Báo cáo thực tập Bệnh cây rừng và Côn trùng rừng

Chia sẻ: Phạm Thông | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
355
lượt xem
95
download

Báo cáo thực tập Bệnh cây rừng và Côn trùng rừng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nắm vững các phương pháp điều tra sâu hại, bệnh hại ở từng đối tượng cây rừng ở từng nơi.Nhân biết được những loại sâu bệnh chủ yếu.Phân tích nguyên nhân sâu bệnh, đánh giá tỷ lệ bị hại( P%) và mức độ bị hại(R%) của từng loại sâu bệnh cho các đối tượng cụ thể: vườn ươm, rừng trồng…Đề xuất biện pháp phòng trừ từng loại sâu bệnh trên từng đối tượng cây trồng, hay trên diện rộng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập Bệnh cây rừng và Côn trùng rừng

 1. PhÇn I. Môc ®Ých - Néi dung –Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu I. Môc ®Ých.  N¾m v÷ng c¸c ph¬ng ph¸p ®iÒu tra s©u h¹i, bÖnh h¹i ë tõng ®èi tîng c©y rõng ë tõng n¬i.  Nh©n biÕt ®îc nh÷ng lo¹i s©u bÖnh chñ yÕu.  Ph©n tÝch nguyªn nh©n s©u bÖnh, ®¸nh gi¸ tû lÖ bÞ h¹i( P%) vµ møc ®é bÞ h¹i(R%) cña tõng lo¹i s©u bÖnh cho c¸c ®èi tîng cô thÓ: vên ¬m, rõng trång…  §Ò xuÊt biÖn ph¸p phßng trõ tõng lo¹i s©u bÖnh trªn tõng ®èi t- îng c©y trång, hay trªn diÖn réng. II. Néi dung. Thùc tËp cÇn tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc cô thÓ nh sau:  §iÒu tra tû lÖ s©u h¹i ë vên ¬m, rõng trång (P%): biÓu 01, biÓu 03.  §iÒu tra sè lîng s©u ë vên ¬m : biÓu 02.  §iÒu tra møc ®é s©u bÖnh h¹i ë v¬n ¬m, rõng trång( R%); biÓu 04a, biÓu 04b. III. Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra nghiªn cøu 3.1. Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra nghiªn cøu ë vên ¬m 3.1.1. §iÒu tra s¬ bé(c«ng t¸c ngo¹i nghiÖp) Môc ®Ých: §iÒu tra s¬ bé lµ c«ng t¸c ®Çu tiªn lµm cë së cho diÒu tra tû mØ sau nµy, gióp ®iÒu tra viªn x¸c ®Þnh s¬ bé c¸c lo¹i s©u bÖnh h¹i chÝnh t¹i vïng nghiªn cøu.  §èi víi vên ¬m cã diÖn tÝch nhá h¬n 5ha: Ph¶i tiÕn hµnh kh¶o s¸t s¬ bé b»ng c¸ch ®i trªn tõng r·nh ®Ó quan s¸t, xem xÐt t×nh h×nh s©u hai cña c¶ vên ¬m.  §èi víi vên ¬m cã diÖn tÝch lín h¬n 5ha:Sö dông tuyÕn ®iÒu tra.TuyÕn ®iÒu tra thêng ®îc x¸c ®Þnh trªn c¸c r·nh luèng, 1
 2. tuyÕn, c¸c tuyÕn tõ 3-5 luèng. Khi ®i kh¶o s¸t tuyÕn thêng ph¶i quan s¸t trªn l¸, th©n, mÆt luèng nh»m x¸c ®Þnh c¸c lo¹i s©u bÖnh h¹i 3.1.2. §iÒu tra tû mû:( c«ng t¸c néi nghiÖp) Nh»m n¾m chÝnh x¸c vÒ thµnh phÇn, sè lîng, mËt ®é, tû lÖ s©u bÖnh h¹i, møc ®é h¹i cñau mét sè lo¹i s©u bÖnh ®èi víi mét sè loµi c©y trång chñ yÕu. §ång thêi x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè sinh th¸i, ®iÒu kiÖn lËp ®Þa, kü thuËt canh t¸c….cã ¶nh hëng tíi sù sinh trëng ph¸ ho¹i cña c«n trïng còng nh dÞch bÖnh.  §iÒu tra tû mØ ë vên ¬m: Chia 2 ngêi thµnh 1 cÆp ®iÒu tra, sau khi ®· ®iÒu tra quan s¸t s¬ bé.§iÒu tra trong luèng cña tõng loµi c©y vµ ghi th«ng tin vµo c¸c biÓu cã s½n. Trªn c¸c luèng thiÕt lËp c¸c « d¹ng b¶n( diÖn tÝch 1m 2), cÇn chó ý bè trÝ c¸c « c¸ch ®Çu luèng Ýt nhÊt 30cm. 1m2 1m2 1m2 1m2 1m2 Mçi « d¹ng b¶n 1m2 ®iÒu tra 30 c©y. C¸c c©y nµy ®îc chän ngÉu nhiªn vµ c¸ch nhau mét kho¶ng nhÊt ®Þnh(c©y c¸ch c©y 15— 20 c©y tïy theo « dËng b¶n cã tõ 500—600 c©y). • §iÒu tra sè lîng s©u h¹i : Trªn mçi « d¹ng b¶n quan s¸t cã nh÷ng loµi s©u nµo, sè lîng bao nhiªu, chóng ë pha sinh trëng nµo, biÕn th¸i cña loµi s©u ®ã ra sao. • Ph©n cÊp l¸ bÞ h¹i theo 4 cÊp nh sau: 1) CÊp 0 : l¸ kh«ng bÞ bÖnh. 2) CÊp I : DiÖn tÝch l¸ bÞ bÖnh < 25% Tæng diÖn tÝch l¸. 3) CÊp II : DiÖn tÝch l¸ bÞ bÖnh tõ 25% - 50% Tæng diÖn tÝch l¸. 2
 3. 4) CÊp III : DiÖn tÝch l¸ bÞ bÖnh tõ 50% - 75% Tæng diÖn tÝch l¸. 5) CÊp IV : DiÖn tÝch l¸ bÞ bÖnh ≥ 75% Tæng diÖn tÝch l¸. • X¸c ®Þnh møc ®é g©y h¹i R% dùa trªn c«ng thøc: R% = ni :sè l¸ bÞ h¹i ë c¸c cÊp vi :trÞ sè cÊp h¹i N : tæng sè l¸ cña c©y quan s¸t V : trÞ sè cÊp h¹i cao nhÊt (V= 4) • TÝnh P%: Trong mçi « d¹ng b¶n 1m2 tiÕn hµnh ®Õm sè c©y bÞ s©u h¹i TÝnh tû lÖ c©y bÞ s©u Ps% =sè c©y bÞ s©u h¹i/ t«ng sè c©y trong « d¹ng b¶n T¬ng tù ®Õm sè c©y bÞ bÖnh h¹i.TÝnh tû lÖ c©y bÞ bÖnh h¹i P b %=sè c©y bÞ bÖnh h¹i/ tæng c©y trong « d¹ng b¶n. TÝnh gi¸ trÞ P % b×nh qu©n, ph©n cÊp P% theo tiªu chÝ sau : 1) P% < 5% : Ph©n bè c¸ thÓ. 2) 5% ≥ P%>10% : Ph©n bè côm. 3) 10% ≥ P%> 20% : Ph©n bè theo ®¸m. 4) P% ≥ 30% : Ph©n bè ®Òu. 3.2. §iÒu tra s©u bªnh h¹i rõng trång 3.2.1. §iÒu tra s¬ bé: Môc tiªu: X¸c ®Þnh c¸c ®iÓm ®iÒu tra tû mØ ®îc tiÕn hµnh trªn c¸c tuyÕn ®iÒu tra. §Ó cã kÕt qu¶ thuËn lîi nhÊt chóng ta nªn tËn dông c¸c ranh giíi ®êng mßn, khoanh l« trong thiÕt kÕ « ®iÒu 3
 4. tra. Trªn « ®iÒu tra nªn cø 100m l¹i x¸c ®Þnh mét ®iÓm ®iÒu tra. T¹i c¸c ®iÓm ®iÒu tra quan s¸t mét diÖn tÝch rõng cã b¸n kÝnh kho¶ng 10m ®Ó íc tÝnh møc ®é bÞ h¹i, sù ph©n bè c©y bÞ h¹i. §iÒu tra s¬ bé lµ mét kh©u kh«ng thÓ thiÕu trong ®iÒu tra s©u bÖnh h¹i. Lµ bíc ®Çu tríc khi ®iÒu tra tû mØ. 3.2.2. §iÒu tra tû mØ: Nh»m n¾m chÝnh x¸c h¬n vÒ thµnh phÇn, sè lîng, mËt ®é, tû lÕ, vµ møc ®é bÞ h¹i cña c©y trång…do c¸c loµi c«n trïng, s©u bÖnh g©y lªn. Khi ®iÒu tra s©u bÖnh h¹i rõng trång cÇn lËp « tiªu chuÈn vµ tu©n theo c¸c nguyªn t¾c sau d©y: + DiÖn tÝch « tiªu chuÈn lµ 1000m 2 + VÞ trÝ ¤TC: ph¶i tïy theo ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, ®Þa vËt mµ x¸c ®Þnh « tiªu chuÈn cho phï hîp. + Trong « tiªu chuÈn ph¶i tèi thiÓu cã 100 c©y. + Ranh giíi « tiªu chuÈn ph¶i râ rµng. H×nh d¹ng « tiªu chuÈn lµ h×nh trßn, h×nh vu«ng hay ch÷ nhËt. + ¤ tiªu chuÈn kh«ng qua c¸c chíng ng¹i vËt lín nh s«ng suèi, khe r¹ch… ViÖc lËp « tiªu chuÈn ®îc tiÕn hµnh nhanh vµ dïng La bµn x¸c ®Þnh ®é dèc, híng dèc cña « tiªu chuÈn.Sau ®ã x¸c ®Þnh sè c©y trong « tiªu chuÈn b»ng c¸ch ®¸nh dÊu thø tù c¸c c©y. TiÕp theo tiÕn hµnh ®iÒu tra 10% sè c©y trong ¤TC. Víi l©m phÇn cã chiÒu cao ≤ 2,5m, tiÕn hµnh ®iÒu tra toµn bé c©y, víi l©m phÇn cã chiÒu cao > 2,5 m, tiÕn hµnh ®iÒu tra cµnh tiªu chuÈn trªn c©y tiªu chuÈn. Chän cµnh tiªu chuÈn ph¶i ph©n bè ®Òu trong t¸n: 1 cµnh ngän, 2 cµnh gi÷a t¸n(§«ng – T©y), 2 cµnh gèc(Nam – B¾c). TiÕp 4
 5. theo chän l¸ tiªu chuÈn ®Ó ®iÒu tra møc ®é s©u h¹i, trªn cµnh tiªu chuÈn chän 6 l¸ gåm: 2 l¸ ngän, 2 l¸ gi÷a, 2 l¸ gèc. 5
 6. PhÇn II. KÕt qu¶ nghiªn cøu I. §iÒu tra s©u bÖnh h¹i ë vên ¬m. 1. §iÒu tra tû mØ sè lîng s©u ë vên ¬m : BiÓu 02 §Þa ®iÓm: C«ng ty t vÊn ®Çu t ph¸t triÓn L©m NghiÖp §èi tîng: Keo tai tîng Tuæi c©y: 7 th¸ng tuæi Tõ sè liÖu trªn tiÕn hµnh tÝnh to¸n c¸c tiªu trÝ ®iÒu tra theo c«ng thøc ®· häc: TÝnh sè lîng b×nh qu©n ( con/m 2) cho tõng loµi, tõng giai ®o¹n cho tÊt c¶ c¸c « d¹ng b¶n. C«ng thøc: Con/m2 = ( «1+«2)/2 * Loµi Ch©u chÊu: Trøng : («1+«2)/2 = 0(qu¶/m2) S©u non: («1+«2)/2 = 0(con/m2) Nhéng : («1+«2)/2 = 0(con/m 2) S©u T.T : («1+«2)/2 = (2+2)/2 = 2(con/m2) * Loµi S¸t sµnh: Trøng : ( «1+«2)/2 = 0(qu¶/m2) S©u non: ( «1+«2)/2 = (1+0)/2 = 0,5( con/m 2) Nhéng : ( «1+«2)/2 = 0(con/m 2) S©u T.T : ( «1+«2)/2 = 0(con/m2)  §¸nh gi¸: Tõ b¶ng sè liÖu biÓu 02 ta thÊy cã 2 loµi s©u h¹i chÝnh nhng víi sè lîng kh«ng nhiÒu chñ yÕu ë giai ®o¹n s©u trëng thµnh víi sè lîng kh«ng nhiÒu tuy nhiªn cÇn tÝch cùc theo dâi diÔn biÕn s©u h¹i nh»m ®a ra biÖn ph¸p thÝch hîp vµ kÞp thêi. Theo quy luËt ph¸t triÎn cña mét diÔn thÕ sinh th¸i th× khi nguån thøc ¨n( c©y Keo) ph¸t triÓn tèt céng víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu thuËn lîi th× sÏ kÐo theo sù ph¸t triÓn cña c¸c loµi s©u h¹i.Nhng sè l- 6
 7. îng s©u h¹i ®iÒu tra ®îc l¹i rÊt Ýt. Nguyªn nh©n g©y nªn sù thiÕu chÝnh x¸c cña sè liÖu thu ®îc lµ : - Qu¸ trr×nh quan s¸t s¬ bé lµm chóng ph©n t¸n mét phÇn ®i n¬i kh¸c. - Vên ¬m ®îc bao bäc bëi rõng trång hçn loµi phÇn nµo h¹n chÕ bít sè lîng s©u h¹i x©m nhËp xuèng vên ¬m. - Kinh nghiÖm cña c¸c ngêi ®iÒu tra cßn h¹n chÕ vÒ kü n¨ng, nghiÖp vô. 2. §iÒu tra tû lÖ s©u bÖnh h¹i ë vên ¬m (P%): BiÓu 03 Tõ sè liÖu thu ®îc t¹i biÓu 03 ta tÝnh to¸n ®îc: • Tû lÖ c©y bÞ s©u h¹i P1% ë 2 « d¹ng b¶n lµ 80% vµ 69,93% Tû lÖ s©u h¹i b×nh qu©n trªn c¶ vên ¬m: Ptb%= (80+69,93)/2= 74,96(%) • Tû lª c©y bÞ bÖnh h¹i P2% 2 « d¹ng b¶n lµ 74,94% vµ 80% Tû lÖ c©y bÖnh b×nh qu©n trªn c¶ vên ¬m: Ptb%= (74,94+80)/2= 77,47(%) Nh vËy tû lÖ c©y bÞ bÖnh h¹i vµ s©u h¹i lµ kh¸ lín Nguyªn nh©n do ®iÒu kiÖn n¾ng, nãng Èm kÐo dµi t¹o ®iÒu kiÖn cho mét sè lo¹i nÊm g©y bÖnh ph¸t triÓn. MÆt kh¸c do ®iÒu kiÖn ch¨m sãc cßn nhiÒu thiÕu sãt lµm c©y ph¸t triÓn cao thÊp kh«ng ®Òu, ®iÒu kiÖn kh¸ng bÖnh cña c©y kh«ng tèt, c©y díi thÊp bÞ nãng Èm nhiÒu bÞ nÊm ,®èm l¸. 3. §iÒu tra møc ®é s©u h¹i ë vên ¬m(biÓu 4a) §¸nh gi¸ møc ®é s©u bÖnh h¹i: Tõ b¶ng sè liÖu ®iÒu tra qua tÝnh to¸n ta cã møc ®é s©u h¹i l¸ R TB% cña 2 « d¹ng b¶n lÇn lît lµ 13,804% vµ 6,549%, trung b×nh c¶ luèng lµ 10,18%, ¶nh hëng Ýt tíi chÊt lîng sinh trëng cña løa c©y trong luèng. S©u h¹i kh«ng lín nhng nguy c¬ g©y h¹i cßn tån t¹i do ®ã ph¶i cã kÕ ho¹ch phun thuèc ®Þnh kú nh»m h¹n chÕ tèi ®a sù sinh trëng cña s©u h¹i. Møc ®é bÞ 7
 8. bÖnh ®èm l¸ lµ t¬ng ®èi thÊp víi RTB% cña 2 « d¹ng b¶n lÇn lît lµ 7,375% vµ 7,084%, trung b×nh c¶ luèng lµ 7,23%. Nh vËy mÆc dï tØ lÖ c©y con nhiÔm s©u bÖnh lµ t¬ng ®èi lín song møc ®é bÞ h¹i l¹i kh«ng cao chøng tá c«ng t¸c ch¨m sãc vµ chÊt lîng c©y con lµ kh¸ tèt, chèng chäi ®îc sù ph¸ ho¹i cña s©u bÖnh. HiÖn t¹i thêi tiÕt ®ang cuèi thu, trêi Èm vµ ma phïn nhiÒu cµng t¹o ®iÒu kiÖn cho mét sè loµi nÊm g©y bÖnh ph¸t triÓn, cã thÓ g©y ¶nh hëng kh«ng tèt cho c©y con. CÇn cã biÖn ph¸p ®Þnh k× kiÓm tra ch¨m sãc nh»m tr¸nh viÖc c©y con nhiÔm bÖnh nÆng kh«ng sinh trëng ®îc lµm thiÖt h¹i kinh tÕ cho vên ¬m. 8
 9. Nguyªn nh©n g©y lªn c¸c bÖnh nµy lµ do: + §iÒu kiÖn m«i trêng thuËn lîi cho mét sè loµi s©u ph¸t triÓn nh Ch©u Ch©u, s©u cuèn l¸ nhá,…. + Thêi tiÕt n¾ng nãng kÐo dµi + ThiÕu níc, kh¶ gi÷ níc kÐm ë mét ®Þa h×nh dèc 40 0 vµ ®é cao 750m so víi mùc níc biÓn. + ¤ tiªu chuÈn n»m trong khu vùc rõng trång phñ xanh ®Êt trèng ®åi nói chäc nªn ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai kh« c»n, ®· lµm gi¶m kh¶ n¨ng miÔn dÞch c©y trång.BÖnh tËt cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn. Tuy nhiªn c©y trång ë ®©y vÉn thuéc diÖn sinh trëng tèt. Trong khi nghiªn cøu ®iÒu tra ta kh«ng b¾t gÆp s©u ®ôc l¸, kh«ng thÊy bÖnh u bíu hay chæi xÓ ë c©y rõng. Tû lÖ c©y bÞ bÖnh ë th©n vµ cµnh lµ Ýt h¬n so víi ë l¸.Tuy nhiªn vÉn cÇn chó träng c¸c biÖn ph¸p phßng trõ s©u bÖnh h¹i. Bëi phßng bÖnh lµ biÖn phÊp tèt nhÊt ®Ó b¶o vÖ c©y trång. Thùc tÕ cho thÊy bÖnh h¹i l¸ lµ rÊt nguy hiÓm cho c©y trång.Nã cã thÓ g©y chÕt v× c©y mÊt l¸ kh«ng thÓ quang hîp ®îc. Do ®ã viÖc tiÕp theo cña ta ph¶i ®iÒu tra sè lîng vµ chÊt lîng s©u h¹i l¸ theo m·u biÓu 05.KÕt qu¶ nh sau: BiÓu 05: §iÒu tra sè lîng vµ chÊt lîng s©u h¹i l¸ §¸nh gi¸ kÕt qña ®iÒu tra biÓu 05 nh sau: Qua ®iÒu tra cho thÊy sè lîng s©u ph¸t hiÖn lµ rÊt Ýt. Chñ yÕu lµ c¸c loµi Cµo cµo, s©u non bé c¸nh v¶y. Sè lîng s©u h¹i b×nh qu©n con/ c©y còng rÊt thÊp. Nh vËy tíi ®©y ta th¸y mét m©u thuÉn r»ng: Sè lîng loµi s©u ¨n l¸ th× Ýt nhng tû lÖ c©y bÞ s©u l¸ l¹i cao.Qua t×m hiÓu thÊy ®îc nguyªn nh©n g©y ra ®iÒu nµy cã thÓ lµ do: + Thêi ®iÓm ®iÒu tra vµo lóc tra n¾ng c¸c loµi s©u h¹i ®· t×m n¬i tró Èn. 9
 10. + Trong khi lËp « tiªu chuÈn vµ ®Õm sè lîng c©y do nhiÒu sinh viªn cïng lµm ®· v« t×nh ®¸nh ®éng tíi c¸c loµi c«n trïng khiÕn chóng ph¶I di chuyÓn ra khái khu vùc ®iÒu tra. Còng v× thÕ mµ khi xÕt ®Õn møc ®é s©u bÖnh h¹i ë rõng trång( R %) cao sÏ kh«ng cã g× lµ khã hiÓu. Ta tiÕn hµnh ®iÒu tra møc ®é s©u bÖnh h¹i ë rõng trång nh sau: BiÓu 4b:§iÒu tra møc ®é s©u bÖnh h¹i ë rõng trång §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®iÒu tra møc ®é s©u bÖnh h¹i; Theo tÝnh to¸n møc ®é s©u h¹i trung b×nh ë rõng trång: R %=25.42% thuéc møc bÞ h¹i vïa ph¶i.Trªn thùc tÕ ®iÒu tra cho thÊy sù ¶nh hëng cña s©u ¨n l¸ lµ kh¸ lín ë rõng trång vµ sù g©y h¹i trªn c¸c ®èi tîng c©y lµ gÇn nh nhau. Theo suy ®o¸n kh¶ n¨ng g©y bÖnh cã thÓ lan réng trªn c¸c ®èi tîng kh¸c n÷a, xu híng sÏ ph¸t triÓn réng do ®ã cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p phßng trõ, ng¨n chÆn sù gia t¨ng vÒ sè l- îng s©u. Møc ®é bÖnh h¹i còng lµ kh¸ lín 23.75%. cho thÊy c©y kh«ng nhùng bÞ s©u ph¸ ho¹i cßn bÞ bÖnh ®èm ch¸y n÷a.Nh vËy c©y cµng cÇn h¬n diÒu kiÖn ch¨m sãc tèt h¬n n÷a nhÊt lµ trong thêi gian ®iÒu kiÖn m«I trêng “ ñng hé” s©u bÖnh g©y h¹i. 10
 11. PhÇn III: §Ò xuÊt ph¬ng ¸n phßng trõ s©u bÖnh cho tõng ®èi tîng ®iÒu tra 1.§èi víi s©u bÖnh h¹i ë vên ¬m:  TiÕn hµnh ch¨m sãc c©y con theo ®óng quy tr×nh kü thuËt.§¶m b¶o tíi tiªu, bãn ph©n ®óng kü thuËt vµ kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.  C«ng t¸c gi÷ vÖ sinh vên ¬m ë ®iÒu kiÖn t«t nhÊt. §¶m b¶o th«ng tho¸ng, s¹ch sÏ nh»m h¹n chÕ n¬I tró ngô cña c¸c loµi s©u, loµi nÊm… sinh s¶n vµ ph¸t triÓn.  T¨ng søc ®Ò kh¸ng cho c©y b»ng c¸ch bãn c¸c lo¹i ph©n chøa nhiÒu Kali,NPK víi hµm lîng ®¹m thÊp….  CÇn tiÕn hµnh c«ng t¸c kiÓm tra thêng xuyªn, t×m vµ ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c giai ®o¹n sinh trëng cña c«n trïng, nÊm g©y bÖnh… ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi.  §èi víi s©u h¹i l¸: phun thuèc ®Ò phßng, nÕu nhiÒu s©u qu¸ ph¶I sö dông thuèc hãa häc nh»m diÖt s©u nhanh nhÊt. Tuy nhiªn nªn kÕt hîp c¸c biÖn ph¸p, tr¸nh l¹m dông thuèc hãa häc mµ g©y « nhiÔm m«i trêng ®Êt, níc…  §èi víi bÖnh h¹i do c¸c nÊm, vi khuÈn g©y ra: Tèt nhÊt cã phun thuèc phßng bÖnh.NÕu ph¸t hiÖn bÖnh nªn dïng thuèc hãa häc ngay v× kh¶ n¨ng l©y nhiÔm cña nÊm vµ vi khuÈn g©y bÖnh lµ rÊt nhanh.  Cã hÖ thèng tíi tiªu hîp lý. 2. §èi víi rõng trång: V× rõng trång cã diÖn tÝch kh¸ lín vµ c©y còng kh«ng cßn nhá nªn c«ng t¸c phßng trõ s©u bÖnh khã kh¨n h¬n nhiÒu so víi ë vên - ¬m. CÇn lu ý nh÷ng ®iÓm sau: 11
 12. + Thùc hiÖn biÖn ph¸p vÖ sinh s¹ch sÏ n¬i c©y trång sinh trëng nh: ph¸t cá d¹i, c©y bôi, chÆt tØa cµnh cho c©y. + Dïng måi nhö ®Ó dô vµ bÉy c¸c loµi c«n trïng g©y bÖnh + Dïng c¸c biÖn ph¸p sinh vËt: nh dïng c¸c loµi thiªn ®Þch nh: bä ngùa, ong…®Ó tiªu diÖt c¸c loµi g©y h¹i kh¸c. PhÇn III. KÕt luËn – Tån t¹i – KiÕn nghÞ I. KÕt luËn. Sau mét thêi gian thùc tËp nghiªm tóc, ®iÒu tra, xö lý vµ ph©n tÝch sè liÖu thËt sù kü lìng díi sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy c« híng dÉn, c¸ nh©n mçi sinh viªn dÒu n¾m ®îc c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n nh: + N¾m ®îc c¸c ph¬ng ph¸p ®iÒu tra ë tõng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh trong thùc tÕ. + §¸nh gi¸ ®îc t×nh h×nh s©u h¹i mét c¸ch cã c¬ së khoa häc th«ng qua viÖc ®Þnh lîng. + NhËn biÕt tèt h¬n c¸c lo¹i s©u bÖnh h¹i c¬ b¶n. + §Ò xuÊt ®îc c¸c biÖn ph¸p phßng trõ s©u bÖnh cho tõng ®èi t- îng ®iÒu tra mét c¸ch hiÖu qu¶. II.Tån t¹i. + Thêi gian thùc tËp cßn ng¾n sÏ kh«ng cã thêi gian theo dâi, t×m hiÓu c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn, c¸c ®Æc tÝnh cña vËt g©y bÖnh tõ ®ã viÖc ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p phßng trø s©u bÖnh sÏ thiÕu thùc tÕ, thiÕu c¬ së, kh«ng hîp lý vµ triÖt ®Ó. + Kinh nghiÖm ngêi ®iÒu tra cßn h¹n chÕ. + Tæng hîp sè liÖu cßn m¾c sai sè. III. KiÕn nghÞ. + CÇn kÐo dµi thêi gian thùc tËp. + Häc tËp n©ng cao kinh nghiÖm ®iÒu tra. + Gi¶m sai sè trong tÝnh to¸n b»ng c¸ch sö dông c¸c phÇn mÒm thèng kª to¸n häc. 12
 13. 13
Đồng bộ tài khoản