Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

BÁO CÁO THỰC TẬP: "Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Giấy Bãi Bằng"

Chia sẻ: | Ngày: doc 68 p | 204

1
401
views

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo thực tập: "phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty giấy bãi bằng"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

BÁO CÁO THỰC TẬP: "Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Giấy Bãi Bằng"
Nội dung Text

 1. Khoa QTKD - L p KTB CHUYÊN T T NGHI P TÀI: " Phân tích hi u qu s d ng v n t i Công ty Gi y Bãi B ng" GVHD: TS Ph m Quang Vinh 0 Lu n văn t t nghi p
 2. Khoa QTKD - L p KTB M CL C Trang L i nói u 3 Chương 1: V n và hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p trong 5 cơ ch th trư ng 1.1. V n và vai trò c a v n i v i các doanh nghi p 5 1.1.1. Khái ni m 5 1.1.2. Phân lo i v n 6 1.1.2.1. Phân lo i v n theo ngu n hình thành 6 1.1.2.2. Phân lo i v n theo phương th c chu chuy n 10 1.1.3. Vai trò c a v n i v i các doanh nghi p 14 1.2. Hi u qu s d ng v n 16 1.2.1. Quan i m v hi u qu s d ng v n 16 1.2.2. Các ch tiêu cơ b n v ánh giá hi u qu s d ng v n 18 1.2.2.1. Ch tiêu ánh giá hi u qu s d ng v n c nh 19 1.2.2.2. Ch tiêu ánh giá hi u qu s d ng v n lưu ng 21 1.3. Các nhân t nh hư ng t i s d ng v n c a doanh nghi p 24 và ý nghĩa c a vi c nâng cao hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p 1.3.1. Các nhân t nh hư ng t i hi u qu s d ng v n c a 24 doanh nghi p 1.3.2. Ý nghĩa c a vi c nâng cao hi u qu s d ng v n c a 28 doanh nghi p trong cơ ch th trư ng Chương 2:Phân tích th c tr ng hi u qu s d ng v n t i Công ty 30 gi y Bãi B ng 1 Lu n văn t t nghi p
 3. Khoa QTKD - L p KTB 2.1. S hình thành, phát tri n và c i m v cơ c u t ch c 30 q u n lý 2.1.1. S hình thành 30 2.1.2. Quá trình phát tri n 33 2.1.3. c i m v cơ c u t ch c qu n lý 35 2.2. Phân tích th c tr ng và hi u qu s d ng v n t i công ty 36 gi y Bãi B ng 2.2.1. Tình hình s n xu t kinh doanh c a công ty trong vài 36 năm g n ây 2.2.2. Th c tr ng hi u qu s d ng v n t i Công ty gi y Bãi 42 B ng 2.2.2.1. Tình hình m b o ngu n v n trong ho t ng s n 42 xu t kinh doanh 2.2.2.2. Hi u qu s d ng v n c nh t i Công ty gi y Bãi 43 B ng 2.2.2.3. Hi u qu s d ng v n lưu ng t i Công ty gi y Bãi 47 B ng Chương 3: Gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng v n t i Công ty 53 gi y Bãi B ng 3.1. Nh ng thu n l i và khó khăn c a công ty 53 3.2. K ho ch s n xu t kinh doanh c a Công ty trong th i gian 54 ti 3.3. Gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng v n t i Công ty gi y 55 Bãi B ng K t lu n 62 Tài li u tham kh o 61 2 Lu n văn t t nghi p
 4. Khoa QTKD - L p KTB L I NÓI U ti n hành s n xu t kinh doanh, b t c m t doanh nghi p nào cũng ph i có m t lư ng v n nh t nh, ó là m t ti n c n thi t. Trong n n kinh t th trư ng như ngày nay thì nhu c u v v n cho t ng doanh nghi p càng tr nên quan tr ng và b c xúc hơn vì m t m t, các doanh nghi p ph i i m t tr c ti p v i s bi n ng c a th trư ng, cùng v i s c nh tranh gi a các doanh nghi p trong nư c, các b n hàng nư c ngoài nên òi h i ph i s d ng v n sao cho h p lý nh m mang l i hi u qu cao trong ho t ng s n xu t kinh doanh và làm tăng thêm s c c nh tranh c a mình. M t khác, m r ng quy mô s n xu t kinh doanh, các doanh nghi p u tìm m i cách tăng cư ng ngu n v n, và do v y s c nh tranh c trên th trư ng v n cũng ngày càng tr nên quy t li t. Xu t phát t th c t và nh ng v n b c xúc ã t ra trên ây và xu t phát t nh ng thôi thúc c a b n thân cho vi c tìm hi u và làm sáng t v n này, tôi ã ch n tài : "Phân tích hi u qu s d ng v n t i Công ty Gi y Bãi B ng" làm tài cho lu n văn t t nghi p c a mình v i hy v ng có th góp ph n nh bé vào vi c th o lu n và rút ra m t s ki n ngh , phương hư ng nh m nâng cao hi u qu s d ng v n trong Công ty Gi y Bãi B ng K tc uc a tài nghiên c u bao g m: Chương 1: V n và hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p trong cơ ch th trư ng. Chương 2 : Phân tích th c tr ng và hi u qu s d ng v n t i Công ty Gi y Bãi B ng . 3 Lu n văn t t nghi p
 5. Khoa QTKD - L p KTB Chương 3: Nh ng gi i pháp nh m nâng cao hi u qu s d ng v n t i Công ty Gi y Bãi B ng. tài này ư c hoàn thành v i s hư ng d n t n tình c a TS Ph m Quang Vinh và các Th y Cô giáo trong khoa cùng v i s giúp t o i u ki n c a cán b công nhân viên Công ty Gi y Bãi B ng c bi t là phòng tài v . Tuy nhiên, trong khuôn kh c a lu n văn t t nghi p, v i th i gian h n h p và nhi u m t còn h n ch nên nh ng v n nghiên c u ây không tránh kh i nh ng thi u sót. R t mong nh n ư c s góp ý, nh n xét c a Th y Cô giáo và b n bè cùng quan tâm n tài trên. 4 Lu n văn t t nghi p
 6. Khoa QTKD - L p KTB CHƯƠNG 1 V N VÀ HI U QU S D NG V N C A DOANH NGHI P TRONG CƠ CH TH TRƯ NG. 1.1. V N VÀ VAI TRÒ C A V N I V I CÁC DOANH NGHI P. ti n hành b t kỳ m t quá trình s n xu t kinh doanh nào cũng c n ph i có v n. Trong n n kinh t , v n là i u ki n không th thi u ư c thành l p m t doanh nghi p và ti n hành các ho t ng s n xu t kinh doanh. V i t m quan tr ng như v y, vi c nghiên c u c n ph i b t u t vi c làm rõ khái ni m cơ b n v n là gì và vai trò c a v n i v i doanh nghi p th hi n như th nào. 1.1.1. Khái ni m : Trong n n kinh t th trư ng hi n nay, v n ư c quan ni m là toàn b nh ng giá tr ng ra ban u vào các quá trình s n xu t ti p theo c a doanh nghi p. Khái ni m này không nh ng ch ra v n là m t y u t u vào c a s n xu t mà còn c p t i s tham gia c a v n không ch bó h p trong m t quá trình s n xu t riêng bi t, chia c t mà trong toàn b m i quá trình s n xu t liên t c trong su t th i gian t n t i c a doanh nghi p. Như v y, v n là y u t s m t c a m i ho t ng s n su t kinh doanh, nó òi h i các doanh nghi p ph i qu n lý và s d ng có hi u qu b o toàn và phát tri n v n, m b o cho doanh nghi p ngày càng l n m nh. Vì v y các doanh nghi p c n thi t ph i nh n th c y hơn v v n cũng như nh ng c trưng c a v n. i u ó có ý nghĩa r t l n i v i các doanh nghi p vì ch khi nào các doanh nghi p hi u rõ ư c t m quan tr ng và giá tr c a ng v n thì doanh nghi p m i có th s d ng nó m t cách có hi u qu ư c. c trưng cơ b n c a v n : Các 5 Lu n văn t t nghi p
 7. Khoa QTKD - L p KTB - V n ph i i di n cho m t lư ng tài s n nh t nh. Có nghĩa là v n ư c bi u hi n b ng giá tr c a tài s n h u hình và tài s n vô hình c a doanh nghi p. - V n ph i v n ng sinh l i, t ư c m c tiêu kinh doanh. - V n ph i ư c tích t và t p trung n m t lư ng nhât nh m i c ó th phát huy tác d ng u tư vào s n xu t kinh doanh. - V n có giá tr v m t th i gian. i u này r t có ý nghĩa khi b v n vào u tư và tính hi u qu s d ng c a ng v n. - V n ph i g n li n v i ch s h u nh t nh, không th có ng v n vô ch và không có ai qu n lý. - V n ư c quan ni m như m t hàng hóa và là m t hàng hoá c bi t có th mua bán quy n s d ng v n trên th trư ng v n, th trư ng tài chính. - V n không ch bi u hi n b ng ti n c a các tài s n h u hình ( b ng phát minh sáng ch , các bí quy t công ngh , v trí kinh doanh, l i th trong s n x u t …) 1.1.2. Phân lo i v n: Trong quá trình s n xu t kinh doanh, qu n lý và s d ng v n m t cách có hi u qu các doanh nghi p u ti n hành phân lo i v n. Tuỳ vào m c ích và lo i hình c a t ng doanh nghi p mà m i doanh nghi p phân lo i v n theo các tiêu th c khác nhau. 1.1.2.1. Phân lo i v n theo ngu n hình thành 1.1.2.1.1. v n ch s h u: V n ch s h u là s v n c a các ch s h u, các nhà u tư góp v n và doanh nghi p không ph i cam k t thanh toán, do v y v n ch s h u không ph i là m t kho n n . * V n pháp nh: 6 Lu n văn t t nghi p
 8. Khoa QTKD - L p KTB V n pháp nh là s v n t i ti u ph i có thành l p doanh nghi p do pháp lu t quy nh i v i t ng ngành ngh . i v i doanh nghi p Nhà nư c, ngu n v n này do ngân sách nhà nư c c p. * V n t b sung: Th c ch t ngu n v n này là s l i nhu n chưa phân ph i ( l i nhu n lưu gi ) và các kho n trích hàng năm c a doanh nghi p như các qu xí nghi p (qu u tư phát tri n, qu d phòng tài chính, qu phúc l i …) * V n ch s h u khác: Thu c ngu n này g m kho n chênh l ch do ánh giá l i tài s n, do chênh l ch t giá ngo i t , do ư c ngân sách c p kinh phí, do các ơn v ph thu c n p kinh phí qu n lý và v n chuyên dùng xây d ng cơ b n. 1.1.2.1.2. V n huy ng c a doanh nghi p. i v i m t doanh nghi p ho t ng trong n n kinh t th trư ng, v n ch s h u có vai trò r t quan tr ng nhưng ch chi m t tr ng nh trong t ng ngu n v n. áp ng nhu c u v n cho s n xu t kinh doanh, doanh nghi p ph i tăng cư ng huy ng các ngu n v n khác dư i hình th c vay n , liên doanh liên k t, phát hành trái phi u và các hình th c khác. * V n vay. Doanh nghi p có th vay ngân hàng, các t ch c tín d ng, các cá nhân, ơn v kinh t t o l p ho c tăng thêm ngu n v n. - V n vay ngân hàng và các t ch c tín d ng r t quan tr ng i v i các doanh nghi p. Ngu n v n này áp ng úng th i i m các kho n tín d ng ng n h n ho c dài h n tuỳ theo nhu c u c a doanh nghi p trên cơ s các h p ng tín d ng gi a Ngân hàng và Doanh nghi p, - V n vay trên th trư ng ch ng khoán. T i nh ng n n kinh t có th trư ng ch ng khoán phát tri n, vay v n trên th trư ng ch ng khoán là m t hình 7 Lu n văn t t nghi p
 9. Khoa QTKD - L p KTB th c huy ng v n cho doanh nghi p. Doanh nghi p có th phát hành trái phi u, ây là m t công c tài chính quan tr ng d s d ng vào m c ích vay dài h n áp ng nhu c u v n s n xu t kinh doanh. Vi c phát hành trái phi u cho phép doanh nghi p có th thu hút r ng rãi s ti n nhàn r i trong xã h i m r ng ho t ng kinh doanh c a mình. * V n liên doanh liên k t. Doanh nghi p có th kinh doanh, liên k t, h p tác v i các doanh nghi p khác huy ng th c hi n m r ng ho t ng s n xu t kinh doanh. ây là m t hình th c huy ng v n quan tr ng vì ho t ng tham gia góp v n liên doanh, liên k t g n li n v i vi c chuy n giao công ngh thi t b gi a các bên tham gia nh m i m i s n ph m, kh năng c nh tranh c a doanh nghi p. Doanh nghi p cũng có th ti p nh n máy móc, thi t b n u h p ng liên doanh quy nh góp v n b ng máy móc thi t b . * V n tín d ng thương m i . Tín d ng thương m i là các kho n mua ch u t ngư i cung c p ho c ng trư c c a khách hàng mà doanh nghi p t m th i chi m d ng. Tín d ng thương m i luôn g n v i m t lu ng hàng hoá d ch v c th , g n v i m t quan h thanh toán c th nên nó ch u tác ng c a cơ ch thanh toán, c a chính sách tín d ng khách hàng mà doanh nghi p ư c hư ng. ây là phương th c tài tr ti n l i, linh ho t trong kinh doanh và nó còn t o kh năng m r ng các quan h h p tác kinh doanh m t cách lâu b n. Tuy nhiên các kho n tín d ng thương m i thư ng có th i h n ng n nhưng n u doanh nghi p bi t qu n lý m t cách khoa h c nó có th áp ng ph n nào nhu c u v n lưu ng cho doanh nghi p. * V n tín d ng thuê mua . Trong ho t ng kinh doanh, tín d ng thuê mua là m t phương th c giúp cho các doanh nghi p thi u v n v n có ư c tài s n c n thi t s d ng vào ho t ng kinh doanh c a mình. ây là phương th c tài tr thông qua h p ng 8 Lu n văn t t nghi p
 10. Khoa QTKD - L p KTB thuê gi a ngư i thuê và ngư i cho thuê. Ngư i thuê ư c s d ng tài s n và ph i tr ti n thuê cho ngư i cho thuê theo th i h n mà hai bên tho thu n, ngư i cho thuê là ngư i s h u tài s n. Tín d ng thuê mua có hai phương th c giao d ch ch y u là thuê v n hành và thuê tài chính: * Thuê v n hành: Phương th c thuê v n hành ( thuê ho t ng ) là m t hình th c thuê ng n h n tài s n. Hình th c thuê này có c trưng ch y u sau: - Th i h n thuê thư ng r t ng n so v i toàn b th i gian t n t i h u ích c a tài s n, i u ki n ch m d t h p ng ch c n báo trư c trong th i gian ng n. - Ngư i thuê ch ph i tr ti n thuê theo tho thu n, ngư i cho thuê ph i ch u m i chi phí v n hành c a tài s n như chi phí b o trì, b o hi m, thu tài s n, … cùng v i m i r i ro v hao mòn vô hình c a tài s n. Hình th c này hoàn toàn phù h p i v i nh ng ho t ng có tính ch t th i v và nó em l i cho bên thuê thu n l i là không c n ph i ph n ánh tài s n lo i này vào s sách k toán. * Thuê tài chính: Thuê tài chính là m t phương th c tài tr tín d ng trung h n và dài h n theo h p ng. Theo phương th c này, ngư i cho thuê thư ng mua tài s n, thi t b mà mà ngư i c n thuê và ã thương lư ng t trư c các i u ki n mua tài s n t ngư i cho thuê. Thuê tài chính có hai c trưng sau: - Th i h n thuê tài s n c a bên thuê ph i chi m ph n l n h u ích c a tài s n và hi n giá thu n c a toàn b các kho n ti n thuê ph i bù p nh ng chi phí mua tài s n t i th i i m b t uh p ng. 9 Lu n văn t t nghi p
 11. Khoa QTKD - L p KTB - Ngoài kho n ti n thuê tài s n ph i tr cho bên thuê, các lo i chi phí b o dư ng v n hành, phí b o hi m, thu tài s n, cũng như các r i ro khác i v i tài s n do bên thuê ph i ch u cũng tương t như tài s n Công ty. Trên ây là cách phân lo i v n theo ngu n hình thành, nó là cơ s doanh nghi p l a ch n ngu n tài tr phù h p tuỳ theo lo i hình s h u, ngành ngh kinh doanh, quy mô trình qu n lý, trình khoa h c k thu t cũng như chi n lư c phát tri n và chi n lư c u tư c a doanh nghi p. Bên c nh ó, i v i vi c qu n l ý v n các doanh nghi p tr ng tâm c n c p là ho t ng luân chuy n c a v n, s nh hư ng qua l i c a các hình thái khác nhau c a tài s n và hi u qu quay vòng v n. V n c n ư c xem xét dư i tr ng thái ng v i quan i m hi u qu . 1.1.2.2. Phân lo i v n theo phương th c chu chuy n. 1.1.2.2.1. V n c nh. Trong quá trình s n xu t kinh doanh, s v n ng c a v n c nh ư c g n li n v i hình thái bi u hi n v t ch t c a nó là tài s n c nh. Vì v y, vi c nghiên c u v ngu n v n c nh trư c h t ph i d a trên cơ s tìm hi u v tài s nc nh. * Tài s n c nh. Căn c vào tính ch t và tác d ng trong khi tham gia vào quá trình s n xu t, tư li u s n xu t ư c chia thành hai b ph n là i tư ng lao ng và tư li u lao ng. c i m cơ b n c a tư li u lao ng là chúng có th tham gia tr c ti p ho c gián ti p vào chu kỳ s n xu t. Trong quá trình ó, m c dù tư li u s n xu t b hao mòn nhưng chúng v n gi nguyên hình thái v t ch t ban u. Ch khi nào chúng b hư h ng hoàn toàn ho c xét th y không có l i v kinh t thì khi ó chúng m i b thay th , i m i. Tài s n c nh là nh ng tư li u lao ng có giá tr l n, th i gian s d ng dài. Khi tham gia vào quá trình s n xu t kinh doanh, tài s n c nh b hao mòn 10 Lu n văn t t nghi p
 12. Khoa QTKD - L p KTB d n và giá tr c a nó ư c chuy n d ch t ng ph n vào chi phí kinh doanh. Khác vi i tư ng lao ng, tài s n c nh tham gia nhi u chu kỳ kinh doanh và gi nguyên hình thái v t ch t ban u cho n lúc hư h ng. Theo ch quy nh hi n hành nh ng tư li u lao ng nào mb o hai i u ki n sau ây s ư c g i là tài s n c nh: + giá tr >= 5.000.000 ng. + th i gian s d ng >=1 năm. tăng cư ng công tác qu n lý tài s n c nh cũng như v n c nh và nâng cao hi u qu s d ng c a chúng c n thi t ph i phân lo i tài s n c nh. * Căn c vào tính ch t tham gia c a tài s n c nh trong doanh nghi p thì tài s n c nh ư c phân lo i thành: + Tài s n dùng cho m c ích kinh doanh. Lo i này bao g m tài s n c nh h u hình và tài s n c nh vô hình: - Tài s n c nh h u hình: là nh ng tư li u lao ng ch y u ư c bi u hi n b ng các hình thái v t ch t c th như nhà xư ng, máy móc thi t b , phương ti n v n t i, các v t ki n trúc …Nh ng tài s n c nh này có th là t ng ơn v tài s n có k t c u c l p ho c là m t h th ng g m nhi u b ph n tài s n liên k t v i nhau th c hi n m t hay m t s ch c năng nh t nh trong quá trình s n xu t kinh doanh. - Tài s n c nh vô hình: là nh ng tài s n không có hình thái v t ch t c th , th hi n m t lư ng giá tr ã ưc u tư có liên quan tr c ti p n nhi u chu kỳ kinh doanh c a doanh nghi p như chi phí thành l p doanh nghi p, chi phí v t s d ng, chi phí mua b ng sáng ch , phát minh hay nhãn hi u thương m i … + Tài s n dùng cho m c ích phúc l i, s nghi p, an ninh qu c phòng. + Tài s n c nh mà doanh nghi p b o qu n và c t gi h Nhà nư c. 11 Lu n văn t t nghi p
 13. Khoa QTKD - L p KTB Cách phân lo i này giúp cho doanh nghi p th y ư c v trí và t m quan tr ng c a tài s n c nh dùng vào m c ích ho t ng s n xu t kinh doanh và có phương hư ng u tư vào tài s n h p lý. Căn c vào tình hình s d ng thì tài s n c nh c a doanh nghi p ư c chia thành các lo i sau: - Tài s n c nh ang s d ng. - Tài s n c nh chưa c n dùng. - Tài s n c nh không c n dùng ch thanh lý. Cách phân lo i này cho th y m c s d ng có hi u qu các tài s n c a doanh nghi p như th nào, t ó có bi n pháp nâng cao hơn n a hi u qu s d ng chúng. *V nc nh c a doanh nghi p. Vi c u tư thành l p m t doanh nghi p bao g m vi c xây d ng nhà xư ng, nhà làm vi c và qu n lý, l p t các h th ng máy móc thi t b ch t o s n ph m, mua s m các phương ti n v n t i … Khi các công vi c ư c hoàn thành và bàn giao thì doanh nghi p m i có th b t u ti n hành s n xu t ư c. Như v y v n u tư ban u ó ã chuy n thành v n c nh c a doanh nghi p. V y, v n c nh c a doanh nghi p là m t b ph n c a v n u tư ng trư c v tài s n c nh; c i m c a nó là luân chuy n d n d n t ng ph n trong nhi u chu kỳ s n xu t và hoàn thành m t vòng tu n hoàn khi tài s n c nh h t th i h n s d ng. V n c nh c a doanh nghi p óng vai trò quan tr ng trong s n xu t kinh doanh. Vi c u tư úng hư ng tài s n c nh s mang l i hi u qu và năng su t r t cao trong kinh doanh, giúp cho doanh nghi p c nh tranh t t hơn và ng v ng trong th trư ng. 1.1.2.2.2. V n lưu ng. * Tài s n lưu ng: 12 Lu n văn t t nghi p
 14. Khoa QTKD - L p KTB Trong quá trình s n xu t kinh doanh bên c nh tài s n c nh, doanh nghi p luôn có m t kh i lư ng tài s n nh t nh n m r i rác trong các khâu c a quá trình s n xu t như d tr chu n b s n xu t, ph c v s n xu t, phân ph i, tiêu th s n ph m, ây chính là tài s n lưu ng c a doanh nghi p. i v i các doanh nghi p s n xu t kinh doanh, giá tr c a tài s n lưu ng thư ng chi m 50% -70% t ng giá tr tài s n. Tài s n lưu ng ch y u n m trong quá trình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p và là các i tư ng lao ng. i tư ng lao ng khi tham gia vào quá trình s n xu t không gi nguyên hình thái v t ch t ban u . B ph n ch yuc a i tư ng lao ông s thông qua quá trình s n xu t t o thành th c th c a s n ph m, b ph n khác s hao phí m t mát i trong quá trình s n xu t. i tư ng lao ng ch tham gia vào m t chu kỳ s n xu t do ó toàn b giá tr c a chúng ư c d ch chuy n m t l n vào s n ph m và ư c th c hi n khi s n ph m tr thành hàng hoá. i tư ng lao ng trong các doanh nghi p ư c chia thành hai thành ph n: m t b ph n là nh ng v t tư d tr m b o cho quá trình s n xu t ư c liên t c, m t b ph n là nh ng v t tư ang trong quá trình ch bi n (s n ph m d dang, bán thành ph m …) cùng v i các công c , d ng c , ph tùng thay th ư c d tr ho c s d ng, chúng t o thành tài s n lưu ng n m trong khâu s n xu t c a doanh nghi p. Bên c nh tài s n lưu ng n m trong khâu s n xu t, doanh nghi p cũng có m t s tài s n lưu ng khác n m trong khâu lưu thông, thanh toán ó là các v t tư ph c v quá trình tiêu th , là các kho n hàng g i bán, các kho n ph i thu … Do v y, trư c khi bư c vào s n xu t kinh doanh các doanh nghi p c n có m t lư ng v n thích áng u tư vào nh ng tài s n y, s ti n ng trư c v tài s n ó ư c g i là v n lưu ng c a doanh nghi p. * V n lưu ng: 13 Lu n văn t t nghi p
 15. Khoa QTKD - L p KTB V n lưu ng luôn ư c chuy n hoá qua nhi u hình th c khác nhau, b t u t hinh thái ti n t sang hình thái d tr v t tư hàng hoá và lai quay tr v hình thái ti n t ban u c a nó. Vì quá trình s n xu t kinh doanh di n ra liên t c cho nên v n lưu ng cũng tu n hoàn không ng ng có tính ch t chu kỳ thành s chu chuy n c a v n. V y, v n lưu ng c a doanh nghi p là s ti n ng trư c v tài s n lưu ng nh m m b o cho quá trình s n xu t c a doanh nghi p ư c th c hi n thư ng xuyên, liên t c. Trong doanh nghi p vi c qu n lý t t v n lưu ng có vai trò r t quan tr ng. M t doanh nghi p ư c ánh giá là qu n lý v n lưu ng có hi u qu khi v i m t kh i lư ng v n không l n doanh nghi p bi t phân b h p lý trên các giai o n luân chuy n v n s v n lưu ng ó chuy n bi n nhanh t hình thái này sang hình thái khác, áp ng ư c các nhu c u phát sinh. Mu n qu n lý t t v n lưu ng các doanh nghi p trư c h t ph i nh n bi t ư c các b ph n c u thành c a v n lưu ng, trên cơ s ó ra ư c các bi n pháp qu n lý phù h p v i t ng lo i. Căn c vào vai trò t ng lo i v n lưu ng trong quá trình s n xu t kinh doanh v n lưu ng bao g m: - V n lưu ng trong khâu d tr s n xu t: là b ph n v n dùng mua nguyên v t li u, ph tùng thay th d tr và chu n b s n xu t. - V n lưu ng trong khâu s n xu t: là b ph n v n tr c ti p ph c v cho giai o n s n xu t như : s n ph m d dang, n a thành ph m t ch , chi phí ch phân b . - V n lưu ng trong khâu lưu thông: là b ph n tr c ti p ph c v cho giai o n lưu thông như thành ph m, v n ti n m t . Căn c vào hình thái bi u hi n v n lưu ng bao g m : 14 Lu n văn t t nghi p
 16. Khoa QTKD - L p KTB - V n v t tư hàng hoá: là các kho n v n lưu ng có hình thái bi u hi n b ng hi n v t c th như nguyên nhiên v t li u, s n ph m d dang, bán thành ph m, thành ph m. - V n b ng ti n: bao g m các kho n v n ti n t như ti n m t t n qu , ti n g i ngân hàng, các kho n v n trong thanh toán, các kho n u tư ng n h n. 1.1.3. Vai trò c a v n i v i các doanh nghi p. T t c các ho t ng s n xu t kinh doanh dù v i b t kỳ quy mô nào cũng c n ph i có m t lư ng v n nh t nh, nó là i u ki n ti n cho s ra i và phát tri n c a các doanh nghiêp. V m t pháp lý: m i doanh nghi p khi mu n thành l p thì i u ki n u tiên doanh nghi p ó ph i có m t lư ng v n nh t nh, lư ng v n ó t i thi u ph i b ng lư ng v n pháp nh ( lư ng v n t i thi u mà pháp lu t quy nh cho t ng lo i hình doanh nghi p ) khi ó a v pháp lý c a doanh nghi p m i ư c xác l p. Ngư c l i, vi c thành l p doanh nghi p không th th c hi n ư c. Trư ng h p trong quá trình ho t ng kinh doanh, v n c a doanh nghi p không t i u ki n mà pháp lu t quy nh, doanh nghi p s b tuyên b ch m d t ho t ng như phá s n, gi i th , sát nh p…Như v y, v n có th ư c xem là m t trong nh ng cơ s quan tr ng nh t m b o s t n t i tư cách pháp nhân c a m t doanh nghi p trư c pháp lu t. V kinh t : trong ho t ng s n xu t kinh doanh, v n là m t trong nh ng y u t quy t nh s t n t i và phát tri n c a t ng doanh nghi p. V n không nh ng m b o kh năng mua s m máy móc thi t b , dây truy n công ngh ph c v cho quá trình s n xu t mà mà còn m b o cho ho t ng s n xu t kinh doanh di n ra thư ng xuyên, liên t c. V n là y u t quan tr ng quy t nh n năng l c s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p và xác l p v th c a doanh nghi p trên thương trư ng. iu này càng th hi n rõ trong n n kinh t th trư ng hi n nay v i s c nh tranh 15 Lu n văn t t nghi p
 17. Khoa QTKD - L p KTB ngày càng ngay g t, các doanh nghi p ph i không ng ng c i ti n máy móc thi t b, u t ư hi n i hoá công ngh … T t c nh ng y u t này mu n t ư c thì òi h i doanh nghi p ph i có m t lư ng v n l n. V n cũng là y u t quy t nh n vi c m r ng ph m vi ho t ng c a doanh nghi p. có th ti n hành tái s n su t m r ng thì sau m t chu kỳ kinh doanh, v n c a doanh nghi p ph i sinh l i t c là ho t ng kinh doanh ph i có lãi m b o v n c a doanh nghi p ti p t c m r ng th trư ng tiêu th , nâng cao uy tín c a doanh nghi p trên thương trư ng. Nh n th c ư c vai trò quan tr ng c a v n như v y thì doanh nghi p m i có th s d ng v n ti t ki m, có hi u qu hơn và luôn tìm cách nâng cao hi u qu s d ng v n. 1.2. HI U QU S D NG V N: 1.2.1. Quan i m v hi u qu s d ng v n. ánh giá trình qu n lý, i u hành s n xu t kinh doanh c a m t doanh nghi p, ngư i ta s d ng thư c o là hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p ó. Hi u qu s n xu t kinh doanh ư c ánh giá trên hai giác : hi u qu kinh t và hi u qu xã h i. Trong ph m vi qu n lý doanh nghi p, ngư i ta ch y u quan tâm n hi u qu kinh t . ây là m t ph m trù kinh t ph n ánh trình s d ng các ngu n l c c a doanh nghi p t ư c k t qu cao nh t v i chi phí h p lý nh t. Do v y các ngu n l c kinh t c bi t là ngu n v n c a doanh nghi p có tác ng r t l n t i hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Vì th , vi c nâng cao hi u qu s d ng v n là yêu c u mang tính thư ng xuyên và b t bu c i v i doanh nghi p. ánh giá hi u qu s d ng v n s giúp ta th y ư c hi u qu ho t ng kinh doanh nói chung và qu n lý s d ng v n nói riêng. Hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p là m t ph m trù kinh t ph n ánh trình khai thác, s d ng và qu n lý ngu n v n làm cho ng v n sinh l i t i 16 Lu n văn t t nghi p
 18. Khoa QTKD - L p KTB a nh m m c tiêu cu i cùng c a doanh nghi p là t i a hoá giá tr tài s n c a v n ch s h u. Hi u qu s d ng v n ư c lư ng hóa thông qua h th ng các ch tiêu v kh năng ho t ng, kh năng sinh l i, t c luân chuy n v n … Nó ph n ánh quan h gi a u ra và u vào c a quá trình s n xu t kinh doanh thông qua thư c o ti n t hay c th là m i tương quan gi a k t qu thu ư c v i chi phí b ra th c hiên nhi m v s n xu t kinh doanh. K t qu thu ư c càng cao so v i chi phí v n b ra thì hi u qu s d ng v n càng cao. Do ó, nâng cao hi u qu s d ng v n là iêù ki n quan tr ng doanh nghi p phát tri n v ng m nh. Nâng cao hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p ph i m b o các i u ki n sau: - Ph i khai thác ngu n l c v n m t cách tri t nghĩa là không vn nhàn r i mà không s d ng, không sinh l i. - Ph i s d ng v n m t cách h p lý và ti t ki m. - Ph i qu n lý v n m t cách ch t ch nghĩa là không v n b s d ng sai m c ích, không v n b th t thoát do buông l ng qu n lý. Ngoài ra, doanh nghi p ph i thư ng xuyên phân tích, ánh giá hi u qu s d ng v n nhanh chóng có bi n pháp kh c ph c nh ng m t h n ch và phát huy nh ng ưu i m c a doanh nghi p trong qu n lý và s d ng v n. Có hai phương pháp phân tích tài chính cũng như phân tích hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p, ó là phương pháp so sánh và phương pháp phân tích t l : + Phương pháp so sánh: áp d ng phương pháp so sánh c n ph i m b o các i u ki n so sánh ư c c a các ch tiêu tài chính ( th ng nh t v không gian, th i gian, n i dung, tính ch t và ơn v tính …) và theo m c ích phân tích mà xác nh g c so sánh. G c so sánh ư c ch n là g c v th i gian ho c không gian, kỳ phân tích 17 Lu n văn t t nghi p
 19. Khoa QTKD - L p KTB ư c ch n là kỳ báo cáo ho c k ho ch, giá tr so sánh có th ư c l a ch n b ng s tuy t i, s tương i ho c s bình quân, n i dung so sánh bao g m: - So sánh gi a s th c hi n kỳ này v i s th c hi n kỳ trư c th y rõ xu hư ng thay i v tài chính doanh nghi p. ánh giá s tăng trư ng hay th t lùi trong ho t ng kinh doanh có bi n pháp kh c ph c trong th i gian t i. - So sánh gi a s th c hi n v i s k ho ch th y rõ m c ph n u c a doanh nghi p . - So sánh gi a s li u c a doanh nghi p v i s li u trung bình c a ngành, c a các doanh nghi p khác ánh giá tình hình tài chính c a doanh nghi p mình t t hay x u, ư c hay chưa ư c. - So sánh theo chi u d c xem xét t tr ng c a t ng ch tiêu so v i t ng th , so sánh theo chi u ngang c a nhi u kỳ th y ư c s bi n ic v s tương i và s tuy t i c a m t ch tiêu nào ó qua các niên k toán liên ti p. + Phương pháp phân tích t l : Phương pháp này d a trên ý nghĩa chu n m c các t l c a i lư ng tài chính. V nguyên t c phương pháp t l yêu c u ph i xác nh ư c các ngư ng, các nh m c nh n xét, ánh giá tình hình tài chính c a doanh nghi p, trên cơ s so sánh các t l c a doanh nghi p v i giá tr các t l tham chi u. Trong phân tích tài chính doanh nghi p, các t l tài chính ư c phân thành các nhóm t l v kh năng thanh toán, nhóm t l v cơ c u v n và ngu n v n, nhóm t l v năng l c ho t ng kinh doanh, nhóm t l v kh năng sinh l i. M i nhóm t l l i bao g m nhi u t l ph n ánh riêng l , t ng b ph n c a ho t ng tài chính, trong m i trư ng h p khác nhau, tuỳ theo giác phân tích, ngư i phân tích l a ch n nh ng nhóm ch tiêu khác nhau. ph c v cho vi c 18 Lu n văn t t nghi p
 20. Khoa QTKD - L p KTB phân tích hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p ngư i ta thư ng dùng m t s các ch tiêu mà ta s trình bày c th trong ph n sau. 1.2.2. Các ch tiêu cơ b n ánh giá hi u qu s d ng v n. ánh giá hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p m t cách chung nh t ngư i ta thư ng dùng m t s ch tiêu t ng quát như hi u su t s d ng t ng tài s n, doanh l i v n, doanh l i v n ch s h u. Trong ó: Hi u su t s d ng Doanh thu t ng tài s n = T ng tài s n Ch tiêu này còn ư c g i là vòng quay c a toàn b v n, nó cho bi t m t ng tài s n em l i bao nhiêu ng doanh thu. Ch tiêu này càng l n càng t t. L i nhu n Doanh l i v n = T ng tài s n ây là ch tiêu t ng h p nh t ư c dùng ánh giá kh năng sinh l i c am t ng v n u tư. Ch tiêu này còn ư c g i là t l hoàn v n u tư, nó cho bi t m t ng v n u tư em l i bao nhiêu ng l i nhu n. Doanh l i v n L i nhu n ch s h u = V n ch s h u Ch tiêu này ph n ánh kh năng sinh l i c a v n ch s h u, trình s d ng v n c a ngư i qu n lý doanh nghi p. Ch tiêu này càng l n càng t t. 19 Lu n văn t t nghi p

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản