
các mối quan hệ xã hội khác

Ngày 29-10-2012 Nhà thân chủ -Những khó khăn của thân
chủ hiện nay đang gặp phải.

Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 17
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

-Thân chủ đánh giá những
điểm mạnh điểm yếu của mình
ra sao.
-Thân chủ có những nguồn
trợ giúp nào?
-Những vấn đề thân chủ
đang gặp phải
-Thân chủ đánh giá vấn đề
của mình như thế nào?
-Thân chủ đã giải quyết các
vấn đề đó ra sao?
-Kết quả thực hiện như thế
nào?
-Những dự định của thân
chủ trong tương lai những bước
đi trong tương lai ra sao?

Ngày 3-11-2012 Nhà thân chủ, -Hoàn thiện những thông tin
Một số hàng xóm có được về thân chủ
gần nhà thân chủ. -Tổng hợp các thông tin có
Hội Người Mù được từ các kênh thông tin khác
quận Hai Bà nhau
Trưng. -Vận dụng kỹ năng có được
xử lý thông tin,xác minh tính xác
thực của thông tin

Ngày 7-11-2012 Nhà thân chủ -Cùng thân chủ xác định các
vấn đề của thân chủ
-Giúp thân chủ đánh giá các
vấn đề của mình,mức độ của

Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 18
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

các vấn đề đối với thân chủ
-Xác định vấn đề trọng tậm,
(điểm giao )nút thắt giải quyết
các vấn đề còn lại.định hướng
các cách giải quyết các vấn đề
-Thân chủ quyết định giải
quyết vấn đề hay không?Có
đồng ý nhận sự trợ giúp của
nhân viên CTXH trong việc giải
quyết vấn đề hay không?

Ngày 10-11-2012 Nhà thân chủ -Cùng thân chủ xây dựng kế
hoạch giải quyết vấn đề.
-Phát huy tính tích cực của
thân chủ trong việc giải quyết
vấn đề của mình
-Để thân chủ có được sự tự
quyết trong cách giải quyết vấn
đề của mình
-Tôn trọng sự tự quyết của
thân chủ
-Xác định tính khả thi của
kế hoạch
Ngày 14/17/24/25- Nhà thân chủ -Thực hiện kế hoạch giải
11-2012 quyết vấn đề cùng thân chủ
-Tham khảo cách làm của
kiểm huấn viên,giáo viên hướng
dẫn thực tập
-Vận dụng kiến thức kỹ
năng có được giải quyết vấn đề

Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 19
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

-Kết nối nguồn lực giải
quyết vấn đề

Ngày27-11-2012 Nhà thân chủ Lượng giá
Văn phòng HKT
Ngày 05-12-2012 Nhà thân chủ -Chia tay-kết thúc thực tập

Trong quá trình tác nghiệp tôi đã vận dụng các kỹ năng sau để tiếp cận
thân chủ thu thập thông tin và trợ giúp thân chu giải quyết vấn để:
-Kỹ năng giao tiếp.
-Kỹ năng lắng nghe.
-Kỹ năng vấn đàm
-Kỹ năng vãng gia
-Kỹ năng ghi chép phúc trình
-Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin.
-Kỹ năng diễn giả, nhắc lại.
-Kỹ năng quan sát.
-Kỹ năng thấu cảm.
-Một số kỹ năng khác như kỹ năng đặt câu hỏi,kỹ năng khuyến
khích. . .và một số phương pháp như phỏng vấn,quan sát. . .


4. Tiến trình làm việc với thân chủ
Giai đoạn 1: Tiếp cận thân chủ
Mô tả buổi gặp gỡ đầu tiên với thân chủ;
Ngày 19-10-2012 tại văn phòng Hội Khuyết Tật quận Hai Bà Trưng tôi
được anh Trịnh Công Thanh (kiểm huấn viên) giao làm việc với thân chủ
Trịnh Xuân Phương là một hội viên của Hội Khuyết tật của quận.Chị
Phương là người khiếm thị và còn khuyết tật vận động ,anh giới thiệu tôi về
hoàn cảnh của chị Phương và cho tôi địa chỉ nhà chị.Anh dặn hôm sau là ngày
20-10 là ngày phụ nữ Việt Nam

Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 20
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

“-Đây là một cơ hội cho em khi tiếp xúc với chị Phương và em nhớ mua
hoa tặng chị Phương nhé ”.
Nắm bắt cơ hội hôm sau ngày 20-10,tôi tới nhà chị Phương,đón tôi bằng
nụ cười dễ mến tại số nhà 45B Lương Yên chị Phương bảo.
“-Nhà chị chật chội quá em ngồi tạm thông cảm cho chị nhé em.
-Xin lỗi em nhé nhà chị hơi bừa bộn,khổ nhà có một mẹ một con bà lại
già yếu rồi nên cũng hơi bừa bộn em ạ. . .
_Em uống nước nhé để chị lấy nước cho em”.
Nói rồi chị thoăn thoắt làm mọi việc như nhìn thấy rõ mọi thứ.Đã quen
với việc sinh viên các trường tới nhà làm tình nguyện viên giúp chị nên chị
không bất ngờ khi tôi đến chị bảo;
“-Em là sinh viên của trường nào chị cũng có nhiều bạn sinh viên tới
lắm. . .”
Tôi cười:
“-Em là sinh viên trường sư phạm chị ạ nhưng em không phải là tình
nguyện viên em là sinh viên khoa công tác xã hội là nhân viên công tác xã hội
em đến đây để trợ giúp cho chị về những vấn đề mà chị chưa tự giải quyết
được. . .”rồi tôi giới thiệu cho chị về nghề công tác xã hội .như đã hiểu ra chị
bảo:
“-À ra thế!Thế thì tốt quá còn gì bằng nữa”.Và rồi chị cởi mở tâm sự
với tôi về gia đình về cuộc đời chị.Chị một cô gái yêu đời ,khát sống ở lứa
tuổi 20 chị đã gặp người đàn ông ngoại quốc tốt bụng yêu chị thật lòng
nhưng nghĩ đến cảnh sẽ xa gia đình xa người thân đến một đấ nước xa xôi
rồi không nhìn thấy đường về chị sợ chị lùi bước để rồi mãi cho tới khi bước
qua cái dốc bên kia của cuộc đời chị mới quyết định xin một đứa con của một
người đàn ông tốt bụng nhưng trớ trêu thay đó là một người đàn ông đã có gia
đình và chị phải chấp nhận đi bên lề cuộc đời người đàn ông ấy.Niềm an ủi
lớn nhất của chị bây giờ là cô con gái xinh xắn Trịnh Phương Linh mới 5
tuổi.. . Miên man theo những dòng tâm sự của chị khi thành phố chuẩn bị lên
đèn chị bảo giật mình bảo:
Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 21
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

“-Âý chết em về kẻo muộn giờ này phố Lương Yên ,Trần Khắc Trân
nhà chị là cứ tắc đường hàng tiếng ấy. . .”Chia tay chị bước ra đường mà tôi
vẫn bị ám ảnh cuốn vào câu chuyện của chị.cuộc đời này còn nhiều quá
những mảnh đời bất hạnh yếu thế cần đến sự trợ giúp của những Nhân viên
Công tác xã hội chân thành.Nhưng còn nhiều quá những câu hỏi: “ Công tác
xã hội là nghề gì thế?”.
Các kỹ năng được sử dụng trong bước tiếp cận thân chủ:
Để tiên hành bước tiếp cận thân chủ tôi đã vận dụng các kỹ năng công
tác xã hội vào thực tiễn như:
-Kỹ năng giao tiếp.
-Kỹ năng lắng nghe.
-Kỹ năng diễn giả, nhắc lại.
-Kỹ năng quan sát.
-Kỹ năng thấu cảm.
Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 22
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
TậpGiai đoạn 2: Nhận diện vấn đề .
Qua nhiều kênh thông tin tôi nhận thấy thân chủ Phương gặp phải khá
nhiều vấn đề cụ thể như sau:
-Do thân chủ Phương trình độ học vấn hạn chế lại khuyết tật
năng(khiếm thị-khuyết tật vận động) lại đang nuôi con nhỏ nên khó khăn
trong tìm kiếm việc làm.Chị hiện tại đang đứng ngoài lực lượng lao động khi
đang ở độ tuổi lao động và là trụ cột chính trong gia đình.
-Vấn đề kinh tế cũng còn nhiều khó khăn.Chị là phụ nữ đơn thân nuôi
con thuộc diện hộ nghèo.Nguồn thu của gia đình từ một số vốn trước khi
sinh con chị tích lũy được giờ cho vay lãi,từ tiền tuất của bố chị và một số
trợ cấp xã hội
-Sức khỏe cũng là một vấn đề cản trở ,khó khăn trong cuộc sống của chị
do khuyết tật vận động nên chị không thể đứng được lâu làm việc nặng nhọc
điều này ảnh hưởng tới việc làm của chị.
-Do phải nuôi con nhỏ mất nhiều thời gian chăm sóc con cái từ khi sinh
con ra đến giờ chị luôn ở nhà nên bây giờ khi con đã lớn hơn chị ngại tham
gia các hoạt động xã hội.-
-Chị gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi và dậy dỗ con cái,thiếu kỹ năng
làm việc cùng con hơn nữa con chị là một đứa trẻ bình thường đang chuẩn bị
đến tuổi đến trường trong khi chị bị khiếm thị không nhìn thấy chữ viết
thường khiến chị rất lo lắng và suy nghĩ quá nhiều về tương lai của con
-Thân chủ Phương có tâm lý ỷ nại chưa nỗ lực vươn lên trong cuộc
sống còn trông chờ vào các trợ giúp xã hội của Nhà nước, .Do tâm lý như vậy
nên chưa năng động trong cuộc sống.
Những vấn đề của chị Phương bắt đầu khi chị sinh con đến nay.
Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 23
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập
Giai đoạn 3: Thu thập thông tin
Trong quá trình thu thập thông tin tôi gặp những thuận lợi và khó khăn
sau:
+Thuận lợi:
_Về phía thân chủ
Trong quá trình tiếp cận thu thập thông tin, thân chủ khá cởi mở hòa
đồng không làm khó nhân viên CTXH,không đặt câu hỏi gài bẫy không thử
lòng thân chủ.
Thân chủ bộc lộ bản thân khi giao tiếp với nhân viên CTXH.
Thân chủ tạo điều kiện cơ hội cho nhân viên CTXH có cơ hội tiếp xúc
với người thân của thân chủ.
Tạo cơ hội cho nhân viên CTXH có điều kiện quan sát thân chủ làm việc
.
_Về phía gia đình thân chủ
Gia đình đón tiếp nhân viên CTXH thân mật cởi mở tạo cơ hội cho nhân
viên CTXH tiếp xúc với thân chủ và cho phép nhân viên CTXH tiếp xúc nói
chuyện với các thành viên trong gia đình.
_Về phía các cơ quan đoàn thể cộng đồng,bạn bè. ..
Các tổ chức tại nơi thân chủ cư trú như UBND,Hội Phụ nữ,Tổ dân phố,
Hội Khuyết tật Quận Hai Bà Trưng,Hội Người mù quận Hai Bà Trưng giúp
đỡ trong việc cung cấp xác minh thông tin hoạt động trợ giúp thân chủ
Hàng xóm,bạn bè Hội viên trong Hội cởi mở trong việc chia sẻ cung cấp
thông tin về thân chủ
+Khó khăn:
_Về phía thân chủ


Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 24
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

Thân chủ tuy khá cởi mở nhưng do nhận thức rõ việc nhân viên CTXH
trợ giúp cho mình nên có tâm lý ỷ nại cung cấp một số những thông tin sai
lệch gây nhiễu thông tin cho nhân viên CTXH.
Thân chủ còn có những e ngại vào thời gian đầu chia sẻ ít nên quá trình
cập nhật thông tin về thân chủ của nhân viên CTXH còn chậm dẫ đến việc
chậm xủ lý định hướng trợ giúp vấn đề cho thân chủ.
_Về phía gia đình thân chủ
Gia đình thân chủ còn nhầm tưởng nhân viên CTXH là tình nguy ện viên
đến dạy học cho bé Bống(Bé Trịnh Phương Linh con gái chị Phương),chưa
hiểu về vai trò của nhân viên CTXH dẫn đến nhân viên CTXH ph ải di ễn giải
với từng người về nghề CTXH,vai trò của nhân viên CTXH và thuy ết phục
họ cùng chia sẻ thông tin với mình và cùng trợ giúp thân chủ.
_Về phía các cơ quan đoàn thể cộng đồng,bạn bè. ..
Các tổ chức và người quen của thân chủ còn bỡ ngỡ trước việc nhân
viên CTXH vãng gia trợ giúp thân chủ và tiếp cận khai thác thông tin t ừ
họ.gây nhiều khó khăn cho nhân viên CTXH khi tác nghiệp
Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 25
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập
Bố Mẹ
Anh Anh A thủy
C Anh Anh C C TC
hị hị hị

Phươn
gBé
Linh

Phương
LinhSơ đồ phả hệ của thân chủ Trịnh Xuân Phương
Chú giải

Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 26
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
TậpQuan hệ lỏng lẻo Nam
Quan hệ gần gũi
Quan hệ trong quá khứ
Chú ý đặc biệt Nam đã chết
Không hôn thú
Dư luận
xã hội
An sinh Chăm sóc
xã hội sức khỏeGia đình Tổ chức
mở rộng đoàn thể


Thân
chủ Phương Tổ
Gia đình
chức
hật nhân
đoàn thểTổ dân
Bạn bè
phốHàng Vui chơi

Sinh viên: Quất Thị Thanh Én
xóm giải trí Công Tác Xã Hội
Khoa
Page 27
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập
Sơ đồ sinh thái của thân chủ Trịnh Xuân Phương

Chú giải :

Tương tác mạnh
Tương tác trung bình
Tương tác yếu
Điểm mạnh điểm yếu cả thân chủ:
+Điểm mạnh
-Thân chủ khá am hiểu về kiến thức xã hội.Chị cũng có nhiều trải
nghiêm sống nên không quá khó khăn trong việc giao lưu với mọi người và
các vấn đề xã hội
-Chị tuy khiếm thị nhưng có thể làm được mọi việc trong đời sống sinh
hoạt hang ngày và chăm sóc con cái,gia đình
-Điều đặc biệt là chị Phương là một người có khá nhiều tài lẻ có năng
khiếu đặc biệt về văn chương thơ phú.Người ta gọi chị là thi sĩ mù Trịnh
Xuân Phương bởi chị một con người khá đa tài nhưng bất hạnh chị có tập thơ
“Những vần thơ chữ nổi xuất bản năm 1992 của NXB Kim Đồng.Bài thơ
Tình yêu người hỏng mắt của chị vinh dự vượt qua 5.500 bài thơ để được
lựa chọn vào tập thơ “Một trái tim,một thế giới” do Đài truyền hình Nhật
Bản tuyển chọn.Chị Phương là người hỏng mắt nhưng có tâm hồn thơ dạt
dào. Những bài thơ của cô đã làm rưng rưng bao tâm hồn đa cảm, đa sầu.
Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 28
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

Nhờ thơ, Phương đã có một khoảng trời riêng, một nguồn sáng trong cuộc
đời tăm tối.

“Từng đêm dài lòng trăn trở bao nhiêu
Chưa thể nói với nhau lòng hẹn ước
Ôi! Giá như em được nhìn bằng mắt
Dẫu chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi”(trích bài Tình yêu người hỏng mắt)
Hiện nay chị đang tham gia một câu lạc bộ thơ tại quận Hai Bà Trưng
đây là một niềm an ủi lớn đối với chị.
Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 29
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

+Điểm yếu của thân chủ
-Chị Phương vừa khiếm thị vừa khuyết tật vận động nên việc đi lại gặp
rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.ảnh hưởng tới việc làm và mọi sinh hoạt
khác
-Con cái là tất cả nhưng gì chị có nên chị đặt quá nhiều hy vọng lo lắng
cho con vì thế nó chiếm trọn quỹ thời gian của chị khiến chị không muốn làm
việc gì khác ngoài việc chăm sóc con cái và giáo dục con.
-Chị có tâm lý mặc cảm về trình độ ngoại hình về sức khỏe nên nó là lí
do khiên chị không muốn xin việc
-ChỊ lo lắng trong việc giáo dục con thiếu kỹ năng làm việc cùng con bởi
chị cũng chênh lệch tuổi khá lớn so với con.Ở độ tuổi trung niên khi mà việc
chăm sóc con cái không còn chiếm nhiều thời gian của người phụ nữ thì nó
đang chiếm hết toàn bộ thời gian của chị phương


Giai đoạn 4: Đánh giá, chẩn đoán.
Sau khi thu thập xử lý thông tin tôi thấy thân chủ thân chủ có các vấn đề
cơ bản sau:
+Vấn đề kinh tế còn nhiều khó khăn
+Vấn đề việc làm
+Vấn đề đơn thân nuôi con nhỏ
+Vấn đề sức khỏe
+Vấn đề tâm lý
Cụ thể:
- Vấn đề kinh tế khó khăn.
Trước đây khi chị chưa có con cái vấn đè kinh tế không phải là bận tâm
của chị bởi khi chưa có con không rang buộc chị có thể đi xa kiếm tiền như đi
dạy chữ nổi cho người mù ở Sóc Sơn ,Đông Anh. . . Chị tham gia làm tăm tre
chổi tre tại Hội người mù quận Hai Bà Trưng,tham gia sang tác văn thơ số
tiền chị kiếm được cũng đảm bảo cho cuộc sống của chị ổn định và tích lũy


Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 30
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

được một số vốn kha khá.ngoài ra năm 2009 sau khi mẹ chị bán căn nhà lớn
của đại gia đình ở đường Trần Khát Trân chia đều cho các con và chị được
hưởng một phần.Nhưng sau khi sinh con do có một mình chị phải lo chăm sóc
con nên không thể đi làm được khiến chị mất đi nguồn thu nhập ổn định chị
dung số tiền vốn tích lũy được đem cho vay lãi lấy khoản tiền lãi để chi tiêu
nhưng số tiền đó không đủ sinh hoạt chị lại cắt ra một khoản tiêu dung khiến
số vốn đó cạn dần .
Mặt khác chị Phương tuy được hưởng trợ cấp xã hội nhưng số tiền ít ỏi
đó chỉ cải thiện được phần nào chứ không đảm bảo được đời sống của cả
gia đình chị
⇒ Kinh tế đang là vấn đề đáng lo ngại với cả gia đình nhỏ của chị .


_Vấn đề việc làm
Chị Phương hiện tại đang thất nghiệp do khó khăn để tìm kiếm việc làm
phù hợp với năng lực trình độ và quỹ thời gian của chị.Trước đây chị có thể
đi xa để làm việc nhưng giờ do có con nhỏ nên chị khồng thể đi được .Một
số việc như đánh máy chữ thì hiện nay không phổ biến với tốc độ nhanh
chóng của máy tính internet việc dịch chữ nổi sang chữ viết thường và ngược
lại không con khó khăn và tốn nhiều thời gian nữa người ta không cần đến
việc thuê chị đánh máy chữ nữa
Công việc như massage xoa bóp bấm huyệt thì chị không thể đứng được
lâu nên cũng cản trở chị .Một số công việc như làm tăm tre chổi tre thì thu
nhập thấp . . . vv. . .
Một số công việc nặng nhọc chị không làm được do sức khỏe tuổi tác
một số công việc văn phòng chi lại không đủ khả năng điều nay gây khó khăn
lớn trong tìm kiếm việc làm

_Vấn đề đơn thân nuôi con nhỏ
Với những người bình thường phụ nữ nuôi con một mình đã khó khăn
vất vả với một người vừa khiếm thị vừa khuyết tật vận động thì việc đơn
Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 31
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

thân nuôi con càng khó hơn rất nhiều.Chị chăm sóc con khi hoàn toàn không
nhìn thấy gì và chỉ bằng cảm nhận của người khiếm thị đặc biệt điều này
cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của chị.
Mặt khác do khá nhiều tuổi mới sinh con(37 tuổi) nên hai mẹ con chênh
lệch nhau nhiều về khoẳng cách tuổi tác nên nhiều lúc chị không hiểu tâm lý
của con nhỏ,không phát huy được vai trò làm bạn cùng con nên giữa hai mẹ
con có những khoảng cách nhất định
Do không được học nhiều về kỹ năng chăm sóc con cái và do chị là
người khiếm thị còn con là người bình thường nên chị rất bỡ ngỡ lo lắng khi
chăm sóc giáo dục con.
_Vấn đề sức khỏe.
Chị Phương năm nay 42 tuổi bước vào tuổi trung niên có nhiều khủng
hoảng về mặt sinh lý cũng như tâm lý .Ở lứa tuổi này sức khỏe có nhiều dấu
hiệu giảm sút.
Bản thân chị Phương do khuyết tật vận động nên sức khỏe yếu khả
năng đề kháng kém
Sức khỏe tâm thần khoong tốt do những lo lắng về tâm lý.Đôi khi chị
chịu nhiều áp lực tâm lý từ cuộc sống từ việc nuôi dạy con và cách ứng xử
với mẹ già.
_Vấn đề tâm lý.
Gia đình thân chủ không đồng ý khi chị Phương quyết định sinh con đây
là áp lực lớn đối với chị Phương tới tận bây giờ
Chị quan hệ qua lại với người đàn ông có gia đình vì vậy chịu nhiều
thiệt thòi và có nhiều tự ti mặc cảm
Chị rất yêu con và lo lắng cho con chị muốn dạy con học hành nhưng lại
không thể thực hiện được vì chị bị khiếm thị.Hơn nữa chị tự ti về bản thân
nên sợ con sẽ khinh thường mẹ khi nó lớn lên và luôn suy nghĩ “mẹ mà không
làm được gì chắc con nó không tôn trọng”.
Mặc dù kinh tế gia đình có nhiều khó khăn chị không có việc làm nhưng
chị lại không muốn đi làm vì luôn lo lắng cho con sợ con không có người kèm
Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 32
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

cặp sợ xa con thì con quên mình sợ con không yêu mình.Và bản thân chị đã từ
lâu không đi làm không tham gia các hoạt động xã hội nên nhiều khi muốn
nhưng chị không tham gia không muốn đi làm vì ngại.
Một điều nữa là hiện tại dù đang có những khó khăn về kinh tế nhưng
chị cũng được một số người một số tổ chức giúp đỡ nên chị cảm thấy có thể
đủ sống và không muốn vươn lên làm chủ cuộc sống của mình
Thân chủ có khá nhiều vấn đề tuy nhiên lại không ý thức được hết
về các vấn đề của mình và tìm cách giải quyết nó trước khi gặp nhân viên
công tác xã hội.


Kl: ⇒ Tất cả các vấn đề trên đều cần giải quyết nhưng vấn đề ưu tiên
giải quyết đối với thân chủ là vấn đề tâm lý vì vấn đề tâm lý ảnh hưởng đến
tất cả các ván đề còn lại , vì tâm lý lo lắng cho con quá nhiều ,vì còn nhiều
mặc cảm,vì chưa năng động trước cuộc sống của mình nên chị không làm
việc dẫn đén kinh tế khó khăn.Ảnh hưởng trở lại tới việc không có điều
kiện chăm sóc con cái tốt hơn.và tâm lý ngại đi làm ,ngại tham gia các hoạt
động xã hội dẫn đến sự sự ỳ trệ khồng tập thể dục thể thao ảnh hưởng
nhiều đến sức khỏe .Vì vậy vấn đề tâm lý là vấn đề trọng tâm cần giải
quyết đầu tiên.
Các nguồn lực trợ giúp thân chủ
-Chị là hội viên của hội khuyết tật Hai Bà Trưng ,Hội người mù quận
Hai Bà Trưng được bảo đẩm về quyền và lợi ích của người khuyết tật trước
pháp luật.Các Hội cũng có nhiều hoạt động động viên tinh thần cũng như vật
chất Hội người mù có trợ cấp 100.000đ/ tháng.
-Chị được hưởng trợ cấp dành cho người khuyết tật là 360.000đ / tháng.
-Chị Phương được khá nhiều người hảo tâm giúp đỡ được một hội các
mẹ đóng tiền học cho con từ khi bé Bống 2 tuổi đến thời điểm hiện tại vân
tiếp tục giúp đõ..Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 33
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

-Người chồng không hôn thú của chị cũng là một nguồn lực trợ giúp
động viên về tinh thần giúp chị bớt cô đơn trong cuộc sống và cũng có trợ
giúp một phần nuôi con.
-Mẹ chị và chị gái kế cân (hiện đang ở nhờ nhà chị )giúp chị nhiều trong
cuộc sống hang ngày


Giai đoạn 5: Lên kế hoạch giải quyết vấn đề
Kế hoạch giải quyết vấn đề dựa trên các tiêu chí sau:
-Mục đích lập kế hoạch phù hợp với mục đích của thân hcur
-Có tính khả thi cao
-Phù hợp với khả năng đáp ứng từ các nguồn lực trợ giúp
-Có sự thống nhất giữa thân chủ và nhân viêc công tác xã hôi
-Phù hợp với điều kiện của thân chủ và nhân viên công tác xã hội
-Xác định các yếu tố thời gian địa điểm nội dung cụ thể
-Có phương pháp làm việc phù hợp

Kế hoạch giải quyết vấn đề


Thời gian Địa điểm Nội dung công việc Người Kinh Ghi chú
trợ giúp thực hiện phí
Ngày -Nhà thân -Tham vấn cho -NVCTXH -Trong quá
14- chủ. thân chủ hiểu kết -TC trình tham vấn chú
-Rạp chiếu quả nếu không thay trọng yếu tố tác
phim đổi vấn đề của động là những
GALAXY mình. người thân trong
Kim -Tham vấn cho gia đình thân chủ
Chung_Đôn thâm chủ biết ý -Chuẩn bị bộ
g Anh-Hà nghĩa,kết quả của dụng cụ viết chữ
Nội. việc thay đổi tâm nổi cho thân chủ
lý,về tác dụng của để thân chủ tiện
Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 34
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

việc suy nghĩ tích ghi chép.
cực. -Chuẩn bị
-Cùng tham gia phương tiện để
hội thảo “Quyết định tiện đi lại
nhỏ thay đổi lớn” -Báo trước với
Ban tổ chức về
việc có thân chủ
là người khiếm thị
tham gia
Ngày -Nhà thân -Thiết kế buổi - NVCTXH -Tạo cho thân
17-11- chủ nói chuyện giữa -TC chủ tâm lý thoải
2012 kiểm huấn viên_ông -KHV mái không gò
Trịnh Công Thanh và ép,không bó buộc.
thân chủ -Dựa trên cơ
-Giúp thân chủ sở tự nguyện và
nhận thức đúng đắn mong muốn của
vê cách dạy con thân chủ
không phải chăm con
tốt là luôn ở bên con
mà cần tạo lập nền
tảng kinh tế vững
chắc cho con sau này
-Việc quan tâm
đến con đúng mức có
những khoảng cho
con tự lập còn thân
chủ có thời gian làm
việc và phát triển
bản thân
Ngày -Nhà thân -Giúp thân chủ - NVCTXH -Đề nghị và

Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 35
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

24-11- chủ hiểu được giá trị của -TC hướng dẫn thân
2012 công việc dựa trên có chủ điền phiếu
sở có những thay đổi trắc nghiệm(Bản
về tâm lý phiếu trắc
-Cho thân chủ nghiệm kèm theo)
làm phiếu trắc -Sử dụng
nghiệm tìm hiểu phương pháp nêu
nghề nghiệp gương để thân
chủ hiểu về giá trị
cuộc sống bằng
cách giới thiệu
nhân vật Nick
Vujicic
Ngày -Nhà thân -Giúp thân chủ - NVCTXH -Giúp thân chủ
25-11- chủ nhận ra nhiều giá trị -TC tham gia một số
2012 -Công viên cuộc sống mới mà hoạt động như tập
thân chủ chưa nhận thể dục cùng mọi
ra. người .
Đua thân chủ đi -Đi bộ
công viên thay đổi
không khí hòa nhịp
cuộc sống nhận ra
sự năng động của
nhịp sống mới

Giai đoạn 6: Thực hiện kế hoạch (giải quyết vấn đề)
Dựa trên kế hoach giải quyết vấn đề đã được thống nhất, thân chủ và
nhân viên công tác xã hội cùng thực hiện kế hoạch giải quy ết vấn đ ề nh ư đã
định .


Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 36
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

Các hoạt động cụ thể là hỗ trợ,tư vấn ,diễn giải. . . giúp thân chủ th ực
hiện kế hoạch.
Thứ nhất hỗ trợ về các kiến thức các kỹ năng cơ bản,các kỹ năng sống như :

_Kỹ năng lắng nghe (Listening skills)

_Kỹ năng thuyết trình (Oral communication skills)

_Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem solving skills)

_Kỹ năng tư duy sáng tạo (Creative thinking skills)

_Kỹ năng quản lý bản thân và tinh thần tự tôn (Self esteem)

_Kỹ năng đặt mục tiêu/ tạo động lực làm việc (Goal setting/ motivation
skills)

_Kỹ năng phát triển cá nhân và sự nghiệp (Personal and career
development skills)

_Kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ (Interpersonal skills)

_Kỹ năng đàm phán (Negotiation skills)

Thứ hai cần phải kết nói các nguồn lực cho thân chủ phải can thiệp
đúng lúc tuy nhiên vẫn để thân chủ tự giải quyết vấn đề của mình vì hơn ai
hết “thân chủ là chuyên gia với các vấn đề của mình”.
Thứ ba sử dụng phương pháp tham vấn gia đình vì thân chủ là cá nhân
nhưng không tách rời gia đình.Muốn đtạ hiệu quả cao phải tác động vào cả
gia đìnhSinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 37
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

Thứ tư kết nói nguồn lực từ nhóm gia đình,bạn bè của thân ch ủ các
chính sách hỗ trợ thân chủ nhằm tạo nên động lực thay đổi thân chủ
Thứ năm chia sẻ kinh nghiệm từ các ca thành công khác và t ừ ki ểm huán
viên ,giáo viên hướng dẫn
⇒Tất cả với mục đích thay đổi vấn đề của thân chủ
Giai đoạn 7: Lượng giá
Sau quá trình trợ giúp thân chủ bản thân tôi thấy thân ch ủ đã có nh ững
chuyển biến tâm lý khá tích cực chị đã an tâm hơn về gia đình và có mong
muốn được làm việc sau khi kiểm tra khả năng phù hợp bằng phiếu trắc
nghiệm chị có mong muốn được làm việc chăm sóc khách hàng. Chị chia sẻ :
“-Chân chị đau không đứng được lâu nên công việc này phù hợp với
chị.Hơn nữa trực điện thoại nên không yêu cầu ngoại hình quá khắt khe với
cả chị có biết một chút ngoại ngữ em ạ. . .”
Như vậy kết quả đáp ứng được mục tiêu mục đích ban đầu đề ra.Thân
chủ phát huy được tính tích cực tham gia giải quyết vấn đề của mình .điều
đó phần nào khẳng định các phương pháp tác nghiệp là đúng đắn .Trong quá
trình tác nghiệp cũng đã sử dụng được một số các nguồn lực trợ giúp.
Bên cạnh đó cũng có những điều chưa làm được tuy nhiên về cơ bản k ế
hoạch giải quyết vấn đề có những diểm đã làm được và tôi cảm thấy cần
tiếp tục quá trình trợ giúp thân chủ giải quyết vấn đề còn lại
Trong phần này, học viên cần trình bày :
Xem xét lại và đánh giá kế hoạch hành động. Lượng giá giúp nhân viên
xã hội và thân chủ xác định kết quả tiến trình hành động của mình
Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 38
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập


PHẦN 3. TỰ LƯỢNG GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH


1. Những bài học và kinh nghiệm
Qua quá trình thực hành công tác xã h ội cá nhân với thân ch ủ b ản thân tôi
đức rút được nhiều kinh nghiêm quý báu về làm nghề công tác xã hội.:
Thứ nhấ,: Người làm công tác xã hội thấu cảm với các vấn đề của thân
chủ nhưng phải tỉnh táo trước các vấn đề,nhìn nhận vấn đề một cách khách
quan chân thực,đánh giá đúng nguyên nhân,mức độ của vấn đề
Thứ hai, nhân viên công tác xã hội cần phải xác minh x ử lý thông tin m ột
cách nhanh chóng đứng đắn không phải bất kỳ thông tin nào thu th ập được
cũng là chính xác,phải biết sàng lọc kiểm tra thông tin tránh tnh trạng đã thu
́
thập thông tin lên kế hoạch giải quyết ván đề rồi mới biết các thông tin đó là
sai lệch mất thời gian không có sự chuyên nghiệp và mất long tin c ủa thân
chủ vào nhân viên công tác xã hội .
Thứ ba,,Nhân viên công tác xã hội phải biết kết nối nguồn lực trợ giúp
thân chủ giải quyết vấn đề và thiết lập mối quan hệ với các nguồn lực đó để
sắn sang khi cần
Thứ tư,thân chủ có nhiều vấn đề khác nhau dù thân chủ có ra sao nhân
viên công tác xã hôi phải biết chấp nhận thân chủ như vậy mới có th ể giúp
đỡ một cách chân thành và tận tâm được.Coi vẫn đề của thân ch ủ quan tr ọng
như vấn đề của chính mình
Thứ năm phải tạo dựng được niềm tin nơi thân chủ với nhân viên công
tác xã hội thể hiện được vai trò vị trí của nhân viên công tác xã hội với thân
chủ .Tạo dựng uy tín hình ảnh của người làm công tác xã hội-nghề cao quý
Thứ sáu,vận dụng kiến thức kỹ năng linh hoạt vào thực tế không gò
bó,dập khuôn
Người làm công tác xã hội phải là người có tâm có tầm nhìn xa trông rộng
đợt thực tâp này là điều kiện để tôi nhìn nhận rõ h ơn về nghề công tác xã


Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 39
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

hội.Tôi nhận ra mình còn phải học tập cố gắng nhiều hơn mới có th ể giúp
đỡ được những mảnh đời khó khăn bất hạnh trong cuộc sống
2. Những thay đổi bản thân
Khi bước chân vào trường Đại học sư phạm Hà Nội ,vào khoa Công tác
xã hội tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ như thế nào sau khi t ốt nghi ệp Đ ại
học.Hơn hai năm qua những kiến thức lý thuy ết cũng chỉ giúp tôi hi ểu v ề
công tác xã hội một cách thuần túy đơn giản.Nhưng trải qua kỳ th ực t ập này
thì tôi thực sự thấu hiểu thế nào là công tác xã hội th ế nào là tr ợ giúp ng ười
yếu thế có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc s ống.Tiếp xúc v ới h ọ tôi hi ểu giá
trị tầm quan trọng của nghề công tác xã hội vì sao người ta gọi công tác xã
hội là nghề cao quý và tôi nhân viên công tác xã hội trong tương lai vinh dự
đứng trong hang ngũ ấy.ý thức được điều đó tôi nhân tháy vai trò c ủa mình và
thấy càn phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập tu dưỡng đạo đức nghề
nghiệp
Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 40
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập
PHẦN 4 Ý KIẾN-KIẾN NGHỊ


Qua đợt thực hành này tôi nhận thấy không ch ỉ riêng bản thân tôi mà các
bạn sinh viên khác còn thiếu nhiều kinh nghiệm,kỹ năng làm vi ệc th ực t ế đ ề
nghị trong quá trình học tăng thời lượng các tiết thảo luận ,th ực hành trên l ớp
để sinh viên có điều kiện áp dụng lý thuyết vào thực tế.
Thứ hai cần phải cho sinh viên có những buổi thực hành tại các cơ s ở
thực tế tiếp xúc với các thân chủ có vấn đề (dưới sự kiểm soát c ủa giáo viên
cán bộ cơ sở)sớm hơn để sinh viên không bỡ ngõ trước kỳ th ực t ập chính
thức này và có một số kinh nghiệm để giải quyết vấn đề cho thân chủ
Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 41
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tập bài giảng công tác xã hội cá nhân_Trường Đại học sư phạm Hà
Nội
2. Tập bài giảng Nhập môn công tác xã hội _Ths Nguyễn Duy Nhiên_

Trường Đại học sư phạm Hà
3. Tập bài giảng Tâm lý học phát triển_Ths Đỗ Nghiêm Thanh Phương _
Trường Đại học sư phạm Hà Nội.
4. Tập bài giảng Tâm lý học xã hội_Ths Nguyễn Văn Tư_ Trường Đại

học sư phạm Hà Nội
5. Tập bài giảng Tham vấn_Ths Ngô Thanh Mai_ Trường Đại học sư

phạm Hà Nội
6. Giáo trình Hành vi con người và môi trường xã hội_Ts Nguyễn Thị
Hồng Nga_Trường Đại học Lao Động_Xã hội

Và một số tài liệu khác tại Hội Khuyết tật Hai Bà Trưng lưu hành nội bộ
Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 42
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập
PHÚC TRÌNH VẤN ĐÀM

Dưới đây xin trình bày một số buổi phúc trình vấn đàm đã được thực hiện
trong quá trình thực tập :
Lời phê của Nội dung tiến trình công tác xã hội cá nhân
kiểm huấn viên
- - Chị ! Em chào chị! Chị chào bống
- dạ em chào chị ạ
- ừ em vào đây đi.hôm nay trời lạnh quá em nhỉ
lạnh cóng rùi
- Vâng! Hôm nay trời lạnh quá em đi đường cóng
cả tay này.Hôm qua trời báo áp thấp.Năm nay
mùa đông đến muộn hơn mọi năm chị nhỉ
- Ử ! Em ăn sáng chưa chị mua bún riêu cho em

Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 43
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

nhé ngon lắm chỗ này nổi tiếng đấy em ạ.
- Không em ăn rồi chị ạ
- Thật không đấy? không được nói dối chị đâu chị
không thích người khó tính
- Thật mà chị
- Ừ thế em chờ chị ăn sang nhé trong lúc chờ chị
em dạy O A cho bé bống được không
- Vâng !Để em giúp bé
- Sau khi tôi dạy cho bé Bống học chữ cái cũng
là lúc A Thủy bố bé Bống đến đưa bé đi chơi.
- Bé Bống thế nào hả em
- Cũng khá chị ạ bé tiếp thu nhanh lắm chị ạ
- Ừ !thế chị cũng an tâm hơn
- A em xem nay hôm trước có người tới phỏng
vấn viết bài về chị em đọc cho chị nge nhé
Chị được phóng viên báo Đời sống &Pháp luật
viết bài đăng trên báo Hôn nhân thứ 7(phụ san báo
Pháp luật ) số 88(11/2012).Sau khi đọc xong tôi
giúp chị chép một số bài thơ gửi tạp chí Đồng
Hành.
- Chị làm thơ từ khi nào
- Chị làm từ hồi còn nhỏ em ạ mà chị chỉ đọc
một mình thôi lớn thì đi học ở trường Nguyễn
Đình Chiểu .Nhà thơ Phạm Hổ có bảo chị theo
học lớp dạy viết văn nhưng hồi ấy chẳng có ai
khiếm thị đi học cả nên chị không đi bây giờ thì
Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 44
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

ông ấy đã mất rùi . . .Năm 1992 chị có một tập
thơ Những vần thơ chữ nổi được nhà xuất bản
Kim Đồng xuất bản.Hồi đó các bạn sinh viên
tình nguyện đi bán khắp nơi lấy tiền ủng hộ
chị.Nhưng hồi đó tâm trạng chị thoải mái nên
còn làm được bây giờ cuộc sống bộn bề quá
khiến chị chẳng nghĩ được gì em ạ.Từ khi sinh
con chị vất vả lắm mọi người trong gia đình
không đồng ý chị có con .Bây giờ an hem kiến
giả nhất phận chẳng ai giúp gì chị cả
- Thế trước đây chị có đi làm ở đâu không ạ?
- Chị có !Chị di nhiều nơi chứ em .Chị đi dạy chữ
nổi ở Sóc Sơn rồi một số nơi
- Thế đi như thế thì chị tự đi hay đi theo tổ chức
hả chị
- Chị đi theo thành đoàn em ạ
- Thế mình tự đi hay họ có xe đưa dón hả chị
- Có xe chứ em người ta tới tận nhà đón mình đi
có khi đi một tuần có khi đi hai tuần . . . Hồi ấy
đi vui lắm và chị hoàn toàn không nghĩ đi vì tiền
em ạ
- Em có thể biết vì sao chị nghỉ việc không ạ?
- À thì có con nên chị nghỉ bây giờ nghỉ lâu rồi
không xin lại được hơn nữa kiến thức của chị
lỗi thời rồi bây giờ họ tổ chức các lớp học tập
trung rồi không còn cần chị nữa

Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 45
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập- -Sau khi nghỉ ở đó chị có làm ở đâu không
- Chị có chị làm nhều việc lám chị làm tăm tre ở
Đình Đông này nhưng mà lương thấp lắm hồi
đó chị nghỉ lấy một cục giờ có muốn đi làm lại
phải trả lại số tiền đó mà chị không muốn đi
làm nữa chị thấy con chị còn nhỏ quá chị đi làm
không ai chăm nó bà bây giờ già rồi với lại bà
trong nó thì bà cứ nhốt nó ở nhà không cho nó ra
dường chơi với chúng bạn mà bà lại không chơi
với nó được nên nó chán với lại như thế nó
không phát triển được nên chị nghĩ chị phải
chăm cho bé bống lớn rồi chị mới nghĩ đến việc
khác.Hơn nữa Bống lớn lên là nhờ sự trợ giúp
của bao nhiêu người nên chị muốn chăm nó.Em
nghĩ mà xem bao nhiêu người thương Bống cho
Bống tiền ăn học mà giờ nó học dốt thì chị biết
ăn nói thế nào với các mẹ giúp Bống đúng
không nên hcij chẳng đi làm hcij ở nhà chăm cho
nó.
- Vậy chị có nghĩ Bống lớn lên cần có điều kiện
kinh tế ổn định thì nó mới có thể phát triển
chứ.Chị không đi làm kinh tế không ổn định rất
khó khăn cho Bé ổn định học hành chị ạ
- Chị phải ở nhà chăm sóc nó nếu phải bán cả căn
nhà này đề lo cho con chị cũng sẽ làm em ạ

Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 46
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

- Chị à! Em biết chị yêu con là cha là mẹ ai cũng
vậy chị ạ ai cũng lo cho con nhưng con người ai
cũng vậy thôi phải có cơm ăn áo mặc có nhà ở
ổn định mới an tâm mà học hành làm việc được
“An cư thì mới lạc nghiệp mà chị”.Em nghĩ chị
nên thay đổi cách suy nghĩ đi chị ạ chị bán nhà
con chị không có chỗ ở hai mẹ con đi ở thuê lo
tiền ăn hang ngày lại còn tiền nhà ở nữa mà lúc
lớn lên rồi nó biết ở đâu hả chị hơn nữa với đà
này lúc muốn mua lại nhà có đủ tiền không
- Không chị nghĩ rồi em ạ chị quyết định rồi chị
cần phải lo cho nó chị sẽ đánh đổi hết em ạ
- Chị hãy tưởng tượng xem cuộc sống của chị sẽ
thế nào nếu chị bán nhà chị hãy tưởng tượng
xem cuộc sống sẽ thế nào nếu chị có việc làm
có thu nhập kinh tế ổn định
Im lăng lâu lâu chị cất một tiếng thở dài
- Chị hãy đặt mình vào vị trí của con chị nếu là nó
chị sẽ cần gì
- Ừ có lẽ chị sẽ nghĩ nhiều
tôi và chị đang nói chuyện thì bố bé Bống đưa
bé về bé rối rít khoe:
- Chị ơi bố mua cho em bộ đồ chơi nhé chị chơi
với em được không tạm gác nói chuyện với chị
lại tôi nhìn em cười : “ừ để chị chơi với em”
nhìn đôi mắt long lanh của em tôi chợt nghĩ em

Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 47
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

vô tư em có hiểu những vấn đề của người lớn
đên khi em đủ lớn để nhận ra em sẽ thế
nào ?. . .Em vẫn vô tư nhìn tôi cười nụ cười trẻ
thơ trong sang thuần khiết . . .
Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 48
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập


TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM
PHIẾU TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN KHÁM PHÁ NGHỀ NGHIỆP
THÔNG QUA TÍNH CÁCH


Bạn có muốn biết mình thuộc típ người nào và nghề nghiệp nào phù hợp
với bạn nhất không? Mời bạn tham gia bài trắc nghiệm sau:

Hãy trả lời trung thực từng câu hỏi bằng cách chọn một câu duy nhất
trong từng cặp câu trả lời mô tả đúng nhất về bạn. Hãy trả lời như chính con
người thật của bạn, đừng chọn câu trả lời mà bạn muốn hay phải như vậy.

1. Nếu mô tả về mình, bạn là người:
a. Nói nhiều hơn là nghe người khác nói

b. Lắng nghe người khác nhiều hơn là nói.

c. Chú ý các tiểu tiết.
d. Chú ý bức tranh toàn cảnh và những việc có thể xảy ra.

e. Quyết định mọi việc rất khách quan.
f. Quyết định mọi việc theo giá trị riêng của chúng và cảm nhận của bạn.

g. Thực hiện đúng kế hoạch đặt ra, không muốn thay đổi.
h. Linh hoạt khi thực hiện các kế hoạch.

2. Trong những buổi họp mặt hay tranh luận cùng bạn bè, bạn …
a. Thích là tâm điểm của sự chú ý.
b. Cảm thấy thoải mái khi ở một mình.

c. Thích những giải pháp thực tế.
d. Thích những ý tưởng sáng tạo.

Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 49
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

e. Thường tranh luận cho vui.
f. Cố gắng tránh tất cả tranh luận và đối đầu.

g. Rất chú trọng đến thời gian và luôn đúng giờ.
h. Ít quan tâm đến thời gian và thường trễ hẹn.

3. Quan điểm sống của bạn là …
a. Hành động trước khi suy nghĩ.
b. Suy nghĩ thật “chín” trước khi hành động.

c. Chỉ tin vào kinh nghiệm thực tế.
d. Chỉ tin vào bản năng mà thôi.

e. Xem trọng tính trung thực và công bằng.
f. Xem trọng sự hòa thuận và tình thương.

g. Làm việc trước, chơi sau.
h. Chơi trước và làm việc sau.


4. Trong công việc, bạn …
a. Thích “đóng vai chính”.
b. Thích “ẩn mình” sau “hậu trường”.

c. Chú ý mọi chi tiết và nhớ tất cả sự việc.
d. Chỉ chú ý những điều mới lạ.e. Nguồn động viên chính là thành tích đạt được.
f. Cảm thấy “ấm lòng” vì sự công nhận của sếp.Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 50
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

g. Quyết định mọi việc khá dễ dàng.
h. Có thể ra quyết định khá khó khăn.5. Nhìn chung bạn có khuynh hướng …
a. Thoải mái và nhiệt tình.
b. Độc lập và kín đáo.

c. Có óc thực tế - thấy điều cụ thể trước mắt.
d. Có óc sáng tạo – thấy điều có thể làm được.

e. Bị thuyết phục bởi những lập luận có lý.
f. Bị thuyết phục bởi cảm giác của bản thân.

g. Chỉ cảm thấy thoải mái khi mọi việc đã có kế hoạch rõ ràng.
h. Thích tự do và ứng biến tùy lúc.

Đến đây, hãy thống kê câu trả lời của bạn!

Ví dụ:

Bạn đã trả lời như sau:

Câu trả lời a b c d e f g h
Số lần 2 3 4 1 3 2 3 2
* Chọn ra 4 câu bạn đã trả lời nhiều lần nhất:

• Bạn chọn 3 lần Câu b: Bạn là người hướng nội - Introvert.

• Bạn chọn 4 lần Câu c: Bạn là người nhạy bén, sắc sảo - Sensor.

• Bạn chọn 3 lần Câu e: Bạn hành động thiên về lý trí - Thinker.

• Bạn chọn 3 lần Câu g: Bạn rất quy củ và quyết đoán - Judger.


Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 51
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

* Vậy bạn là típ người ISTJ (xem bảng sau để biết nghề nghiệp phù hợp
với bạn).

Khám phá xem bạn thuộc típ người nào nhé!

Câu a: bạn Câu b: bạn Câu c: bạn là Câu d: bạn là
thuộc típ người thuộc típ người người nhạy bén, sắc người có trực giác
hướng ngoại hướng nội sảo (Sensor). mạnh (Intuitive).
(Extrovert). (Introvert).
*Bạn thường *Bạn quan tâm
*Bạn rất năng *Bạn rất kín đáo chú ý đến tất cả sự đến mối quan hệ
động và là người và cẩn thận. Bạn việc và tiểu tiết giữa các sự việc.
của xã hội, bạn quan giao tiếp không xung quanh. Bạn là người giàu
tâm đến mọi việc nhiều lắm nhưng tưởng tượng và sáng
xảy ra xung quanh nội dung giao tiếp tạo.
mình. thật sâu sắc.
Câu e: bạn là Câu f: bạn là Câu g: bạn Câu h: bạn là
người thiên về lý trí người thiên về cảm thuộc típ người quy người thích quan sát
(Thinker). tính (Feeler). củ và quyết đoán (Perceiver).
(Judger).
*Bạn quyết định *Bạn thường *Bạn rất linh
mọi việc rất khách dựa trên các tiêu *Bạn thích một hoạt, ham hiểu biết
quan và không dựa chuẩn cá nhân và môi trường làm việc và có một chút tinh
theo quan điểm cá cảm giác của mình có tổ chức và ngăn thần “nổi loạn”.
nhân. để quyết định mọi nắp.
việc.

Và bây giờ hãy khám phá xem nghề nghiệp nào phù hợp với bạn
nhất nhé.

Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 52
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

ENFJ ENFP ENTJ ENTP
(Extrovert, Intuitive, (Extrovert, Intuitive, (Extrovert, Intuitive, (Extrovert, Intuitive,
Feeler, Judger) Feeler, Perceiver) Thinker, Judger) Thinker, Perceiver)

Bạn là người Thật tuyệt Bạn khá thân Bạn rất có
dễ vời! Bạn rất thông thiện với mọi duyên. Mọi người
cảm thông và độc minh và luôn muốn người. Tuy nhiên đều thích bạn vì
đáo. Bạn thích làm học hỏi nhiều hơn. bạn là người rất bạn là người thân
việc trong môi Bạn nói khá kiên quyết và thẳng thiện và thoải mái.
trường ngăn nắp. nhiều và là người tính. Vì vậy bạn có Bạn rất sáng tạo,
Bạn khá thoải mái. Bạn thể làm tổn thương nhưng cũng dễ thay
rất có trách nhiệm. rất nhiệt tình, có người khác. Bạn đổi. Khả năng phân
Khi làm bất cứ nhiều sáng rất quyết đoán và tích của bạn khá
việc gì, bạn thường kiến. Bạn thường ngăn nắp. tốt.
dồn hết tâm trí dễ dàng vượt qua
*Bạn có thể trở *Bạn nên làm
của mình vào đó. mọi khó khăn.
thành: Giám đốc những công việc:
*Bạn có thể trở
*Nghề nghiệp điều hành, Tư vấn Đầu tư ngân hàng,
thành một Chuyên
phù hợp với bạn: viên, chuyên viên Người viết quảng
viên quảng cáo,
Nhân viên quảng nhà đất, Nhân viên cáo, Hoạch định
Biên tập tạp chí,
cáo, chuyên viên marketing, Nhà chiến lược, Phát
Nhà sản xuất các
Phát triển phần phân tích tài chính. thanh viên
chương trình TV,
mềm, Nhà báo, Nhà radio/TV.
Nhân viên
thiết kế, Giám đốc
marketing, Nhà
sáng tạo.
văn/Nhà báo.Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 53
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

ESFJ (Extrovert, ESFP ESTJ ESTP
Sensor, Feeler, (Extrovert, Sensor, (Extrovert, Sensor, (Extrovert, Sensor,
Judger) Feeler, Perceiver) Thinker, Judger) Thinker, Perceiver)
Bạn rất năng Bạn khá thoải Bạn có khuynh Bạn là người
động và tràn đầy mái và khôi hài. Vì hướng nói thẳng năng động, vui vẻ
nhiệt huyết. Tuy vậy đừng ngạc những điều bạn và quyến rũ nhưng
nhiên bạn khá nhạy nhiên khi thỉnh nghĩ. Bạn rất thực hơi bốc đồng. Bạn
cảm và dễ bị tổn thoảng bạn cảm tế, khó thay đổi ý thích thử thách và
thương. Bạn là thấy mình hơi bốc kiến và nghiêm túc. luôn luôn muốn học
người ngăn nắp và đồng nhé! Tuy Bạn yêu thích tính hỏi thêm nhiều
có trách nhiệm. nhiên bạn rất ham truyền thống và rất điều mới lạ. Bạn
Bạn không thích sự học hỏi. Bạn rất giỏi quyết định mọi cũng là người hiếu
thay đổi. năng động và yêu chuyện. kỳ, điềm đạm và
*Bạn có thể là các hoạt động xã *Bạn có thể trở suy nghĩ lôgic.
một chuyên gia hội. thành Nhân viên *Bạn có thể trở
kinh doanh Bất *Bạn có thể trở kinh doanh, Nhân thành Nhân viên y
động sản, Bác sĩ thành một Giáo viên bất động sản, tế, Môi giới chứng
thú y, Giáo viên, Y viên mầm non, Bác Dược sĩ, Sĩ quan. khoán, Nhân viên
tá, Nhân viên kinh sĩ chuyên khoa, Bác bảo hiểm, Kỹ sư,
doanh, Nhân viên sĩ thú y, Nha sĩ. Nhân viên du lịch.
du lịch.
INFJ (Introvert, INFP (Introvert, INTJ (Introvert, INTP (Introvert,
Intuitive, Feeler, Intuitive, Feeler, Intuitive, Thinker, Intuitive, Thinker,
Judger) Perceiver) Judger) Perceiver)
Bạn khá sáng Bạn khá Bạn thích Bạn khá trầm
tạo và có khả năng trầm lặng, kín đáo sự độc lập và ngăn lặng. Bạn có khả

Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 54
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

làm việc độc lập. và tốt bụng. Thỉnh nắp. Bạn là người năng làm việc độc
Bạn luôn luôn suy thoảng bạn khá giàu trí tưởng lập cao. Người
nghĩ kĩ trước khi nhạy cảm nên cũng tượng. Bạn có óc khác có thể kể với
làm bất cứ việc gì. dễ bị tổn thương. phân tích và lôgic. bạn những bí mật
Bạn luôn dành hết Bạn là người sáng Bạn luôn khát khao của họ vì bạn là
đam mê cho những tạo, độc đáo và nâng cao năng lực người rất kín đáo.
gì mình làm. giàu trí tưởng và kiến thức Bạn là người sáng
*Nghề nghiệp tượng. của mình. Bạn khá tạo và khéo léo,
phù hợp với bạn là: *Những nghề thận trọng và kín nhưng bạn cũng
Giáo viên, Chuyên thích hợp với bạn: đáo. hay thay đổi.
viên huấn luyện, Chuyên gia nhân * Những nghề *Bạn có thể
Biên tập viên, Giám sự, Nhà nghiên cứu, phù hợp với bạn: phát triển nghề
đốc sáng tạo, Nhà Nhà tâm lý học, Nhà văn tự do, nghiệp của mình
văn. Thông dịch viên, Hoạch định truyền theo hướng:
Thủ thư, Thiết kế thông, Kiến trúc sư, Chuyên viên phân
thời trang, Biên tập Quản trị mạng, tích tài chính, Nhà
viên. Phát triển phần kinh tế học, Nhạc
mềm. sĩ, Thiết kế Web,
Xây dựng chiến
lược.
ISFJ (Introvert, ISFP (Introvert, ISTJ (Introvert, ISTP (Introvert,
Sensor, Feeler, Sensor, Feeler, Sensor, Thinker, Sensor, Thinker,
Judger) Perceiver) Judger) Perceiver)
Bạn là người Bạn rất tốt Bạn là người Bạn là một
cẩn thận, hiền lành bụng và dễ cảm trầm lặng. Bạn rất người rất thực tế.
và sâu sắc. Bạn làm thông. Bạn là cẩn thận, trung Bạn thích sự độc

Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 55
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Báo Cáo Thực
Tập

việc chăm chỉ, có người chu đáo và thực và tỉ mỉ. Bạn lập và yên tĩnh. Đôi
óc tổ chức và kiên trung thực. Bạn khá thích sự ổn định, lúc bạn cũng bốc
quyết. Bạn rất nhạy cảm nên rất nhưng bạn cũng có đồng. Bạn là người
quan tâm đến dễ bị tổn thương. thể thích nghi với theo chủ nghĩa
người khác. Bạn Tuy nhiên bạn rất sự thay đổi. Bạn khách quan và
thích cuộc sống ổn dễ thích ứng với sự làm việc chăm chỉ không dễ xúc động.
định và giúp đỡ thay đổi. và rất có trách *Những nghề
người khác. *Bạn có thể trở nhiệm. thích hợp với bạn:
*Những nghề thành Nhân viên * Bạn có thể Lập trình vi tính,
thích hợp với bạn thiết kế, Chăm sóc phát triển nghề Cảnh sát, Lính cứu
gồm Thủ thư, khách hàng, Đầu nghiệp của mình hỏa, Dược sĩ.
Người trang trí nội bếp, Nha sĩ. theo hướng: Môi
thất, Chăm sóc giới bất động sản,
khách hàng, Nhân Quản lý dữ liệu,
viên kế toán, Giáo Kế toán, Thanh tra
viên. xây dựng, Quản lý
văn phòng.Bạn biết đấy không có gì là hoàn hảo cả. Nhưng chúng tôi hy vọng bài
trắc nghiệm này sẽ giúp bạn khám phá khả năng thật sự của mình. Từ đó
bạn sẽ xác định được đâu là công việc phù hợp.
Sinh viên: Quất Thị Thanh Én Khoa Công Tác Xã Hội
Page 56
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản