Báo cáo thực tập nghề nghiệp "Tổ chức công tác kế toán của công ty TNHH Đình Trọng Hoàng"

Chia sẻ: kemlanh8x

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo thực tập nghề nghiệp "tổ chức công tác kế toán của công ty tnhh đình trọng hoàng"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Báo cáo thực tập nghề nghiệp "Tổ chức công tác kế toán của công ty TNHH Đình Trọng Hoàng"

Báo cáo thực tập nghề nghiệp

"Tổ chức công tác kế toán của công ty
TNHH Đình Trọng Hoàng"
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................................... 3
Chương 1: Tổng quát về tình hình sản xuất kinh doanh và công tác kế toán của .............................. 4
Em xin chân thành cảm ơn! ........................................................................................................... 4
Chương 1........................................................................................................................................ 4
Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh .............................................................................. 6
1.2.Đặc điểm chung về công tác tổ chức kế toán tại cơ sở ............................................................ 7
Sơ đồ bộ máy kế toán ...................................................................................................................... 8
TK 711: Thu nhập khác ................................................................................................................. 10
Chương 2...................................................................................................................................... 11
Số: 03 ............................................................................................................................................ 13
Nợ: 141 ......................................................................................................................................... 13
Có: 111.......................................................................................................................................... 13
GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG....................................................................................................... 13
Sơ đồ kế toán tạm ứng ................................................................................................................. 14
CHỨNG TỪ GHI SỔ .................................................................................................................. 14
311,341 bằng TM ...................................................................................................................... 15
621,622,623................................................................................................................................... 15
Chương 3: .................................................................................................................................... 15
Biên bản kiểm kê vật tư,công cụ,sản phẩm,hàng hoá mẫu số 05-VT .............................................. 16
Bảng phân bổ nguyên liệu,vật liệu,công cụ,dụng cụ mẫu số 07-VT ................................................ 16
3.4.Cách đánh giá vật tư.............................................................................................................. 16
Sơ đồ kế toán chi tiết vật liệu, dụng cụ, công cụ ......................................................................... 16
Ghi hàng ngày ............................................................................................................................... 17
SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ ......................................................................................... 17
Năm 2009 ...................................................................................................................................... 17
PHIẾU NHẬP KHO .................................................................................................................... 17
Nhập tại kho: Công ty TNHH Đình Trọng Hoàng .......................................................................... 18
Sơ đồ kế toán nguyên vật liệu...................................................................................................... 18
Giảm giá........................................................................................................................................ 19
Chương 4: .................................................................................................................................... 19
SỔ CÁI ......................................................................................................................................... 21
Sơ đồ quy trình hạch toán kế toán TSCĐ ................................................................................... 21
241 ................................................................................................................................................ 21
414 ................................................................................................................................................ 22
Kế toán khấu hao TSCĐ ............................................................................................................. 22
Chương 5: .................................................................................................................................... 22
5.1. Đặc điểm của kế toán tiền lương .......................................................................................... 22
Bảng kê trích nộp các khoản theo lương mẫu số 10-LĐTL............................................................. 23
Phiếu chi mẫu số: 02-TT................................................................................................................ 23
Mức lương cơ bản : 650.000/người/tháng ...................................................................................... 23
Hình thức trả lương theo thời gian đối với bộ phận gián tiếp: .................................................. 24
Lương thời gian = Số công ở bảng x Hệ số công ty x Mức lương tối .......................................... 24
Phương pháp trích BHXH, BHYT, KPCĐ: ............................................................................... 24
Sơ đồ quy trình hạch toán kế toán tiền lương ............................................................................ 24
SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN .............................................................................................. 25
Ngày 10 tháng 02 năm 2009 .......................................................................................................... 26
Chương 6: .................................................................................................................................... 26
6.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm:............................................................................... 28
C ................................................................................................................................................... 28
6.6. Phương pháp hạch toán chi phí............................................................................................ 29
Sơ đồ kế toán chi phí NVL trực tiếp ........................................................................................... 29
Sơ đồ kế toán chi phí nhân công trực tiếp .................................................................................. 30
Lương công nhân ........................................................................................................................... 30
Các khoản trích theo ...................................................................................................................... 30
Sơ đồ kế toán chi phí máy thi công ............................................................................................. 30
Tiền công phải trả cho ................................................................................................................... 30
Chi phí khấu hao máy thi công ...................................................................................................... 30
Phân bổ dần chi phí trả trước ......................................................................................................... 31
Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí ................................................................................................ 31
Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất chung.......................................................................................... 31
Sơ đồ kế toán chi phí sxkd dở dang ............................................................................................ 32
Sản phẩm hoàn thành..................................................................................................................... 32
Chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ .............................................................................. 32
BẢNG TỔNG HỢP LƯƠNG ...................................................................................................... 33
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THUÊ MÁY ............................................................................... 33
SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH .................................................................................... 34
SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH .................................................................................... 34
Chương 7: .................................................................................................................................... 35
Sổ chi tiết phải thu của khách hàng ................................................................................................ 35
Kế toán tổng hợp chi phí, doanh thu hoạt động sản xuất sản phẩm ......................................... 36
SỔ CÁI ......................................................................................................................................... 37
KẾT LUẬN .................................................................................................................................. 38
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ..................................................................................... 39
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.......................................................................... 40
LỜI NÓI ĐẦU
Nền sản xuất xã hội ngày càng phát triển, kế toán ngày càng trở nên quan
trọng và trở thành công cụ không thể thiếu được trong quản lý kinh tế của Nhà
nước và của doanh nghiệp. Để điều hành quản lý được toàn bộ hoạt động kinh doanh
ở doanh nghiệp có hiệu quả nhất, các doanh nghiệp phải nắm bắt kịp thời, chính xác
các thông tin kinh tế và thi hành đầy đủ các chế độ kế toán, chế độ quản lý trong tất
cả các khâu của quá trình sản xuất, kinh doanh và quá trình sử dụng vốn. Hệ thống kế
toán Việt Nam không ngừng được hoàn thiện và phát triển phù hợp với nền kinh tế
thị trường và xu hướng mở cửa, hội nhập kinh tế khu vực cũng như toàn cầu.Kế toán
tài chính là bộ phận quan trọng trong hệ thống kế toán đó,nó cũng không ngừng được
hoàn thiện cho phù hợp với luật Kế toán, chuẩn mực kế toán và các thông lệ kế toán
quốc tế nhằm có được thông tin kế toán chất lượng cao nhất cung cấp cho các cơ
quan quản lý.
Ngoài phần mở đầu và kết luận báo cáo thực tập trình bày gồm 7 chương
chính sau:
Chương 1: Tổng quát về tình hình sản xuất kinh doanh và công tác kế toán của
Công ty TNHH Đình Trọng Hoàng
Chương 2: Thực trạng kế toán vốn bằng tiền,các khoản phải thu,tạm ứng của
Công ty TNHH Đình Trọng Hoàng
Chương 3: Thưc trạng kế toán nguyên vật liệu của Công ty TNHH Đình Trọng
Hoàng
Chương 4: Thực trạng kế toán tài sản cố định của Công ty TNHH Đình Trọng
Hoàng
Chương 5: Thực trạng kế toán tiền lương của Công ty TNHH Đình Trọng
Hoàng

Chương 6: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của
Công ty TNHH Đình Trọng Hoàng
Chương 7: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của
Công ty TNHH Đình Trọng Hoàng

Vì thời gian thực tập có hạn và do còn thiếu kinh nghiệm nên có thể bài báo
cáo này của em còn nhiều sai sót.Kính mong được sự quan tâm chỉ bảo của thầy cô
giáo cũng như quý công ty để bài báo cáo của em hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn Lê Ngọc Trung và ông giám
đốc Công ty TNHH Đình Trọng Hoàng,cùng toàn thể nhân viên phòng kế toán của
công ty đã giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo này.

Em xin chân thành cảm ơn!


Chương 1
Tổng quát về tình hình sản xuất kinh doanh và công tác kế
toán của Công ty TNHH Đình Trọng Hoàng
1.1 . Lịch sử hình thành của công ty
- Công ty TNHH Đình Trọng Hoàng được thành lập ngày 10/10/2004 theo quyết
định số 237/2004/QĐ-SKHĐT của Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Bắc Ninh.
- Trụ sở giao dịch: Khu 6 - Thị Trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Điện thoại: 0241.3610.510 DĐ: 0904.020.886
- Mã số thuế: 0101527970-009
- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình dân dụng
- Quy trình công nghệ sản xuất:
+ Khảo sát: Chủ nhiệm đồ án phối hợp cùng đội khảo sát đi tiến hành khảo sát
hiện trạng, sơ bộ hiện trường thực hiện dự án để có đánh giá ban đầu về dự án có khả
thi hay không. Đội khảo sát tiến hành đánh giá cùng các chỉ tiêu khảo sát để có kết
luận của mình về địa hình, địa chất công trình.
+ Lập dự án tiền khả thi, khả thi: Sau khi có quyết định cho phép lập dự án của
đơn vị chủ quản, chủ nhiệm đồ án có thể tự hặc phối hợp để lập một dự án tiền khả
thi ban đầu cho dự án. Khi dự án có tính chất khả thi và thực hiện được thì tiến hành
viết dự án khả thi chính thức. Tuy nhiên không phải dự án nào cũng cần phải có tiền
khả thi, có hay không phụ thuộc vào từng đặc thù của dự án về vốn cũng như yêu cầu
của Bên A (phía chủ đầu tư).
+ Thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công: Nếu bước tiếp theo của Hợp đồng trên có
phần thiết kế, chủ nhiệm đồ án phối hợp cùng các đơn vị thiết kế, theo cá nhân tiến
hành khảo sát lần nữa bước thiết kế sơ bộ, hay chính thức về thi công hay kỹ thuật,
tuỳ theo đặc thù của dự án thực hiện.
+ Nghiệm thu, bàn giao tài liệu: Khâu này cần sự phối hợp đồng bộ của các bộ
phận, cá nhân tham gia dự án với tổ hoàn thiện và phòng kinh doanh, bên A, thực
hiện nghiệm thu đã làm trên để xác định công nợ ban đầu cho khách hàng, giao bộ
hồ sơ, tài liệu (đã ký) cho bên A khi công nợ được xác nhận và có thể đã thu được
tiền.
+ Phòng kinh doanh: Đóng vai trò quan trọng trong việc đi duyệt những kết quả
mà các đơn vị đã làm được với các bộ chủ quản, kho bạc,......
+ Phòng kế toán: Có chức năng thu nợ, theo dõi và hạch toán chi phí thực hiện
dự án,....
- Tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị :
Giám đốc
Phòng Phòng Phòng
hành kế tư vấn
chính toán thiết
kế xây
dựngĐội Đội
thi thi
công công
số 1 số 2

- Tình hình lao động và sử dụng lao động của đơn vị:
Lao động được sử dụng chủ yếu là công nhân của công ty, chỉ thuê lao động
phổ thông ngoài trong từng trường hợp công việc gấp rút, cần đảm bảo tiến độ thi
công đã ký kết trong hợp đồng.
- Tình hình tài sản và nguồn vốn của đơn vị:
Vốn: Nguồn vốn dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày
được bổ sung để đảm bảo cho quá trình hoạt động, Công ty luôn huy động vốn của
các nhà đầu tư và vay Ngân hàng để kịp thời đầu tư vào các công trình.
Doanh thu: Doanh thu của Công ty tăng theo thời gian, tỷ lệ tăng doanh thu
theo hàng năm đã khẳng định được sự phát triển của công ty. Đây chính là chỉ tiêu
quan trọng để các nhà đầu tư cũng như những ngành nghề quan tâm đến sự phát triển
và trường tồn của công ty hiện tại hay phát triển trong tương lai, các nhà gọi thầu,
mời thầu..
- Kết qủa hoạt động kỳ trước của đơn vị:
Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh
STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009

1 Doanh thu Đồng 4.950.000.000 5.876.500.000 6.202.504.000


2 Giá vốn Đồng 3.665.000.000 4.654.000.000 5.203.000.000


3 Thuế Đồng 60.000.000 76.000.000 98.500.000


4 Mức lao động Đồng 169.347.000 177.532.000 197.651.000
bình quân


5 Vốn CSH Đồng 1.500.000.000 1.630.000.000 1.710.000.000


6 Lợi nhuận Đồng 65.235.324 85.125.345 73.025.356

- Đánh giá chung về thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của đơn vị:
Trước hết là mặt thuận lợi của Công ty: Ban giám đốc tăng cường công tác
quản lý từ cấp quản lý đến cấp đội để công tác sản xuất kinh doanh khoán gọn các
công trình ngày càng hoàn thiện, thực hiện đúng chế độ khoán gọn công trình. Nên
trong thời gian hoạt động công ty đã xây dựng được nhiều công trình dân dụng.
Thúc đẩy doanh thu và thu nhập bình quân của người lao động cũng tăng lên hàng
năm.
Song Công ty cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình hoạt động kinh
doanh như về vốn, nhân lực, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động. Về nguồn vốn
nhiều lúc Công ty có lúc gặp khó khăn không đủ vốn để đầu tư vào các công trình
đang thi công, hay các dự án mới vì trong quá trình hoạt động công ty phải hu động
vốn từ các nhà đầu tư, hay vay tại các ngân hàng để bổ sung cho nguồn vốnchủ sở
hữu. Nguyên nhân chính thiếu vốn là do khách hàng thanh toán chậm, hoặc chưa
được thanh toán dẫn đến các công trình sau không có vốn để đầu tư. Còn nhân lực,
do Công ty mới được thành lập trong thời gian ngắn nên về nhân lực cũng bị hạn
chế. Công ty không có nhiều nhân tài, cán bộ công nhân viên còn non trẻ chưa đầy
đủ kinh nghiệm trong công việc, giải quyết những vấn đề bất trắc xảy ra.
1.2.Đặc điểm chung về công tác tổ chức kế toán tại cơ sở
1.2.1. Tình hình tổ chức bộ máy kế toán
- Công ty áp dụng tổ chức bộ máy kế toán tập trung: Vì công ty hoạt động trong
lĩnh vực xây dựng các công trình dân dụng nên sản phẩm mang tính chất đơn chiếc
theo thời gian, phải tập hợp chi phí từng công trình hạng mục công trình.
Sơ đồ bộ máy kế toán

Kế toán trưởng
Kế toán Kế toán Kế toán Thủ
tiền TSCĐ vốn bằng quỹ
lương và tiền và
và thanh thanh
BHXH toán toán công
nợ

- Kế toán trưởng: Là người tổ chức và chỉ đạo toàn diện công tác kế toán của
công ty.
+ Nhiệm vụ của kế toán trưởng: Tổ chức bộ máy kế toán gọn nhẹ, khoa học,
hợp lý phù hợp với quy mô phát triển của công ty và theo yêu cầu đổi mới cơ chế
quản lý kinh tế.
+ Phân công lao động kế toán hợp lý, hướng dẫn toàn bộ công việc kế toán
trong phòng kế toán, đảm bảo cho từng bộ phận kế toán, từng nhân viên kế toán phát
huy được khả năng chuyên môn, tạo sự kết hợp chặt chẽ giữa các bộ phận kế toán có
liên quan, góp phần thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của kế toán cung cấp thông
tin chính xác, kịp thời để phục vụ cho việc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của
công ty.
+ Tổ chức kiểm kê định kỳ tài sản, vật tư tiền vốn, xác định giá trị tài sản theo
mặt bằng thị trường.
+ Chịu trách nhiệm lập và nộp đúng hạn báo cáo quyết toán thống kê với chất
lượng cao. Tổ chức bảo quản giữ tài liệu chứng từ, giữ bí mật các số liệu thuộc quy
định của Nhà nước.
- Kế toán tiền lương và BHXH: Có nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức kiểm tra, tổng
hợp, lập báo cáo tài chính của công ty, giúp kế toán trưởng tổ chức bảo quản lưu trữ
hồ sơ tài liệu kế toán. Tổ chức kế toán tổng hợp và chi tiết các nội dung hạch toán
còn lại như: nguồn vốn kinh doanh, các quỹ doanh nghiệp. Mặt khác kế toán tổng
hợp còn kiêm luôn nhiệm vụ kế toán tiền lương và BHXH.
- Kế toán TSCĐ và thanh toán: Có nhiệm vụ chủ yếu là phản ánh số hiện có,
tình hình tăng giảm, tình hình sử dụng xe ô tô và các TSCĐ khác của công ty, tính
khấu hao, theo dõi sửa chữa, thanh lý, nhượng bán xe ô tô và các TSCĐ khác... và
nhiệm vụ thanh toán công nợ, thanh toán với Nhà nước.
- Kế toán vốn bằng tiền và thanh toán công nợ: Theo dõi và hạch toán kế toán
vốn bằng tiền, tài sản cố định, tài sản lưu động, nguồn vốn và các quỹ xí nghiệp, theo
dõi chi phí và các khoản công nợ nội bộ, thanh toán với ngân sách Nhà nước và phân
phối lợi nhuận.
- Thủ quỹ: Có nhiệm vụ chủ yếu sau:
+ Bảo quản tiền mặt, thu tiền và thanh toán chi trả cho các đối tượng theo
chứng từ được duyệt.
+ Hàng tháng vào sổ quỹ, lên các báo cáo quỹ, kiểm kê số tiền thực tế trong két
phải khớp với số dư trên báo cáo quỹ. Thủ quỹ phải có trách nhiệm bồi thường khi để
xảy ra thất thoát tiền mặt do chủ quan gây ra và phải nghiêm chỉnh tuân thủ các quy
định của nhà nước về quản lý tiền mặt.
+ Hàng tháng tổ chức đi thu tiền ở các tổ chức hay cá nhân còn thiếu và rút tiền
mặt ở tài khoản ngân hàng về nhập quỹ.
1.2.2. Chế độ kế toán đơn vị áp dụng :
Công ty áp dụng Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính, được sửa đổi,bổ sung theo Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày
1/12/2007 của Bộ Tài chính.
1.2.3. Hình thức ghi sổ kế toán của đơn vị :
Công ty áp dung hình thức kế toán chứng từ ghi sổ
1.2.4. Hệ thống sổ sách chứng từ mà đơn vị sử dụng:
- Hệ thống sổ sách: Chứng từ ghi sổ, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ cái, bảng
cân đối số phát sinh, sổ quỹ tiền mặt, sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân
hàng, sổ chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm hàng hoá, bảng tổng hợp chi tiết vật liệu
dụng cụ sản phẩm hàng hoá, sổ kho, sổ tài sản cố định, sổ chi tiết thanh toán với
người mua, sổ chi tiết thanh toán với người bán, sổ chi tiết tiền vay, sổ chi tiết bán
hàng, sổ chi phí sản xuất kinh doanh, sổ theo dõi thuế GTGT, sổ chi tiết tài khoản
111, 112, 133, 141, 152, 153, 154, 131, 141, 211 ,214, 311, 331, 334, 315, 333, 338,
342, 411, 414, 421, 621,622, 623, 627, 632, 511, 911
- Hệ thống chứng từ : Bảng chấm công 01a-LĐTL, bảng thanh toán tiền lương
02-LĐLT, bảng thanh toán tiền thưởng 03-LĐTL, bảng thanh toán tiền thuê ngoài
07-LĐTL, hợp đồng giao khoán 08-LĐTL, biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán
09-LĐTL, bảng kê trích nộp các khoản theo lương 10-LĐTL, bảng phân bổ tiền
lương và bảo hiểm xã hội 11-LĐTL, phiếu nhập kho 01-VT, phiếu xuất kho 02-VT,
biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá 03-VT, phiếu báo vật tư
còn lại cuối kỳ 04-VT, biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá 05-VT,
bảng kê mua hàng 06-VT, bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 07-
VT, phiếu thu 01-TT, phiếu chi 02-TT, giấy đề nghị tạm ứng 03-TT, giấy thanh toán
tiền tạm ứng 04-TT, giấy đề nghị thanh toán 05-TT, biên bản giao nhận TSCĐ 01-
TSCĐ,biên bản thanh lý TSCĐ 02-TSCĐ, biên bản đánh giá lại TSCĐ 04-TSCĐ,
biên bản kiểm kê TSCĐ 05-TSCĐ, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 06-TSCĐ,
hoá đơn giá trị gia tăng 01GTKT-3LL
1.2.5. Kỳ kế toán của đơn vị : Kỳ kế toán của công ty bắt đầu từ ngày 01/01đến
ngày 31/12 hàng năm.
1.2.6. Đơn vị tiền tệ sử dụng : Việt Nam đồng (VNĐ)
1.2.7. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn
kho là Phương pháp kê khai thường xuyên.
1.2.8. Hệ thống tài khoản sử dụng
TK 111: Tiền mặt
TK 112 : Tiền gửi ngân hàng.
TK 131: Phải thu của khách hàng
TK 133 : Thuế giá trị gia tăng đầu vào
TK 138: Phải thu khác
TK 152: Nguyên liệu,vật liệu
TK 153: Công cụ,dụng cụ
TK 154 : Chi phí sản xuất,kinh doanh dở dang
TK 156: Hàng hoá
TK 141: Tạm ứng
TK 142: Chi phí trả trước ngắn hạn
TK 211 : Nguyên giá TSCĐ
TK 241: Xây dựng cơ bản dở dang
TK 242: Chi phí trả trước dài hạn
TK 214: Hao mòn TSCĐ
TK 311: Vay ngắn hạn
TK 331: Phải trả nhà cung cấp
TK 335: Chi phí phải trả
TK 315: Nợ dài hạn đến hạn trả.
TK 3331: Thuế giá trị gia tăng đầu ra
TK 333: Các khoản phải trả, phải nộp nhà nước.
TK 334: Phải trả công nhân viên
TK 338: Phải trả phải nộp khác
TK 337: Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD
TK 341: Vay dài hạn
TK 342: Nợ dài hạn
TK 411: Nguồn vốn kinh doanh
TK 414: Quỹ đầu tư phát triển
TK 415: Quỹ dự phòng tài chính
TK 421: Lợi nhuận chưa phân phối
TK 431: Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Chi phí hoạt động kinh doanh:
TK 621: Chi phí nguyên vật liệu
TK 622: Chi phí công nhân công trực tiếp
TK 623: Chi phí máy thi công.
TK 627: Chi phí sản xuất chung
TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp
TK 632: Giá vốn hàng bán
TK 811: Chi phí khác
TK 821: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Doanh thu
TK 711: Thu nhập khác
TK 511: Doanh thu bán hàng
TK 911: Kết quả hoạt động kinh doanh.
Chương 2
Thực trạng kế toán vốn bằng tiền,tạm ứng
của công ty TNHH Đình Trọng Hoàng

2.1.Tầm quan trọng và nhiệm vụ của phần hành kế toán vốn bằng tiền:
Trong điều kiện hiện nay của nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường
thì việc tổ chức công tác kế toán nói chung và kế toán vốn bằng tiền nói riêng có ý
nghĩa rất quan trọng. Nó quyết định đến kết quả sản xuất và sự tồn tại của công ty.
Kế toán vốn bằng tiền là phần hành kế toán không thể thiếu được đối với tất cả
các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Nó là công cụ điều chỉnh, quản lý và
sử dụng vật tư tài sản. Nó đảm bảo quyền tự chủ tài chính của công ty, kế toán vốn
bằng tiền giúp công ty xác định mức vốn cần thiết quản lý và sử dụng có hiệu quả
vốn kinh doanh. Nó đảm bảo cho nhu cầu chi trả thường xuyên, hàng ngày và đảm
bảo cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra thường xuyên
liên tục.
Trong quá trính hoạt động kinh doanh công ty phải thường xuyên sử dụng các
loại vốn bằng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán giữa công ty với các đối tượng
trong hoạt động mua bán vật tư, hàng hoá, cung cấp lao vụ, dịch vụ, các khoản thuế
phải nộp, tiền lương, bảo hiểm, về thanh toán trong nội bộ công ty và các khoản chi
phí khác bằng tiền.
Nhiệm vụ cơ bản của kế toán các nghiệp vụ vốn bằng tiền phải phản ánh kịp
thời, chính xác, đầy đủ sự vận động của vốn bằng tiền thực hiện kiểm tra đối chiếu
thường xuyên số liệu hiện có, tình hình thu chi các khoản vốn bằng tiền ở quỹ công
ty, các tài khoản tiền gửi tại các ngân hàng.
2.2. Những quy định chung của công tác kế toán và quản lý vốn bằng tiền:
Công ty sử dụng một đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng Việt Nam để ghi sổ kế
toán.
Vốn bằng tiền là loại vốn được xác định có nhiều ưu điểm nhưng đây cũng là
lĩnh vực mà kế toán thường mắc thiếu sót và để xảy ra tiêu cực nên cần phải tổ chức
quản lý chặt chẽ loại vốn này. Chính vì vậy mà lãnh đạo công ty đã đề ra các quy chế
quy định công tác quản lý vốn bằng tiền cụ thể như sau:
- Các khoản thu chi bằng tiền qua quỹ của công ty đều phải được chứng minh
bằng các chứng từ phê duyệt. Các chứng từ bao gồm: Phiếu thu, Phiếu chi. Thủ quỹ
có trách nhiệm lưu giữ một bản chính của các chứng từ nêu trên.
- Sổ quỹ tiền mặt do thủ quỹ quản lý, phải cập nhật và tính số tồn quỹ hàng
ngày. Mọi khoản thu, chi tiền mặt đều phải được ghi trong sổ quỹ tiền mặt.
- Phiếu chi tiền mặt phải được kế toán trưởng kiểm tra, ký xác nhận và được
Giám đốc ký duyệt.
- Các chứng từ thanh toán đính kèm theo phiếu thu, phiếu chi phải hợp pháp,
hợp lệ và được kế toán trưởng kiểm tra trước khi lập phiếu.
2.3. Khái niệm tiền mặt:
Tiền mặt là khoản tiền ở quỹ của công ty, dùng để phục vụ cho việc chi tiêu hàng
ngày cũng như thuận tiện cho việc thanh toán các khoản phải trả.
2.4. Những quy định của kế toán tiền mặt trong công ty:
- Kế toán phải lập các chứng từ thu chi theo đúng chế độ
- Khi hạch toán tiền mặt phải sử dụng một đơn vị tiền tệ duy nhất là Việt Nam
đồng
- Chỉ được xuất tiền ra khỏi quỹ khi có đầy đủ các chứng từ hợp lệ, tiền mặt phải
được bảo quản trong két an toàn, chống mất trộm, chống cháy, chống mối xông.
- Mọi nghiệp vụ liên quan đến thu, chi tiền mặt, giữ gìn, bảo quản do thủ quỹ
chịu trách nhiệm thực hiện, thủ quỹ là người được thủ trưởng doanh nghiệp bổ nhiệm
và chịu trách nhiệm giữ quỹ. thủ quỹ không được nhờ người khác làm thay, trong
trường hợp cần thiết phải làm thủ tục uỷ quyền cho người khác làm thay và được sự
đồng ý bằng văn bản của giám đốc doanh nghiệp.
- Thủ quỹ phải thường xuyên kiểm tra quỹ, đảm bảo lượng tiền tồn quỹ phải phù
hợp với số dư trên sổ quỹ. Hàng ngày sau khi thu chi tiền xong kế toán phải vào sổ
quỹ, cuối ngày lập báo cáo quỹ và nộp lên cho kế toán.
- Hàng ngày sau khi nhận được báo cáo quỹ kèm theo các chứng từ gốc do thủ
quỹ gửi lên kế toán phải kiểm tra đối chiếu số liệu trên từng chứng từ với số liệu trên
sổ quỹ. Sau khi kiểm tra xong kế toán tiến hành định khoản và ghi vào sổ tổng hợp tài
khoản tiền mặt.
2.2. Một số chứng từ sổ sách đơn vị sử dụng:
Phiếu thu: Mẫu số 01 - TT
Phiếu chi: Mẫu số 02 - TT
Giấy đề nghị tạm ứng: Mấu số 03-TT
Giấy thanh toán tiền tạm ứng: Mẫu số 04-TT
Giấy đề nghị thanh toán: Mẫu số 05-TT
Sổ chi tiết tài khoản 111,112,141
Sổ quỹ tiền mặt
Chứng từ ghi sổ
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Sổ cái TK 111,112,141
Công ty TNHH Đình Mẫu số 01-TT
Trọng Hoàng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU THU Quyển số: 02
Ngày 07 tháng 01 năm 2009
Số: 01
Nợ: 111
Có: 331
Họ tên người nộp: Đinh Thị Oanh
Địa chỉ: Phòng kế toán
Lý do nộp: Vay tiền ngân hàng về nộp quỹ tiền mặt
Số tiền: 50.000.000 (viết bằng chữ) năm mươi triệu đồng
Ngày 07 tháng 01 năm 2009
Kế toán trưởng Người nộp tiền Người lập phiếu Thủ quỹ
Khương Tất Thành Đinh Thị Oanh Hoàng Thị Đào Trần Văn Tự
Đã nhận đủ số tiền(viết bằng chữ): Năm mươi triệu đồngCông ty TNHH Đình Mẫu số 02-TT
Trọng Hoàng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU CHI Quyển số: 02
Ngày 24 tháng 01 năm 2009
Số: 03
Nợ: 141
Có: 111
Họ và tên người nhận tiền: Nguyễn Văn Linh
Địa chỉ : Lái xe công ty
Lý do chi: Chi tiền tạm ứng cho lái xe sửa chữa xe ôtô
Số tiền: 8.000.000 (viết bằng chữ) tám triệu đồng
Ngày 24 tháng 01 năm 2009
Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận
tiền
Khương Tất Thành Trần văn tự Hoàng Thị Đào Nguyễn Văn
Linh
Công ty TNHH Đình Mẫu số: 03-TT
Trọng Hoàng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
Ngày 28 tháng 01 năm 2009
Số: 02
Kính gửi: Công ty TNHH Đình Trọng Hoàng
Tên tôi là: Nguyễn Văn Linh
Địa chỉ: Lái xe công ty
Đề nghị tạm ứng số tiền: 8.000.000 (Viết bằng chữ): tám triệu đồng
Lý do tạm ứng: Để sửa chữa ôtô Musso

Kế toán trưởng Phụ trách bộ phận Người đề nghị tạm ứng
Khương Tất Thành Phan Văn Đức Nguyễn Văn Linh

Sơ đồ kế toán tạm ứng

111,112 141 152,153,156,331
623,627...
tạm ứng tiền cho
khi bảng thah toán tạm ứng kèm
người lao động theo các chứng từ gốc được duyệt

111,334
các khoản chi tạm ứng không sử
dụng hết nhập lại quỹ hoặc trừ vào


Công ty TNHH Đình Mẫu số S02a-DN
Trọng Hoàng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 12
Ngày 04 tháng 1 năm 2009
Số hiệu tài khoản Số tiền ghi
Trích yếu Nợ Có chú
A B C 1 D
Rút tiền gửi ngân hàng 111 112 10.000.000
về quỹ tiền mặt

Cộng 10.000.000
Sơ đồ quy trình hạch toán kế toán vốn bằng tiền

112 111 112

rút tiền gửi NH về gửi tiền mặt
quỹ tiền mặt vào NH

131,138 141
thu hồi các khoản chi tạm ứng
nợ phải thu bằng tiền mặt

141 152,153,156
thu hồi tiền tạm 211,214
ứng bằng tiền mặt mua vật tư hàng hoá
công cụ,TSCĐ....
311,341 bằng TM
vay ngắn hạn,
dài hạn 133

511,711 311,315,331
333,334,338
doanh thu,thu nhập
khác bằng tiền mặt thanh toán nợ
bằng tiền mặt
621,622,623
627,632,642,811
chi phí phát sinh
bằng tiền mặt
133
Chương 3:
Thưc trạng kế toán nguyên vật liệu
của công ty TNHH Đình Trọng Hoàng

3.1.Khái niệm kế toán nguyên vật liệu
Các loại vật tư trong doanh nghiệp là những tài sản ngắn hạn dự trữ cho quá trình
sản xuất kinh doanh gồm nguyên nhiên vật liệu,công cụ...
Doanh nghiệp cần phải có kế hoạch mua, dự chữ đầy đủ, kịp thời các vật tư cả về
số lượng,chất lượng và kết cấu nhằm đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh
được tiến hành bình thường
Nguyên liệu, vật liệu trong doanh nghiệp là những đối tượng lao động mua ngoài
hoặc tự chế biến dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
3.2.Các chứng từ đơn vị sử dụng:
Hoá đơn GTGT
Phiếu nhập kho mẫu số 01-VT
Phiếu xuất kho mấu số 02- VT
Biên bản kiểm nghiệm vật tư,công cụ,sản phẩm,hàng hoá mẫu số 03
Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mẫu số 04-VT
Biên bản kiểm kê vật tư,công cụ,sản phẩm,hàng hoá mẫu số 05-VT
Bảng kê mua hàng mẫu số 06-VT
Bảng phân bổ nguyên liệu,vật liệu,công cụ,dụng cụ mẫu số 07-VT
3.3.Các sổ chi tiết,sổ tổng hợp :
Chứng từ ghi sổ
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Sổ kho
Sổ chi tiết thanh toán với người bán,sổ chi tiết TK 111,152...
Sổ cái TK 133,331,152,111...
3.4.Cách đánh giá vật tư
Là xác định giá trị của chúng theo một nguyên tắc nhất định. Theo quy định hiện
hành kế toán nhập xuất tồn kho NVL phải phản ánh theo giá thực tế, khi xuất kho
cũng phải xác định theo giá thực tế xuất kho theo đúng phương pháp quy định.
- Giá thực tế của vật = Giá mua trên hoá đơn + Chi phí thu mua
liệu nhập kho
- Giá vật tư xuất kho : Tính theo phương pháp nhập trước xuât trước
3.5.Hạch toán chi tiết vật liệu,công cụ,dụng cụ: Doanh nghiệp áp dụng pháp sổ đối
chiếu luân chuyển
- Ở kho: Thủ kho dùng Sổ kho để phản ánh tình hình nhập, xuất, tồn NVL, CC,
DC về số lượng. Mỗi chứng từ ghi một dòng vào Sổ kho. Sổ kho được mở cho từng
danh điểm NVL, CC ,DC. Cuối tháng, thủ kho tiến hành tổng cộng số nhập, xuất,
tính ra số tồn kho về mặt lượng theo từng danh điểm NVL, CC, DC ở từng Sổ kho.
- Ở phòng kế toán: Kế toán không mở Sổ kế toán chi tiết mà mở Sổ đối chiếu luân
chuyển để hạch toán số lượng và số tiền của từng thứ NVL, CC, DC theo từng kho.
Sổ này ghi mỗi tháng một làn vào cuối tháng trên cơ sở tổng hợp các chứng từ
nhập,xuất phát sinh trong tháng của từng NVL, CC, DC ; mỗi thứ chỉ ghi một dòng
trong sổ. Cuối tháng, đối chiếu số lượng NVL, CC, DC trên Sổ đối chiếu luân chuyển
với Sổ kho, đối chiếu số tiền với kế toán tổng hợp NVL, CC, DC.

Sơ đồ kế toán chi tiết vật liệu, dụng cụ, công cụ
theo phương pháp Sổ đối chiếu luân chuyển
Phiếu nhập kho Bảng kê
nhập
Sổ đối chiếu
luân chuyển Kế toán tổng
Thẻ hợp
kho

Phiếu xuất kho Bảng kê xuất


Ghi hàng ngày
Quan hệ đối chiếu
Ghi cuối tháng

Công ty TNHH Mẫu số S02a-DN
Đình Trọng Hoàng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC
SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ
Năm 2009
Chứng từ ghi sổ Số tiền Chứng từ ghi sổ Số tiền
Số hiệu Ngày, tháng Số hiệu Ngày, tháng
A B 1 A B 1
... ... ...
218 28/2/2009 98.223.000
219 28/2/2009 14.847.856
220 28/2/2009 30.000.000
221 28/2/2009 37.852.000
..... ...... ......
-Cộng tháng 575.234.746
Đơn vị: Công tyTNHH Mẫu số:01- VT
Đình Trọng Hoàng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-
BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU NHẬP KHO
Ngày 05 tháng 02 năm 2009
Số: 02
- Họ và tên người giao: Nguyễn Mạnh Cường
- Theo HĐBH số 029 ngày 05 tháng 02 năm 2009
Nhập tại kho: Công ty TNHH Đình Trọng Hoàng
Số Tên, nhãn hiệu, quy Mã Đơn Số lượng Đơn Thành tiền
TT cách, phảm chất vật số vị Theo Thực giá
tư, dụng cụ, sản tính chứng từ nhập
phẩm, hàng hoá
A B C D 1 2 3 4
Xi măng tạ 100 100 100.000 10.000.000Cộng 10.000.000

- Tổng số tiền(viết bằng chữ): mười triệu đồng
- Số chứng từ gốc kèm theo: 01
Ngày 05 tháng 02 năm 2009
Người giao hàng Thủ kho
Nguyễn Mạnh Cường Mai Phương Thảo
Sơ đồ kế toán nguyên vật liệu
(theo phương pháp kê khai thường xuyên)

111,112,331... 152 621,623,642...

Nhập kho NVL Xuất kho NVL dùng cho
mua ngoài XDCB, sửa chữa
133 lớn TSCĐ

Thuế GTGT 133 111,112,331...

Giảm giá
Chi phí thu mua, NVL mua vào,
bốc xếp, vận chuyển trả lại NVL cho người
NVL mua ngoài bán, chiết khấu thương
621,623,642... mại
NVL xuất dùng cho 142,242
XDCB sửa chữa lớn NVL xuất dùng cho
TSCĐ không dùng hết XDCB phân bổ dần
nhập lại kho


Chương 4:
Thực trạng kế toán tài sản cố định
của công ty TNHH Đình Trọng Hoàng

4.1.Khái niệm kế toán TSCĐ:
TSCĐ trong các doanh nghiệp là những tư liệu lao động chủ yếu và các tài sản
khác có giá trị lớn, tham gia vào nhiều chu kỳ SXKD và giá trị của nó được chuyển
dịch dần dần, từng phần vào giá trị sản phẩm, được sản xuất ra trong các chu kỳ sản
xuất.
4.3.Sổ sách đơn vị sử dụng:
Chứng từ ghi sổ
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Sổ tài sản cố định
Sổ theo dõi TSCĐ tại nơi sử dụng
Sổ cái TK 211, 111, 214...
Sổ chi tiết tài khoản 211, 111, 214...
4.4. Đánh giá TSCĐ:
Để xác định giá trị ghi sổ cho TSCĐ, công ty tiến hành đánh giá TSCĐ ngay khi
đưa TSCĐ vào sử dụng. Tuỳ từng loại TSCĐ mà công ty có cách thức đánh giá khác
nhau. Với những TSCĐ mua sắm, việc tính giá TSCĐ tại công ty được tính theo công
thức sau:
Nguyên giá TSCĐ = Giá thực tế + Chi phí có liên quan
Trên cơ sở nguyên giá, giá trị hao mòn, kế toán có thể xác định được giá trị còn
lại của TSCĐ khi đã sử dụng theo công thức:
Giá trị còn lại = Nguyên giá – Giá trị hao mòn
Như vậy toàn bộ TSCĐ của công ty được theo dõi trên 3 loại giá là: nguyên giá,
giá trị hao mòn và giá trị còn lại, nhờ đó phán ánh được tổng số vốn đầu tư mua sắm,
xây dựng và trình độ trang bị cơ sở vật chất cho sản xuất.
4.5. Hạch toán chi tiết TSCĐ tại công ty:
Tổ chức hạch toán TSCĐ giữ một vị trí quan trọng trong công tác kế toán. Nó
cung cấp tài liệu đảm bảo chính xác cho bộ phận quản lý doanh nghiệp để tiến hành
phân tích, đánh giá thực hiện tăng, giảm TSCĐ ở công ty. Qua đó tăng cường biện
pháp kiểm tra, quản lý TSCĐ một cách đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả sử dụng
TSCĐ. Do vậy việc quản lý và hạch toán luôn dựa trên một hệ thống đầy đủ các
chứng từ gốc chứng minh cho tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế phát sinh bao
gồm:
Biên bản giao nhận TSCĐ mẫu số: 01-TSCĐ
Biên bản thanh lý TSCĐ mẫu số: 02-TSCĐ
Biên bản đánh giá lại TSCĐ mẫu số: 04-TSCĐ
Biên bản kiểm kê TCSĐ mẫu số: 05-TSCĐ
Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ mấu số :06-TSCĐ
Căn cứ vào chứng từ gốc, các chứng từ khác liên quan đến TSCĐ. Kế toán ghi
thẳng vào sổ chi tiết TSCĐ, sổ này được mở khi bắt đầu niên độ kế toán và khoá sổ
khi kết thúc niên độ kế toán. Đây là quyển sổ chính phục vụ cho việc theo dõi, quản
lý TSCĐ của công ty và được ghi hàng ngày khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh và hoàn
thành.
4.6. Hạch toán tăng giảm TSCĐ
- Trường hợp tăng TSCĐ:
Xuất phát từ các nhu cầu của các bộ phận trong công ty, căn cứ vào kế
hoạch đầu tư, triển khai áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đòi hỏi đổi mới công
nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh. Công ty đã lên kế hoach mua sắm TSCĐ cho
mỗi năm. Khi kế hoach được duyệt, công ty ký hợp đồng mua sắm TSCĐ với người
cung cấp sau đó căn cứ vào hợp đồng kế toán làm thủ tục cho người đi mua. Trong
quá trình mua bán, giá mua và mọi chi phí phát sinh đều được theo dõi, khi hợp đồng
mua bán hoàn thành, hai bên sẽ thanh lý hợp đồng và quyết toán thanh toán tiền,
đồng thời làm thủ tục kế toán tăng TSCĐ kế toán căn cứ vào các chứng từ có liên
quan để hạch toán tăng TSCĐ.
- Trường hợp giảm TSCĐ gồm: Giảm do thanh lý và giảm do nhượng bán.
4.7. Hạch toán khấu hao TSCĐ
Trong quá trình sử dụng TSCĐ bị hao mòn dần về giá trị. Do vậy kế toán phải
làm công tác trích khấu hao.
Công ty áp dụng phương pháp: khấu hao theo phương pháp đường thẳng
Mkhbq năm = Giá trị phải khấu hao : Số năm sử dụng
Mkhbp tháng = Mkhbp năm : 12 tháng
4.8. Hạch toán sửa chữa TSCĐ
TSCĐ là những tư liệu lao động phục vụ lâu dài cho hoạt động sản xuất kinh
doanh. Do đó để duy trì tính năng kỹ thuật và khả năng hoạt động liên tục của tài sản.
Công ty luôn quan tâm đến việc bảo dưỡng sửa chữa TSCĐ.
- Đối với việc sửa chữa thường xuyên: Giao trực tiếp cho công nhân sử dụng để
sửa chữa theo biên bản xác định tình trạng kỹ thuật của phương tiện.
- Đối với sửa chữa lớn: Do quá trình sử dụng, TSCĐ bị hao mòn và hư hỏng ở
những bộ phận cơ bản, và để cho TSCĐ hoạt động bình thường và nhanh chóng.
Công ty đã lập kế hoạch trích trước một khoản chi phí để sử dụng vào mục đích sửa
chữa lớn TSCĐ.SỔ CÁI
(hình thức Chứng từ ghi sổ)
Năm: 2009
Tên tài khoản: Tài sản cố địng hữu hình
Số hiệu: 211

Ngày, Chứng từ ghi Số hiệu Số tiền Ghi
tháng sổ Diễn giải TK đối chú
ghi sổ Số Ngày, ứng Nợ Có
hiệu tháng
A B C D E 1 2 G
- Số dư đầu năm 1.938.278.400
- Số phát sinh trong
tháng
01/01 118 01/03 - Mua ôtô 29H.4709 241 269.257.000
28/01 27 28/03 - Mua ôtô 29L.4618 111 260.756.000
- Cộng số phát sinh 530.013.000
- Số dư cuối tháng 2.468.291.000
Sơ đồ quy trình hạch toán kế toán TSCĐ
(Đơn vị áp dụng phương pháp khấu trừ)

111,112... 211 111,112...
241
(nếu mua về phải Khi TSCĐ đưa vào Chiết khấu
qua lắp đặt chạy thử ) sử dụng thương mại,
được giảm giá
giá mua,chi phí liên quan (nếu mua về sử TSCĐ mua vào
trực tiếp dụng ngay)
133
thuế GTGT
(nếu có)
411 441
Nếu mua TSCĐ bằng nguồn vốn
đầu tư XDCB
414
Nếu mua TSCĐ bằng quỹ
đầu tư phát triểnKế toán khấu hao TSCĐ

211 214 627

Thanh lý, nhượng Khấu hao TSCĐ dùng cho
bán TSCĐ hoạt động sản xuất
811

(Giá trị còn lại)

623,627
Điều chỉnh giảm
khấu hao
Chương 5:
Thực trạng kế toán tiền lương
của công ty TNHH Đình Trọng Hoàng

5.1. Đặc điểm của kế toán tiền lương
Tiền lương là số tiền thù lao mà doanh nghiệp trả cho người lao động mà họ
đóng góp cho doanh nghiệp, để tái sản xuất sức lao động,bù đắp hao phí lao
động của họ trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Tình hình sử dụng lao động của công ty: Huy động sử dụng lao động hợp lý,
phát huy được đầy đủ trình độ chuyên môn tay nghề của người lao động là một
trong các vấn đề cơ bản thường xuyên được sự quan tâm của công ty. Các chế độ
thưởng phạt thích đáng đối với người lao động, khuyến khích sáng tạo, ý tưởng
cũng như có sáng kiến nhằm nâng cao năng lực sẵn có của công ty, tăng khả năng
cạnh tranh được công ty áp dụng hết sức có hiệu quả.
Công ty theo dõi lao động theo hai bộ phận khác nhau:
- Bộ phận lao động gián tiếp: Theo dõi lao động theo bảng chấm công, có rà
soát xác nhận của lãnh đạo đơn vị và phòng hành chính.
- Bộ phận lao động trực tiếp: Do khoán sản phẩm nên không thực hiện chấm
công mà theo báo cáo và quản lý của từng đội thi công.
5.2.Một số chứng từ đơn vị sử dụng:
Bảng chấm công mẫu số 01a-LĐTL
Bảng thanh toán tiền lương mẫu số 02-LĐTL
Bảng thanh toán tiền thưởng mẫu số 03-LĐTL
Bảng thanh toán tiền thuê ngoài mẫu số 07-LĐTL
Hợp đồng giao khoán mẫu số 08-LĐTL
Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán mẫu số 09-LĐTL
Bảng kê trích nộp các khoản theo lương mẫu số 10-LĐTL
Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội mẫu số 11-LĐTL
Phiếu chi mẫu số: 02-TT
5.3.Một số sổ sách đơn vị sử dụng:
Chứng từ ghi sổ
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Sổ chi tiết tài khoản 334, 338, 335
Sổ cái tài khoản 334, 338, 335
5.4.Hình thức trả lương và cách tính lương:
Mức lương cơ bản : 650.000/người/tháng
Các phòng ban quản lý có trách nhiệm theo dõi ghi chép số lượng lao động có
mặt, vắng mặt nghỉ phép, nghỉ ốm vào bẳng chấm công. Bảng chấm công được lập
do Bộ tài chính quy định và được cheo tại phòng kế toán.
Công ty áp dụng hình thức trả lương khoán đối với bộ phận trực tiếp sản
xuất:
Công ty khi giao việc cho các đội thi công sẽ ký hợp đồng giao khoán nội bộ.
Trong hợp đồng giao khoán có ghi rõ tỷ lệ khoán cho công trình là bao nhiêu và bao
gồm các chi phí nào, nếu là 35% thì: 25% là lương, 10% là công tác phí, tiếp khách.
Hiện tại tỷ lệ khoán cho các đội là 25% trên doanh thu. Các đội trưởng sẽ chia
lương cho các thành viên tham gia như sau:
- 10% cho đội trưởng
- 5% cho bộ phận kiểm tra
- 10% cho tổ hoàn thiện
- 10% cho bộ phận tính dự toán
- 40% cho các bản vẽ kiến trúc
- 25% cho các bản vẽ kết cấu
Hàng tháng công ty ứng lương cho các bộ phận trực tiếp với mức lương bình
quân 1.500.000/người. Khi một công trình nào đó hoàn thành sẽ xác định sản lượng
của từng thành viên trong một đội thi công. Cuối năm quyết toán một lần, chi nốt cho
người lao động tiền sản lương sau khi đã chừ đi số tiền ứng hàng tháng theo số lượng
tiền thu về.
Hình thức trả lương theo thời gian đối với bộ phận gián tiếp:
Từ số công ghi nhận được trong bảng chấm công, kế toán tính ra số lương mà
người lao động nhận được trong tháng và lập bảng thanh toán lương cho từng phòng.
Cách tính như sau:
Lương thời gian = Số công ở bảng x Hệ số công ty x Mức lương tối
chấm công thiểu
Phương pháp trích BHXH, BHYT, KPCĐ:
Công ty trích lập BHXH, KPCĐ, BHYT theo đúng quy định, trích 25% quỹ
tiền lương trích lập các khoản bảo hiểm và KPCĐ. Trong tổng 25% thì có 19% tính
vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, còn lại 6% người lao động chịu và
được tính vào lương.
Sơ đồ quy trình hạch toán kế toán tiền lương

111,112 334 335
Ứng và thanh toán lương Phải trả tiền lương nghỉ
các khoản khác cho người phép của công nhân
lao động
141,333 338
338 BHXH phải trả
Các khoản khấu trừ vào người lao động
lương và thu nhập của
người lao động 431
Tiền thưởng phải trả
người lao động
622,642
Lương và các khoản mang
tính chất lương phải trả
người lao động


SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
Tài khoản: 334
Đối tượng: phải trả người lao động
Loại tiền: VNĐ


Ngày Chứng từ Diễn TK Số phát sinh Số dư
tháng Số Ngày giải đối Nợ Có Nợ Có
ghi sổ hiệu tháng ứng
A B C D E 1 2 3 4
10/4 10/4 - Tiền 622 35.000.000 35.000.000
lương 627 28.000.000 63.000.000
10/4 10/4 t4 338 6.000.000 57.000.000
-Trích
bhxh
23/4 23/4 - T/tóan 334 50.000.000 7.000.000
lương

Cộng 56.000.000 63.000.000 7.000.000
Công ty TNHH Đình Mẫu số: 11-LĐTL
Trọng Hoàng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ
trưởng BTC)
BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Tháng 02 năm 2009

S Ghi Có TK 334- Phải trả người TK 338- Phải trả, phải nộp TK Tổng
T TK lao động khác 335 cộng
T Lương Các Cộng KPCĐ BHXH BHYT Cộng Cp
Đối khoản Có Có phải
tượng khác TK TK trả
sử dụng 334 338
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 TK 622- 60.00 6.000. 66.00 1.320. 9.900. 1.320. 12.5 3.0 81.54
Cp 0.000 000 0.000 000 000 000 40.0 00. 0.000
NCTT 00 000
TK
2 TK 623- 2.000. 3.00.0 2.300. 46.00 345.00 46.00 437. 2.737.
Cp sd 000 00 000 0 0 0 000 000
máy thi
công
3 TK 627- 3.000. 600.0 3.600. 72.00 540.00 72.00 684. 4.284.
Cp SXC 000 00 000 0 0 0 000 000
4 TK 642- 25.00 3.000. 28.00 560.0 4.200. 560.0 5.32 33.32
Cp 0.000 000 0.000 00 000 00 0.00 0.000
QLDN 0

Ngày 10 tháng 02 năm 2009
Người lập bảng Kế toán trưởng
Trần Văn An Khương Tất Thành
Chương 6:
Thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
của công ty TNHH Đình Trọng Hoàng

6.1.Khái niệm chi phí sản xuất
Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ lao động sống và
lao động vật hoá, mà doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh
doanh trong kỳ nhất định.Tức chi phí sản xuất được biểu hiện bằng tiền của toàn bộ
chi phí mà doanh nghiệp tiêu dùng trong một thời kỳ sảm xuất và tiêu thụ sản phẩm.
6.1.Chứng từ đơn vị sử dụng:
Bảng tổng hợp lương
Bảng thanh toán lương
Bảng phân bổ tiền lương
Bảng tổng hợp chi phí thuê máy
Bảng tổng hợp chi phí máy thi công
Bảng phân bổ chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác
Bảng tổng hợp chi phí chung
Bảng phân bổ chi phí NVL – CCDC
Bảng báo cáo giá thành xây dựng
6.2.Sổ sách đơn vị sử dụng:
Chứng từ ghi sổ
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Sổ chi tiết tài khoản 621,622,623,627,141,111,133
Sổ cái
6.3.Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành:
- Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là các công trình, hạng mục công trình xây
lắp, các giai đoạn quy ước của hạng mục công trình có giá trịn dự toán riêng.
- Đối tượng tính giá thành là công trình, hạng mục công trinh xây lắp, các giai
đoạn quy ước của hạng mục công trình có giá trị dự toán riêng hoàn thành.
6.4.Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang:
Để phục vụ cho việc tính giá thành sản xuất của từng sản phẩm xây lắp, đinh kỳ,
doanh nghiệp phải tiến hành kiểm kê khối lượng công việc hoàn thành trong kỳ hay
đang dở dang.Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang trong xây lắp phụ thuộc vào
phương thức thanh toán khối lượng xây lắp giữa hai bên nhận thầu và bên giao thầu.
Nếu quy định thanh toán sản phẩm xây lắp sau khi hoàn thành giá trị sản phẩm dở
dang là tổng chi phí phát sinh công trình đến cuối tháng đó. Nếu quy định thanh toán
sản phẩm xây lắp theo điểm dừng kỹ thuật hợp lý thì sản phẩm dở dang là giá trị khối
lượng xây lắp chưa đạt.
Căn cứ vào phương pháp giao nhận thầu giữa chủ đầu tư và đơn vị có các phương
pháp đánh giá sản phẩm dở dang như sau:
- Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí thực tế phát sinh:


Cp thực tế của Cp thực tế của
khối lượng xây khối lượng xd Cp theo dự
Chi phí xây dựng dd cuối kỳ + thực tế trong kỳ toán của
dựng dở dang = x khối lượng
cuối kỳ Cp theo dự toán + Cp theo dự toán xây dựng dd
của khối lượng của khối lượng cuối kỳ
xd hoàn thành xây dựng dd
bàn giao cuối kỳ

- Đánh giá chi phí sản xuất xây dựng dở dang theo giá trị dự toán:

Cp thực tế của Cp thực tế của
Chi phí sản khối lượng xd + khối lượng xd Giá trị dự
phẩm dở dd đầu kỳ thực hiện trong kỳ toán của
dang cuối = x khối lượng
kỳ Giá trị dự toán Giá trị dự toán xd dở dang
của khối lượng + của khối lượng cuối kỳ
xd hoàn thành xd dở dang
bàn giao trong kỳ cuối kỳ

6.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm:
Giá thành sản phẩm xây lắp phân biệt thành:
+ Giá thành khối lượng xây lắp hoàn thành là toàn bộ chi phí sản xuất để hoàn
thành một khối lượng sản phẩm xây lắp theo quy định.
+ Giá thành hạng mục công trình hoặc công trình hoàn thành toàn bộ là toàn
bộ chi phí sản xuất để hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây lắp đạt
giá trị sử dụng.
- Phương pháp tính giá thành giản đơn:
Nếu công trình,hạng mục công trình chưa hoàn thành toàn bộ mà chỉ có khối
lượng xây dựng hoàn thành bàn giao, kế toán xác định giá thành theo công thức:

Giá thực tế khối Cp thực tế dở Cp thực tế Cp thực tế
lượng xd hoàn = dang đầu kỳ + phát sinh _ dở dang
thành bàn giao trong kỳ cuối kỳ

Nếu chi phí sản xuất tập hợp cho cả công trình nhưng giá thành thực tế phải
tính riêng cho từng hạng mục công trình, kế toán xác định giá thành theo công
thức:

Giá thành thực Giá trị dự toán
tế của hạng mục = của hạng mục x Hệ số
công trình A công trình A

Trong đó,hệ số phân bổ giá thành thực tế được xác định theo công
thức(trường hợp công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành)

C
H = x 100% C : Tổng chi phí thực tế công trình,
Gdt hạng mục công trình
Gdt: Tổng dự toán của tất cả các
hạng mục công trình

- Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng:
Phương pháp này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhận thầu xây dựng
theo đơn đặt hàng. Khi đó đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá
thành là từng đơn đặt hàng. Khi hoàn thành công trình thì chi phí sản xuất tập hợp
được cũng chính là giá trị thực tế của đơn đặt hàng đó.
6.6. Phương pháp hạch toán chi phí
- Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:
Để hạch toán kế toán kế toán mở tài khoản 621”chi phí nguyên vật liệu trực
tiếp”. Tài khoản này mở chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình, các giai
đoạn công việc.
Phương pháp hạch toán chi phí NVLTT:
+ Các loại vật liệu sử dụng cho công trình, hạng mục công trình nào thì
phải trực tiếp cho công trình, hạng mục công trình đó trên cơ sở các chứng từ gốc có
liên quan theo số lượng thực tế sử dụng và thực tế xuất kho.
+ Trong trường hợp không tính được trực tiếp thì kế toán có thể áp dụng
phương pháp phân bổ gián tiếp cho các đối tượng sử dụng theo các tiêu thức hợp lý
như tỷ lệ định mức tiêu hao.
+ Cuối kỳ hạch toán khi công trình hoàn thành phải kiểm kê số vật liệu
lĩnh về chưa sử dung hết ở công trường và phải đánh giá phế liệu thu hồi theo từng
đối tượng sử dụng.

Tổng chi phí Giá trị thực tế Giá trị phế Giá trị NVL
NVLTT phải = của NVL xuất - liệu thu hồi - dùng không hết
phân bổ trong kỳ kho trong kỳ nếu có cuối kỳ
Sơ đồ kế toán chi phí NVL trực tiếp

151,152,331,111 621 152
112,411,311

Vật liệu dùng trực Vật liệu dùng không
tiếp sản xuất sản phẩm hết nhập kho hay
chuyển sang kỳ sau

154
Kết chuyển chi phí
NVL trực tiếp

- Kế toán chi phí nhân công trực tiếp:
TK 622 “ CPNCTT”: tài khoản này phản ánh chi phí tiền lương, tiền công
phải trả cho số ngày lao động của nhân công trực tiếp xây dựng, công nhân phục
vụ xây dựng kể cả công nhân

Sơ đồ kế toán chi phí nhân công trực tiếp

334 622 154

Lương công nhân
viên trực tiếp sản
xuất sản phẩm
Kết chuyển chi phí
338 nhân công trực tiếp

Các khoản trích theo
lương- Kế toán chi phí sử dụng máy thi công: TK 623
Tài khoản này phản ánh toàn bộ chi phí về nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân
công và các khoản chi phí khác có liên quan đến quá trình sử dụng máy thi công
cho hoạt động xây lắp công trình.
Tài khoản mở chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình.
Sơ đồ kế toán chi phí máy thi công

334 623 154
Tiền công phải trả cho
cn điều khiển máy
133 Chi phí sử dụng máy
thi công tính cho từng
152,153,... công trình, hạng mục
Vật liệu, công cụ xuất kho hoặc công trình
mua ngoài sử dụng cho máy thi công
214

Chi phí khấu hao máy thi công
142,242,335
Phân bổ dần chi phí trả trước
chi phí phải trả
111,112...

Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí
bằng tiền khác
133
- Kế toán chi phí sản xuất chung:
TK 627 ‘‘CPSXC’’: Tài khoản này phản ánh toàn bộ chi phí liên quan đến việc
tổ chức quản lý, phục vụ thi công của các đội thi công và ở các công trường.
CPSXC phải được tập hợp theo từng địa điểm phát sinh chi phí, từng đội thi
công để tính giá thành của đội đó.
CPSXC bao gồm lương công nhân quản lý đội xây lắp, khoản trích BHXH,
BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định trên tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp
xây dựng, nhân viên sử dụng máy thi công, nhân viên quản lý đội, khấu hao TSCĐ
dùng chung cho sản xuất của đội, chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ, chi phí dịch vụ
mua ngoài và các chi phí khác bằng tiền có liên quan cho quá trình phục vụ thi công.
Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất chung

334,338 627 111,112,152
Chi phí nhân viên Các khoản thu giảm chi

152,153 154
Chi phí vật liệu, công cụ Cuối kỳ, tính, phân bổ và kết
chuyển cpsxc theo đối tượng
214 tập hợp chi phí
Chi phí khấu hao TSCĐ dùng 632
cho sản xuất sản phẩm
Chi phí SX chung cố định không
142,242,335 được tính vào giá thành sản
phẩm mà tính vào giá vốn hàng
Chi phí phân bổ dần, chi phí bán
trích trước
111,112...
Chi phí dịch vụ mua ngoài,

chi phí bằng tiền khác

113
Thuế GTGT đầu
vào không được
khấu trừ tính vào
cpsxc


- Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất:
TK sử dụng TK 154 ‘CPSX kinh doanh dở dang’: là tài khoản để hạch toán, tập
hợp chi phí sản xuất kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm.
Cuối kỳ các chi phí sẽ được tổng kết chuyển sang TK 154 để tập hợp chi phí và
tính giá thành sản phẩm.
Sơ đồ kế toán chi phí sxkd dở dang

621,622,623 154 155

Phân bổ, K/c chi phí Sản phẩm hoàn thành
NVLTT, CP NCTT, chờ tiêu thụ
CP sử dụng máy thi công 632
627

Sản phẩm hoàn thành
Phân bổ hoặc kết chuyển tiêu thụ ngay
chi phí sản xuất chung

Chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ
vào giá thành sản phẩmBẢNG TỔNG HỢP LƯƠNG
Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất
Công trình: trường THCS Chi Lăng
Hạng mục : Xây mới nhà 3 tầng
Tháng 1 năm 2009
STT Họ và tên Số công Số tiền lương

1 Nguyễn Tiến Tùng 26 950.000

BẢNG 2 Phan Hữu Phước 21,5 1.100.000 TỔNG HỢP
CHI PHÍ 3 Hoàng Đức Long 21 730.000 THUÊ
MÁY
Chi phí sử 4 Trần Đức Trọng 26 839.880 dụng máy thi
công
Công trình : 5 Lại Quôc Hưng 31,5 808.380 Trường
THCS Chi ... ... ... ... Lăng
Hạng mục : Xây mới nhà
3 tầng Cộng 245 6.145.000
Tháng 07 năm 2009

Loại máy Số ca hoạt động Đơn giá Thành tiền

1.Máy trộn 3 800.000 2.400.000
2.Máy phát điện 1,5 700.000 1.050.000
... ... ... ...
Cộng 5.368.600
SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
Tài khoản 621

Ngày, Chứng từ Diễn giải TK Tổng số tiền
tháng Số Ngày đối
ghi sổ hiệu tháng ứng
1/7/09 1/7/09 - Xi măng 111 15.000.000
1/7/09 1/7/09 - Gạch 111 7.000.000
1/7/09 1/7/09 - Thép 141 6.000.000
1/7/09 1/7/09 - Sỏi 111 5.000.000
1/7/09 1/7/09 - Cát 141 3.000.000
... ... ... ... ... ...
Kết chuyển (50.000.000)
Cộng 0
SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
Tài khoản 622
Ngày Chứng từ Diễn giải Tài Tổng số tiền
ghi Số Ngày khoản
sổ hiệu tháng đối ứng
30/8 30/8 - Tiền lương CN 141 47.000.000
sản xuất và tạp
vụ
30/8 30/8 - Kết chuyển chi 154 (47.000.000)
phí NCTT vào
giá thành sản
phẩm
30/8 30/8 - Chi phí nhân 111 6.000.000
công lái máy
30/8 30/8 - K/c chi phí 154 (6.000.000)
nhân công lái
máy vào giá
thành sp
Cộng 0


Chương 7:
Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
của công ty TNHH Đình Trọng Hoàng

7.1.Khái niệm
Bán hàng là việc chuyển sở hữu về hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ cho khách
hàng, doanh nghiệp thu được tiền hay được quyền thu tiền. Đó chính là quá trình vận
động vốn kinh doanh từ vốn thành phẩm, hàng hoá sang vốn bằng tiền và hình thành
kết quả.
Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp phải tính được kết quả sản xuất kinh
doanh trên cơ sở so sánh doanh thu và chi phí của hoạt động kinh doanh. Kết quả
kinh doanh phải được phân phối, sử dụng theo mục đích và tỉ lệ nhất định do cơ chế
tài chính quy định phù hợp với từng lĩnh vực, từng nghành nghề kinh doanh.
7.1.Một số chứng từ, sổ chi tiết, sổ tổng hợp đơn vị sử dụng:
Chứng từ ghi sổ
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Hoá đơn GTGT mẫu số 01GTKT-3LL
Phiếu thu mẫu số: 01-TT
Sổ chi tiết bán hàng, sổ chi tiết tài khoản 511, 632, 111,131...
Sổ chi tiết phải thu của khách hàng
Sổ cái tk 911, 511, 632, 111...

HOÁ ĐƠN Mẫu số 01 GTKT-3LL
GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu:CD/2009
Liên 2: Giao khách hàng Số: 038
Ngày 15 tháng 09 năm 2009
Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Đình Trọng Hoàng
Địa chỉ: Khu 6- Thị Trấn Phố Mới- Quế Võ- Bắc Ninh
Số tài khoản:
Điện thoại: 0241.3610.510 MS: 01 0099355 2 \ \ \ \
Họ tên người mua hàng: Trần Bình Minh
Tên đơn vị: Trường THCS Chi Lăng
Địa chỉ: Thôn Quế Ổ- Xã Chi Lăng- Huyện Quế Võ- Tỉnh Bắc Ninh
Số tài khoản:
Hình thức thanh toán: TM
STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn Số Đơn giá Thành tiền
vị tính lượng

A B C 1 2 3=1x2
- Trường học 1 1.000.000.000 1.000.000.000
Cộng tiền hàng: 1.000.000.000
Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 100.000.000
Tổng cộng tiền thanh toán: 1.100.000.000
Số tiền viết bằng chữ: Một tỷ một trăm triệu đồng.\.


Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
Trần Bình Minh Hoàng Trọng Khôi Nguyễn Hoàng Nam
7.2.Sơ đồ

Kế toán tổng hợp chi phí, doanh thu hoạt động sản xuất sản phẩm
(Theo phương pháp kê khai thường xuyên và đơn vị áp dụng phương pháp khấu trừ)
111,112,152 621 154 632 911 333 111...
153,334...
Cp NVL K/c cp NVL Bán ngay K/c giá Thuế
trực tiếp trực tiếp vốn GTGT
622 hàng đầu ra
bán
Cp NC K/c cp
trực tiếp NCTT 511

627 821 K/c doanh Dt bán
Cp SXC K/c cp K/c cp thuế thu thuần thành
SXC TNDN phẩm


141,214 641,642
331
Cp QLDN K/c chi phí quản lý doanh

Cp BH nghiệp
133
SỔ CÁI
TK : 511

Ngày Chứng từ Số Số tiền Ghi
tháng ghi sổ Diễn giải hiệu chú
ghi Số Ngày, TK Nợ Có
sổ hiệu tháng đối
ứng

A B C D E 1 2 G
Số dư đầu kỳ 0
15/9 15/9 - Bàn giao 131 1.000.000.000
công trình
trường THCS
Chi Lăng
15/9 15/9 - K/c dt 911 1.000.000.000
Cộng 1.000.000.000 1.000.000.000
KẾT LUẬN

Tổ chức công tác kế toán của công ty là phù hợp với quy mô và đặc điểm của
hình thức sản xuất. Bộ máy kế toán rất gọn nhẹ với việc phân công lao động cụ thể,
trách nhiệm, nhiệm vụ cho từng cán bộ kế toán. Mọi phần hành của công tác kế toán
đều có người theo dõi, thực hiện đày đủ đúng nội quy.
Công ty đã tính đến quy mô tính chất của công ty và sử dụng hình thức kế toán
chứng từ ghi sổ, phân ra cách ghi sổ, công việc của từng bộ phận một cách rõ ràng để
mỗi kế toán viên phụ trách một hoặc hai bộ phận.
Sổ sách kế toán đã sử dụng và thực hiện theo đúng quy định của bộ tài chính:
Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán
lập Chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ Đăng ký Chứng từ
ghi sổ,sau đó dùng để ghi vào Sổ Cái. Các chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ lập
Chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào Sổ chi tiết có liên quan. Cuối tháng, khoá sổ
tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế,tài chính phát sinh trong tháng trên sổ
Đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính ra Tổng số phát sinh Nợ, Tổng số phát sinh Có và số
dư của từng tài khoản trên Sổ Cái. Căn cứ vào Sổ Cái lập Bảng Cân đối phát sinh.
Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng tổng hợp chi tiết được
dùng để lập Báo cáo tài chính.
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
............................................
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.......................................

Top Download Tài Chính - Ngân Hàng

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản