Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2006 - 2010

Chia sẻ: xuanphuonglx

Báo cáo Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gian đoạn 2006 – 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015

Nội dung Text: Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2006 - 2010

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NÔNG THÔN KIÊN GIANG
THANH TRA SỞ
Rạch Giá, ngày 07 tháng 04 năm 2011
Số: /BC-TTr

BÁO CÁO
Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gian đoạn 2006 – 2010
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015

Thực hiện Công văn số 379/CV-STC ngày 01/04/2011 của Sở Tài
chính về việc báo cáo công tác triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí năm 2011 và giai đoạn 2011 – 2015.
Thanh tra sở nông nghiệp và phát triển nông thôn xin báo cáo tình
hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong giai đoạn 2006 – 2010 và
xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2011, giai đoạn 2011 - 2015
như sau:
I. Công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện
Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Thủ trưởng cơ quan
thường xuyên phổ biến, nhắc nhỡ cán bộ, đảng viên trong cơ quan
những quan điểm chỉ đạo Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống
tham nhũng, lãng phí, cụ thể:
- Đã tổ chức rà soát, bổ sung Quy chế hoạt động của đơn v ị; ph ối
hợp chặt chẽ các tổ chức, đơn vị thuộc Sở trong công tác đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, lãng phí và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm
thường xuyên của cơ quan.
- Định kỳ tổ chức sinh hoạt cơ quan, chi bộ, để phổ bi ến, quán
triệt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí;
công khai minh bạch việc mua sắm tài sản và chi tiêu trong cơ quan.
- Xây dựng Kế hoạch cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ
thị của Đảng, Nhà nước về thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí trong
chi tiêu mua sắm tài sản của cơ quan và đôn đốc triển khai th ực hi ện;
định kỳ báo cáo đánh giá tình hình, kết quả kiểm tra công tác phòng,
chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định
của cấp trên; qua đó đã giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức nh ận th ức
đầy đủ trách nhiệm và nêu cao tinh thần quyết tâm thực hiện công tác
phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
II. Tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
1. Kết quả đạt được theo từng lĩnh vực quy định trong Lu ật
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
- Tiết kiệm NSNN:
+ Hàng năm, Thanh tra sở đều lập kế hoạch thông qua S ở Nông
nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài chính gồm: Chi hoạt động quản lý
nhà nước (chi thường xuyên); Các khoản chi công việc khác.
Sau khi có quyết định phân bổ của Sở Nông nghiệp và phát triển
nông thôn, thanh tra sở tiến hành phân khai dự toán kinh phí sử dụng
trong năm; căn cứ dự toán được thẩm định, đơn vị thông báo công khai
theo quy chế dân chủ.
+ Việc thực hiện chế độ tự chủ chịu trách nhiệm trước pháp luật
về các quyết định của cơ quan trong việc quản lý, sử dụng biên chế và
kinh phí theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính
phủ và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ đã có chuyển biến
rõ rệt như: xây dựng và thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo
công khai, dân chủ, làm căn cứ tổ chức quản lý và thực hiện trong việc
sử dụng ngân sách và tham gia giám sát của cán bộ, công ch ức, viên ch ức
trong việc chấp hành các định mức chi tiêu tài chính. Vi ệc áp d ụng giao
khoán kinh phí cho từng phòng trong cơ quan về: S ử d ụng đi ện tho ại c ơ
quan, văn phòng phẩm,… bước đầu đã có một số đơn vị tiết kiệm được
các khoản chi để bổ sung thu nhập cho cán bộ công chức trong đơn vị.
+ Việc quy định định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước
có thẩm quyền ban hành phù hợp với tình hình thu – chi ngân sách c ủa
thanh tra và đảm bảo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà
nước.
+ Thực hiện Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ về tổ chức hội nghị, hội thảo, đơn vị đã thực hiện cắt giảm
bớt số lượng cuộc họp không cần thiết, nâng cao chất lượng các cuộc
họp trong hoạt động của cơ quan, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
trong việc tổ chức các cuộc họp, góp phần tích cực tiếp t ục đ ổi mới,
nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan,
đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính.
+ Về mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc: Thực hiện việc mua
sắm theo kế hoạch và theo đúng quy định hiện hành của UBND tỉnh và
Sở Tài chính nên không để xảy ra lãng phí.
- Việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện: Thanh tra đã đăng
ký phương án sử dụng điện, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc
việc thực hành hiện tiết kiệm điện trong cơ quan như: Tắt tất cả các
thiết bị dùng điện khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc; tăng cường s ử
dụng ánh sáng tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm vi ệc
trong phòng giảm.
- Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu
dùng của cán bộ, công chức, viên chức:
+ Thực hiện theo đúng Luật Lao động cũng như Luật Cán bộ công
chức về việc sử dụng, quản lý công chức viên chức, về th ực hiện ch ấp
hành nghiêm kỷ luật giờ giấc lao động, bảo đảm về chất lượng công
việc, không vi phạm các quy định của Nhà nước;
+ Xây dựng và thực hiện tốt nội quy, quy ch ế về kỷ luật lao đ ộng,
giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan; phân
công trách nhiệm cụ thể đối với từng cán bộ công ch ức, tích c ực h ọc
tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nhận th ức chính trị, ki ến
thức quản lý để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đảm bảo ti ết
kiệm trong việc tổ chức Hội nghị, tập huấn theo đúng chế độ quy định.
+ Việc cử cán bộ, công chức đi công tác trong thời gian qua bảo
đảm theo quy định của UBND tỉnh. Việc chi tiêu chế độ công tác phí
thực hiện theo tiêu chuẩn định mức của nhà nước ban hành. Qua kiểm tra
công tác tài chính từ năm 2008 đến nay chưa có trường h ợp thanh toán
trùng lặp công tác phí từ nhiều nguồn khác nhau hoặc lợi d ụng thanh
toán công tác phí để thu lợi bất chính.
2. Đánh giá chung
Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp và việc tiết kiệm chi đã
mang lại những kết quả bước đầu khả quan, nhận thức của cán bộ, công
chức, viên chức và người lao động được nâng lên một bước, đã tạo niềm
tin của cán bộ, công chức vào việc quyết tâm thực hiện Luật thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí.
Giai đoạn năm 2006 – 2010, kết quả thực hiện quy định về thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan được thực hiện tốt nên
không có hiện tượng lãng phí.
III. Những khó khăn vướng mắc và giải pháp khắc phục.
Việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thực hiện
nhiệm vụ chuyên môn còn hạn chế; công tác tuyên truy ền chưa thường
xuyên, liên tục.
Một số biện pháp khắc phục trong năm 2011:
- Tập trung vào công tác quản lý việc sử dụng ngân sách trong các
lĩnh vực: Mua sắm tài sản công; đầu tư xây dựng cơ bản;...Thực hiện tốt
công tác cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị.
- Thực hiện công khai minh bạch hơn nữa đối với việc s ử dụng
ngân sách, mua sắm, sử dụng tài sản và phân bố sử dụng nguồn lao động
một cách công khai, phù hợp.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực của
các bộ phận thuộc đơn vị, gắn công tác thực hành tiết kiệm, ch ống lãng
phí với công tác phòng, chống tham nhũng và công tác cải cách hành
chính.
IV. Phương hướng, nhiệm vụ công tác THTK, CLP của đơn
vị trong năm 2011 và giai đoạn 2011-2015:
1. Nghiêm túc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và
Thanh tra Chính phủ; UBND Tỉnh về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,
góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí trong từng quý thông qua các báo cáo kết quả thực hiện Luật thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị .
2. Tăng cường quản lý, bảo đảm sử dụng tiết kiệm và hiệu quả ngân
sách nhà nước.
3.Trong quản lý, sử dụng tài sản công, cùng với các biện pháp thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí đã và đang thực hiện, tiếp tục đẩy mạnh phân
cấp đi đôi với nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng tài sản công;
Thực hiện tốt các qui định của Chính phủ về mua sắm, quản lý và sử dụng tài
sản nhà nước, đồng thời thực hiện có hiệu quả chế độ công khai và quy chế
dân chủ trong lĩnh vực mua sắm, trang bị tài sản công theo Quyết định số
115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Quán triệt và
thực hiện tốt Quyết định 59/2007/QĐ-TTg, Quyết định 184/2007/QĐ-TTg
ngày 30/11/2007 bổ sung, sửa đổi một số Điều của Quyết định 59/2007/QĐ-
TTg Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện
đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Trên đây là báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
giai đoạn 2006 – 2010, phưong hướng, nhiệm vụ năm 2011 và giai đo ạn
2011 – 2015 của Thanh tra Sở Nông nghiệp và phát tri ển nông thôn Kiên
Giang./.
Nơi nhận:
CHÁNH THANH TRA
- Sở Nông nghiệp;
- Lưu: VT.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản