BÁO CÁO THỰC TẬP: "Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Giấy Bãi Bằng"

Chia sẻ: haiqtkdtm09

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo thực tập: "phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty giấy bãi bằng"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÁO CÁO THỰC TẬP: "Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Giấy Bãi Bằng"

Khoa QTKD - L p KTB
CHUYÊN T T NGHI P
TÀI: " Phân tích hi u qu s d ng
v n t i Công ty Gi y Bãi B ng"
GVHD: TS Ph m Quang Vinh
0
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB


M CL C


Trang
L i nói u 3
Chương 1: V n và hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p trong 5
cơ ch th trư ng
1.1. V n và vai trò c a v n i v i các doanh nghi p 5
1.1.1. Khái ni m 5
1.1.2. Phân lo i v n 6
1.1.2.1. Phân lo i v n theo ngu n hình thành 6
1.1.2.2. Phân lo i v n theo phương th c chu chuy n 10
1.1.3. Vai trò c a v n i v i các doanh nghi p 14
1.2. Hi u qu s d ng v n 16
1.2.1. Quan i m v hi u qu s d ng v n 16
1.2.2. Các ch tiêu cơ b n v ánh giá hi u qu s d ng v n 18
1.2.2.1. Ch tiêu ánh giá hi u qu s d ng v n c nh 19
1.2.2.2. Ch tiêu ánh giá hi u qu s d ng v n lưu ng 21
1.3. Các nhân t nh hư ng t i s d ng v n c a doanh nghi p 24
và ý nghĩa c a vi c nâng cao hi u qu s d ng v n c a doanh
nghi p
1.3.1. Các nhân t nh hư ng t i hi u qu s d ng v n c a 24
doanh nghi p
1.3.2. Ý nghĩa c a vi c nâng cao hi u qu s d ng v n c a 28
doanh nghi p trong cơ ch th trư ng
Chương 2:Phân tích th c tr ng hi u qu s d ng v n t i Công ty 30
gi y Bãi B ng1
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

2.1. S hình thành, phát tri n và c i m v cơ c u t ch c 30
q u n lý
2.1.1. S hình thành 30
2.1.2. Quá trình phát tri n 33
2.1.3. c i m v cơ c u t ch c qu n lý 35
2.2. Phân tích th c tr ng và hi u qu s d ng v n t i công ty 36
gi y Bãi B ng
2.2.1. Tình hình s n xu t kinh doanh c a công ty trong vài 36
năm g n ây
2.2.2. Th c tr ng hi u qu s d ng v n t i Công ty gi y Bãi 42
B ng
2.2.2.1. Tình hình m b o ngu n v n trong ho t ng s n 42
xu t kinh doanh
2.2.2.2. Hi u qu s d ng v n c nh t i Công ty gi y Bãi 43
B ng
2.2.2.3. Hi u qu s d ng v n lưu ng t i Công ty gi y Bãi 47
B ng
Chương 3: Gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng v n t i Công ty 53
gi y Bãi B ng
3.1. Nh ng thu n l i và khó khăn c a công ty 53
3.2. K ho ch s n xu t kinh doanh c a Công ty trong th i gian 54
ti
3.3. Gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng v n t i Công ty gi y 55
Bãi B ng
K t lu n 62
Tài li u tham kh o 61
2
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB
L I NÓI U


ti n hành s n xu t kinh doanh, b t c m t doanh nghi p nào cũng
ph i có m t lư ng v n nh t nh, ó là m t ti n c n thi t.

Trong n n kinh t th trư ng như ngày nay thì nhu c u v v n cho t ng
doanh nghi p càng tr nên quan tr ng và b c xúc hơn vì m t m t, các doanh
nghi p ph i i m t tr c ti p v i s bi n ng c a th trư ng, cùng v i s c nh
tranh gi a các doanh nghi p trong nư c, các b n hàng nư c ngoài nên òi h i
ph i s d ng v n sao cho h p lý nh m mang l i hi u qu cao trong ho t ng
s n xu t kinh doanh và làm tăng thêm s c c nh tranh c a mình. M t khác,
m r ng quy mô s n xu t kinh doanh, các doanh nghi p u tìm m i cách
tăng cư ng ngu n v n, và do v y s c nh tranh c trên th trư ng v n cũng ngày
càng tr nên quy t li t.

Xu t phát t th c t và nh ng v n b c xúc ã t ra trên ây và xu t
phát t nh ng thôi thúc c a b n thân cho vi c tìm hi u và làm sáng t v n
này, tôi ã ch n tài :

"Phân tích hi u qu s d ng v n t i Công ty Gi y Bãi B ng" làm tài
cho lu n văn t t nghi p c a mình v i hy v ng có th góp ph n nh bé vào vi c
th o lu n và rút ra m t s ki n ngh , phương hư ng nh m nâng cao hi u qu s
d ng v n trong Công ty Gi y Bãi B ng

K tc uc a tài nghiên c u bao g m:

Chương 1: V n và hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p trong cơ ch th
trư ng.

Chương 2 : Phân tích th c tr ng và hi u qu s d ng v n t i Công ty Gi y
Bãi B ng .


3
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

Chương 3: Nh ng gi i pháp nh m nâng cao hi u qu s d ng v n t i Công
ty Gi y Bãi B ng.tài này ư c hoàn thành v i s hư ng d n t n tình c a TS Ph m
Quang Vinh và các Th y Cô giáo trong khoa cùng v i s giúp t o i u ki n
c a cán b công nhân viên Công ty Gi y Bãi B ng c bi t là phòng tài v . Tuy
nhiên, trong khuôn kh c a lu n văn t t nghi p, v i th i gian h n h p và nhi u
m t còn h n ch nên nh ng v n nghiên c u ây không tránh kh i nh ng
thi u sót. R t mong nh n ư c s góp ý, nh n xét c a Th y Cô giáo và b n bè
cùng quan tâm n tài trên.
4
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

CHƯƠNG 1

V N VÀ HI U QU S D NG V N C A DOANH NGHI P
TRONG CƠ CH TH TRƯ NG.1.1. V N VÀ VAI TRÒ C A V N I V I CÁC DOANH NGHI P.

ti n hành b t kỳ m t quá trình s n xu t kinh doanh nào cũng c n ph i
có v n. Trong n n kinh t , v n là i u ki n không th thi u ư c thành l p
m t doanh nghi p và ti n hành các ho t ng s n xu t kinh doanh. V i t m
quan tr ng như v y, vi c nghiên c u c n ph i b t u t vi c làm rõ khái ni m
cơ b n v n là gì và vai trò c a v n i v i doanh nghi p th hi n như th nào.

1.1.1. Khái ni m :

Trong n n kinh t th trư ng hi n nay, v n ư c quan ni m là toàn b
nh ng giá tr ng ra ban u vào các quá trình s n xu t ti p theo c a doanh
nghi p.

Khái ni m này không nh ng ch ra v n là m t y u t u vào c a s n
xu t mà còn c p t i s tham gia c a v n không ch bó h p trong m t quá
trình s n xu t riêng bi t, chia c t mà trong toàn b m i quá trình s n xu t liên
t c trong su t th i gian t n t i c a doanh nghi p.

Như v y, v n là y u t s m t c a m i ho t ng s n su t kinh doanh,
nó òi h i các doanh nghi p ph i qu n lý và s d ng có hi u qu b o toàn và
phát tri n v n, m b o cho doanh nghi p ngày càng l n m nh. Vì v y các
doanh nghi p c n thi t ph i nh n th c y hơn v v n cũng như nh ng c
trưng c a v n. i u ó có ý nghĩa r t l n i v i các doanh nghi p vì ch khi
nào các doanh nghi p hi u rõ ư c t m quan tr ng và giá tr c a ng v n thì
doanh nghi p m i có th s d ng nó m t cách có hi u qu ư c.

c trưng cơ b n c a v n :
Các5
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

- V n ph i i di n cho m t lư ng tài s n nh t nh. Có nghĩa là v n
ư c bi u hi n b ng giá tr c a tài s n h u hình và tài s n vô hình c a doanh
nghi p.

- V n ph i v n ng sinh l i, t ư c m c tiêu kinh doanh.

- V n ph i ư c tích t và t p trung n m t lư ng nhât nh m i c ó
th phát huy tác d ng u tư vào s n xu t kinh doanh.

- V n có giá tr v m t th i gian. i u này r t có ý nghĩa khi b v n
vào u tư và tính hi u qu s d ng c a ng v n.

- V n ph i g n li n v i ch s h u nh t nh, không th có ng v n vô
ch và không có ai qu n lý.

- V n ư c quan ni m như m t hàng hóa và là m t hàng hoá c bi t
có th mua bán quy n s d ng v n trên th trư ng v n, th trư ng tài chính.

- V n không ch bi u hi n b ng ti n c a các tài s n h u hình ( b ng
phát minh sáng ch , các bí quy t công ngh , v trí kinh doanh, l i th trong s n
x u t …)

1.1.2. Phân lo i v n:

Trong quá trình s n xu t kinh doanh, qu n lý và s d ng v n m t cách
có hi u qu các doanh nghi p u ti n hành phân lo i v n. Tuỳ vào m c ích và
lo i hình c a t ng doanh nghi p mà m i doanh nghi p phân lo i v n theo các
tiêu th c khác nhau.

1.1.2.1. Phân lo i v n theo ngu n hình thành

1.1.2.1.1. v n ch s h u:

V n ch s h u là s v n c a các ch s h u, các nhà u tư góp v n
và doanh nghi p không ph i cam k t thanh toán, do v y v n ch s h u không
ph i là m t kho n n .

* V n pháp nh:

6
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

V n pháp nh là s v n t i ti u ph i có thành l p doanh nghi p do
pháp lu t quy nh i v i t ng ngành ngh . i v i doanh nghi p Nhà nư c,
ngu n v n này do ngân sách nhà nư c c p.

* V n t b sung:

Th c ch t ngu n v n này là s l i nhu n chưa phân ph i ( l i nhu n
lưu gi ) và các kho n trích hàng năm c a doanh nghi p như các qu xí nghi p
(qu u tư phát tri n, qu d phòng tài chính, qu phúc l i …)

* V n ch s h u khác:

Thu c ngu n này g m kho n chênh l ch do ánh giá l i tài s n, do
chênh l ch t giá ngo i t , do ư c ngân sách c p kinh phí, do các ơn v ph
thu c n p kinh phí qu n lý và v n chuyên dùng xây d ng cơ b n.

1.1.2.1.2. V n huy ng c a doanh nghi p.

i v i m t doanh nghi p ho t ng trong n n kinh t th trư ng, v n
ch s h u có vai trò r t quan tr ng nhưng ch chi m t tr ng nh trong t ng
ngu n v n. áp ng nhu c u v n cho s n xu t kinh doanh, doanh nghi p
ph i tăng cư ng huy ng các ngu n v n khác dư i hình th c vay n , liên
doanh liên k t, phát hành trái phi u và các hình th c khác.

* V n vay.

Doanh nghi p có th vay ngân hàng, các t ch c tín d ng, các cá nhân,
ơn v kinh t t o l p ho c tăng thêm ngu n v n.

- V n vay ngân hàng và các t ch c tín d ng r t quan tr ng i v i các
doanh nghi p. Ngu n v n này áp ng úng th i i m các kho n tín d ng ng n
h n ho c dài h n tuỳ theo nhu c u c a doanh nghi p trên cơ s các h p ng tín
d ng gi a Ngân hàng và Doanh nghi p,

- V n vay trên th trư ng ch ng khoán. T i nh ng n n kinh t có th
trư ng ch ng khoán phát tri n, vay v n trên th trư ng ch ng khoán là m t hình


7
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

th c huy ng v n cho doanh nghi p. Doanh nghi p có th phát hành trái phi u,
ây là m t công c tài chính quan tr ng d s d ng vào m c ích vay dài h n
áp ng nhu c u v n s n xu t kinh doanh. Vi c phát hành trái phi u cho phép
doanh nghi p có th thu hút r ng rãi s ti n nhàn r i trong xã h i m r ng
ho t ng kinh doanh c a mình.

* V n liên doanh liên k t.

Doanh nghi p có th kinh doanh, liên k t, h p tác v i các doanh
nghi p khác huy ng th c hi n m r ng ho t ng s n xu t kinh doanh. ây
là m t hình th c huy ng v n quan tr ng vì ho t ng tham gia góp v n liên
doanh, liên k t g n li n v i vi c chuy n giao công ngh thi t b gi a các bên
tham gia nh m i m i s n ph m, kh năng c nh tranh c a doanh nghi p.
Doanh nghi p cũng có th ti p nh n máy móc, thi t b n u h p ng liên doanh
quy nh góp v n b ng máy móc thi t b .

* V n tín d ng thương m i .

Tín d ng thương m i là các kho n mua ch u t ngư i cung c p ho c ng
trư c c a khách hàng mà doanh nghi p t m th i chi m d ng. Tín d ng thương
m i luôn g n v i m t lu ng hàng hoá d ch v c th , g n v i m t quan h thanh
toán c th nên nó ch u tác ng c a cơ ch thanh toán, c a chính sách tín d ng
khách hàng mà doanh nghi p ư c hư ng. ây là phương th c tài tr ti n l i,
linh ho t trong kinh doanh và nó còn t o kh năng m r ng các quan h h p tác
kinh doanh m t cách lâu b n. Tuy nhiên các kho n tín d ng thương m i thư ng
có th i h n ng n nhưng n u doanh nghi p bi t qu n lý m t cách khoa h c nó có
th áp ng ph n nào nhu c u v n lưu ng cho doanh nghi p.

* V n tín d ng thuê mua .

Trong ho t ng kinh doanh, tín d ng thuê mua là m t phương th c
giúp cho các doanh nghi p thi u v n v n có ư c tài s n c n thi t s d ng vào
ho t ng kinh doanh c a mình. ây là phương th c tài tr thông qua h p ng


8
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

thuê gi a ngư i thuê và ngư i cho thuê. Ngư i thuê ư c s d ng tài s n và
ph i tr ti n thuê cho ngư i cho thuê theo th i h n mà hai bên tho thu n, ngư i
cho thuê là ngư i s h u tài s n.

Tín d ng thuê mua có hai phương th c giao d ch ch y u là thuê v n
hành và thuê tài chính:

* Thuê v n hành:

Phương th c thuê v n hành ( thuê ho t ng ) là m t hình th c thuê ng n
h n tài s n. Hình th c thuê này có c trưng ch y u sau:

- Th i h n thuê thư ng r t ng n so v i toàn b th i gian t n t i h u ích
c a tài s n, i u ki n ch m d t h p ng ch c n báo trư c trong th i gian ng n.

- Ngư i thuê ch ph i tr ti n thuê theo tho thu n, ngư i cho thuê ph i
ch u m i chi phí v n hành c a tài s n như chi phí b o trì, b o hi m, thu tài s n,
… cùng v i m i r i ro v hao mòn vô hình c a tài s n.

Hình th c này hoàn toàn phù h p i v i nh ng ho t ng có tính ch t
th i v và nó em l i cho bên thuê thu n l i là không c n ph i ph n ánh tài s n
lo i này vào s sách k toán.

* Thuê tài chính:

Thuê tài chính là m t phương th c tài tr tín d ng trung h n và dài h n
theo h p ng. Theo phương th c này, ngư i cho thuê thư ng mua tài s n, thi t
b mà mà ngư i c n thuê và ã thương lư ng t trư c các i u ki n mua tài s n
t ngư i cho thuê. Thuê tài chính có hai c trưng sau:

- Th i h n thuê tài s n c a bên thuê ph i chi m ph n l n h u ích c a
tài s n và hi n giá thu n c a toàn b các kho n ti n thuê ph i bù p
nh ng chi phí mua tài s n t i th i i m b t uh p ng.
9
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

- Ngoài kho n ti n thuê tài s n ph i tr cho bên thuê, các lo i chi phí
b o dư ng v n hành, phí b o hi m, thu tài s n, cũng như các r i ro khác i
v i tài s n do bên thuê ph i ch u cũng tương t như tài s n Công ty.

Trên ây là cách phân lo i v n theo ngu n hình thành, nó là cơ s
doanh nghi p l a ch n ngu n tài tr phù h p tuỳ theo lo i hình s h u, ngành
ngh kinh doanh, quy mô trình qu n lý, trình khoa h c k thu t cũng như
chi n lư c phát tri n và chi n lư c u tư c a doanh nghi p. Bên c nh ó, i
v i vi c qu n l ý v n các doanh nghi p tr ng tâm c n c p là ho t ng luân
chuy n c a v n, s nh hư ng qua l i c a các hình thái khác nhau c a tài s n
và hi u qu quay vòng v n. V n c n ư c xem xét dư i tr ng thái ng v i
quan i m hi u qu .

1.1.2.2. Phân lo i v n theo phương th c chu chuy n.

1.1.2.2.1. V n c nh.

Trong quá trình s n xu t kinh doanh, s v n ng c a v n c nh ư c
g n li n v i hình thái bi u hi n v t ch t c a nó là tài s n c nh. Vì v y, vi c
nghiên c u v ngu n v n c nh trư c h t ph i d a trên cơ s tìm hi u v tài
s nc nh.

* Tài s n c nh.

Căn c vào tính ch t và tác d ng trong khi tham gia vào quá trình s n
xu t, tư li u s n xu t ư c chia thành hai b ph n là i tư ng lao ng và tư
li u lao ng. c i m cơ b n c a tư li u lao ng là chúng có th tham gia
tr c ti p ho c gián ti p vào chu kỳ s n xu t. Trong quá trình ó, m c dù tư li u
s n xu t b hao mòn nhưng chúng v n gi nguyên hình thái v t ch t ban u.
Ch khi nào chúng b hư h ng hoàn toàn ho c xét th y không có l i v kinh t
thì khi ó chúng m i b thay th , i m i.

Tài s n c nh là nh ng tư li u lao ng có giá tr l n, th i gian s d ng
dài. Khi tham gia vào quá trình s n xu t kinh doanh, tài s n c nh b hao mòn


10
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

d n và giá tr c a nó ư c chuy n d ch t ng ph n vào chi phí kinh doanh. Khác
vi i tư ng lao ng, tài s n c nh tham gia nhi u chu kỳ kinh doanh và gi
nguyên hình thái v t ch t ban u cho n lúc hư h ng.

Theo ch quy nh hi n hành nh ng tư li u lao ng nào mb o
hai i u ki n sau ây s ư c g i là tài s n c nh:

+ giá tr >= 5.000.000 ng.

+ th i gian s d ng >=1 năm.

tăng cư ng công tác qu n lý tài s n c nh cũng như v n c nh
và nâng cao hi u qu s d ng c a chúng c n thi t ph i phân lo i tài s n c nh.

* Căn c vào tính ch t tham gia c a tài s n c nh trong doanh nghi p thì
tài s n c nh ư c phân lo i thành:

+ Tài s n dùng cho m c ích kinh doanh. Lo i này bao g m tài s n c
nh h u hình và tài s n c nh vô hình:

- Tài s n c nh h u hình: là nh ng tư li u lao ng ch y u ư c bi u
hi n b ng các hình thái v t ch t c th như nhà xư ng, máy móc thi t b ,
phương ti n v n t i, các v t ki n trúc …Nh ng tài s n c nh này có th là t ng
ơn v tài s n có k t c u c l p ho c là m t h th ng g m nhi u b ph n tài s n
liên k t v i nhau th c hi n m t hay m t s ch c năng nh t nh trong quá
trình s n xu t kinh doanh.

- Tài s n c nh vô hình: là nh ng tài s n không có hình thái v t ch t
c th , th hi n m t lư ng giá tr ã ưc u tư có liên quan tr c ti p n nhi u
chu kỳ kinh doanh c a doanh nghi p như chi phí thành l p doanh nghi p, chi phí
v t s d ng, chi phí mua b ng sáng ch , phát minh hay nhãn hi u thương m i


+ Tài s n dùng cho m c ích phúc l i, s nghi p, an ninh qu c phòng.

+ Tài s n c nh mà doanh nghi p b o qu n và c t gi h Nhà nư c.


11
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

Cách phân lo i này giúp cho doanh nghi p th y ư c v trí và t m quan
tr ng c a tài s n c nh dùng vào m c ích ho t ng s n xu t kinh doanh và
có phương hư ng u tư vào tài s n h p lý.

Căn c vào tình hình s d ng thì tài s n c nh c a doanh nghi p ư c
chia thành các lo i sau:

- Tài s n c nh ang s d ng.

- Tài s n c nh chưa c n dùng.

- Tài s n c nh không c n dùng ch thanh lý.

Cách phân lo i này cho th y m c s d ng có hi u qu các tài s n
c a doanh nghi p như th nào, t ó có bi n pháp nâng cao hơn n a hi u qu s
d ng chúng.

*V nc nh c a doanh nghi p.

Vi c u tư thành l p m t doanh nghi p bao g m vi c xây d ng nhà
xư ng, nhà làm vi c và qu n lý, l p t các h th ng máy móc thi t b ch t o
s n ph m, mua s m các phương ti n v n t i … Khi các công vi c ư c hoàn
thành và bàn giao thì doanh nghi p m i có th b t u ti n hành s n xu t ư c.
Như v y v n u tư ban u ó ã chuy n thành v n c nh c a doanh nghi p.

V y, v n c nh c a doanh nghi p là m t b ph n c a v n u tư ng
trư c v tài s n c nh; c i m c a nó là luân chuy n d n d n t ng ph n
trong nhi u chu kỳ s n xu t và hoàn thành m t vòng tu n hoàn khi tài s n c
nh h t th i h n s d ng. V n c nh c a doanh nghi p óng vai trò quan
tr ng trong s n xu t kinh doanh. Vi c u tư úng hư ng tài s n c nh s
mang l i hi u qu và năng su t r t cao trong kinh doanh, giúp cho doanh nghi p
c nh tranh t t hơn và ng v ng trong th trư ng.

1.1.2.2.2. V n lưu ng.

* Tài s n lưu ng:


12
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

Trong quá trình s n xu t kinh doanh bên c nh tài s n c nh, doanh
nghi p luôn có m t kh i lư ng tài s n nh t nh n m r i rác trong các khâu c a
quá trình s n xu t như d tr chu n b s n xu t, ph c v s n xu t, phân ph i,
tiêu th s n ph m, ây chính là tài s n lưu ng c a doanh nghi p. i v i các
doanh nghi p s n xu t kinh doanh, giá tr c a tài s n lưu ng thư ng chi m
50% -70% t ng giá tr tài s n.

Tài s n lưu ng ch y u n m trong quá trình s n xu t kinh doanh c a
doanh nghi p và là các i tư ng lao ng. i tư ng lao ng khi tham gia vào
quá trình s n xu t không gi nguyên hình thái v t ch t ban u . B ph n ch
yuc a i tư ng lao ông s thông qua quá trình s n xu t t o thành th c th
c a s n ph m, b ph n khác s hao phí m t mát i trong quá trình s n xu t. i
tư ng lao ng ch tham gia vào m t chu kỳ s n xu t do ó toàn b giá tr c a
chúng ư c d ch chuy n m t l n vào s n ph m và ư c th c hi n khi s n ph m
tr thành hàng hoá.

i tư ng lao ng trong các doanh nghi p ư c chia thành hai thành
ph n: m t b ph n là nh ng v t tư d tr m b o cho quá trình s n xu t ư c
liên t c, m t b ph n là nh ng v t tư ang trong quá trình ch bi n (s n ph m
d dang, bán thành ph m …) cùng v i các công c , d ng c , ph tùng thay th
ư c d tr ho c s d ng, chúng t o thành tài s n lưu ng n m trong khâu s n
xu t c a doanh nghi p.

Bên c nh tài s n lưu ng n m trong khâu s n xu t, doanh nghi p cũng có
m t s tài s n lưu ng khác n m trong khâu lưu thông, thanh toán ó là các v t
tư ph c v quá trình tiêu th , là các kho n hàng g i bán, các kho n ph i thu …
Do v y, trư c khi bư c vào s n xu t kinh doanh các doanh nghi p c n có m t
lư ng v n thích áng u tư vào nh ng tài s n y, s ti n ng trư c v tài s n
ó ư c g i là v n lưu ng c a doanh nghi p.

* V n lưu ng:13
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

V n lưu ng luôn ư c chuy n hoá qua nhi u hình th c khác nhau, b t
u t hinh thái ti n t sang hình thái d tr v t tư hàng hoá và lai quay tr v
hình thái ti n t ban u c a nó. Vì quá trình s n xu t kinh doanh di n ra liên t c
cho nên v n lưu ng cũng tu n hoàn không ng ng có tính ch t chu kỳ thành s
chu chuy n c a v n.

V y, v n lưu ng c a doanh nghi p là s ti n ng trư c v tài s n lưu
ng nh m m b o cho quá trình s n xu t c a doanh nghi p ư c th c hi n
thư ng xuyên, liên t c.

Trong doanh nghi p vi c qu n lý t t v n lưu ng có vai trò r t quan
tr ng. M t doanh nghi p ư c ánh giá là qu n lý v n lưu ng có hi u qu khi
v i m t kh i lư ng v n không l n doanh nghi p bi t phân b h p lý trên các
giai o n luân chuy n v n s v n lưu ng ó chuy n bi n nhanh t hình thái
này sang hình thái khác, áp ng ư c các nhu c u phát sinh. Mu n qu n lý t t
v n lưu ng các doanh nghi p trư c h t ph i nh n bi t ư c các b ph n c u
thành c a v n lưu ng, trên cơ s ó ra ư c các bi n pháp qu n lý phù h p
v i t ng lo i.

Căn c vào vai trò t ng lo i v n lưu ng trong quá trình s n xu t kinh
doanh v n lưu ng bao g m:

- V n lưu ng trong khâu d tr s n xu t: là b ph n v n dùng mua
nguyên v t li u, ph tùng thay th d tr và chu n b s n xu t.

- V n lưu ng trong khâu s n xu t: là b ph n v n tr c ti p ph c v
cho giai o n s n xu t như : s n ph m d dang, n a thành ph m t ch , chi phí
ch phân b .

- V n lưu ng trong khâu lưu thông: là b ph n tr c ti p ph c v cho
giai o n lưu thông như thành ph m, v n ti n m t .

Căn c vào hình thái bi u hi n v n lưu ng bao g m :
14
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

- V n v t tư hàng hoá: là các kho n v n lưu ng có hình thái bi u hi n
b ng hi n v t c th như nguyên nhiên v t li u, s n ph m d dang, bán thành
ph m, thành ph m.

- V n b ng ti n: bao g m các kho n v n ti n t như ti n m t t n qu ,
ti n g i ngân hàng, các kho n v n trong thanh toán, các kho n u tư ng n h n.

1.1.3. Vai trò c a v n i v i các doanh nghi p.

T t c các ho t ng s n xu t kinh doanh dù v i b t kỳ quy mô nào
cũng c n ph i có m t lư ng v n nh t nh, nó là i u ki n ti n cho s ra i
và phát tri n c a các doanh nghiêp.

V m t pháp lý: m i doanh nghi p khi mu n thành l p thì i u ki n u
tiên doanh nghi p ó ph i có m t lư ng v n nh t nh, lư ng v n ó t i thi u
ph i b ng lư ng v n pháp nh ( lư ng v n t i thi u mà pháp lu t quy nh cho
t ng lo i hình doanh nghi p ) khi ó a v pháp lý c a doanh nghi p m i ư c
xác l p. Ngư c l i, vi c thành l p doanh nghi p không th th c hi n ư c.
Trư ng h p trong quá trình ho t ng kinh doanh, v n c a doanh nghi p không
t i u ki n mà pháp lu t quy nh, doanh nghi p s b tuyên b ch m d t ho t
ng như phá s n, gi i th , sát nh p…Như v y, v n có th ư c xem là m t
trong nh ng cơ s quan tr ng nh t m b o s t n t i tư cách pháp nhân c a
m t doanh nghi p trư c pháp lu t.

V kinh t : trong ho t ng s n xu t kinh doanh, v n là m t trong
nh ng y u t quy t nh s t n t i và phát tri n c a t ng doanh nghi p. V n
không nh ng m b o kh năng mua s m máy móc thi t b , dây truy n công
ngh ph c v cho quá trình s n xu t mà mà còn m b o cho ho t ng s n
xu t kinh doanh di n ra thư ng xuyên, liên t c.

V n là y u t quan tr ng quy t nh n năng l c s n xu t kinh doanh
c a doanh nghi p và xác l p v th c a doanh nghi p trên thương trư ng. iu
này càng th hi n rõ trong n n kinh t th trư ng hi n nay v i s c nh tranh


15
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

ngày càng ngay g t, các doanh nghi p ph i không ng ng c i ti n máy móc thi t
b, u t ư hi n i hoá công ngh … T t c nh ng y u t này mu n t ư c thì
òi h i doanh nghi p ph i có m t lư ng v n l n.

V n cũng là y u t quy t nh n vi c m r ng ph m vi ho t ng c a
doanh nghi p. có th ti n hành tái s n su t m r ng thì sau m t chu kỳ kinh
doanh, v n c a doanh nghi p ph i sinh l i t c là ho t ng kinh doanh ph i có
lãi m b o v n c a doanh nghi p ti p t c m r ng th trư ng tiêu th , nâng cao
uy tín c a doanh nghi p trên thương trư ng.

Nh n th c ư c vai trò quan tr ng c a v n như v y thì doanh nghi p
m i có th s d ng v n ti t ki m, có hi u qu hơn và luôn tìm cách nâng cao
hi u qu s d ng v n.

1.2. HI U QU S D NG V N:

1.2.1. Quan i m v hi u qu s d ng v n.

ánh giá trình qu n lý, i u hành s n xu t kinh doanh c a m t
doanh nghi p, ngư i ta s d ng thư c o là hi u qu s n xu t kinh doanh c a
doanh nghi p ó. Hi u qu s n xu t kinh doanh ư c ánh giá trên hai giác :
hi u qu kinh t và hi u qu xã h i. Trong ph m vi qu n lý doanh nghi p, ngư i
ta ch y u quan tâm n hi u qu kinh t . ây là m t ph m trù kinh t ph n ánh
trình s d ng các ngu n l c c a doanh nghi p t ư c k t qu cao nh t
v i chi phí h p lý nh t. Do v y các ngu n l c kinh t c bi t là ngu n v n c a
doanh nghi p có tác ng r t l n t i hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh
nghi p. Vì th , vi c nâng cao hi u qu s d ng v n là yêu c u mang tính
thư ng xuyên và b t bu c i v i doanh nghi p. ánh giá hi u qu s d ng v n
s giúp ta th y ư c hi u qu ho t ng kinh doanh nói chung và qu n lý s
d ng v n nói riêng.

Hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p là m t ph m trù kinh t ph n ánh
trình khai thác, s d ng và qu n lý ngu n v n làm cho ng v n sinh l i t i16
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

a nh m m c tiêu cu i cùng c a doanh nghi p là t i a hoá giá tr tài s n c a
v n ch s h u.

Hi u qu s d ng v n ư c lư ng hóa thông qua h th ng các ch tiêu v
kh năng ho t ng, kh năng sinh l i, t c luân chuy n v n … Nó ph n ánh
quan h gi a u ra và u vào c a quá trình s n xu t kinh doanh thông qua
thư c o ti n t hay c th là m i tương quan gi a k t qu thu ư c v i chi phí
b ra th c hiên nhi m v s n xu t kinh doanh. K t qu thu ư c càng cao so
v i chi phí v n b ra thì hi u qu s d ng v n càng cao. Do ó, nâng cao hi u
qu s d ng v n là iêù ki n quan tr ng doanh nghi p phát tri n v ng m nh.
Nâng cao hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p ph i m b o các i u ki n
sau:

- Ph i khai thác ngu n l c v n m t cách tri t nghĩa là không vn
nhàn r i mà không s d ng, không sinh l i.

- Ph i s d ng v n m t cách h p lý và ti t ki m.

- Ph i qu n lý v n m t cách ch t ch nghĩa là không v n b s d ng
sai m c ích, không v n b th t thoát do buông l ng qu n lý.

Ngoài ra, doanh nghi p ph i thư ng xuyên phân tích, ánh giá hi u qu
s d ng v n nhanh chóng có bi n pháp kh c ph c nh ng m t h n ch và
phát huy nh ng ưu i m c a doanh nghi p trong qu n lý và s d ng v n. Có hai
phương pháp phân tích tài chính cũng như phân tích hi u qu s d ng v n
c a doanh nghi p, ó là phương pháp so sánh và phương pháp phân tích t l :

+ Phương pháp so sánh:

áp d ng phương pháp so sánh c n ph i m b o các i u ki n so
sánh ư c c a các ch tiêu tài chính ( th ng nh t v không gian, th i gian, n i
dung, tính ch t và ơn v tính …) và theo m c ích phân tích mà xác nh g c so
sánh. G c so sánh ư c ch n là g c v th i gian ho c không gian, kỳ phân tích
17
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

ư c ch n là kỳ báo cáo ho c k ho ch, giá tr so sánh có th ư c l a ch n
b ng s tuy t i, s tương i ho c s bình quân, n i dung so sánh bao g m:

- So sánh gi a s th c hi n kỳ này v i s th c hi n kỳ trư c th y rõ
xu hư ng thay i v tài chính doanh nghi p. ánh giá s tăng trư ng hay th t
lùi trong ho t ng kinh doanh có bi n pháp kh c ph c trong th i gian t i.

- So sánh gi a s th c hi n v i s k ho ch th y rõ m c ph n u
c a doanh nghi p .

- So sánh gi a s li u c a doanh nghi p v i s li u trung bình c a
ngành, c a các doanh nghi p khác ánh giá tình hình tài chính c a doanh
nghi p mình t t hay x u, ư c hay chưa ư c.

- So sánh theo chi u d c xem xét t tr ng c a t ng ch tiêu so v i
t ng th , so sánh theo chi u ngang c a nhi u kỳ th y ư c s bi n ic v
s tương i và s tuy t i c a m t ch tiêu nào ó qua các niên k toán liên
ti p.

+ Phương pháp phân tích t l :

Phương pháp này d a trên ý nghĩa chu n m c các t l c a i lư ng tài
chính. V nguyên t c phương pháp t l yêu c u ph i xác nh ư c các
ngư ng, các nh m c nh n xét, ánh giá tình hình tài chính c a doanh
nghi p, trên cơ s so sánh các t l c a doanh nghi p v i giá tr các t l tham
chi u.

Trong phân tích tài chính doanh nghi p, các t l tài chính ư c phân
thành các nhóm t l v kh năng thanh toán, nhóm t l v cơ c u v n và ngu n
v n, nhóm t l v năng l c ho t ng kinh doanh, nhóm t l v kh năng sinh
l i. M i nhóm t l l i bao g m nhi u t l ph n ánh riêng l , t ng b ph n c a
ho t ng tài chính, trong m i trư ng h p khác nhau, tuỳ theo giác phân tích,
ngư i phân tích l a ch n nh ng nhóm ch tiêu khác nhau. ph c v cho vi c
18
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

phân tích hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p ngư i ta thư ng dùng m t s
các ch tiêu mà ta s trình bày c th trong ph n sau.

1.2.2. Các ch tiêu cơ b n ánh giá hi u qu s d ng v n.

ánh giá hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p m t cách chung
nh t ngư i ta thư ng dùng m t s ch tiêu t ng quát như hi u su t s d ng t ng
tài s n, doanh l i v n, doanh l i v n ch s h u. Trong ó:

Hi u su t s d ng Doanh thu

t ng tài s n =

T ng tài s n

Ch tiêu này còn ư c g i là vòng quay c a toàn b v n, nó cho bi t m t
ng tài s n em l i bao nhiêu ng doanh thu. Ch tiêu này càng l n càng t t.L i nhu n

Doanh l i v n =

T ng tài s n

ây là ch tiêu t ng h p nh t ư c dùng ánh giá kh năng sinh l i
c am t ng v n u tư. Ch tiêu này còn ư c g i là t l hoàn v n u tư, nó
cho bi t m t ng v n u tư em l i bao nhiêu ng l i nhu n.

Doanh l i v n L i nhu n

ch s h u =

V n ch s h uCh tiêu này ph n ánh kh năng sinh l i c a v n ch s h u, trình s
d ng v n c a ngư i qu n lý doanh nghi p. Ch tiêu này càng l n càng t t.19
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

Ba ch tiêu trên cho ta m t cái nhìn t ng quát v hi u qu s d ng v n
c a doanh nghi p ư c dùng u tư cho các lo i tài s n khác như tài s n c
nh, tài s n lưu ng. Do ó, các nhà phân tích không ch quan tâm t i o
lư ng hi u qu s d ng c a t ng ngu n v n mà còn chú tr ng t i hi u qu s
d ng c a t ng b ph n c u thành ngu n v n c a doanh nghi p ó là v n c nh
và v n lưu ng.

1.2.2.1. Ch tiêu ánh giá hi u qu s d ng v n c nh.

ánh giá ư c hi u qu s d ng v n c nh thì c n ph i ánh giá
hi u qu s d ng tài s n c nh qua các ch tiêu sau:

Hi u su t s d ng Doanh thu thu n

tài s n c nh =

Nguyên giá bình quân TSC

Ch tiêu này cho bi t m t ng nguyên giá bình quân tài s n c nh
em l i m y ng doanh thu thu n.

Su t hao phí tài Nguyên giá bình quân TSC

s nc nh =

Doanh thu thu n

Ch tiêu này ph n ánh t o ra m t ng doanh thu thu n thì ph i b ra
bao nhiêu ng nguyên giá tài s n c nh. H s này càng nh càng t t.

S c sinh l i c a L i nhu n thu n

tài s n c nh =

Nguyên giá bình quân TSC

Ch tiêu này cho bi t m t ng nguyên giá bình quân tài s n c nh
em l i m y ng l i nhu n thu n. Ch tiêu này càng l n ch ng t vi c s d ng
tài s n c nh là có hi u qu .


20
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

Ngoài ra ánh giá tr c ti p hi u qu s d ng v n c nh, doanh
nghi p s d ng hai ch tiêu sau:

Hi u su t s d ng Doanh thu thu n

v nc nh =

V nc nh bình quân

Ch tiêu này ph n ánh c m t ng v n c nh có th t o ra bao nhiêu
ng doanh thu thu n.

Hi u qu s d ng L i nhu n

v nc nh =

V nc nh bình quân trong kỳ

Ch tiêu này ph n ánh c m t ng v n c nh bình quân trong kỳ s
t o ra bao nhiêu ng l i nhu n. Nó ph n ánh kh năng sinh l i c a v n c nh,
ch tiêu này càng l n càng t t.
21
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

1.2.2.2. Ch tiêu ánh giá hi u qu s d ng v n lưu ng.

Khi phân tích s d ng v n lưu ng ngư i ta thư ng dùng các ch tiêu
sau:

- Ch tiêu m nhi m v n lưu ng:

Hs m nhi m V n lưu ng bình quân trong kỳ

v n lưu ng =

Doanh thu thu n

Ch tiêu này ph n ánh t o ra m t ng doanh thu thu n thì c n bao nhiêu
ng v n lưu ng. H s này càng nh ch ng t hi u qu s d ng v n lưu ng
càng cao, s v n ti t ki m ư c càng nhi u và ngư c l i.

- Ch tiêu s c sinh l i c a v n lưu ng:S c sinh l i c a L i nhu n

v n lưu ng =

V n lưu ng bình quân trong kỳ

Ch tiêu này cho bi t c m t ng v n lưu ng tham gia vào ho t ng
s n xu t kinh doanh trong kỳ thì t o ra bao nhiêu ng l i nhu n. Ch tiêu này
càng l n càng t t.

ng th i, ánh giá v hi u qu s d ng v n lưu ng vì trong quá
trình s n xu t kinh doanh , v n lưu ng không ng ng qua các hình thái khác
nhau. Do ó, n u y nhanh t c luân chuy n v n lưu ng s góp ph n gi i
quy t nhu c u v v n cho doanh nghi p, góp ph n nâng cao hi u qu s d ng
v n. xác nh t c luân chuy n c a v n lưu ng ngư i ta s d ng ch tiêu
sau:

S vòng quay c a Doanh thu thu n

v n lưu ng =22
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

V n lưu ng bình quân trong kỳ

Ch tiêu này còn ư c g i là h s luân chuy n v n lưu ng, nó cho bi t
v n lưu ng ư c quay m y vòng trong kỳ. N u s vòng quay tăng thì ch ng
t hi u qu s d ng v n lưu ng tăng và ngư c l i.

Th i gian c a m t Th i gian c a kỳ phân tích

vòng luân chuy n =

S vòng quay v n lưu ng trong kỳ

Ch tiêu này th hi n s ngày c n thi t cho v n lưu ng quay ư c m t
vòng, th i gian c a m t vòng luân chuy n càng nh thì t c luân chuy n c a
v n lưu ng càng l n và làm rút ng n chu kỳ kinh doanh, v n quay vòng hi u
qu hơn.

M t khác, do v n lưu ng bi u hi n dư i nhi u d ng tài s n lưu ng
khác nhau như ti n m t, nguyên v t li u , các kho n ph i thu, … nên khi ánh
giá hi u qu s d ng v n lưu ng ngư i ta còn i ánh giá các m t c th
trong công tác qu n lý s d ng v n lưu ng. Sau ây là m t s ch tiêu cơ b n
nh t ph n ánh ch t lư ng c a công tác qu n lý ngân qu và các kho n ph i thu:

T su t thanh toán T ng s tài s n lưu ng

ng n h n =

T ng s n ng n h n

T su t này cho th y kh năng áp ng các kho n n ng n h n ( ph i
thanh toán trong vòng 1 năm hay m t chu kỳ kinh doanh ) c a doanh nghi p là
cao hay th p n u ch tiêu này x p x =1 thì doanh nghi p có kh năng thanh
toán các kho n n ng n h n và tình hình tài chính là bình thư ng ho c kh
quan.

T su t thanh toán T ng s v n b ng ti n

t c th i =


23
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

T n g s n ng n h n

Th c t cho th y, t su t này l n hơn 0,5 thì tình hình thanh toán tương i
kh quan, còn n u nh hơn 0,5 thì doanh nghi p có th g p khó khăn trong
thanh toán công n và do ó có th ph i bán g p hàng hoá, s n ph m tr n
vì không ti n thanh toán. Tuy nhiên, n u t su t này quá cao l i ph n ánh m t
tình tr ng không t t vì v n b ng ti n quá nhi u, vòng quay ti n ch m làm gi m
hi u qu s d ng v n.

S vòng quay các T ng doanh thu bán ch u

kho n ph i thu =

Bình quân các kho n ph i thu

Ch tiêu này cho bi t m c h p lý c a s dư các kho n ph i thu và hi u
qu c a vi c i thu h i n . N u các kho n ph i thu ư c thu h i nhanh thì s
vòng luân chuy n các kho n ph i thu s nâng cao và Công ty ít b chi m d ng
v n. Tuy nhiên, s vòng luân chuy n các kho n ph i thu n u quá cao s không
t t vì có th nh hư ng n kh i lư ng hàng tiêu th do phương th c thanh toán
quá ch t ch ( ch y u là thanh toán ngay hay thanh toán trong m t th i gian
ng n ).

Th i gian m t vòng quay Th i gian kỳ phân tích

các kho n ph i thu =

S vòng quay các kho n ph i thu

Ch tiêu này cho th y thu h i ư c các kho n ph i thu c n m t th i gian
bao nhiêu. N u s ngày này mà l n hơn th i gian bán ch u quy nh cho khách
hàng thì vi c thu h i các kho n ph i thu là ch m và ngư c l i. S ngày quy nh
bán ch u cho khách l n hơn th i gian này thì có d u hi u ch ng t vi c thu h i
n t trư c k ho ch v th i gian. Ngoài ra, ph c v cho quá trình phân tích
ngư i ta còn s d ng k t h p v i các ch tiêu tài chính khác như: t su t tài tr ,
t su t u tư, t su t l i nhu n trên doanh thu.

24
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

Trên ây là các ch tiêu cơ b n ư c s d ng ánh giá hi u qu s
d ng v n t i các doanh nghi p. Tuy nhiên, trong quá trình qu n lý ho t ng s n
xu t kinh doanh nói chung cũng như qu n lý và s d ng v n nói riêng doanh
nghi p luôn ch u tác ng c a r t nhi u các nhân t . Do v y, khi phân tích ánh
giá hi u qu s d ng v n thì doanh nghi p ph i xem xét n các nhân t nh
hư ng tr c ti p cũng như gián ti p t i hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p.

1.3. CÁC NHÂN T NH HƯ NG T I HI U QU S D NG V N C A
DOANH NGHI P VÀ Ý NGHĨA C A VI C NÂNG CAO HI U QU S D NG V N
C A DOANH NGHI P TRONG CƠ CH TH TRƯ NG.

1.3.1. Các nhân t nh hư ng t i hi u qu s d ng v n c a doanh
nghi p.

1.3.1.1. Chu kỳ s n su t.

ây là m t c i m quan tr ng g n tr c ti p t i hi u qu s d ng v n
c a doanh nghi p. N u chu kỳ ng n, doanh nghi p s thu h i v n nhanh nh m
tái t o, m r ng s n xu t kinh doanh. Ngư c l i, n u chu kỳ s n xu t dài doanh
nghi p s ch u m t gánh n ng ng v n và lãi ph i tr cho các kho n vay.

1.3.1.2. K thu t s n xu t.

Các c i m riêng có v k thu t tác ng liên t c t i m t s ch tiêu
quan tr ng ph n ánh hi u qu s d ng v n c nh như h s i m i máy móc
thi t b , h s s d ng v th i gian, v công su t.

N u k thu t s n xu t ơn gi n, doanh nghi p d có i u ki n s d ng
máy móc thi t b nhưng l i ph i luân i phó v i các i th c nh tranh và yêu
c u c a khách hàng ngày càng cao v s n ph m. Do v y, doanh nghi p d dàng
tăng doanh thu, l i nhu n trên v n c nh nhưng khó gi ư c ch tiêu này lâu
dài.
25
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

N u k thu t s n xu t ph c t p, trình trang b máy móc thi t b cao
doanh nghi p có l i th trong c nh tranh song òi h i công nhân có tay ngh ,
ch t lư ng nguyên v t li u cao s làm tăng l i nhu n trên v n c nh.

1.3.1.3. c i m c a s n ph m.

S n ph m c a doanh nghi p là nơi ch a ng chi phí và vi c tiêu th s n
ph m mang l i doanh thu cho doanh nghi p qua ó quy t nh l i nhu n cho
doanh nghi p.

N u s n ph m là tư li u tiêu dùng nh t là s n ph m công nghi p nh như
rư u, bia, thu c lá, … thì s có vòng i ng n, tiêu th nhanh và qua ó giúp
doanh nghi p thu h i v n nhanh. Hơn n a nh ng máy móc dùng s n xu t r a
nh ng s n ph m này có giá tr không quá l n do v y doanh nghi p d có i u
ki n i m i. Ngư c l i, n u s n ph m có vòng i dài có giá tr l n, ư c s n
xu t trên dây truy n công ngh có giá tr l n như ô tô xe máy, … vi c thu h i
v n s lâu hơn.

ng c a th trư ng.
1.3.1.4. Tác

Th trư ng tiêu th s n ph m có tác ng r t l n t i hi u qu s d ng
v n c a doanh nghi p. N u th trư ng tiêu th s n ph m n nh thì s là tác
nhân tích c c thúc y cho doanh nghi p tái s n xu t m r ng và m r ng th
trư ng. N u s n ph m mang tính th i v thì nh hư ng t i doanh thu, qu n lý s
d ng máy móc thi t b và tác ng t i hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p.

i ngũ cán b và lao
1.3.1.5. Trình ng s n xu t.

* Trình t ch c qu n lý c a lãnh o.

Vai trò c a ngư i lãnh o trong quá trình s n xu t kinh doanh là r t
quan tr ng. S i u hành và qu n lý s d ng v n hi u qu th hi n s k th p
m t cách t i ưu các y u t s n xu t, gi m chi phí không c n thi t ng th i n m
b t các cơ h i kinh doanh, em l i cho doanh nghi p s tăng trư ng và phát
tri n.

26
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

* Trình tay ngh c a ngư i lao ng.

N u công nhân s n xu t có trình tay ngh cao phù h p v i trình
công ngh c a dây truy n s n xu t thì vi c s d ng máy móc thi t b s t t hơn,
khai thác t i a công su t c a máy móc thi t b làm tăng năng su t lao ng,
nâng cao hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p.

s d ng ti m năng lao ng có hi u qu nh t, doanh nghi p ph i có
m t cơ ch khuy n khích v t ch t cũng như trách nhi m m t cách công b ng.
Ngư c l i, n u cơ ch khuy n khích không công b ng quy nh trách nhi m
không rõ ràng s làm c n tr m c tiêu nâng cao hi u qu s d ng v n.

1.3.1.6. Trình t ch c s n xu t kinh doanh .

ây là các y u t nh hư ng tr c ti p n hi u qu s d ng v n c a
doanh nghi p. Quá trình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p ph i tr i qua ba
giai o n là cung ng, s n xu t và tiêu th :

- Cung ng là quá trình chu n b các y u t u vào cho quá trình s n
xu t như nguyên v t li u, lao ng, … nó bao g m ho t ng mua và d tr .
M t doanh nghi p t ch c t t ho t ng s n xu t kinh doanh t c là doanh
nghi p ó ã xác nh ư c lư ng phù h p c a t ng lo i nguyên v t li u, s
lư ng lao ng c n thi t và doanh nghi p ã bi t k t h p t i ưu các y u t ó.
Ngoài ra m b o hi u qu kinh doanh thì ch t lư ng hàng hoá u vào ph i
ưc m b o, chi phí mua hàng gi m n m c t i ưu. Còn m c tiêu c a d tr
là m b o cho quá trình s n xu t kinh doanh không b gián o n, không b l
cơ h i kinh doanh nên ng v n ư c s d ng có hi u qu thì ph i xác nh
ư c m c d tr h p lý tránh trư ng h p d tr quá nhi u d n n ng
v n và tăng chi phí b o qu n.

- Khâu s n xu t ( i v i các doanh nghi p thương m i không có khâu
này ) trong giai o n này ph i s p x p dây truy n s n xu t cũng như công nhân
27
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

sao cho s d ng máy móc thi t b có hi u qu cao nh t, khai thác t i ưa công
su t, th i gian làm vi c c a máy m b o k ho ch s n xu t s n ph m.

- Tiêu th s n ph m là khâu quy t nh n hi u qu kinh doanh c a
doanh nghi p. Vì v y, doanh nghi p ph i xác nh giá bán t i ưu ng th i cũng
ph i có nh ng bi n pháp thích h p thúc y tiêu th s n ph m nhanh chóng.
Khâu này quy t nh n doanh thu, là cơ s doanh nghi p tái s n xu t.
28
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

1.3.1.7. Trình qu n lý và s d ng các ngu n v n.

ây là nhân t nh hư ng tr c ti p n hi u qu s d ng v n c a doanh
nghi p. Công c ch y u theo dõi qu n lý s d ng v n là h th ng k toán -
tài chính. Công tác k toán th c hi n t t s ưa ra các s li u chính xác giúp cho
lãnh o n m ư c tình hình tài chính c a doanh nghi p nói chung cũng như
vi c s d ng v n nói riêng trên cơ s ó ra quy t nh úng n. M t khác, c
i m h ch toán, k toán n i b doanh nghi p luôn g n v i tính ch t t ch c s n
xu t c a doanh nghi p nên cũng tác ng t i vi c qu n lý v n. Vì v y, thông
qua công tác k toán mà thư ng xuyên ki m tra tình hình s d ng v n c a doanh
nghi p, s m tìm ra nh ng i m t n t i có bi n pháp gi i quy t.

1.3.1.8. Các nhân t khác.

Ngoài các nhân t k trên còn có r t nhi u các nhân t khách quan khác
nh hư ng t i hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p.

- Các chính sách vĩ mô c a Nhà nư c: vai trò i u ti t c a Nhà nư c
trong n n kinh t th trư ng là i u t t y u nhưng các chính sách vĩ mô c a Nhà
nư c tác ng m t ph n không nh t i hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p.
C th hơn t cơ ch giao v n, ánh giá tài s n c nh, s thay i các chính
sách thu , chính sách cho vay, b o h và khuy n khích nh p m t s lo i công
ngh nh t nh u có th làm tăng ho c gi m hi u qu s d ng v n c a doanh
nghi p. Bên c nh ó các quy nh c a Nhà nư c v phương hư ng, nh hư ng
phát tri n c a các ngành kinh t u nh hư ng t i hi u qu s d ng v n c a
doanh nghi p. Tuỳ t ng doanh nghi p và tùy t ng th i kỳ khác nhau mà m c
nh hư ng, tác ng c a các y u t này có khác nhau.

Ngoài ra, i v i nh ng doanh nghi p Nhà nư c thì ch trương, nh
hư ng phát tri n c a ngành cùng v i quy nh riêng c a các ơn v ch qu n c p
trên cũng nh hư ng t i hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p.
29
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

- Ti n b khoa h c k thu t: trong i u ki n hi n nay, khoa h c phát
tri n v i t c chóng m t, th trư ng công ngh bi n ng không ng ng và
chênh l ch v trình công ngh gi a các nư c là r t l n, làn sóng chuy n giao
công ngh ngày càng gia tăng, m t m t nó t o i u ki n cho các doanh nghi p
i m i công ngh s n xu t m t khác, nó t doanh nghi p vào môi trư ng c nh
tranh gay g t. Do v y, s d ng v n có hi u qu ph i xem xét u tư vào công
ngh nào và ph i tính n hao mòn vô hình do phát tri n không ng ng c a ti n
b khoa h c k thu t.

- Môi trư ng t nhiên: là toàn b các y u t t nhiên tác ng n
doanh nghi p như khí h u, th i ti t, môi trư ng, …các i u ki n làm vi c trong
môi trư ng t nhiên phù h p s tăng năng su t lao ng và tăng hi u qu công
vi c.

M t khác các i u ki n t nhiên còn tác ng n các ho t ng kinh t
và cơ s v t ch t c a doanh nghi p. Tính th i v , thiên tai, lũ l t, … gây khó
khăn cho r t nhi u doanh nghi p và nh hư ng t i hi u qu s d ng v n c a
doanh nghi p.

1.3.2. ý nghĩa c a vi c nâng cao hi u qu s d ng v n c a doanh
nghi p trong cơ ch th trư ng.

Khi nư c ta chuy n sang n n kinh t th trư ng có s i u ti t c a Nhà
nư c theo nh hư ng XHCN, các doanh nghi p bu c ph i chuy n mình theo cơ
ch m i có th t n t i và phát tri n. C nh tranh là quy lu t c a th trư ng, nó cho
phép t n d ng tri t m i ngu n l c c a doanh nghi p và c a toàn xã h i vì nó
khi n cho doanh nghi p ph i luôn t i m i, h giá thành, tăng năng su t lao
ng, c i ti n m u mã ch t lư ng s n ph m có th ng v ng trên thương
trư ng và làm tăng giá tr tài s n c a ch s h u. B i v y, nâng cao hi u qu s
d ng v n có v trí quan tr ng hàng u c a doanh nghi p .

Nâng cao hi u qu s d ng v n s m b o an toàn tài chính cho doanh
nghi p. Ho t ng trong cơ ch th trư ng òi h i m i doanh nghi p ph i luôn

30
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

cao tính an toàn, c bi t là an toàn tài chính. ây là v n có nh hư ng
tr c ti p n s t n t i và phát tri n c a doanh nghi p. Vi c s d ng v n có hi u
qu s giúp doanh nghi p nâng cao kh năng huy ng các ngu n v n tài tr d
dàng hơn, kh năng thanh toán c a doanh nghi p ư c m b o, doanh nghi p
có ti m l c kh c ph c nh ng khó khăn và m t s r i ro trong kinh doanh.

Nâng cao hi u qu s d ng v n s giúp doanh nghi p nâng cao s c
c nh tranh. áp ng các yêu c u c i ti n công ngh , nâng cao ch t lư ng s n
ph m, a d ng hoá m u mã s n ph m, … doanh nghi p ph i có v n, trong khi
ó v n c a doanh nghi p ch có h n vì v y nâng cao hi u qu s d ng v n là r t
c n thi t.

Nâng cao hi u qu s d ng v n s giúp doanh nghi p t ư cmc
tiêu tăng giá tr tài s n c a ch s h u và các m c tiêu khác c a doanh nghi p
như nâng cao uy tín s n ph m trên th trư ng, nâng cao m c s ng c a ngư i lao
ng …Vì khi ho t ng kinh doanh mang l i l i nhu n thì doanh nghi p có th
m r ng quy mô s n xu t, t o thêm công ăn vi c làm cho ngư i lao ng và
m c s ng c a ngư i lao ng cũng ngày càng ư c c i thi n. i u ó giúp cho
năng su t lao ng c a doanh nghi p ngày càng ư c nâng cao, t o s phát tri n
cho doanh nghi p và các ngành liên quan. ng th i nó cũng làm tăng các
kho n óng góp cho ngân sách Nhà nư c.

Như v y, vi c nâng cao hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p không
nh ng em l i hi u qu thi t th c cho doanh nghi p và ngư i lao ng mà còn
có nh hư ng n s phát tri n c a c n n kinh t và toàn xã h i. Do ó, các
doanh nghi p ph i luôn tìm ra các bi n pháp phù h p nâng cao hi u qu s
d ng v n c a doanh nghi p .
31
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB
CHƯƠNG 2

PHÂN TÍCH TH C TR NG VÀ HI U QU S D NG V N T I
CÔNG TY GI Y BÃI B NG2.1. S HÌNH THÀNH, PHÁT TRI N VÀ C I M V CƠ C U T CH C
QU N LÝ.

2.1.1. S hình thành.

Công ty gi y Bãi B ng n m a danh t nh Phú Th thu c Mi n B c
Vi t Nam, cách Hà N i kho ng 100km v hư ng Tây B c.

Vào th p k 60,70 khi cu c kháng chi n ch ng M c u nư c c a nhân
dân Vi t nam bư c vào giai o n kh c li t c hai mi n Nam, B c chúng ta ã
ư cs ng h tích c c c a các l c lư ng cách m ng Th gi i và c a c loài
ngư i yêu chu ng hoà bình, công lý, trong ó t B c Âu xa xôi Vương qu c
Th y i n là m t trong nh ng nư c có phong trào ng h Vi t nam s m nh t và
m nh m nh t.

Ngày 20/08/1974, b n hi p nh v công trình nhà máy gi y ã ư c ký
k t gi a Chính ph Vi t Nam và Chính ph Th y i n t i Hà N i, v i tên g i
“tho thu n phát tri n h p tác v công trình nhà máy gi y Bãi B ng”. Theo hi p
nh này Th y i n giúp Vi t nam xây d ng m t nhà máy gi y có công su t
55.000 t n, trong ó: 50.000 t n là gi y in và gi y vi t t y tr ng, 5.000 t n gi y
bao gói. Th y i n cung c p máy móc, thi t b , công ngh , v t li u xây d ng và
32
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

ch u trách nhi m v thi t k , k ho ch xây d ng, l p máy, ào t o v n hành,
qu n lý nhà máy.

Ngoài ra Th y i n còn giúp ta k ho ch tr ng r ng nguyên li u gi y,
k ho ch phương ti n khai thác tre, n a, g ,… cho s n xu t.

D nh t 1977-1979 nhà máy gi y s ư c ưa vào v n hành do ng-
ư i Vi t Nam i u khi n, không có s giúp c a phía Th y i n. Vi c i u
hành và th c thi công trình ư c u nhi m cho SIDA phía Th y i n, cho B
Công nghi p và B Ngo i thương v phía Vi t nam. Công ty tư v n WT-
System AB (WP ) ư c SIDA thuê làm u m i xây d ng.

Ngày kh i công xây d ng chính th c 5/10/1974. Ngày 1/10/1974
chuy n tàu ch thi t b u tiên mang tên “Langenuin” ã c p c ng H i Phòng
ph c v cho vi c xây d ng công trình nhà máy gi y Bãi B ng. Trong th i kỳ
xây d ng c phía Vi t Nam và phía Th y in u g p r t nhi u khó khăn do
bt ng ngôn ng , do cách nhìn nh n v n khác nhau. Tình tr ng t nư c ta
th i kỳ ó s n xu t l c h u, công nghi p nghèo nàn, cơ s h t ng, năng lư ng,
giao thông v n t i, thông tin liên l c,… u thi u th n l c h u. Vì v y, vi c ưa
công trình vào xây d ng không tránh kh i nh ng khó khăn nh t nh. ó là m t
trong nhưng nguyên nhân làm ti n thi công kéo dài, công trình ch m ưa vào
s n xu t.

Kh c ph c tình tr ng này, cu i 1976 Th y i n ã tăng vi n tr t 740
tri u SEK lên 1005 tri u SEK d phòng cho ph n công ngh và ph n nông
nghi p. n cu i 1979 k t qu xây d ng v n ch m. Ngày 18/03/1980 H i ng
B Trư ng ã gia quy t nh v các v n g i t t là “ban i u hành h n h p
1980” i u hoà hai bên cùng ph i h p gi i quy t các v n c a công trình
gi y Bãi B ng.

Ngày 20/11/1970, hai chính ph ký m t hi p nh k t thúc hi p nh cũ
v xây d ng công trình và hi p nh m i r a i g i là “hi p nh v nhà máy
gi y Bãi B ng” nh m m c ích ch y u hoàn thành các công vi c còn l i c a

33
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

phía u tư và quy nh nh ng i u kho n cho vi c v n hành nhà máy. Hi p
nh có phương án ngày 30/06/1983 theo hi p nh này phía Th y i n ph i
chuy n giao trách nhi m cho phía Vi t Nam ưa nhà máy vào v n hành càng
s m càng t t. SIDA và B Công nghi p nh ch u trách nhi m th c hi n hi p
nh này. V phía ta có su t xây thêm m t nhà máy i n, m t nhà máy hoá
ch t ph c v cho quá trình ho t ng s n xu t và ư c nư c b n nh t trí.

Tóm l i, nhà máy ư c trang b b ng nhi u máy móc hi n i t các nhà
cung c p có k thu t tiên ti n trên th gi i nên có tính ng b cao trong dây
truy n s n xu t và cũng do máy móc thi t b tiên ti n nên òi h i ch t lư ng,
quy cách c a nguyên li u, nhiên li u, các hoá ch t chuyên dùng ph i mb o
úng yêu c u k thu t. Trình công nhân v n hành và b o dư ng ph i thành
th o.

a i m c a nhà máy gi y Bãi B ng n m g n vùng cung c p nguyên
li u như: Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, … n m gi a hai con sông là sông
H ng và sông Lô, l y ngu n nư c cung c p t sông Lô và nư c th i ra sông
H ng.

V giao thông: Nhà máy n m g n ư ng qu c l s 2, ư ng s t Hà
N i- Lào Cai và ư ng thu thông n c ng Vi t Trì- Hà N i. Do ó, r t thu n
l i cho ho t ng c a nhà máy.

Sau th i gian xây d ng và chu n b i vào s n xu t, vào lúc 21 gi 18
phút ngày 20/11/1980 kw i n u tiên ư c s n xu t và hòa vào lư i i n qu c
gia.

Ngày 30/11/1980: ã s n xu t ư c cu n gi y u tiên b ng b t ngo i
trên máy xeo I và cu n gi y u tiên c a máy xeo II ư c s n xu t vào ngày
28/02/1982.

Ngày 31/08/1982: N i b t u tiên ư c s n xu t ã thành công.
34
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

Ngày 26/11/1982: L khánh thành- giai o n v n hành toàn nhà máy b t
u.

Nhà máy ra i là k t qu c a s h p tác gi a Chính ph Vi t nam và
Chính ph Th y i n. Do tính ch t ph c t p c a nhà máy và nhà máy duy trì,
phát tri n lâu dài và n nh t ch c s n xu t v i tên g i khác nhau qua các th i
kỳ:

• T cu i 1974 khi b t u kh i công xây d ng n tháng 7/1979
mang tên nhà máy gi y Bãi B ng.

• 1987 nhà máy i tên thành xí nghi p liên h p gi y Vĩnh Phú.

Do cơ c u t ch c l i c a Nhà nư c, phù h p v i xu th chung công
nghi p hoá và hi n i hoá t nư c. Chính ph ã ra quy t nh thành l p
“T ng Công ty gi y Vi t Nam” và nhà máy ư c i tên thành “Công ty gi y
Bãi B ng” tr c thu c s ch o c a T ng Công ty gi y Vi t Nam.

2.1.2. Quá trình phát tri n.

Có th chia quá trình phát tri n c a Công ty thành hai giai o n l n:
giai o n t 1982 n tháng 6/1990 là giai o n có s h tr tr c ti p c a các
chuyên gia Th y i n và giai o n ti p theo là giai o n do toàn b CBCNV
Vi t Nam qu n lý và i u hành. Trong quá trình phát tri n g p r t nhi u khó
khăn nhưng Công ty ã kh c ph c ư c và ng v ng trong cơ ch th trư ng,
t ng bư c phát tri n hoàn thi n mô hình qu n lý tiên ti n, ã t rõ s c s ng
trong th c ti n s n xu t kinh doanh. n nay, Bãi B ng ã tr thành t h p công
nghi p gi y l n nh t Vi t Nam, luôn i u ngành v c s lư ng l n ch t lư ng
s n ph m có v trí quan tr ng trong s nghi p phát tri n Văn hoá- Giáo d c-
Kinh t t nư c. Hơn th , Công ty gi y Bãi B ng còn là ơn v qu c doanh tiêu
bi u c a tinh th n i m i: Năng ng- Sáng t o- H p tác- H i nh p và phát
tri n.
35
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

M t s ch tiêu ch y u v k t qu s n xu t kinh doanh minh ch ng
cho s thành công c a Công ty.STT Ch tiêu VT 1998 1999 2000

1 S n lư ng gi y s n Tn 53.630 63.271 65.648
xu t

2 Tiêu th tn 56.000 61.530 68.240

3 Doanh thu Tr. 593.162 638.900 721.688

4 L i nhu n Tr. 50.012 52.944 50.427

5 N p NSNN Tr. 53.654 62.467 69.484

6 Thu nh p bình quân Tr. /ng/tháng 1,032 1,385 1,801

7 i ngũ CBCNV Ngư i 2.886 3.433 3.552

2.1.3. c i m v cơ c u t ch c qu n lý

m b o cho s n xu t có hi u qu và qu n lý t t s n xu t, Công ty
gi y Bãi B ng t ch c b máy qu n lý theo ki u tr c tuy n ch c năng. Th c
hi n ch qu n lý doanh nghi p theo ch m t T ng giám c. Trong cơ c u
t ch c b máy qu n lý c a doanh nghi p thì các b ph n có m i quan h ph
thu c l n nhau ư c phân c p trách nhi m và quy n h n nh t nh nh m m
b o ch c năng qu n lý ư c linh ho t, thông su t (theo sơ trang bên).

* Ch c năng nhi m v c a các b ph n.

- T ng giám c là ngư i i di n h p pháp duy nh t c a Công ty, ch
o chung m i ho t ng s n xu t kinh doanh c a toàn Công ty. Tr c ti p i u
hành s n xu t kinh doanh và các phòng ban tham mưu. Ch u trách nhi m v k t
qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a toàn Công ty trong t ng th i kỳ s n xu t
trư c T ng Công ty gi y và t p th ngư i lao ng. M i quy nh c a Công ty
ph i ư c T ng giám ôc thông qua và xét duy t.36
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

- Phó T ng giám c ph trách s n xu t là ngư i ch u trách nhi m
trư c T ng giám c v s n xu t kinh doanh c a toàn Công ty như ti n sn
xu t gi y, nhu c u hoá ch t, tiêu hao i n năng dùng cho s n xu t trên cơ s các
nh m c tiêu hao nguyên v t li u do Công ty ra và ch u trách nhi m v ch t
lư ng s n ph m do các b ph n làm ra.

- Phó T ng giám c b o dư ng là ngư i ph trách b o dư ng toàn
b máy móc thi t b c a Công ty hi n có, m b o cao nh t kh năng v n hành
ca máy móc, thi t b ph c v cho s n xu t kinh doanh c a
Công ty. Ngoài ra còn có trách nhi m ra các n i quy an toàn lao ng trên cơ
s các văn b n hư ng d n c a Nhà nư c.
37
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

- Phó T ng giám c kinh t là ngư i ch u trách nhi m trư c T ng
giám c v cung c p nguyên v t li u dùng cho s n xu t theo k ho ch ư c
Nhà nư c giao, mua s m thi t b ph tùng ph c v cho nhu c u s n xu t c a
Công ty.

- Phó T ng giám c u tư là ngư i ph trách u tư chi u sâu ph c
v s n xu t và các nhu c u nâng cao i s ng v t ch t văn hoá, tinh th n cho cán
b công nhân viên trong toàn Công ty.

- K toán trư ng là ngư i có nhi m v t ch c b máy k toán c a
Công ty m b o b máy k toán g n nh , ho t ng có hi u qu . K toán tr-
ư ng t ch c ki m tra vi c th c hi n ch ghi chép ban u, ch báo cáo
th ng kê nh kỳ, t ch c b o qu n h sơ, tài li u k toán ng th i theo dõi
ph n hành k toán t ng h p, úc rút kinh nghi m, v n d ng sáng t o, c i ti n
hình th c và phương pháp k toán ngày càng h p lý, ch t ch phù h p v i i u
ki n c a Công ty.

- Phòng t ch c hành chính: có ch c năng giúp cho T ng giám c
qu n lý nhân s trong toàn b Công ty, tham mưu cho T ng giám cv b t,
mi n nhi m cán b trong ph m vi Công ty qu n lý.

- Phòng th trư ng: ti p c n th trư ng tiêu th , tìm khách hàng tiêu th
các s n ph m do Công ty làm ra. T ó trình lên T ng giám c v k ho ch s n
xu t và tiêu th hàng năm c a Công ty.

2.2.PHÂN TÍCH TH C TR NG VÀ HI U QU S D NG V N T I
CÔNG TY GI Y BÃI B NG.

2.2.1.Tình hình s n xu t kinh doanh c a Công ty trong vài năm g n
ây.

Trong nh ng năm qua, v i ý chí quy t tâm c a toàn th CBCNV, s ng
h c a các c p các ngành t trung ương n a phương, c ng v i s giúp
c a Chính ph và nhân dân Th y i n, và c bi t là trong công cu c im i

38
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

do ng ta kh i xư ng và lãnh o Công ty gi y Bãi B ng ã t ư cm ts
k t qu áng khích l . Ta có th th y rõ hơn thông qua m t s chi ti t sau:

B ng 1: K t qu s n xu t kinh doanh trong ba năm1998, 1999, 2000
(b ng trang bên).

T 1998 n nay Công ty luôn ho t ng s n xu t có hi u qu . Năm
1999 Công ty ã th c hi n hoàn thành vư t m c các ch tiêu s n xu t kinh
doanh so v i k ho ch ư c giao và so v i năm 1998. V s n lư ng giây s n
xu t t: 63.271 t n, vư t 117,98%; v tiêu th t: 61.530 t n, vư t 109,88%
so v i năm 1998. Sang năm 2000 s n lư ng gi y s n xu t t: 65.648 t n, vư t
103,76%; tiêu th t 68.240 t n, vư t 110,91% so v i năm 1999. Doanh thu
tăng qua các năm c v s tuy t i và s tương i. Năm 1998 doanh thu tăng
lên 45.738 tri u ng, tăng 107,71% và năm 2000 tăng lên 82.788 tri u ng,
tăng 112,96%. L i nhu n năm 1999 tăng 2.932 tri u ng, tăng 105,86% so v i
năm 1998 nhưng l i nhu n năm 2000 l i gi m 95,25%. Tuy nhiên, n p ngân
sách Nhà nư c v n tăng c th : năm 1999 tăng 116,43% so v i năm 1998 và
năm 2000 tăng 111,23% so v i năm 1999. i s ng công nhân viên v n ư c
c i thi n d n, t ng qu lương không ng ng tăng qua các năm, thu nh p bình
quân u ngư i năm 2000 tăng 0,416 tri u ng ( v s tuy t i ) và tăng
130,04% ( v s tương i ) so v i năm1999, năm 1999 tăng 0,353
tri u ng ( v s tuy t i ) và tăng 134,2% ( v s tương i ) s o v i nă m
1998.

Nói chung, ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty luôn làm ăn có
lãi năm 1998 l i nhu n trư c thu là 50.012 tri u ng, năm 1999 là 52.944
tri u ng, năm 2000 là 50.427 tri u ng, t su t l i nhu n trên doanh thu l n
lư t m c 8,61; 8,29 và 6,99 ( c 100 ng doanh thu thu ư c 8,61; 8,29 và
6,99 ng l i nhu n ). Tuy nhiên, năm 1999, 2000 t su t l i nhu n gi m do t c
tăng doanh thu l n hơn t c tăng l i nhu n.
39
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

Năm 2000 dù có nhi u c g ng v s n lư ng và tiêu th s n ph m
nhưng l i nhu n v n gi m so v i năm 1999. S dĩ như v y là do chi phí giá
thành
40
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB
41
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

cho s n ph m cao. i u này cũng nh hư ng không t t t i tình hình tài
chính c a doanh nghi p.

B ng 2: Tình hình tài chính c a Công ty qua các năm (b ng trang
bên).

Qua s li u tính toán trên ây ta có th th y ư c khái quát tình hình tài
chính c a Công ty qua 3 năm g n ây. Trư c h t t ng tài s n và t ng ngu n v n
c a Công ty liên t c tăng qua các năm, t ng tài s n năm 2000 tăng 100.172 tri u
ng (v s tuy t i) và tăng 15,6% ( v s tương i ) so v i năm 1999, năm
1999 tăng 1.660 tri u ng ( v s tuy t i ) và tăng 0,26% ( v s tương i ),
i u ó cho th y Công ty ã có nhi u c g ng trong vi c huy ng v n, tài tr
cho các tài s n c a Công ty có th s n xu t kinh doanh. Tuy nhiên, vi c tăng
tài s n cũng như ngu n v n c a Công ty ã th c s h p lý hay chưa thì ta s

phân tích c th hơn trong nh ng ph n sau. ây ta xem xét m t s ch tiêu tài

chính có m t cái nhìn t ng quát v tình hình tài chính c a Công ty.

V t su t tài tr năm 1998 là 76,52%; năm 1999 là 87,51%; năm 2000
là 66,87%. Tuy t su t tài tr năm 2000 gi m so v i năm 1998,1999 nhưng nhìn
chung m c tài tr th này là cao, nó cho th y m c c l p v tài chính c a
Công ty cao.

V t su t thanh toán ng n h n c a Công ty năm 1998 là 2,93%; năm
1999 là 3,48%; năm 2000 là2,88%. i u ó cho th y Công ty hoàn toàn có kh
năm thanh toán các kho n n ng n h n trong vòng m t năm hay m t chu kỳ
kinh doanh.

V t su t u tư, năm 1998 tài s n c nh chi m 27,83% và t tr ng
này gi m d n năm 1999 là 25,42% và n năm 2000 ch chi m 21,94%. S
chuy n bi n v cơ c u tài s n như v y làm h n ch quy trình công ngh t o ra
ti n cho vi c tăng năng l c s n xu t trong tương lai.42
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB
43
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

Ngoài ra, t tr ng n ph i tr trên t ng tài s n năm 1998 là 23,48%;
năm 1999 là 21,49% nhưng n năm 2000 tăng m c 33,13%. i u này d th y
vì n ph i tr c a Công ty năm 2000 tăng.

Trong 3 năm 1998, 1999, 2000 t su t thanh toán t c th i c a Công ty
r t th p cho th y Công ty ít có kh năng thanh toán ngay, t n qu ti n m t c a
Công ty là r t th p.

Nh ng ch tiêu này cũng làm nh hư ng t i hi u qu s d ng v n.

B ng 3: Hi u qu s d ng v n t i Công ty gi y Bãi B ng.STT Ch tiêu V Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000

1 Doanh thu Tr. 593.162 638.900 721.688

2 L i nhu n trư c thu Tr. 50.012 52.944 50.427

3 L i nhu n sau thu Tr. 33.070 36.002 34.290

4 T ng tài s n Tr. 639.125 640.785 740.957

5 V n ch s h u Tr. 489.077 503.079 495.468

6 Hi u su t s d ng TTS 0,928 0,997 0,974

7 Doanh l i v n 7,83 8,26 6,81

8 Doanh l i v n CSH 5,17 5,62 4,63

Ngu n: Báo cáo tài chính Công ty gi y Bãi B ng.

Năm 1999, hi u su t s d ng t ng tài s n là 0,997, tăng 7% so v i năm
1998 nó cho bi t 1 ng tài s n em l i cho Công ty 0,997 ng doanh thu
nhưng n năm 2000, 1 ng tài s n ch thu v 0,974 ng doanh thu. Doanh l i
v n năm 1998, 1999 tăng, c 100 ng v n năm 1998, 1999 b ra kinh doanh
thì thu ư c 7,83 và 8,26 ng l i nhu n, năm 2000 doanh l i v n gi m 100
ng b ra kinh doanh ch thu ư c 6,81 ng l i nhu n44
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

Qua nh ng ch tiêu phân tích sơ b trên ây có th th y ho t ng s n
xu t kinh doanh c a Công ty g p khó khăn hơn. Do v y, c n i sâu phân tích
th y nh ng m t ư c và nh ng m t h n ch có gi i pháp k p th i và hi u
qu .

2.2.2. Th c tr ng và hi u qu s d ng v n t i Công ty gi y Bãi B ng.

2.2.2.1. Tình hình m b o ngu n v n cho ho t ng s n xu t kinh
doanh.

ti n hành s n xu t kinh doanh các doanh nghi p c n có tài s n bao
g m: tài s n lưu ng và u tư ng n h n, tài s n c nh và u tư dài h n.
hình thành hai lo i tài s n này ph i có các ngu n tài tr tương ng bao g m:
ngu n v n ng n h n và ngu n v n dài h n. i v i s n xu t kinh doanh c a
ngành gi y nhu c u u tư cho máy móc thi t b là tương i l n. Vì v y, c n
ph i xem xét m c an toàn c a ngu n v n khi u tư vào tài s n này có
chính sách huy ng các ngu n v n vay trung h n và dài h n m t cách h p lý vì
ngu n v n ch s h u không th m b o cho toàn b tài s n c nh.

B ng 4: Tình hình m b o ngu n v n cho ho t ng kinh doanh

ơn v : Tri u ng
STT Ch tiêu Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000
1 V n dài h n 489.077 503.079 549.672
-V n ch s h u 489.077 503.079 495.467
-N dài h n 0 0 54.205
2 TSC và u tư dài h n 199.415 185.241 191.133
-TSC 177.874 162.907 162.580
-XDCB d dang 21.541 22.334 28.553
3 V n lưu ng thư ng xuyên 289.662 317.838 358.539
(1)-(2)
45
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

K t qu phân tích cho th y: v n lưu ng thư ng xuyên c a Công ty
tăng liên t c trong 3 năm. Tình hình này m b o an toàn cho tài s n c nh c a
Công ty, do v y s thu n l i cho kh năng thanh toán và tr n c a Công ty.

ti n hành s n xu t ch chu n b các máy móc thi t b thôi thì chưa
, doanh nghi p còn c n ph i mb o v n lưu ng áp ng cho nhu c u
v n trong quá trình s n xu t. Nhu c u v n lưu ng thư ng xuyên là s lư ng
v n ng n h n doanh nghi p c n tài tr cho m t ph n tài s n lưu ng bao
g m hàng t n kho và các kho n ph i thu. Nhu c u v n lưu ng thư ng xuyên
c a Công ty gi y Bãi B ng trong 3 năm qua như sau:

B ng 5:

ơn v : Tri u ng
STT Ch tiêu Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000
1 N ng n h n 150.048 130.813 191.204
2 Các kho n ph i thu 85.869 118.736 98.661
3 Hàng t n kho 351.385 323.801 439.127
4 Nhu c u v n lưu ng thư ng -287.206 -311.724 -346.584
xuyên (1)-(2)-(3)

Ngu n : Báo cáo tài chính Công ty gi y Bãi B ng.

Qua b ng trên ta th y c 3 năm nhu c u v n lưu ng thư ng xuyên c a
Công ty b thi u và ư c tài tr b ng ngu n v n dài h n.

Như v y Công ty c n ph i cân i l i ngu n v n m b o cho tài s n
c a Công ty tránh tình tr ng th a quá nhi u v n dài h n mà l i thi u quá nhi u
v n ng n h n.

2.2.2.2. Hi u qu s d ng v n c nh t i Công ty gi y Bãi B ng.

2.2.2.2.1. Cơ c u tài s n c nh c a Công ty gi y Bãi B ng.

Tài s n c nh là hình thái bi u hi n v t ch t c a v n c nh vì v y
vi c ánh giá cơ c u tài s n c nh c a doanh nghi p có m t ý nghĩa khá quan
tr ng trong khi ánh giá tình hình v n c nh c a doanh nghi p. Nó cho ta bi t

46
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

nh ng nét sơ b v công tác u tư dài h n c a doanh nghi p, v vi c b o toàn
và phát tri n năng l c s n xu t c a các máy móc trang thi t b c a Công ty. Ta
có th xem xét cơ c u tài s n c nh c a Công ty gi y Bãi B ng và t tr ng c a
m i lo i tài s n trong hai lo i sau:

B ng 6,7: Cơ c u tài s n c a Công ty

ơn v : Tri u ng
STT Ch tiêu Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000
NG GTCL NG GTCL NG GTCL
1 Nhà c a, v t ki n 120.007 55.663 149.664 56.717 163.936 55.131
trúc
2 Máy móc, thi t b 418.317 116.381 472.295 100.630 502.804 105.031
3 Phương ti n v n 47.342 5.830 48.924 5.560 48.020 2.418
ti
4 T ng c ng 585.666 177.874 670.883 162.907 714.760 162.580ơn v : %
STT Ch tiêu Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000
NG GTCL NG GTCL NG GTCL
1 Nhà c a, v t 20,49 31,29 22,31 34,82 22,93 33,91
ki n trúc
2 Máy móc, 71,43 65,43 70,40 61,77 70,35 64,6
thi t b
3 Phương ti n 8,08 3,28 7,29 3,41 6,72 1,49
v nt i
4 T ng c ng 100 100 100 100 100 100Qua b ng trên ta th y: Giá tr máy móc thi t b chi m t tr ng l n, ph n
l n là các lo i máy c p m nh, máy cu n lõi, máy mài lô, máy ch t tre n a g ,
máy xén k gi y…T tr ng c a máy móc thi t b năm 1998 chi m 71,43%
nguyên giá tài s n c nh, 65,43% giá tr còn l i c a tài s n c nh. Sang năm

47
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

1999, 2000 gi m xu ng ch chi m 70,4% và 70,35% nguyên giá tài s n c nh,
61,77% và 64,6% giá tr còn l i c a tài s n c nh. Các tài s n c nh là nhà
c a, v t ki n trúc bao g m tr s , nhà s n xu t và các thi t b văn phòng…, nói
chung gi m c 31,29%; 22,31% và 33,91% là n nh. Nhưng nhóm tài s n
phương ti n v n t i năm 2000 ch chi m 1,49% là nh . B i v y Công ty cũng
c n quan tâm hơn v phương ti n v n t i n u không s làm gi m hi u qu s
d ng chung tài s n c nh và nh hư ng t i chi n lư c phát tri n lâu dài c a
Công ty.

2.2.2.2.2. ánh giá hi u qu s d ng v n c nh c a Công ty gi y Bãi
B ng.

ánh giá hi u qu s d ng v n c nh c a doanh nghi p ta căn c
vào năng l c c a tài s n c nh thông qua các ch tiêu ph n ánh hi u qu s
d ng tài s n c nh như hi u su t s d ng tài s n c nh, s c sinh l i c a tài
s nc nh…

B ng 8: Hi u qu s d ng v n c nh (trang bên)

So v i năm 1998, ch tiêu s c sinh l i c a tài s n c nh tăng 0,25%,
hi u su t s d ng tài s n c nh tăng lên 0,039 ng doanh thu thu n / 1 ng
tài s n c nh và su t hao phí c a tài s n c nh gi m xu ng, năm 1998 có
mt ng doanh thu thu n Công ty ph i b ra 1,053 ng nguyên giá bình quân
tài s n c nh n năm 1999 Công ty ch ph i b ra 1,013 ng gi m i 0,04
ng, Công ty ã ti t ki m ư c trên 30 t ng nguyên giá bình quân tài s n c
nh nh vi c nâng cao hi u su t s d ng tài s n c nh. i u này d hi u vì
trong năm 1999 Công ty ã u tư thêm máy móc thi t b m i, nguyên giá bình
quân tăng lên 5,68% nên năng l c s n xu t c a tài s n c nh tăng lên khi n
doanh thu tăng lên 9,92% so v i năm 1998 ng th i s c sinh l i c a tài s n c
nh cũng tăng lên. Nguyên nhân là do Công ty tiêu th ư c nhi u s n ph m.
Cũng vì th mà hi u su t s d ng v n c nh c a Công ty tăng lên 14,78% (1
ng v n c nh bình quân mang l i 3,34 ng doanh thu tăng lên 0,43 ng )

48
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

và hi u qu s d ng v n cũng tăng so v i năm 1998: 1 ng v n c nh e m l i
0,277 ng l i nhu n.

Sang năm 2000 hi u qu s d ng v n c nh c a Công ty gi m
3,61%, s c sinh l i c a tài s n c nh gi m 10,76% so v i năm 1999, 1 ng
nguyên giá bình quân tài s n c nh ch em l i 0,073 ng. Tuy nhiên, hi u
su t s d ng tài s n c nh v n tăng lên 0,054 ng doanh thu thu n / 1 ng
tài s n c nh và su t hao phí c a tài s n c nh gi m xu ng, năm 1999 có 1
ng
49
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

doanh thu thu n Công ty ph i b ra 1,013 ng nguyên giá bình quân tài
s nc nh n năm 2000 Công ty ch ph i b ra 0,96 ng. Năm 2000 Công ty
v n ti p t c u tư i m i máy móc thi t b nên năng l c s n xu t v n tăng
khi n doanh thu tăng nhưng do trong quá trình s n xu t ã phát sinh nhi u chi
phí ngoài d ki n làm cho t l lãi nh m c gi m xu ng nên l i nhu n không
tăng lên tương ng v i t c tăng doanh thu. Cũng vì th mà hi u qu s d ng
v nc nh không tăng lên so v i năm 1999. So v i năm 1999: 1 ng v n c
nh em l i 0,267 ng l i nhu n gi m so v i năm 1999 là 3,61% m c dù hi u
su t s d ng v n c nh tăng lên 14,67% ( 1 ng v n c nh bình quân mang
l i 3,38 ng doanh thu tăng 0,04 ng )

2.2.2.3. Hi u qu s d ng v n lưu ng t i Công ty gi y Bãi B ng.

2.2.2.3.1. Cơ c u tài s n lưu ng c a Công ty gi y.

B NG 9

ơn v tính: tri u ng

T Kho n m c Năm T l tăng T l tăng
T gi m gi m
1998 1999 2000
1999/1998 2000/1999

I Ti n 1.084 8.470 7.419 681,37 -12,41

1 Ti n m t t n qu (g m 114 323 1.061 183,33 228,48
c ngân phi u)

2 TGNH 970 8.147 6.358 739,89 -21,96

II Các kho n đ u tư ng n 500 3.500 3.500 600 0
hn

III Các kho n ph i thu 85.869 118.736 98.661 38,28 -16,91

1 Ph i thu c a khách hàng 45.755 92.661 65.875 102,52 -28,91

2 Tr trư c cho ngư i bán 37.622 18.315 14.466 -51,32 -21,02

3 Ph i thu n i b khác 2.373 8.330 13.902 251,03 66,89

4 Các kho n ph i thu khác 119 28 0 -76,47 -


50
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

5 D phòng các kho n 0 -598 -121 - -79,77
ph i thu khó đòi

IV Hàng t n kho 351.385 323.801 439.127 -7,85 35,62

1 Hàng mua đang đi trên 20.612 8.371 2.322 -59,39 -72,26
đư ng

2 Nguyên li u, v t li u t n 261.893 243.557 387.480 -7,0 59,09
kho

3 Công c d ng c trong 15.718 14.241 16.707 -9,39 17,32
kho

4 Chi phí SXKD d dang 6.235 10.478 9.753 68,05 -6,92

5 Thành ph m t n kho 29.125 21.020 11.314 -27,83 -46,18

6 Hàng hoá t n kho 73 708 878 869,86 24,01

7 Hàng g i đi bán 17.729 25.426 10.673 43,41 -58,02

V TSLĐ khác 872 1.037 1.117 18,92 7,71

1 T m ng 872 450 891 -48,39 98

2 Chi phí tr trư c 0 587 0 - -

3 Chi phí ch k t chuy n 0 0 226 - -

T ng c ng 439.710 455.544 549.824 3,6 20,69

Ngu n: Báo cáo tài chính Công ty gi y Bãi B ng

Trong năm 1999 v n lưu ng c a Công ty tăng lên ch y u là do tăng
ti n, tăng các kho n ph i thu. Ti n m t năm 1999 so v i năm 1998 tăng lên v
s tuy t i là 7.386 tri u ng, tăng 681,73% chi m 1,86% t ng tài s n lưu
ng và các kho n ph i thu tăng lên 32.867 tri u ng so v i năm 1998 và
chi m 26,06% t ng tài s n lưu ng năm 1999. Tình hình này cho th y năm
1999 kh năng thanh toán c a Công ty khó khăn.

Sang năm 2000, cơ c u bi n ng tài s n lưu ng ph c t p hơn, ti n
m t gi m i 12,41% so v i năm 1998, còn hàng t n kho thì tăng lên 115.326
tri u ng ( v s tuy t i ) và tăng 35,62% ( v s tuy t i ). Hàng t n kho


51
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

chi m t tr ng 79,86% t ng tài s n lưu ng, trong ó, nguyên li u v t li u t n
kho chi m 70,47% t ng tài s n lưu ng. Nó có th chu n b cho kỳ sau nhưng
t n kho nguyên v t li u l n làm ng v n c a doanh nghi p và tăng chi phí
b o qu n.

Ngoài ra, do vi c m r ng s n xu t nên các kho n t m ng tăng lên năm
2000 các kho n t m ng tăng 441 triê ng tăng 98% so v i năm 1999.

Trong kho n m c tài s n lưu ng khác m t i u áng bàn là chi phí
ch k t chuy n năm 2000 tăng lên 226 tri u ng, s gia tăng các kho n m c
này cũng làm cho nhu c u v n lưu ng c a Công ty b tăng lên.

Trên ây là các kho n m c ch y u có tác ng l n n cơ c u v n lưu
ng c a Công ty. Tuy nhiên, ó m i ch là s ph n ánh v m t lư ng, chưa nói
lên ư c m c hi u qu trong qu n lý và s d ng v n lưu ng t i Công ty.
phân tích k hơn i u ó ta s xem xét các ch tiêu c th trong ph n ti p
theo.

2.2.2.3.2. ánh giá hi u qu s d ng v n lưu ng t i Công ty gi y.

ánh giá hi u qu s d ng v n lưu ng c a doanh nghi p ta dùng
các ch tiêu như s c sinh l i, h s m nhi m v n lưu ng và các ch tiêu ph n
ánh t c luân chuy n v n lưu ng như s vòng quay v n lưu ng, th i gian
c a m t vòng luân chuy n.

B ng 10: Hi u qu s d ng v n lưu ng.

S Ch tiêu ơn v Nă m T l tăng T l tăng
T gi m gi m
1998 1999 2000
T 1999/1998 2000/1999

1 Doanh thu thu n Tr. 581.006 638.674 721.625 9,92 12,9

2 Li nhu n trư c Tr. 50.012 52.944 50.427 5,86 -4,75
thu

3 V n lưu ng bình Tr. 415.210 438.043 502.903 5,49 14,8152
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

quân

4 S c sinh l i VL - 0,12 0,121 0,10 0,83 -17,36
(2)/(3)

5 H s m nhi m - 0,715 0,686 0,697 -4,06 1,6
VL (3)/(1)

6 S vòng quay VL Vòng 1,399 1,458 1,435 4,22 -1,58
(1)/(3)

7 Th i gian 1 vòng Ngày 257,33 246,91 250,87 -4,05 1,60
luân chuy n 360/(6)

Ngu n: Báo cáo tài chính Công ty gi y Bãi B ng.

Ta nh n th y s c sinh l i c a v n lưu ng năm 1999 tăng so v i năm
1998, c 1 ng v n lưu ng bình quân em l i 0,121 ng l i nhu n tăng
0.83%. Sang năm 2000 s c sinh l i c a v n lưu ng gi m 17,36% so v i năm
1999, c 1 ng v n lưu ng bình quân ch em l i 0,1 ng l i nhu n.

V n lưu ng bình quân liên t c tăng qua các năm. Thông qua h s
m nhi m v n lưu ng cho ta bi t có m t ng doanh thu thu n thì ph i b
ra bao nhiêu ng v n lưu ng, t s li u trên ta th y h s m nhi m v n lưu
ng năm 1999 gi m 4,06% so v i năm 1998 ( năm 1998 có 1 ng doanh
thu thu n thì Công ty ph i b ra 0,715 ng, năm 1999 có 1 ng doanh thu
thu n Công ty ch ph i b ra 0,686 ng). Sang năm 2000 h s m nhi m l i
tăng 1,6% so v i năm 1999. H s m nhi m v n lưu ng năm 2000 tăng
ch ng t hi u qu s d ng v n lưu ng càng th p, không ti t ki m ư c v n
lưu ng.

Ngoài ch tiêu trên ánh giá hi u qu s d ng v n lưu ng ta ph i
xét n s vòng quay c a v n lưu ng và th i gian c a m t vòng luân chuy n
c a v n lưu ng vì nó giúp ta th y ư c kh năng quay vòng v n c a doanh
nghi p. Năm 1999 vòng quay v n lưu ng tăng 4,22% so v i năm 1998. Sang
năm 2000 thì vòng quay v n lưu ng gi m 1,58% so v i năm 1999, ch ng t


53
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

ho t ng tài chính c a Công ty ngày càng không t ư c hi u qu cao, do ó
nhu c u v v n lưu ng c a Công ty ngày càng nhi u, i u này làm cho hi u
qu s d ng v n c a Công ty gi m i.

V th i gian c a m t vòng luân chuy n v n lưu ng năm 1999 gi m
4,05% so v i năm 1998. Nhưng sang năm 2000 l i tăng lên 1,6% so v i năm
1999, i u này cho th y vi c thu h i v n lưu ng năm 2000 ch m hơn và nó
làm nh hư ng n hi u qu s n xu t kinh doanh c a Công ty. S dĩ hi u qu s
d ng v n lưu ng c a Công ty năm 2000 gi m so v i năm 1999 cũng là do
kho n thu h i công n thay i

2.2.2.3.3. ánh giá ho t ng qu n lí và thu h i công n .

ánh giá tình hình thanh toán c a khách hàng v i Công ty ngư i ta
tính toán và phân tích ch tiêu s vòng quay c a các kho n ph i thu. Ch tiêu này
cho bi t th i gian c n thi t Công ty thu h i các kho n n t khách hàng.

B ng 11: Tình hình qu n lí các kho n ph i thu.


S Ch tiêu ơn Năm Chênh Chênh
TT v l ch 1999- l ch 2000-
1998 1999 2000
1998 1999
1 Doanh thu bán ch u Tr. 85.869 118.736 98.001 32.867 -20.735
trong kỳ
2 Các kho n ph i thu Tr. 85.869 118.736 98.661 32.867 -20.075
3 Bình quân các Tr. 429.345 47.494,5 44.546 -381.850,5 -2.948,5
kho n ph i thu
4 S vòng quay các Vòng 1,95 2,10 2,0 0,15 0,1
kho n ph i thu
(1)/(3)
5 Th i gian 1 vòng Ngày 184,42 171,43 180 -12,99 8,57
quay các kho n
ph i thu 360/(4)54
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

Ngu n: Báo cáo tài chính Công ty gi y Bãi B ng.

Giá tr c a ch tiêu “s vòng quay c a các kho n ph i thu” càng l n
càng ch ng t trong kỳ doanh nghi p thu h i các kho n n càng có hi u qu .
Ngư c l i, ch tiêu “th i gian c a m t vòng quay kho n ph i thu” ch rõ s ngày
c n thi t doanh nghi p ph i s d ng có th thu h i h t doanh thu bán ch u
trong kỳ, ch tiêu này càng l n ch ng t công tác thu h i công n càng kém hi u
qu .

T s li u trên cho ta th y hi u qu công tác thu h i công n năm 1999
tăng so v i năm 1998. S vòng quay các kho n ph i thu năm 1998 là 1,95 vòng,
n năm 1999 tăng lên 2,1 vòng. Th i gian 1 vòng quay kho n ph i thu gi m,
năm 1998 th i gian c n thi t Công ty thu h i công n là 184,42 ngày, n
năm 1999 th i gian ph i s d ng gi m xu ng 12,99 ngày so v i năm 1998.

Sang năm 2000, hi u qu thu h i công n gi m so v i năm 1999. S
vòng quay các kho n ph i thu năm 1999 là 2,1 vòng, n năm 2000 gi m còn
2,0 vòng. Th i gian vòng quay kho n ph i thu tăng, năm 1999 là 171,43 ngày,
n năm 2000 th i gian ph i s d ng tăng lên 8,57 ngày so v i năm 1999.
55
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB
CHƯƠNG 3
GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU S D NG V N T I
CÔNG TY GI Y BÃI B NG.


3.1. NH NG THU N L I VÀ KHÓ KHĂN C A CÔNG TY.

Nhìn m t cách khách quan qua các ch tiêu t ng h p cũng như c th
khi xem xét, ánh giá hi u qu s d ng v n c a Công ty gi y Bãi B ng ta th y
không th ph nh n nh ng thành công mà Công ty ã t ư c. S t n t i v à
phát tri n c a Công ty không nh ng mb o i s ng cho hơn 3000 công nhân
viên mà còn mang l i cho ngân sách Nhà nư c m t ngu n thu nh p tương in
nh.

Trong nh ng năm g n ây, Công ty ã t ư c m t s k t qu áng
khích l . Cho nên i s ng c a ngư i lao ng không ng ng ư c c i thi n, quy
mô ho t ng c a Công ty ngày càng ư c m r ng. Tuy nhiên, mbo
hi u qu lâu dài thì Công ty không th không c ng c và nâng cao năng l c s n
xu t c a mình.
56
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

1 ng v n mà Công ty b ra kinh doanh ngày càng có hi u qu hơn
trong th i gian t i thì v n cơ b n là ph i có ư c nh ng gi i pháp úng n
phát huy th m nh kh c ph c nh ng khó khăn, h n ch còn t n t i c a Công
ty sao cho phù h p v i tình hình m i. Công ty gi y Bãi B ng có nh ng thu n l i
cơ b n :

- Th trư ng tiêu th gi y có nhi u thu n l i.

- Nhà nư c có chính sách b o h ngành gi y phát tri n.

- Có s ch o k p th i và có hi u qu c a T ng Công ty gi y Vi t
nam.

Nhưng v n còn nh ng khó khăn tác ng tr c ti p n hi u qu s n xu t
kinh doanh c a Công ty gi y Bãi B ng:

- Máy móc thi t b ã b xu ng c p sau 18 năm s n xu t liên t c. c
bi t là nhà máy i n nhi u l n b óng máy t xu t do s c .

- M t b ng giá v t tư u vào u tăng ( như nguyên v t li u chính ) c
bi t là giá b t nh p tương ương giá gi y bán ra.

3.2. K HO CH S N XU T KINH DOANH C A CÔNG TY TRONG TH I
GIAN T I.
Cùng v i à phát tri n c a n n kinh t T ng Công ty gi y Vi t Nam nói
chung cũng như Công ty gi y Bãi B ng nói riêng ã ưa ra k ho ch s n xu t
kinh doanh c th ph n u nâng cao năng l c s n xu t và t hi u qu kinh
t cao nh t.

Ngày nay ngành gi y có v trí quan tr ng trong s nghi p phát tri n Văn
hoá- Giáo d c- Kinh t t nư c. ây là cơ h i t t ngành gi y c bi t là
Công ty gi y Bãi B ng phát tri n.

Trên cơ s k ho ch phát tri n c a Công ty, Công ty gi y Bãi B ng cũng
ã ưa ra các ch tiêu ph n u trong nh ng năm t i. C th năm 2001 như sau:

- Giá tr s n xu t công nghi p: 638.201.000 ngàn ng.


57
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

- Doanh thu bán hàng: 677.085.379 ngàn ng.

- S n ph m ch y u: s n ph m s n xu t g m:

+ S n ph m gi y các lo i: 66.000 t n, trong ó gi y tr ng cao là
25.200 t n.

+ G dán các lo i là 1000 m3.

- T ng chi phí tiêu th : 613.089.328 ngàn ng.

- L i t c th c hi n: 53.521.708 ngàn ng.

- Các kho n n p ngân sách: 70.882.932 ng.

- Lao ng ti n lương:

+ T ng s lao ng: 3.550 ngư i.

+ T ng qu ti n lương: 77.940.978 ngàn ng.

+ Thu nh p bình quân: 1.830.000 ng.

Nhưng n năm 2002, nâng công su t lên 100.000 t n gi y / năm. Năm
2005, nâng công su t lên 250.000 t n gi y / năm.

Tuy nhiên, có th t ư c ch tiêu k ho ch ã ra Công ty ph i
vư t qua r t nhi u khó khăn. Khó khăn c a Công ty là v n. Vì v y, v n quan
tr ng nh t c n ph i gi i quy t c a Công ty là ph i có nh ng gi i pháp k p th i
nâng cao hi u qu s d ng v n m b o kinh doanh có lãi và lãi ngày càng
tăng.

3.3. GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU S D NG V N T I CÔNG TY GI Y
BÃI B NG.

3.3.1. V phía doanh nghi p.
3.3.1.1. Nâng cao hi u qu s d ng v n c nh.

-V n khai thác và t o l p v n c nh: ngu n v n u tư cho tài s n
c nh ph i là ngu n v n có tính ch t thư ng xuyên, lâu dài. Vì v y trư c h t58
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

c n ph i căn c vào kh năng s d ng qu u tư phát tri n, qu kh u hao tài
s nc nh vì ây là ngu n v n t có c a doanh nghi p, có th coi chi phí s
d ng v n b ng không.

Riêng i v i ngu n v n kh u hao, trong khi chưa có nhu c u u tư
cho tài s n c nh Nhà nư c ã cho phép ư c ch ng s d ng sao cho có
hi u qu nh t. Do ó doanh nghi p c n t n d ng tri t ngu n v n này, tính
toán chính xác th i gian v n nhàn r i, th i i m phát sinh nhu c u u tư tái s n
xu t tài s n c nh s d ng ngu n v n kh u hao vào m c ích khác trong
ph m vi cho phép, cân i gi m vi c vay v n ngân hàng cho nh ng m c ích
này, t ó gi m chi phí lãi vay ph i tr .

Tuy nhiên, kh năng v n t có là có h n, doanh nghi p không tránh
kh i vi c ph i huy ng v n t bên ngoài. Nhưng theo lý lu n c a các nhà kinh
t cũng như theo kinh nghi m c a nh ng ngư i qu n lý thì m b o tính ch t
n nh, thư ng xuyên, lâu dài c a v n c nh, doanh nghi p nên vay dài h n
t các ngân hàng thương m i, có th là chi phí s d ng v n vay dài h n l n hơn
chi phí s d ng v n vay ng n h n. Nhưng trong b i c nh hi n nay, v i ch tr-
ương kích c u, khuy n khích u tư c a nhà nư c và v i chính sách ưu ãi
c nh tranh gi a các ngân hàng, m t s ngân hàng như Ngân hàng Nông nghi p
và phát tri n nông thôn … thì lãi su t cho vay dài h n cũng tương ương v i lãi
su t cho vay ng n h n. Doanh nghi p c n t n d ng tri t i u này l a ch n
m t ngân hàng phù h p nh t v i ơn v mình.

- Trong qu n lý và s d ng v n c nh: s d ng có hi u qu v n c
nh trong ho t ng s n xu t kinh doanh, thư ng xuyên c n th c hi n các bi n
pháp không ch b o toàn mà còn phát tri n ư c v n c nh c a doanh
nghi p sau m i chu kỳ kinh doanh. Th c ch t là ph i luôn luôn m b o duy trì
m t lư ng v n ti n t khi k t thúc m t vòng tu n hoàn, b ng s v n này
doanh nghi p có th thu h i ho c m r ng ư c s v n mà doanh nghi p ã b
ra ban u u tư mua s m tài s n c nh tính theo th i giá hi n t i.


59
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

Công ty c n ánh giá úng các nguyên nhân d n n tình tr ng không
b o toàn và phát tri n ư c v n có các gi i pháp x lý thích h p. Có th nêu
ra m t s gi i pháp ch y u là:

+ Ph i ánh giá úng giá tr c a tài s n c nh, t o i u ki n ph n ánh
chính xác tình hình bi n ng c a v n c nh, quy mô v n ph i b o toàn. i u
ch nh k p th i t o i u ki n tính úng tính chi phí kh u hao, không mt
v nc nh.

Có th ánh giá tài s n c nh theo nguyên giá, theo giá tr khôi ph c
( ánh giá l i khi có yêu c u c a nhà nư c ho c khi em tài s n i góp v n liên
doanh ) và ánh giá tài s n c nh theo giá tr còn l i.

+ Xác nh úng th i gian s d ng c a tài s n c nh xác nh m c
kh u hao thích h p, không m t v n và h n ch t i a nh hư ng b t l i c a
hao mòn vô hình.

+ Chú tr ng i m i trang thi t b , phương pháp, công ngh s n xu t,
ng th i nâng cao hi u qu s d ng tài s n c nh hi n có c a doanh nghi p
c v th i gian và công su t. K p th i thanh lý các tài s n c nh không c n
dùng ho c ã hư h ng, không d tr quá m c các tài s n c nh chưa c n dùng.

th c hi n ư c các v n trên òi h i doanh nghi p ph i gi i quy t
hàng lo t các v n trong vi c t ch c quá trình s n xu t, lao ng, cung ng
và d tr v t tư s n xu t, các bi n pháp giáo d c và khuy n khích kinh t iv i
ngư i lao ng trong doanh nghi p.

+Th c hi n t t ch b o dư ng, s a ch a, d phòng tài s n c nh
không x y ra tình tr ng tài s n c nh hư h ng trư c th i h n ho c hư h ng
b t thư ng gây thi t h i ng ng s n xu t. Trong trư ng h p tài s n c nh ph i
ti n hành s a ch a l n, c n cân nh c, tính toán k hi u qu c a nó. T c là xem
xét gi a chi phí c n b ra v i vi c u tư mua s m m i tài s n c nh có
quy t nh cho phù h p.


60
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

+ Doanh nghi p ph i ch ng th c hi n các bi n pháp phòng ng a r i ro
trong kinh doanh h n ch t n th t v n c nh do các nguyên nhân khách
quan như: mua b o hi m tài s n, l p qu d phòng tài chính …

Thư ng xuyên giáo d c, nh c nh ngư i lao ng nâng cao ý th c trách
nhi m khi s d ng, b o qu n tài s n c nh. N u vi c t n th t tài s n c nh do
các nguyên nhân ch quan thì ngư i gây ra ph i ch u trách nhi m b i thư ng
cho công ty.

3.3.3.1.2. Nâng cao hi u qu s d ng v n lưu ng.

Qua phân tích tình hình s d ng v n lưu ng c a Công ty trong nh ng
năm qua cho ta th y nhu c u v v n c a công ty là r t l n nhưng v n lưu ng
thư ng xuyên l i không áp ng nhu c u. Do v y mà d n t i Công ty ph i
huy ng các ngu n v n bên ngoài trang tr i cho nhu c u v v n lưu ng.
M c v n lưu ng thi u h t gây nên tình tr ng công n l n. tránh tình tr ng
này khi xây d ng nh m c v n lưu ng Công ty nên căn c vào tình hình c
th năm trư c c a Công ty xây d ng m t n h m c v n lưu ng phù h p v i
th c tr ng tài chính c a doanh nghi p không gây ra tình tr ng thi u v n lưu
ng. ng th i ph i xây d ng nh m c v n lưu ng cho t ng quý, t ng
tháng có k ho ch s n xu t phù h p không gây lãng phí trong kỳ.

Trong khi v n lưu ng c a Công ty v n b thi u thì công ty v n b các
i tư ng khác chi m d ng, ây là i u không h p lý. Vì v y công tác thu h i
công n trong th i gian t i c n ư c ti n hành kiên quy t. Bên c nh ó, doanh
nghi p cũng nên xem xét l i công n i v i t ng i tư ng khách hàng. N u
khách hàng có uy tín th p, doanh nghi p mu n bán ch u cũng không nên quá
r ng rãi tránh r i ro. có chính sách tín d ng thương m i h p lý doanh
nghi p c n th m nh k m c r i ro hay uy tín c a khách hàng. C n ánh giá
k nh hư ng c a chính sách bán ch u i v i l i nhu n c a doanh nghi p.

ánh giá m c r i ro có th g p trong vi c bán ch u s n ph m doanh
nghi p có th xem xét trên các khía c nh như m c uy tín c a khách hàng,

61
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

tình tr ng tài chính t ng quát c a công ty, giá tr c a tài s n dùng m b o tín
d ng. Nói chung i v i m i chính sách bán ch u doanh nghi p c n ánh giá k
theo các thông s ch y u sau ây:

- S lư ng s n ph m d ki n tiêu th ư c.

- Giá bán s n ph m.

- Các chi phí phát sinh thêm cho vi c tăng các kho n n .

- Các kho n gi m giá ch p nh n.

- Th i gian thu h i n bình quân i v i các kho n n .

-D oán s n ph i thu c a khách hàng.ng th i v n lưu ng trong khâu d tr cũng làm cho hi u qu s d ng
v n lưu ng gi m i. Khi xác nh nhu c u s n xu t trong th i gian uc a
năm sau Công ty nên xác nh m c d tr sao cho phù h p và gi i phóng nhanh
chóng s tài s n d tr n u có th a.

Như ã phân tích chương 2 tình hình hàng t n kho c a Công ty là r t
l n ( năm 1998 là 351.385 tri u ng ; năm1999 là 323.801 tri u ng và năm
2000 là 439.127 tri u ng ), trong ó nguyên v t li u chi m ph n l n trong
t ng hàng t n kho ( năm 1998 là 261.893 tri u ng; năm 1999 là 243.557 tri u
ng và năm 2000 là 387.480 tri u ng ). Do ó, nó làm nh hư ng n hi u
qu s n xu t kinh doanh. Năm 2000 ta th y hi u qu s d ng v n gi m i.
Nguyên nhân chính là do v n lưu ng d tr nhi u không có kh năng sinh l i.
Cho nên, Công ty cũng c n ph i rút kinh nghi m tính toán d tr t n kho h p lý
v a gi m chi phí lưu kho v a tránh tình tr ng s hàng t n quá th i h n s d ng,
gây thi t h i l n v v n cho doanh nghi p.

m t cơ c u hàng t n kho h p lý, c n d a vào m t s căn c sau:
62
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

- i v i t n kho d tr nguyên v t li u, nhiên li u thư ng ph thu c
vào:

+ Quy mô s n xu t và nhu c u d tr thư ng xuyên nguyên v t li u.

+ Kh năng cung ng nguyên v t li u c a th trư ng.

+ Chu kỳ giao hàng quy nh trong h p ng gi a Công ty v i ngư i
cung c p nguyên v t li u.

+ Th i gian v n chuy n nguyên v t li u t nơi cung ng n doanh
nghi p .

+ Giá c các lo i nguyên v t li u ư c cung ng.

- i v i t n kho thành ph m và hàng hóa ch tiêu th ph thu c:

+ S ph i h p gi a khâu mua hàng v i khâu tiêu th , s n xu t v i tiêu
th .

+H p ng tiêu th s n ph m gi a doanh nghi p v i khách hàng.

+ Kh năng xâm nh p và m r ng thi trư ng tiêu th s n ph m c a
công ty …

Tóm l i, qua vi c phân tích, ánh giá cho th y tình hình ho t ng kinh
doanh c a Công ty có ti n tri n t t. i u này c n gi v ng và phát huy hơn n a
trong nh ng năm t i. ng th i, Công ty cũng ph i n m b t nh ng y u t nh
hư ng n ho t ng kinh doanh c a mình t ng bư c có nh ng chính sách
thích nghi phù h p v i chúng nh m cơ h i phát tri n cao hơn n a. M t i u
quan tr ng nh t khi xây d ng hay t ch c th c hi n b t kỳ m t gi i pháp nào,
m t chương trình k ho ch nào c a Công ty thì i u cơ b n là ph i tính toán cân
i sao cho chi phí b ra phù h p v i i u ki n tài chính mang l i hi u qu
chính áng.

3.3.2. V phía Nhà nư c.
63
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

- Môi trư ng pháp lu t: là ti n cho s n nh xã h i và phát tri n kinh
t . M t h th ng pháp lu t y ch t ch , th ng nh t và n nh s t o i u
ki n thu n l i cho n n kinh t t nư c t ng bư c hoà nh p v i n n kinh t th
gi i.

Trong n n kinh t a thành ph n nư c ta hi n nay, Nhà nư c có ch
trương th c hi n bình ng gi a các thành ph n kinh t nh m t o ra s c nh
tranh lành m nh, làm ng l c thúc y n n kinh t phát tri n. Do v y, Nhà n-
ư c ph i không ng ng ki n toàn h th ng pháp lu t, c bi t là lu t kinh t
m b o s bình ng gi a qu c doanh v i ngoài qu c doanh, gi a các doanh
nghi p và các t ch c kinh t trong nư c v i doanh nghi p, t ch c kinh t nư c
ngoài.

ng th i, Nhà nư c c n có nh ng bi n pháp h u hi u h tr Công
ty thu h i nh ng kho n n khó òi, nh ng kho n ph i thu ã quá h n thanh toán.
Nh ng vi c này s giúp ích cho Công ty r t l n trong viêc b sung và quay vòng
v n m t cách có hi u qu .

- Cơ ch chính sách qu n lý: T o i u ki n cho vi c huy ng v n và s
d ng v n trong các doanh nghi p. Nhà nư c là ngư i n m vai trò quan sát c n
th c hi n m t s công vi c: tri n khai vi c ánh giá h s tín nhi m i v i các
doanh nghi p t áp d ng nh ng ưu ãi v i m c khác nhau i v i t ng
doanh nghi p, nh ng doanh nghi p có h s tín nhi m cao s ư c ưu tiên vay
v n, vay s lư ng l n hơn và trong trư ng h p c n thi t có th l y uy tín làm
y ut mb o có th vay v n u tư cho kinh doanh. H s tín nhi m ánh
giá d a trên hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p ho c tính kh thi và
hi u qu c a d án vay v n. i v i Công ty gi y Bãi B ng, qua phân tích cho
th y, hi u qu s n xu t kinh doanh c a nh ng năm g n ây r t t t và Công ty
ang có nhu c u m r ng vào năm 2002, nâng công su t lên 100.000 t n gi y /
năm; năm 2005, nâng công su t lên 250.000 t n gi y / năm nên vi c nhà nư c
t o i u ki n v v n u tư s là r t h u ích cho Công ty trong th i gian t i.


64
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB

Vi c xem xét tính hi u qu và kh năng chi, tr c a các doanh nghi p
i v i m i d án vay v n là r t c n thi t. Tăng cư ng công tác thanh tra, giám
sát k p th i phát hi n nh ng sai ph m trong vi c huy ng v n, l p án và
s d ng v n c a doanh nghi p là bi n pháp h u hi u nhà nư c tránh ư c
th t thoát v n mà v n giúp ư c các doanh nghi p phát tri n.

Các cơ quan ch qu n c n xây d ng nh ng nguyên t c ki m tra, ki m
soát thư ng xuyên i v i các báo cáo tài chính c a các doanh ngi p c p dư i.
C n có ch giám sát tình hình huy ng v n và s d ng v n t i doanh
nghi p. Có bi n pháp, quy ch g n trách nhi m v quy n l i c a cán b qu n lý
c a doanh nghi p trư c s tăng gi m th t thoát tài s n, v n trong t ng doanh
ngi p.

Ngoài ra, vai trò c a nhà nư c trong vi c c i cách các th t c hành
chính sao cho ơn gi n mà v n ch t ch . Giúp cho Công ty gi m ư c chi phí và
thu n l i trong kinh doanh.
65
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB
K T LU N
Như v y v n th c s c n thi t m t doanh nghi p b t u và duy trì
ho t ng kinh doanh c a mình. Mu n t n t i và phát tri n thì m i ho t ng
c a doanh nghi p u ph i ư c ti n hành m t cách có hi u qu . Vì v y vi c
qu n lý v n là không th thi u ư c. Nó là v n s ng còn cho m i doanh
nghi p, m b o cho doanh nghi p t ư c nh ng m c tiêu ã ra.

Sau th i gian ti p xúc th c t t i Công ty gi y Bãi B ng, ư c s giúp
t n tình c a cán b công nhân viên c a công ty c bi t là phòng tài v , cùng
v i s ch b o c n k c a Th y giáo-TS Ph m Quang Vinh, trên cơ s nh ng
ki n th c ti p thu ư c trong quá trình h c t p, tôi ã hoàn thành lu n văn t t
nghi p c a mình.

Tôi không có tham v ng lu n văn có th ưa ra nh ng gi i pháp hoàn
toàn úng n, em l i hi u qu tr c ti p, t c thì trong qu n lý tài chính c a
Công ty gi y Bãi B ng mà ch là s so sánh i chi u gi a th c t và nh ng ki n
th c ã h c ưa ra nh ng nh n xét, g i ý hư ng gi i quy t hoàn thi n hơn
n a vi c qu n lý và s d ng v n c a Công ty gi y Bãi B ng. Hơn n a do h n
ch v th i gian tìm hi u, nghiên c u cũng như nh ng ki n th c, hi u bi t
chuyên môn, ch c ch n lu n văn không tránh kh i nh ng sai sót. Tôi r t mong
ư c các Th y cô, b n bè, các cô chú cán b nhân viên Công ty gi y ch b o và
ưa ra nh ng nh n xét, góp ý tôi có th hoàn thi n hơn n a lu n văn t t
nghi p c a mình cũng như ki n th c c a b n thân.

M t l n n a tôi xin chân thành c m ơn Th y giáo–TS Ph m Quang
Vinh, và các cán b công ty gi y ã t n tình ch b o tôi trong su t th i gian th c
t p cũng như hoàn thành lu n văn t t nghi p.
66
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB
TÀI LI U THAM KH O
1.Báo cáo tài chính Công ty gi y Bãi B ng các năm 1998, 1999, 2000.

2. Giáo trình Qu n tr tài chính doanh nghi p –Tác gi : PTS Vũ Duy Hào-
àm Văn Hu , Th c s Nguy n Quang Ninh.

3. Giáo trình: Tài chính doanh nghi p. Khoa ngân hàng –Tài chính
HKTQD. Nhà su t b n th ng kê-1998.

4.Giáo trình phân tích ho t ng kinh doanh -Khoa k toán- HQTKD Nhà
xu t b n giáo d c-1997.

5.T p chí tài chính.
67
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB


NH N XÉT C A ƠN V TH C T P......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

.....................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
68
Lu n văn t t nghi p
Khoa QTKD - L p KTB
69
Lu n văn t t nghi p

Top Download Quản Trị Kinh Doanh

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản