Báo cáo thực tập “Phương pháp áp dụng các biện pháp quản lý chất lượng toàn diện TQM” tại công ty TNHH NatSteelVina

Chia sẻ: khanhduonghaui

Hiện nay để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp phải sản xuất và cung cấp được những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của thị trường, đồng thời tạo được hình ảnh tốt trong con mắt của người tiêu dùng. Đứng trên quan điểm khách hàng, các yếu tố tác động đến quyết định của họ trong việc mua một sản phẩm hay dịch vụ chính là chất lượng sản phẩm, giá cả và thời gian giao hàng....

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Báo cáo thực tập “Phương pháp áp dụng các biện pháp quản lý chất lượng toàn diện TQM” tại công ty TNHH NatSteelVina

Trư ng i H c Công Nghi p Hà N i QTKD

B GIÁO D C VÀ ÀO T O
TRƯ NG H CÔNG NGHI P HÀ N I
KHOA QU N TR KINH DOANH
BÀI T P L N

TÀI : “Phương pháp áp d ng các
bi n pháp qu n lý ch t lư ng toàn di n
TQM” t i công ty TNHH NatSteelVina
SVTH: Tr n Văn Tùng
Nguy n Khánh Tùng
Tr n M u Giang
Lưu Xuân Thìn


Bài t p L n 1
Trư ng i H c Công Nghi p Hà N i QTKD
Danh sách nhóm
1. Tr n Văn Tùng
2. Nguy n Khánh Tùng
3. Tr n M u Giang
4. Lưu Xuân Thìn
Bài t p L n 2
Trư ng i H c Công Nghi p Hà N i QTKD


L i Nói u
Hi n nay t n t i và phát tri n, doanh nghi p ph i s n xu t và cung c p ư c
nh ng s n ph m, d ch v áp ng ư c nhu c u c a th trư ng, ng th i t o ư c hình
nh t t trong con m t c a ngư i tiêu dùng. ng trên quan i m c a khách hàng, các
y u t tác ng n quy t nh c a h trong vi c mua m t s n ph m hay d ch v chính
là ch t lư ng s n ph m, giá c và th i gian giao hàng.
Trong i u ki n như v y cơ h i ch n i v i nh ng doanh nghi p có kh năng
c nh tranh và ư c chu n b t t. Nhưng tình hình chung hi n nay, kh năng c nh tranh
c a các doanh nghi p Vi t Nam còn r t y u, vì còn t n t i m t s v n quan tr ng
như: Trình công ngh as u l c h u so v i th gi i; năng su t lao ng th p; ch t
lư ng không n nh; thông tin nói chung và thông tin th trư ng nói riêng r t ít và c p
nh t r t ch m; công tác qu n lý chưa ư c coi tr ng nên hi u qu còn th p. Nhìn chung
c 3 y u t cơ b n c nh tranh là: ch t lư ng, chi phí và giao hàng doanh nghi p Vi t
Nam còn r t y u so v i ngay c các nư c trong khu v c. N u chúng ta không gi i quy t
t t3v n này thì kh năng t n t i ngay chính th trư ng Vi t nam cũng r t khó khăn.
Tuy nhiên Doanh nghi p Vi t nam cũng có nh ng th m nh riêng nhưng tăng
kh năng c nh tranh, doanh nghi p c n ph i kh c ph c nh ng i m y u phát huy th
m nh và chu n b t t cho vi c h i nh p. tăng ư c s c c nh tranh cho doanh nghi p
trong quá trình h i nh p ph i có nh ng gi i pháp ng b và toàn di n. M t trong
nh ng gi i pháp quan tr ng ư c áp d ng là “Qu n lý nâng cao ch t lư ng và năng
su t” tăng kh năng c ch tranh cho doanh nghi p.
úng v y tăng kh năng c nh tranh c a doanh nghi p thì có 2 v n m u ch t
ó là: ch t lư ng và năng su t. Ch t lư ng cao, n nh và năng su t cao v i giá thành
h s t o kh năng c nh tranh l n ng th i giá thành h s m b o l i nhu n doanh
nghi p tái u tư, phát tri n. Ta có th hi u ch t lư ng ó là: “Ch t lư ng t ng h p”
g m4y ut QCD + A
Q - Quality : Ch t lư ng


Bài t p L n 3
Trư ng i H c Công Nghi p Hà N i QTKD

C - Cost : Giá
D - Delivery : Giao hàng
A - Assurance : m b o ch t lư ng.
V y cái gì mang l i ch t lư ng và năng su t ó chính là hi u qu qu n lý. Nhưng
hi n tr ng qu n lý các doanh nghi p Vi t Nam có 2 v n vư ng m c cơ b n ó là:
cơ c u t ch c chưa rõ ràng; vi c qu n lý chưa theo m t nguyên t c nh t quán; chưa
qu n lý theo k ho ch; vi c u quy n, giao vi c chưa g n li n v i ki m soát. xây
d ng n n t ng qu n lý cho doanh nghi p, các doanh nghi p nên áp d ng h th ng qu n
lý ch t lư ng theo b tiêu chu n qu c t ISO 9000 ti n t i áp d ng h th ng qu n lý
ch t lư ng toàn di n.
Th c hi n t t vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng s nâng cao năng su t và
ch t lư ng s n ph m. Trư c òi h i ngày càng cao c a c a khách hàng khi mà th
trư ng ngư i tiêu dùng thay th cho ngư i s n xu t trư c kia, các doanh nghi p ang
g p ph i m t bài toán khó, v a làm sao s n xu t ra s n ph m có ch t lư ng cao, v a
m b o l i nhu n ng th i luôn s n có v i giá c c nh tranh, bên c nh ó th a mãn
ư c các yêu c u c a pháp lu t. Tóm l i trong tình hình c nh tranh hi n nay, m i công
ty mu n t n t i và phát tri n thì b t bu c ph i tho mãn nhu c u c a khách hàng ngày
m t t t hơn, m b o ư c ni m tin cho khách hàng v ch t lư ng s n ph m và d ch v
c a mình thông qua môi trư ng s n xu t mà trong ó, t ng cá nhân m ic p u có
ý th c v ch t lư ng ngăn tr n không cho s n ph m l i l t ra th trư ng.
Do v y, nh n th c ư c t m quan tr ng c a qu n lý ch t lư ng iv is t nt i
và phát tri n, kh năng c nh tranh c a công ty trong th i gian qua Ban lãnh o và toàn
th nhân viên trong công ty Trách nhi m h u h n NatSteelVina ã có nhi u n l c
c i ti n và nâng cao ch t lư ng s n ph m, áp ng nhu c u th trư ng trong nư c và
ngoài nư c.
V i m c ích nâng cao hi u bi t cho sinh viên v v n ch t lư ng và qu n tr
ch t lư ng trong doanh nghi p chúng em ã ư c giao tài là: “M t s bi n pháp
nh m áp d ng thành công h th ng QLCL ,nâng cao ch t lư ng s n ph m trong s n


Bài t p L n 4
Trư ng i H c Công Nghi p Hà N i QTKD

xu t c a m t doanh nghi p.”
Qua quá trình h c t p ,chúng em ư c s hư ng d n c a th y Tr nh Vi t
Giang (th y b môn) , qua thông tin i chúng và s tìm hi u th c t ,c nhóm ã
cùng th ng nh t nghiên c u v “Phương pháp áp d ng các bi n pháp qu n lý ch t
lư ng toàn di n TQM” t i công ty TNHH NatSteelVina. N i dung khóa lu n g m các
ph n sau:
Ph n 1. Các v n lý lu n cơ b n v ch t lư ng s n ph m, h th ng qu n lý ch t
lư ng và các bi n pháp nâng cao ch t lư ng s n ph m trong s n xu t và các bi n pháp
qu n lý ch t lư ng toàn di n.
Ph n 2. Th c tr ng v ch t lư ng s n ph m trong công ty TNHH NatSteelVna
khi áp d ng các bi n pháp nâng cao ch t lư ng s n ph m trong s n xu t.
Ph n 3. M t s gi i pháp nh n nâng cao ch t lư ng trong s n xu t c a công ty
TNHH NatSteelVna, áp d ng bi n pháp qu n lý ch t lư ng toàn di n.
Bài t p L n 5
Trư ng i H c Công Nghi p Hà N i QTKD

PH N 1
CƠ S LÝ LU N C A QU N LÝ CH T LƯ NG VÀ
QU N LÝ CH T LƯ NG TOÀN DI N (TQM)
1.1. CÁC V N V CH T LƯ NG.
1.1.1. Ch t lư ng s n ph m và qu n lý ch t lư ng.
1.1.1.1. Khái ni m ch t lư ng s n ph n.
N n kinh t th trư ng v n ng dư i s chi ph i c a các quy lu t trong ó có quy
lu t c nh tranh. Ch t lư ng tr thành m t trong nh mg vũ khí c nh tranh c a các doanh
nghi p. Ch t lư ng ư c hi u theo nhi u cách khác nhau.
* Khái ni m ch t lư ng do t ch c ch t lư ng qu c t v tiêu chu n hoá (ISO-
Iternational Standard Organization):
Ch t lư ng là t p h p các tính ch t và c trưng c a s n ph m và d ch v mà có
kh năng tho mãn nhu c u ã rõ ho c nhu c u ti m n.
+ Nhu c u ã rõ là nhu c u mà nhà kinh doanh có th th ng kê ư c b ng cách lư ng
hoá.
+ Nhu c u ti m n mang 3 lo i: - Khách hàng mua m t l n (Client).
- Khách hàng quay l i (Customer).
- Khách hàng không nh ng mua hàng mà còn gi i
thi u s n ph m cho Doanh nghi p (addvorater).
* Ch t lư ng xu t phát t ngư i tiêu dùng:
Ch t lư ng là s phù h p v i yêu c u và m c ích c a ngư i tiêu dùng.
Ta th y, yêu c u theo quan i m c a Marketing thì nó là mong mu n (wants) mà
ư c kèm thêm i u ki n có kh năng thanh toán.
* Khái ni m ch t lư ng s n ph m theo TQM.
Ch t lư ng s n ph m theo TQM là “ Ch t lư ng là th a mãn nhu c u c a khách
hàng (khách hàng ây ư c hi u c bên trong và bên ngoài t o thành 1 chu i C/S
Customer-Supplier ), ch t lư ng là m t chu i liên t c”
- Các i tư ng c a TQM.

Bài t p L n 6
Trư ng i H c Công Nghi p Hà N i QTKD

1. Cán b lãnh o
2. Cán b qu n lý
3. Nhân viên
4. Qu n lý chính sách
5. Tiêu chu n hoá
6. Nhà th u ph - mua hàng
7. Nhóm ch t lư ng
8. Ki m soát s n xu t
9. Ki m soát quá trình
10. Gi i quy t v n
11. Ki m soát o lư ng
12. Qu n lý phương ti n và thi t b 13.
Giáo d c và ào t o
14. V sinh môi trư ng
15. Qu n lý hàng ngày
16. Phương pháp th ng kê
17. Ki m soát an toàn
18. Qu n lý 5S
19. Qu n lý s c kh e.
20. Huy ng ngu n nhân l c
Bài t p L n 7
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

- Bí quy t thành công trong vi c áp d ng TQM
+ TQM ph i b t u t lãnh o.
+ Ph i có lòng kiên trì: xây d ng ư c TQM c n có th i gian thay i tác phong làm
vi c c a toàn th cán b công nhân viên trong công ty.
+ M nh d n thay i t ch c ngay sau khi cam k t v i TQM cho m i ngư i th y
r ng TQM ã b t u có tác d ng.
+ Bi t trao th c quy n cho ngư i lao ng.
+ Có m t h th ng thông tin n i b nh m phá b hàng dào gi a các phòng ban và hình
thành các nhóm ch t lư ng.
Tóm l i: có th khái ni m v ch t lư ng s n ph m t ng quát như sau: “Ch t
lư ng s n ph m là t ng th các c i m và c tính c a m t s n ph m ( tin c y,
tính th m m , chu n m c, quy n s h u,…) liên quan n áp ng các nhu c u, m c
ích c a ngư i tiêu dùng. Ch t lư ng b c l các giao di n. Ch t lư ng s n ph m là
s áp ng yêu c u tiêu dùng c a cá nhân và xã h i, tiêu dùng các m c khác
nhau. S n ph m ch a nhi u giá tr s d ng cho nhi u yêu c u tiêu dùng nh ng m c
khác nhau. Chính giá tr s d ng và nh ng m c khác nhau c a giá tr s d ng
c a s n ph m là ch t lư ng s n ph m”.
1.1.1.2. Khái ni m chi phí ch t lư ng.
Chi phí ch t lư ng là t t c các chi phí có li n quan n vi c m b o ch t lư ng
(còn g i là chi phí phù h p) và các chi phí liên quan n vi c không m b o ch t
lư ng (còn g i là chi phí không phù h p).
* Chi phí phù h p: (chi phí u tư- Investment Costs): Là các chi phí phát sinh m
b o r ng các s n ph m, d ch v ư c cung ng phù h p v i các tiêu chu n, quy cách
ư c xác nh trư c trên cơ s các yêu c u c a khách hàng nó bao g m chi phí phòng
ng a và chi phí th m nh.
- Chi phí phòng ng a: Là nh ng chi phí liên quan n các ho t ng nh m ngăn ch n
ngay t nguyên nhân d n n sai sót như: các chi phí v th m nh, rà soát m u thi t k ;
chi phí cho vi c t ch c xác nh các c trưng c a s n ph m và m c phù h p c a
chúng v i khách hàng; chi phí cho vi c ki m ch ng các k ho ch chương trình ch t
lư ng; chi phí ánh giá ngư i cung ng u vào; chi phí t n tr ; chi phí cho các ho t
ng xúc ti n bán hàng; chi phí cho ào t o hu n luy n…


Bài T p l n 8
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

- Chi phí th m nh: Là chi phí cho vi c xây d ng các quy trình ánh giá và ki m tra
hi u l c (hi u qu ) c a quá trình qu n tr trong su t vòng i c a s n ph m, chi phí cho
vi c ki m tra th nghi m m u ban u c a vi c cung ng, chi phí cho vi c phân tích các
thông s c a quá trình v n hành, chi phí cho vi c ki m tra m i ho t ng c a các thành
viên, chi phí ki m tra các tr m d ch v b o hành, chi phí ki m tra các i u ki n làm vi c
(SA8000), chi phí ki m tra òng gói b o qu n, phân ph i.
* Chi phí không phù h p:
Là nh ng chi phí do nh ng sai h ng sinh ra bao g m:
- Chi phí sai h ng bên trong (Internal Failures Costs): Là nh ng sai h ng mà doanh
nghi p phát hi n ư c và gi nó l i trong doanh nghi p x lí g m: nh ng lãng phí v
lao ng, v t li u, gi máy; chi phí cho vi c s a ch a l i, ki m tra l i s n ph m ã sai
h ng; chi phí cho vi c phân tích tìm nguyên nhân sai h ng kh c ph c; chi phí cho vi c
ki m tra th nghi m l i các s n ph m ã s a ch a, các t n th t do ph ph m và th
ph m ph i bán v i giá th p; chi phí do vi c dư th a hàng hoá d n n ph i bán hàng
quá v v i giá r t th p.
- Chi phí sai h ng bên ngoài (External Failures Costs): Là nh ng s n ph m h ng
nhưng doanh nghi p không phát hi n ư c mà l t ra ngoài th trư ng bao g m: Chi
phí cho vi c s a ch a, n bù l i s n ph m sai h ng cho khách hàng ưa l i; chi phí
ki m tra x lí các lô hàng b tr l i; chi phí do k t qu c a các v ki n t ng, t n th t do
m t uy tín và làm gi m kh năng c nh tranh c a s n ph m (khi u n i ti m n)
- Khi u n i công khai: Yêu c u i, s a, … (chi m 20%);
- Khi u n i ti m n: Không b t n, không òi s a ch a, l i chê bai, lo i tr s n ph m
(lo i chi phí này chi m 80%), nó nh hư ng uy tín c a doanh nghi p.
1.1.1.3. M i quan h c a chi phí ch t lư ng và ch t lư ng.
- Theo th mô hình này ta th y: Khi tăng chi phí phù h p => Chi phí sai h ng gi m.
Giao i m A có chi phí nh nh t (Q*- chi phí min).
Thí d : T i m c s n lư ng Q1: lúc này chi phí phù h p là C1, chi phí sai h ng là
C2=> Ta có t ng chi phí C0= C1+C2
T ng chi phí = Chi phí sai h ng + Chi phí phù h p
Như v y, khi tăng chi phí u tư làm cho chi phí sai h ng gi m xu ng d n n
t ng chi phí gi m xu ng. Nhưng n u tăng chi phí phù h p vư t quá i m A thì lúc này

Bài T p l n 9
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

t ng chi phí l i tăng lên.
- Có s ánh i gi a hai lo i chi phí. C chi phí phù h p tăng thì chi phí sai h ng gi m
xu ng vì v y ư ng t ng chi phí th p nh t s t n t i giao i m A c a 2 ư ng chi
phí trên. M c ch t lư ng t i i m này g i là m c ch t lư ng t i ưu. Tuy nhiên m c ch t
lư ng t i ưu l i n m i m th p hơn nhi u so v i i m 100% s n ph m phù h p. i m
t i ưu là i m mà t i ó t ng chi phí ch t lư ng là nh nh t (min), còn i m 100% s n
ph m phù h p là i m t i ó s s n ph m sai h ng là b ng 0 hay là i m mà chi phí sai
h ng là b ng không nhưng t ng chi phí l i cao.
- Các doanh nghi p ph i xây d ng m t mô hình ch t lư ng ó m c ch t lư ng
giao ng xung quanh i m t i ưu và khi t t i i m t i ưu thì không u tư c i ti n
ch t lư ng.
Chính vì v y mà ta c n ph i xem xét mô hình chi phí ch t lư ng theo quan ni m
m i c a Qu n tr ch t lư ng t ng h p (TQM- Total Quality Managment)
Mô hình chi phí ch t lư ng theo quan i m m i (theo TQM).
Chi Phí (SCP)
100%
s n
T ng chi phí ch t lư ng ph m
Chi phí sai h ng t
ch t
lư ng
ư ng chi phí u tư E
M c ch t
lư ng (Q)
*
0 Q1 Q2 Q
Hình 2
Theo mô hình này, không quan tâm ns ánh i gi a hai lo i chi phí, mà ch
quan tâm n t ng lo i chi phí riêng bi t, c bi t quan tâm n chi phí vô hình. Theo
ó, n u chi phí u tư tăng thì chi phí sai h ng s gi m nhưng ư ng chi phí u tư tăng


Bài T p l n 10
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

v it c ch m hơn t c gi m c a ư ng chi phí sai h ng (t c là n u ta tăng chi phí
u tư lên 1% thì chi phí sai h ng s gi m i m t lư ng l n hơn 1%). Ch t lư ng s n
ph m t 100% thì chi phí sai h ng b ng 0, chi phí th m nh là l n nh t và chi phí
phòng ng a b ng 0. T ng chi phí = Chi phí u tư + Chi phí sai h ng.
M t khác, ư ng t ng chi phí không ph i là m t ư ng cong Parabol mà là m t
ư ng cong liên t c i xu ng và chi phí ch t lư ng th p nh t ch t ư ct i i m
100% s n ph m t t nh t và phù h p hoàn toàn v i nhu c u.
Ch t lư ng t i ưu s là m t s d ch chuy n liên t c v phía ph i dư i tác ng c a
s thay i nhu c u, s i m i c a công ngh , s ti n b tay ngh c a công nhân.
i m t i ưu không ph i là i m c nh như trư c n a. Nh ng doanh nghi p theo
quan i m này s ti p t c u tư c i ti n ch t lư ng ch ng nào còn có kh năng v tài
chính. Xu hư ng hi n nay quan tâm gi m chi phí sai h ng và nhi u ti n u tư cho thay
i công ngh ào t o,… nâng cao ch t lư ng.
1.1.2. Qu n lý ch t lư ng.
1.1.2.1. Khái ni m qu n lý ch t lư ng.
Qu n lý ch t lư ng là quá trình tác ng c a ch th qu n lý b ng các công c
ch t lư ng, bi n pháp ch t lư ng, phương th c ch t lư ng tác ng i tư ng và
khách th là s n ph m và d ch v nh m t ư c các m c tiêu ch t lư ng theo yêu c u
c a doanh nghi p.
“Qu n lý ch t lư ng là các ho t ng ph i h p nh hư ng và ki m soát m t
s t ch c v ch t lư ng“ (Theo tiêu chu n ISO 9000)
nh hư ng và ki m soát v m t ch t lư ng bao g m vi c thi t l p chính sách ch t
lư ng, m c tiêu ch t lư ng, ho ch nh ch t lư ng, ki m soát ch t lư ng và c i ti n
ch t lư ng.
Th c ch t qu n tr ch t lư ng là t p h p t t c ho t ng c a ch c năng qu n tr
như: ho ch nh, t ch c, ki m soát và i u ch nh. ó chính là m t ho t ng t ng h p
v kinh t , k thu t, xã h i và t ch c. Ch khi nào toàn b các y u t xã h i, công ngh
và t ch c ư c xem xét y trong m i quan h ràng bu c v i nhau, trong h th ng
ch t lư ng m i có cơ s nói r ng ch t lư ng s n ph m ư c m b o.
Qu n tr ch t lư ng ph i ư c th c hi n thông qua m t cơ ch nh t nh bao g m
h th ng các ch tiêu, tiêu chu n c trưng v k thu t bi u th m c nhu c u th

Bài T p l n 11
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

trư ng, m t h th ng t ch c i u khi n và h th ng chính sách khuy n khích phát tri n
ch t lư ng, ch t lư ng ư c duy trì ánh giá thông qua vi c s d ng các phương pháp
th ng kê trong qu n tr ch t lư ng
Qu n tr ch t lư ng hi n i cho r ng v n ch t lư ng s n ph m ư c t ra và
gi i quy t trong ph m vi toàn b h th ng bao g m t t c các khâu, các quá trình t
nghiên c u thi t k n ch t o, phân ph i và tiêu dùng s n ph m.
Vì v y trong cơ ch th trư ng hi n nay, duy trì v trí c a mình trong các cu c
c nh tranh, vi c qu n tr ch t lư ng trong các doanh nghi p òi h i ph i d a trên m t
h th ng mang tính liên t c th c hi n s g n bó ch t ch gi a doanh nghi p v i môi
trư ng bên ngoài.
Ngày nay, khi quy mô ho t ng c a doanh nghi p ngày càng m r ng, quy trình
công ngh ph c t p, ph thu c l n nhau gi a các b ph n, công o n càng ư c ph i
h p ch t ch hơn, ch t lư ng ho t ng c a quá trình sau tuỳ thu c vào quá trình
trư c ó.
1.1.2.2. Vai trò c a qu n tr ch t lư ng
Qu n tr ch t lư ng ư c th c hi n m t cách liên t c thông qua tri n khai vòng
tròn qu n lý hay còn g i là bánh xe Deming (vòng tròn PDCA). Dư i góc qu n tr
vòng tròn PDCA là trình t c n thi t khi th c hi n b t c m t công vi c nào như t
ch c m t bu i h p, i d m t h i th o, s p x p nhân s trong phòng l n hơn như xây
d ng chính sách ch t lư ng trong doanh nghi p.
Vòng tròn Deming (vòng tròn PDCA).

A. i u ch nh P: Ho ch nh
A P
(Ation) (plan)


C D
(Check) (Do)
C: Ki m tra D: Th c hi n
Hình 3
Bài T p l n 12
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

* Ho ch nh ch t lư ng
ây là giai o n u tiên c a qu n tr ch t lư ng. Ho ch nh ch t lư ng chính
xác, y s giúp nh hư ng t t các ho t ng ti p theo b i vì t t c chúng u ph
thu c vào k ho ch. N u k ho ch ban u ư c xây d ng t t thì s có ít các ho t ng
c n i u ch nh và các ho t ng s ư c i u khi n m t cách có hi u qu hơn. Ho ch
nh ch t lư ng ư c coi là ch c năng quan tr ng nh t c n ưu tiên hàng u hi n nay.
Ho ch nh ch t lư ng là ho t ng xác minh m c tiêu ch t lư ng s n ph m.
Ho ch nh ch t lư ng cho phép xác nh m c tiêu, phương hư ng phát tri n ch t
lư ng cho toàn công ty theo m t hư ng th ng nh t. T o i u ki n khai thác s d ng có
hi u qu hơn các ngu n l c và ti m năng trong dài h n góp ph n gi m chi phí cho ch t
lư ng, nâng cao kh năng c nh tranh, giúp các công ty ch ng thâm nh p và m r ng
th trư ng, c bi t là th trư ng th gi i. Ho ch nh ch t lư ng còn t o ra m t s
chuy n bi n căn b n v phương pháp qu n tr chi phí gi a các doanh nghi p.
N i dung ch y u c a ho ch inh ch t lư ng s n ph m m i bao g m:
- Xác l p m c tiêu ch t lư ng t ng quát và chính sách ch t lư ng.
- Xác nh khách hàng.
- Xác nh c i m c a s n ph m tho mãn nhu c u khách hàng.
- Phát tri n nh ng quy trình có kh năng t o nh ng c i m c a s n ph m.
- Chuy n giao các k t qu ho ch nh cho b ph n tác nghi p.
* T ch c th c hi n.
Sau khi hoàn thành ch c năng ho ch nh thì chuy n sang t ch c th c hi n chi n
lư c ã ho ch nh. Th c ch t quá trình này là quá trình i u khi n các ho t ng thông
qua k thu t, phương ti n, phương pháp c th nh m b o m ch t lư ng s n ph m
theo úng yêu c u k ho ch ra. T ch c th c hi n có ý nghĩa quy t nh n vi c
bi n các k ho ch ch t lư ng thành hi n th c.
Nh ng bư c sau ây c n ti n hành theo tr t t nh m m b o các k ho ch s
ư c i u khi n m t cách h p lý, m c ích yêu c u t ra v i các ho t ng tri n khai:
- m b o r ng m i ngư i có trách nhi m th c hi n các k ho ch; nh n th c m t cách
y các m c tiêu và s c n thi t c a chúng.
- Gi i thích cho m i ngư i bi t chính xác nh ng nhi m v k ho ch ch t lư ng c th
c n thi t ph i th c hi n


Bài T p l n 13
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

- Cung c p y các ngu n l c nh ng nơi và nh ng lúc c n thi t có nh ng phương
ti n k thu t dùng ki m soát ch t lư ng.
- T ch c nh ng chương trình giáo d c và ào t o, cung c p nh ng ki n th c, kinh
nghi m c n thi t i v i vi c th c hi n k ho ch.
Trên th c t v n ào t o và hu n luy n v ch t lư ng là m t y u t quan tr ng
trong qu n tr ch t lư ng. Giáo sư ISHIKAWAORU - ngư i ã có công t o ra cái g i là
“ch t lư ng Nh t B n” ã nói: “Qu n tr ch t lư ng b t u b ng giáo d c và k t thúc
cũng b ng giáo d c”. Qua ào t o hu n luy n mà nâng cao k thu t cho m i thành
viên. Nh ó h xác nh ư c nguyên nhân gây nên sai sót có bi n pháp ngăn ng a,
h bi t c i ti n và hoàn thi n quy trình s n xu t, bi n lư ng hoá nh ng v n liên quan
n ch t lư ng. Quá trình ào t o trong m t doanh nghi p c n ph i ư c ti n hành liên
t c, nh m trang b nh ng ki n th c v công ngh , môi trư ng và nâng cao tính sáng t o
cho các c p trong b máy qu n lý ch ng trong qu n tr .
* Ki m tra
m b o úng m c tiêu ch t lư ng d ki n ư c th c hi n theo úng yêu c u
k ho ch t ra trong quá trình t ch c th c hi n c n ti n hành các ho t ng ki m tra,
ki m soát ch t lư ng. Ki m tra ch t lư ng là ho t ng theo dõi phát hi n và ánh giá
nh ng tr c tr c c a h th ng và khuy t t t c a s n ph m và d ch v ư c ti n hành
trong m i khâu xuyên su t i s ng c a s n ph m. M c ích ki m tra không ph i là t p
trung vào phát hi n các s n ph m h ng, lo i s n ph m x u ra kh i t t mà là nh ng tr c
tr c khuy t t t m i khâu, m i công o n, m i quá trình nh m tìm ki m nh ng nguyên
nhân gây ra khuy t t t có nh ng bi n pháp ngăn ch n k p th i.
Nhi m v ch y u c a ki m tra ch t lư ng là:
- ánh giá tình hình th c hi n ch t lư ng và xác nh m c ch t lư ng t ư c trong
th c t c a doanh nghi p.
- So sánh ch t lư ng th c t v i k ho ch phát hi n sai l ch trên phương di n kinh t
k thu t.
- Phân tích thông tin v ch t lư ng t o cơ s cho c i ti n và khuy n khích c i ti n ch t
lư ng s n ph m.
Khi ti n hành ki m tra, các k t qu th c hi n k ho ch c n ánh giá hai v n cơ
b n ó là m c tuân th nghiêm túc k ho ch ã v ch ra, tính chính xác, y và


Bài T p l n 14
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

tính kh thi c a k ho ch.
Có hai lo i hình ki m tra là: Ki m tra thư ng xuyên (hàng ngày) và ki m tra nh
kỳ (hàng tháng và cu i năm)
Trong ho t ng ki m tra ch t lư ng t p trung vào ki m tra nh kỳ. Xác nh
m c bi n thiên c a quá trình và nh ng nguyên nhân làm ch ch hư ng các ch tiêu
ch t lư ng. Phân tích phát hi n các nguyên nhân ban u, nguyên nhân tr c ti p xoá
b chúng, phòng ng a s tái di n.
* Ho t ng i u ch nh và c i ti n
Ho t ng i u ch nh nh m làm cho các ho t ng c a h th ng doanh nghi p có
kh năng th c hi n ư c nh ng tiêu chu n ch t lư ng ra, ng th i cũng là ho t
ng ưa ch t lư ng s n ph m thích ng v i tình hình m i, nh m gi m d n kho ng
cách mong mu n c a khách hàng v i th c t ch t lư ng t ư c tho mãn nhu c u
c a khách hàng m c cao hơn.
Các bư c công vi c ch y u:
- Xác nh nh ng òi h i c th v c i ti n ch t lư ng t ó xây d ng nh ng d án c i
ti n ch t lư ng.
- Cung c p các ngu n l c c n thi t như tài chính, k thu t lao ng.
- ng viên ào t o và khuy n khích quá trình th c hi n c i ti n ch t lư ng.
Khi ch tiêu không t ư c c n ph i phân tích tình hình nh m xác nh xem v n
thu c v tài chính hay th c hi n k ho ch, xem xét th n tr ng tìm ra chính xác cái
gì sai i u ch nh. Khi c n thi t có th i u ch nh m c tiêu ch t lư ng. Th c ch t ó
là quá trình c i ti n ch t lư ng cho phù h p v i môi trư ng kinh doanh m i c a doanh
nghi p. Quá trình c i ti n theo các bư c sau:
- Thay i quá trình nh m gi m khuy t t t.
- Th c hi n công ngh m i.
- Phát tri n s n ph m m i, a d nh hoá s n ph m.
Yêu c u t ra i v i c i ti n ch t lư ng là ti n hành c i ti n c i mc a s n
ph m, c i m quá trình nh m gi m sai sót, tr c tr c trong quá trình th c hi n và gi m
khuy t t t trong s n ph m.
Bài T p l n 15
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

1.1.2.3. N i dung qu n tr ch t lư ng
1.1.2.3.1. Qu n tr ch t lư ng trong khâu thi t k .
ây là phân h u tiên trong qu n tr ch t lư ng. Nh ng thông s k thu t thi t
k ã ư c phê chu n là tiêu chu n ch t lư ng quan tr ng mà s n ph m s n xu t ra ph i
tuân th . Ch t lư ng thi t k s tác ng tr c ti p n ch t lư ng s n ph m. th c
hi n m c tiêu ó, c n ph i th c hi n nh ng nhi m v sau:
- T p h p, t ch c ph i h p gi a các nhà thi t k , các nhà qu n tr Marketing, tài chính,
tác nghi p, cung ng thi t k s n ph m. Chuy n hoá nh ng c i m nhu c u c a
khách hàng. K t qu c a thi t k là các quá trình, c i m s n ph m, các b n thi t
k v i l i ích c a s n ph m ó.
- ưa các phương án khác nhau v các c i m s n ph m có th áp ng ư c nhu
c u khách hàng. c i m c a s n ph m có th l y t s n ph m cũ hay c i ti n nh ng
c i m cũ cho thích h p v i òi h i m i hay t nghiên c u thi t k ra nh ng c
i m hoàn toàn m i.
- Th nghi m và ki m tra các phương án nh m ch n ra phương án t i ưu.
- Quy t nh nh ng c i m s n ph m ã ch n. Các c i m c a s n ph m thi t k
ph i áp ng các yêu c u sau: áp ng nhu c u khách hàng; thích ng v i kh năng;
m b o tính c nh tranh; t i thi u hoá chi phí.
- Phân tích v kinh t : Là quá trình ánh giá m i quan h gi a l i ích mà các c i m
s n ph m ưa ra v i chi phí c n thi t ra chúng.
- Nh ng ch tiêu ch y u c n ki m tra:
+ Trình ch t lư ng, s lư ng.
+ Ch tiêu t ng h p v tài li u thi t k , công ngh và thi t b ch th .
+ H só khuy t t t c a s n ph m ch th , ch t lư ng cho s n xu t hàng.
1.1.2.3.2.Qu n tr ch t lư ng trong khâu cung ng
M c tiêu c a qu n tr ch t lư ng trong khâu cung ng nh m áp ng úng chung
lo i, s lư ng, th i gian, a i m và các c tính kinh t k thu t c n thi t c a nguyên
v t li u, m b o cho quá trình s n xu t ti n hành thư ng xuyên liên t c v i chi phí
th p nh t.Bài T p l n 16
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

Qu n tr ch t lư ng trong khâu cung ng bao g m nh ng n i dung sau:
- L a ch n ngư i cung ng có kh năng áp ng nh ng òi h i v ch t lư ng v t tư,
nguyên li u.
- T o l p h th ng thông tin ph n h i ch t ch và thư ng xuyên c p nh t.
- Tho thu n v vi c m b o ch t lư ng c a v t tư ư c cung ng.
- Tho thu n v phương pháp ki m tra xác minh.
- Xác nh các phương pháp giao nh n.
- Xác nh rõ ràng y th ng nh t các i u kho n trong gi i quy t nh ng tr c tr c,
khi m khuy t.
1.1.2.3.3. Qu n tr ch t lư ng trong khâu s n xu t
M c ích c a qu n tr ch t lư ng trong khâu này là khai thác huy ng hi u qu
c a các quá trình công ngh thi t b và con ngư i ã l a ch n s n xu t s n ph m phù
h p v i tiêu chu n thi t k . th c hi n m c tiêu trên qu n tr ch t lư ng trong giai
o n này c n th c hi n các nhi m v ch y u sau:
- Cung ng v t tư, nguyên li u úng s lư ng, ch t lư ng ch ng lo i, th i gian.
- Ki m tra ch t lư ng v t tư nguyên li u trư c khi ưa vào s n xu t.
- Thi t l p và th c hi n các tiêu chu n quy trình, th t c thao tác th c hi n t ng công
vi c.
- Ki m tra ch t lư ng các chi ti t b ph n, bán s n ph m theo t ng công o n. Phát
hi n sai sót, tìm nguyên nhân sai sót lo i b .
- Ki m tra ch t lư ng s n ph m hoàn ch nh.
- Ki m tra hi u ch nh thư ng kỳ các d ng c ki m tra o lư ng ch t lư ng.
- Ki m tra thư ng xuyên k thu t công ngh , duy trì b o dư ng k p th i
* Nh ng ch tiêu ch t lư ng c n xem xét trong giai o n s n xu t bao g m:
Thông s k thu t c a các chi ti t b ph n, bán thành ph m và s n ph m hoàn
ch nh; các ch tiêu v tình hình k thu t công ngh , k thu t lao ng trong các b ph n
c hành chính và s n xu t; các ch tiêu ch t lư ng qu n tr và nhà qu n tr ; các ch tiêu
v t n th t thi t h i do sai l m, vi ph m k lu t lao ng, quy trình công ngh .
1.1.2.3.4. Qu n tr ch t lư ng trong và sau khi bán hàng
M c tiêu c a qu n tr ch t lư ng trong giai o n này là nh m m b o tho mãn
khách hàng nhanh nh t, thu n ti n nh t v i chi phí th p nh t nh ó tăng uy tín, danh


Bài T p l n 17
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

ti ng cho doanh nghi p. Ngoài m c tiêu trên nhi u doanh nghi p còn thu ư c l i
nhu n l n t ho t ng d ch v sau bán hàng. Vì v y nh ng năm g n ây công tác b o
m ch t lư ng trong giai o n này ư c các doanh nghi p r t chú ý, m r ng ph m vi
và tính ch t các ho t ng d ch v .
Nhi m v ch y u c a qu n tr ch t lư ng trong giai o n này là:
- T o danh m c s n ph m h p lý.
- T ch c m ng lư i i lý phân ph i, d ch v thu n l i nhanh chóng.
- Thuy t minh hư ng d n y các thu c tính s d ng, i u ki n s d ng, quy trình
quy ph m s d ng s n ph m.
- Nghiên c u su t nh ng phương án bao gói v n chuy n b o qu n, b c d h p lý
nh m tăng năng su t, h giá thành.
- T ch c b o qu n s n ph m, khuy n m i s n ph m khuy n khích khách hàng mua
nhi u, mua v i kh i lư ng l n.
- T ch c d ch v k thu t thích h p
1.1.2.4. Quá trình hình thành và phát tri n c a qu n lý ch t lư ng.
Theo m t s nhà nghiên c u cho n nay ã có 5 m c trong quá trình phát tri n
c a qu n lý ch t lư ng mà m c sau bao hàm m c trư c, ó là:
* KCS: ki m tra ch t lư ng s n ph m.
ây là biên pháp ki m tra s n ph m cu i cùng (thành ph m) nh m lo i ra nh ng
s n ph m không t ch t lư ng theo yêu c u. Bi n pháp này khôngth lo i h t s n
ph m l i, m t khác không làm gi m chi phí ph ph m.
* QCS: Ki m soát ch t lư ng.
QCS là bi n pháp phòng ng a không cho xu t hi n s n ph m l i b ng cách ki m
soát t t c các y u t nh hư ng n ch t lư ng. Bi n pháp này khá hi u qu nhưng
không có gì ch ng minh cho khách hàng tin tư ng.
* m b o ch t lư ng: ISO 9000 ang m c này.
Ch t lư ng ư c m b o b ng cách văn b n hoá, ghi h sơ và ki m soát t t c
các y u t nh hư ng n ch t lư ng, tuy nhiên không c p n chi phí ch t lư ng.
* Qu n lý ch t lư ng: Qu n lý v chi phí.
Qu n lý ch t lư ng là ngoài vi c m b o ch t lư ng, còn ph i th c hi n t i ưu
hoá chi phí.

Bài T p l n 18
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

* TQM: Qu n tr ch t lư ng toàn di n.
Qu n tr ch t lư ng toàn di n: quan tâm n t t c các khía c nh liên quan n
doanh nghi p. Qu n lý ch t lư ng toàn di n TQM là cách qu n lý c a t ch c t p trung
vào ch t lư ng thông qua thu hút, ng vi n toàn b thành viên tham gia tích c c vào
qu n lý ch t lư ng m i c p , m i khâu nh m t ư c thành công lâu dài như tho
mãn nhu c u khách hàng và em l i l i ích cho moi thành viên.
1.1.2.5. L i ích h th ng qu n lý ch t lư ng s n ph m trong doanh nghi p.
* T o n n móng cho s n ph m có ch t lư ng:
M t h th ng qu n lý ch t lư ng phù h p s giúp công ty ho t ng s n xu t
kinh donh m t cách có h th ng và k ho ch; gi m thi u và lo i tr các chi phí phát
sinh sau ki m tra, chi phí b o hành và làm l i. C i ti n liên t c h th ng ch t lư ng như
theo yêu c u c a tiêu chu n, s d n n c i ti n liên t c ch t lư ng s n ph m. Như v y,
H th ng ch t lư ng r t c n thi t cung c p s n ph m có ch t lư ng.
* Tăng năng su t gi m giá thành.
Th c hi n h th ng ch t lư ng phù h p giúp công ty tăng năng su t và gi m giá
thành. H th ng s cung c p các phương ti n giúp cho m i ngư i th c hi n công vi c
úng ngay t u và có s ki m soát ch t ch qua ó gi m kh i lư ng công vi c làm l i
và chi phí s lý s n ph m sau h ng và gi m ư c lãng phí v th i gian, nguyên v t li u,
ti n b c và th i gian. ng th i, gi m ư c chi phí ki m tra ư c cho c công ty và
khách hàng.
* Tăng tính năng c nh tranh
Áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng phù h p ngày càng tr nên quan tr ng, c
bi t trong n n kinh t th trư ng c nh tranh gay g t như hi n nay. Có ư c h th ng
qu n lý ch t lư ng phù h p s em l i cho công ty l i th c nh tranh. Vì thông qua vi c
ch ng nh n c a các t ch c và khách hàng thì doanh nghi p có b ng ch ng mb o
v i khách hàng là s n ph m c a h s n xu t phù h p v i ch t lư ng h ã cam k t
* Tăng uy tín c a doanh nghi p
Áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng s cung c p b ng ch ng khách quan
ch ng minh ch t lư ng s n ph m, d ch v c a công ty và ch ng minh cho khách hàng
th y r ng các ho t ng c a doanh nghi p u ư c ki m soát. H th ng ch t lư ng còn


Bài T p l n 19
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

cung c p nh ng d li u s d ng cho vi c xác nh hi u qu quá trình, các thông s
v s n ph m, d ch v nh m không ng ng c i ti n hi u qu ho t ng và không ng ng
nâng cao s th a mãn c a khách hàng.
1.1.3. H th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chu n qu c t ISO 9000.
H th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9000 là b tiêu chu n v h th ng qu n lý ch t
lư ng do T ch c Qu c t v Tiêu chu n hóa ban hành năm 1987. Cho n nay b tiêu
chu n này ã qua 2 l n soát xét vào năm 1994 và năm 2000.
1.1.3.1. N i dung cơ b n c a h th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9000.
ISO 9000 là b tiêu chu n do T ch c Tiêu chu n hóa Qu c t (International
Standard Organization) ban hành, nh m ưa ra các chu n m c cho h th ng qu n lý
ch t lư ng có th áp d ng r ng rãi và hi u qu trong m i t ch c v i m i lĩnh v c s n
xu t, kinh doanh, d ch v .
T khi m i ư c ban hành năm 1987, b tiêu chu n ã tr nên n i ti ng trên
toàn c u và là chu n m c cho vi c xây d ng các h th ng ch t lư ng.
ISO 9000 c p n các yêu c u cho doanh nghi p m b o qu n lý có tính
chi n lư c và có tính h th ng. ISO 9000 c p n các lĩnh v c trong qu n lý ch t
lư ng: Chính sách và bi n pháp ch o ch t lư ng; thi t k và tri n khai s n xu t; ki m
soát các công o n công ngh ; ki m soát quá trình d ch v và tiêu th s n ph m; qu n
lý nhân s , tài li u và ánh giá chính xác tình hình n i b . B tiêu chu n ISO 9000
không ph i là b tiêu chu n v s n ph m mà là b tiêu chu n v h th ng qu n tr ch t
lư ng, do v y ch ng nh n là ch ng nh n cho h th ng.
1.1.3.2. i u ki n áp d ng H th ng QLCL.
* Lãnh o doanh nghi p
- Quy t tâm và ch o ch t ch quá trình tri n khai áp d ng h th ng QLCL.
- N m ch c n i dung cơ b n c a b tiêu chu n h th ng QLCL.
- Ho ch nh chính sách, m c tiêu ch t lư ng, ph m vi th c hi n.
- C thành viên trong Ban lãnh o ph trách chương trình.
- Cung c p ngu n l c c n thi t ào t o và tri n khai.
* Thành viên c a doanh nghi p - y u t quy t nh.
- Hi u ư c ý nghĩa, m c ính c a qu n lý ch t lư ng.

Bài T p l n 20
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

- Ý th c ư c trách nhi m c a mình trong công vi c ư c giao.
- Ch p hành nghiêm ch nh các qui nh i v i công vi c c th .
* Trình công ngh , thi t b :
- Có kh năng s n xu t ra s n ph m t ch t lư ng yêu c u.
- Có kh năng ki m soát các thông s nh hư ng n ch t lư ng.
- áp ng các qui nh c a Nhà nư c, c a Ngành.
1.1.3.3. Các bư c th c hi n áp d ng H th ng QLCL.
- So n th o h th ng tài li u. H th ng tài li u ư c th c hi n theo mô hình sau:

1. Hư ng vào khách hàng (Customer focus)
2. S lãnh o (Leadership)
3. S tham gia c a m i ngư i (Involvement of people)
4. Cách ti p c n theo quá trình (Process Approach)
5. Ti p c n theo h th ng i v i qu n lý (System approach to management)
6. C i ti n liên t c (Continual Improvement)
7. Quy t nh d a trên s ki n (Factual approach to decision making)
8. Quan h h p tác cùng có l i v i ngư i cung ng (Mutually Beneficial
supplier relationships)1.1.3.4. B n quy t c xây d ng h th ng qu n lý ch t lư ng.
* Qui t c 1: Vi t ra nh ng gì c n ph i làm, g m có:
- S tay ch t lư ng: Nêu m c tiêu tho mãn khách hàng c a doanh nghi p, cách th c
t ng quát th c hi n i u nêu ra ó (t ch c, phân công trách nhi m). S tay ch t
lư ng: là cu n s tay chung cho c doanh nghi p, ra chính sách ch t lư ng, cam k t
ch t lư ng, sơ t ch c, ch c năng nhi m v c a các cán b ch ch t, ư ng l i, ch
chương, chính sách i v i nh ng ho t ng chính c a công ty.
- Th t c qui trình: Trong ó có nh ng qui trình, phương pháp, th t c nguyên t c
hành ng th c hi n nh ng ho t ng chính c a doanh nghi p ng th i trong m i
quy trình nêu rõ các tiêu chu n c n thi t m b o hi u qu ho t ng.Bài T p l n 21
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

M i quy trình s o b o cho b t kỳ nhân viên nào trong toàn th công ty u có
th th c hiên úng theo quy nh t ra nh m o b o ch t lư ng s n ph m, làm úng
quy trình t o i u ki n t t cho vi c ki m tra, ki m soát, tìm ra nguyên nhân gây ra các
l i không m b o ch t lư ng m t cách d dàng hơn. i u ó s giúp ngư i lãnh o ra
quy t nh úng n và k p th i kh c ph c nh ng nguyên nhân gây ra các l i ó.
Tóm l i quy trình là hư ng d n chung th c hi n m t công vi c.
- Hư ng d n công vi c: d n là s c th hoá nh ng khâu quan tr ng c a nh ng qui
trình. N i dung hư ng d n nêu rõ trách nhi m c a t ng nhân viên trong quá trình hành
ng th c hi n.
* Qui t c 2: Làm úng nh ng gì ã vi t, vi t l i thành h sơ nh ng gì ã làm.
i u này m b o cho m i ngư i m i th i i m u làm vi c theo cách th c
như nhau, tránh làm tùy h ng, m i ngư i u ư c hư ng d n hoàn thành trách
nhi m c a mình, ó là i u ki n u tiên ch t lư ng n nh.
Vi t l i nh ng gì ã làm thành h sơ ch ng minh mình làm úng và làm gi
li u th ng kê qu n lý và c i ti n.
* Qui t c 3: ánh giá nh ng gì ã làm so v i nh ng gì ã vi t ra.
Ki m soát vi c th c hi n phát hi n ra nh ng gì chưa phù h p i u ch nh cho
thích h p.
* Qui t c 4: Ti n hành kh c ph c và xây d ng bi n pháp phòng ng a.
Kh c ph c nh ng i m b t h p lý, phòng ng a nh ng gì có th gây ra nh hư ng
x u i v i ch t lư ng trong su t quá trình.
1.1.3.5. L i ích khi áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng.
* V qu n lý n i b .
- Giúp lãnh o qu n lý ho t ng c a doanh nghi p khoa h c và hi u qu .
- C i thi n hi u qu kinh doanh, tăng l i nhu n nh s d ng h p lý ngu n l c, ti t ki m
chi phí.
- Ki m soát ch t ch các công o n s n xu t, kinh doanh, d ch v .
- Nâng cao năng su t, gi m ph ph m và chi phí không c n thi t.
- C ng c uy tín c a lãnh o.
- T o ư c các m i quan h ch t ch gi a lãnh o và nhân viên.
- Gi i quy t các mâu thu n, b t ng trong n i b , tri t tiêu nh ng xung t v thông


Bài T p l n 22
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

tin do m i vi c ư c quy nh rõ ràng. M i vi c u ư c ki m soát, không b sót,
trách nhi m rõ ràng.
- Thúc y n n p làm vi c t t, nâng cao tinh th n thái c a nhân viên.
*V i ngo i:
- T o lòng tin cho khách hàng, chi m lĩnh th trư ng.
- áp ng yêu c u m b o ch t lư ng c a khách hàng.
- Phù h p qu n lý ch t lư ng toàn di n.
- Th a mãn nhu c u ngày càng cao c a khách hàng.
- Cũng c và phát tri n th ph n. Giành ưu th trong c nh trong.
- Thu n l i trong vi c thâm nh p th trư ng qu c t và khu v c.
- Kh ng nh uy tín v ch t lư ng s n ph m c a doanh nghi p.
- áp ng òi h i c a Ngành và Nhà nư c v qu n lý ch t lư ng.
1.2. CÁC BI N PHÁP QU N LÝ CH T LƯ NG TOÀN DI N TQM.
1.2.1. Qu n lý ch t lư ng toàn TQM.

Cơ s c a phương pháp TQM là ngăn ng a s xu t hi n c a các khuy t t t,
tr c tr c v ch t lư ng ngay t u. S d ng các k thu t th ng kê, các k năng c a
qu n lý ki m tra, giám sát các y u t nh hư ng t i s xu t hi n các khuy t t t ngay
trong h th ng s n xu t t khâu nghiên c u, thi t k , cung ng và các d ch v khác liên
quan n quá trình hình thành nên ch t lư ng.
Áp d ng TQM không nh ng nâng cao ư c ch t lư ng s n ph m mà còn c i
thi n hi u qu ho t ng c a toàn b h th ng nh vào nguyên t c ”luôn làm úng vi c
úng ngay l n u”.
“TQM (Total Quality Management) là qu n lý ch t lư ng toàn di n. ây là cách
qu n lý mà t ch c t p trung vào ch t lư ng, d a trên s tham gia c a t t c các thành
viên c a nó nh m t ư c s thành công lâu dài nh vi c th a mãn khách hàng và
em l i l p ích cho các thành viên c a t ch c và cho xã h i” (theo TCVN 5814)
Như v y, m c tiêu c a TQM là c i ti n ch t lư ng liên t c nh m th a mãn khách
hàng m t cánh t t nh t cho phép.
Toàn di n có nghĩa là:
- Huy ng toàn b các nhân viên.Bài T p l n 23
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

- L p k ho ch ch t lư ng ki m soát toàn di n.
- Ch t lư ng bao g m c d ch v i v i khách hàng.
- Khách hàng bao g m c khách hàng n i b và bên ngoài c a công ty.
1.2.2. c i m c a TQM là:
TQM là m t phương pháp qu n lý ch t lư ng m i, liên quan n nhi u c p,
nhi u b ph n có ch c năng khác nhau, nhưng l i òi h i m t s h p tác ng b . Các
c i m c a TQM có th li t kê như sau:
1.2.2.1. V m c tiêu
Trong TQM m c tiêu quan tr ng nh t là coi ch t lư ng là s m t; chính sách
ch t lư ng ph i hư ng t i khách hàng. áp ng nhu c u c a khách hàng ư c hi u là
th a mãn m i mong mu n c a khách hàng, ch không ph i vi c c g ng t ư cm t
s tiêu chu n ch t lư ng ã ra t trư c. Vi c không ng ng c i ti n, hoàn thi n ch t
lư ng là m t trong nh ng ho t ng quan tr ng c a TQM. Gi m thi u chi phí, huy
ng phát huy y u t con ngư i
1.2.2.2. V quy mô.
m b o ch t lư ng s n ph m và d ch v , h th ng TQM ph i m r ng vi c
s n xu t sang các cơ s cung ng, th u ph c a doanh nghi p. Vì thông thư ng, vi c
mua nguyên ph li u trong s n xu t có th chi m t i 70% giá thành s n ph m s n xu t
ra (tùy theo t ng lo i s n ph m). Do ó m b o ch t lư ng u vào, c n thi t ph i
xây d ng các yêu c u c th cho t ng lo i nguyên v t li u có th ki m soát ư c
ch t lư ng nguyên v t li u; c i ti n các phương th c t hàng cho phù h p v i ti n
c a s n xu t.
ây là m t công vi c h t s c quan tr ng i v i các doanh nghi p có s d ng
các nguyên li u ph i nh p ngo i. Gi ư c m i liên h ch t ch v i các cơ s cung c p
là m t y u t quan tr ng trong h th ng “v a úng lúc’ (Just in time-JIT) trong s n
xu t, giúp cho nhà s n xu t ti t ki m ư c th i gian, ti n b c nh gi m ư c d tr .
1.2.2.3. V hình th c
Thay vì vi c ki m tra ch t lư ng sau s n xu t (KCS), TQM ã chuy n sang vi c
k ho ch hóa, chương trình hóa, theo dõi phòng ng a trư c khi s n xu t. S d ng các
công c th ng kê theo dõi, phân tích v m t nh lư ng các k t qu cũng như nh ng
y ut nh hư ng n ch t lư ng, ti n hành phân tích tìm nguyên nhân và các bi n pháp

Bài T p l n 24
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

phòng ng a thích h p.
1.2.2.4. V cơ s c a h th ng
Cơ s c a các ho t ng TQM trong doanh nghi p là con ngư i trong doanh
nghi p. Nói n ch t lư ng ngư i ta thư ng nghĩ n ch t lư ng s n ph m. Nhưng
chính “ch t lư ng con ngư i” m i là m i quan tâm hàng u c a TQM. Trong ba kh i
xây d ng chính trong s n xu t kinh doanh là ph n c ng (thi t b , máy móc, ti n b c..),
ph n m m (các phương pháp, bí quy t, thông tin..) và ph n con ngư i thì TQM kh i
u v i ph n con ngư i.
Nguyên t c cơ b n th c thi TQM là phát tri n m t cách toàn di n và th ng
nh t năng l c c a các thành viên, thông qua vi c ào t o, hu n luy n và giao quy n
h n, nhi m v cho h .
Vì ho t ng ch y u c a TQM là c i ti n, nâng cao ch t lư ng b ng cách t n
d ng các k năng và s sáng t o c a toàn th nhân l c trong công ty. Cho nên th c
hi n TQM, doanh nghi p ph i xây d ng ư c m t môi trư ng làm vi c, trong ó có các
t , nhóm công nhân a k năng, t qu n lý công vi c c a h . Trong các nhóm ó, tr ng
tâm chú ý c a h là c i ti n liên t c các quá trình công ngh và các thao tác th c
hi n nh ng m c tiêu chi n lư c c a công ty b ng con ư ng kinh t nh t. ây là m t
v n quan tr ng hàng u trong cách ti p c n qu n lý ch t lư ng ng b .
ch ng minh cho c i m này, tiêu chu n Z8101-81 c a Vi n tiêu chu n
Công nghi p Nh t cho r ng: “Qu n lý ch t lư ng ph i có s h p tác c a t t c m i
ngư i trong công ty, bao g m gi i qu n lý ch ch t, các nhà qu n lý trung gian, các
giám sát viên và c công nhân n a. T t c cùng tham gia và các lĩnh v c ho t ng c a
công ty như: nghiên c u th trư ng, tri n khai và lên k ho ch s n xu t hàng hóa, thi t
k , chu n b s n xu t, mua bán, ch t o, ki m tra, bán hàng và nh ng d ch v sau khi
bán hàng cũng như công tác ki m tra tài chính, qu n lý, giáo d c và hu n luy n nhân
viên. Qu n lý ch t lư ng theo ki u này ư c g i là Qu n lý ch t lư ng ng b TQM”.
1.2.2.5.V t ch c
H th ng qu n lý trong TQM có cơ c u, ch c năng chéo nh m ki m soát, ph i
h p m t cách ng b các ho t ng khác nhau trong h th ng, t o i u ki n thu n l i
cho các ho t ng t , nhóm. Vi c áp d ng TQM c n thi t ph i có s tham gia c a lãnh
o c p cao và c p trung gian. Công tác t ch c ph i nh m phân công trách nhi m m t


Bài T p l n 25
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

cách rành m ch. Vì v y, TQM òi h i m t mô hình qu n lý m i, v i nh ng c i m
khác h n v i các mô hình qu n lý trư c ây.
Qu n tr ch t lư ng là ch t lư ng c a qu n tr , là ch t lư ng c a công vi c. Do
v y, th c hi n t t TQM thì u tiên c n làm là ph i t úng ngư i úng ch và
phân nh r ch ròi trách nhi m c a ai, i v i vi c gì. Vì th , trong TQM vi c qu n lý
ch t lư ng và ch u trách nhi m v ch t lư ng là trách nhi m c a các nhà qu n lý ch
y u trong doanh nghi p. Nh ng ngư i này l p thành phòng m b o ch t lư ng (QA:
Quality Assurance) dư i s ch o c a Giám c i u hành c p cao nh t (CEO: Chief
Excutive Officer) c a doanh nghi p th c hi n vi c phòng ng a b ng qu n lý ch
không dành nhi u th i gian cho vi c thanh tra, s a sai. C p lãnh o tr c ti p c a
phòng m b o ch t lư ng có trách nhi m ph i m b o dây chuy n ch t lư ng không
b phá v . M t khác, công vi c t ch c xây d ng m t h th ng TQM còn bao hàm vi c
phân công trách nhi m tiêu chu n hóa công vi c c th , ch t lư ng c a t ng b ph n
s n ph m và s n ph m m i công o n.
thành công c n ph i có các bi n pháp khuy n khích s tham gia c a các nhân
viên. Vì v y, mô hình qu n lý theo l i m nh l nh không có tác d ng, thay vào ó là m t
h th ng trong ó viêc ào t o, hư ng d n và y quy n th c s s giúp cho b n thân
ngư i nhân viên có kh năng t qu n lý và nâng cao các k năng c a h .
1.2.2.6. V k thu t qu n lý và công c
Các bi n pháp tác ng ph i ư c xây d ng theo phương châm phòng ng a “làm
úng vi c úng ngay t u”, t khâu nghiên c u, thi t k , nh m gi m t n th t kinh t .
Áp d ng m t cách tri t vòng tròn DEMING (PDCA) làm cơ s cho vi c c i ti n ch t
lư ng liên t c. M t khác, trong qu n lý, s li u b t n m n là i u không th tránh kh i,
chính nó s không cho phép ta xác nh v m t nh lư ng các v n n y sinh. Vi c s
d ng các công c th ng kê là cách ti p c n có h th ng và khoa h c. Vi c ra quy t nh
i u ch nh ph i d a trên cơ s các s ki n, d li u ch không d a vào c m tính ho c
theo kinh nghi m. V i các công c n y, chúng ta có th ki m soát ư c nh ng v n
liên quan n ch t lư ng s n ph m trong su t quá trình s n xu t.
Trên ây ch là nh ng c i m cơ b n c a TQM, vi c tri n khai áp d ng nó như
th nào cho hi u qu l i ph thu c r t nhi u vào nh ng hoàn c nh th c t vì các phương
pháp qu n lý ch t lư ng không th ti n hành tách r i nh ng i u ki n văn hóa-xã h i.

Bài T p l n 26
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

c i m l n nh t c a TQM là m t thay i tri t lý trong qu n tr kinh doanh.
Ch t lư ng là s m t ch không ph i là l i nhu n trư c m t. Kh u hi u “Ch t lư ng là
s m t” có khía c nh o c c a nó là, i cùng v i vi c t ch c kinh doanh các doanh
nghi p còn ph i có trách nhi m, o c v i xã h i. Tuy nhiên ây không ph i là m c
tiêu tr c ti p c a TQM mà là cách ti p c n qu n lý d a trên vi c t ch t lư ng là s
m t. TQM là phương pháp b o m l i nhu n lâu dài.
Bài T p l n 27
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD
PH N 2
TH C TR NG V CH T LƯ NG S N PH M C A
DOANH NGHI P KHI ÁP D NG CÁC BI N PHÁP NÂNG CAO
CH T LƯ NG S N PH M TRONG S N XU T
2.1. KHÁI QUÁN CHUNG V CÔNG TY.
2.1.1. Tên, a ch c a công ty.
- Tên c a công ty: Công ty trách nhi m h u h n NatSteel Vina
- Tên giao d ch b ng ti ng anh: NatSteelVina Co.,Ltd
- a ch : Phư ng Cam Giá, Thành ph thái Nguyên, T nh Thái Nguyên
- i n tho i: 84 - 0280.832058 FAX: 84.0280.832092
- Tài kho n:710A - 06169, Ngân hàng công thương Lưu xá - Thái Nguyên
2.1.2. Th i i m thành l p và các m c quan tr ng trong quá trình phát tri n.
2.1.2.1. Th i i m thành l p:
Công ty NatSteelVina ư c thành l p theo gi y phép u tư s 711/GP c a U ban
nhà nư c v h p tác u tư, ký ngày 02 tháng 11 năm 1993. Nhà máy ư c t trong
khu liên h p Gang Thép Thái Nguyên.
2.1.2.2. Các m c quan tr ng trong quá trình phát tri n.
- Quá trình xây d ng: T 01/02/1994 ÷ 18/2/1995.
- T ng giá tr u tư: 21.756.000 USD (K c v n lưu ng).
- Góp v n liên doanh: 10.026.000 USD, Trong ó: Phía nư c ngoài: 56.5% (có 33.9%
c a công ty NatSteel Singapore và 20.6% c a công ty Southem Berhad Malaysia); Phía
Vi t Nam là 43.5%.
- Ngày 18/2/1995: Ti n hành ch y cán th s n ph m thép cu n φ6.
- Ngày 5/5/2005 Công ty b t u xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo
tiêu chu n qu c t ISO 9002: 1994, ư c t ch c ch t lư ng qu c t QMS Australia
ánh giá và c p gi y ch ng nh n. Trong năm 2008 công ty quy t nh xây d ng và áp
d ng h th ng qu n lý ch t lư ng tiêu chu n qu c t theo phiên b n m i ó là ISO
9001: 2000 và ư c t ch c c a QMS tư v n ánh giá và c p gi y ch ng nh n vào ngàyBài T p l n 28
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

31/11/2008.
Hi n nay công ty NatSteelVina ang áp h th ng qu n lý ch t lư ng tiêu chu n
qu c t ISO 9001: 2000, v i m c tiêu ph n u tr thành công ty Liên doanh t k t qu
cao nh t c a ngành thép Vi t Nam.
2.1.3. Quy mô hi n t i c a doanh nghi p.
* T ng giá tr u tư: 21.756.000 USD (K c v n lưu ng)

* Quy mô hi n t i c a công ty: Công su t cán thi t k là: 110.000 ÷ 120.000 t n/năm,
v it mc v n u tư như trên và công su t s n xu t ó, thì công ty tương ng v i m t
doanh nghi p có quy mô v a.
2.2. Các lĩnh v c kinh doanh và các lo i hàng hóa cơ b n.
Theo i u l c a công ty thì lĩnh v c kinh doanh ch y u c a công ty g m:
- S n xu t kinh doanh các s n ph m thép như: thép thanh v n thép (g m có các lo i ư ng
kính t 9mm ÷ 20mm) thép cu n (có 2 lo i ư ng kính là 6mm và 8mm).
- Ti n hành các ho t ng kinh doanh khác có liên quan tr c ti p và gián ti p n các
s n ph m gang và thép.
2.3. T NG QUÁT V CÁC V N CH T LƯ NG TRONG NH NG NĂM
G N ÂY.
2.3.1. H th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chu n qu c t ISO 9000 ư c áp d ng
trong công ty NatSteelVina.
th c hi n nâng cao ch t lư ng m t cách liên t c, công ty xây d ng và áp d ng
h th ng qu n lý ch t lư ng qu c t ISO 9000 ch ng minh kh năng c a công ty
cung c p s n ph m các lo i áp ng n nh các yêu c u c a khách hàng và yêu c u
lu t nh.
Công ty b o m vi c th a mãn khách hàng thông qua vi c áp d ng có hi u l c h
th ng qu n lý ch t lư ng bao g m c i ti n liên t c và phòng ng a s không phù h p.
2.3.2. Quá trình xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chu n
qu c t ISO 9000 công ty TNHH NatSteelVina.
2.3.2.1. Xây d ng và áp d ng HTQLCL theo tiêu chu n qu c t ISO 9000.
Công ty NatSteelVina b t u xây d ng h th ng văn b n ch t lư ng ISO 9000 tBài T p l n 29
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

tháng 3/2004 v i s tr giúp tư v n c a Công ty tư v n QUASEI. n 5/5/2005, H
th ng qu n lý ch t lư ng ư c t ch c QMS Certification service (Australia) c p ch ng
ch công nh n phù h p v i tiêu chu n ISO 9002:1994 trong lĩnh v c s n xu t và kinh
doanh các s n ph m thép tròn cán nóng.
- Chi phí ánh giá c p ch ng nh n (Theo h p ng ký k t c a 2 bên (ph l c))
+ Chi phí ăng ký: 600 USD
+ Chi phí cho ánh giá ch ng nh n: 1.800 USD
- Sau khi hoàn thành h p ng: 1.500
T ng chi phí cho vi c hoàn thành xây d ng d án này vào kho ng 45.000 USD
Sau hơn 2 năm áp d ng tiêu chu n ISO 9000, tr i qua 4 l n ánh giá giám sát theo
nh kỳ 6 tháng m t l n chi phí cho m i l n ánh giá (Chi phí giám sát th i kỳ) là: 600
USD, ch ng ch v n ư c duy trì và h th ng ch t lư ng c a công ty ư c QMS ánh
giá là ho t ng t t.
m b o ch t lư ng s n ph m ngày càng ph c v t t hơn nhu c u c a khách
hàng sau 2 năm áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9000 (ISO 9002: 1994) công
ty ã chuy n sang xây d ng và áp d ng theo phiên b n m i c a ISO 9000 (ISO 9001:
2000)
- Chi phí ánh giá và c p ch ng ch theo tiêu chu nqu c t ISO 9000 (theo h p ng ký
k t c a 2 bên (Ph l c))
+ Chi phí ăng ký: 700 USD
+ Chi phí ánh giá ch ng nh n: 1.800 USD
- Sau khi hoàn thành h p ng: 1.500
T ng chi phí cho vi c hoàn thành d án này là vào kho ng 50.000 USD
2.3.2.2. N i dung c a h th ng qu n lý ch t lư ng trong công ty.
- m b o ch t lư ng s n ph m áp ng t t nhu c u c a ngư i tiêu dùng toàn th
cán b công nhân viên trong công ty ư c phân công trách nhi m theo lĩnh v c chuyên
môn c a mình vi t t t c nh ng gì c n làm thông qua: S tay ch t lư ng, Quy trình,
Hư ng d n, Các k ho ch t ra... C th là: Trư ng phòng Công ngh ch u trách
nhi m vi t và ban hành các hư ng d n công ngh cho các v trí liên quan. Trư ng
phòng Cơ, i n ch u trách nhi m vi t, ban hành, phân ph i các hư ng d n v n hành và


Bài T p l n 30
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

b o trì cho các v trí liên quan liên quan. Trư ng phòng KCS ch u trách nhi m vi t các
hư ng d n ki m tra và ban hành cho các v trí liên quan. Trư ng phòng Kho ch u trách
nhi m vi t và ban hành các hư ng d n b c d s n ph m…
+ S tay ch t lư ng bao g m các chương sau:
1. Gi i thi u v s tay ch t lư ng (ST – 00)
2. Trách nhi m c a lãnh o (ST – 01)
3. H th ng ch t lư ng (ST – 20)
4. Xem xét h p ng (ST – 03)
5. Ki m soát tài li u và d li u (ST – 04)
6. Mua v t tư (ST – 05)
7. Nh n bi t và truy tìm ngu n g c s n ph m (ST – 06)
8. Ki m soát quá trình (ST – 07)
9. Ki m tra và th nghi m(ST – 08)
10. Ki m soát thi t b o lư ng và th nghi m (ST – 09)
11.Tr ng thái ki m tra và th nghi m (ST – 10)
12. Ki m soát s m ph m không phù h p (ST – 11)
13. Hành ng kh c ph c và phòng ng a (ST – 12)
14. X p d , lưu kho, bao gói, b o qu n và giao hàng (ST – 13)
15. Ki m soát h sơ ch t lư ng (ST – 14)
16. ánh giá ch t lư ng n i b (ST – 15)
17 ào t o (ST – 16)
18. K thu t th ng kê (ST – 17)
+ Quy trình hư ng d n g m các quy trinh sau:
- Quy trình ho t ng kh c ph c phòng ng a (QT-01).
- Quy trình ki m soát tài li u (QT-02).
- Quy trình ánh giá nhà th u ph và mua hàng (QT-03).
- Quy trình nh n bi t và truy tìm ngu n g c s n ph m (QT-04).
- Quy trình bán hàng (QT-05).
- Quy trình ki m tra và th nghi m (QT-06).
- Quy trình o lư ng và th nghi m (QT-07).Bài T p l n 31
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

- Quy trình tr ng thái th nghi m (QT-08).
- Quy trình s lý s n ph m h ng (QT-09).
- Quy trình s lý khi u n i (QT-10).
- Quy trình b c x p lưu kho và bán hàng (QT-11).
- Quy trình ánh giá ch t lư ng (QT-12).
- Quy trình ki m soát h sơ (QT-13).
- Quy trình ki m soát tài li u bên ngoài (QT-14).
- Quy trình ào t o (QT-15).
- Quy trình k thu t th ng kê (QT-16).
- Quy trình o lư ng và th nghi m (QT-17).
- Hành ng th c hi n: T t c cán b công nhân viên trong công ty m i c p ph i th c
hi n theo úng nh ng gì ã vi t như làm theo úng quy trình hư ng d n ã ra.
- nh kỳ Phòng ISO s ánh giá ki m tra nh ng gì ã làm ư c, nh ng gì chưa làm
ư c thông qua “ ánh giá ch t lư ng n i b ”, ưa ra nguyên nhân gây ra nh ng v n
còn t n t i.
- ưa ra các bi n pháp kh c ph c phòng ng a.
- Toàn b tài li u h sơ văn b n ư c lưu l i ít nh t là 2 năm.


2.3.3. Th c tr ng công tác qu n lý ch t lư ng c a công ty
Ngày nay, ch t lư ng là y u t quan tr ng quy t nh kh năng c nh tranh c a
doanhn nghi p. Trong b i c nh c nh tranh ngày càng gay g t mang tính qu c t như
hi n nay, ch t lư ng ư c coi là m t gi i pháp r t có l i, m t vũ khí tham gia c nh
tranh h u hi u nh t, chính vì v y công ty THHH NatSteelVina r t quan tr ng vi c qu n
lý ch t lư ng.
ưa s n ph m t tiêu chu n qu c t , chi m ư c m t v trí quan tr ng trên th
trư ng và hơn th n a nh ng s n ph m ó ngày càng ư c c i ti n không ng ng nh m
nâng cao ch t lư ng s n ph m mãi mãi gi v ng ư c lòng tin c a khách hàng.
Mu n v y m i s n ph m làm ra c a công ty ph i ngày càng th a mãn nhu c u c a
khách hàng hơn. Hi n nay công ty ang áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu
chu n qu c t ISO 9001 : 2000. Th c tr ng qu n lý ch t lư ng c a công ty TNHH


Bài T p l n 32
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

NatSteelVina như sau;
2.3.3.1. Qu n lý ch t lư ng trong khâu thi t k . (chưa ư c áp d ng)
2.3.3.2. Các bi n pháp t ch c, qu n lý, b o qu n nguyên v t li u.
Hàng tháng, căn c vào s n lư ng s n xu t c a công ty ph thu c vào nhu c u
c a khách hàng, phòng kinh doanh có k ho ch i mua v t tư v nh p kho.
m b o hàng nh p v úng ch t lư ng b ph n KCS, cán b phòng k thu t
và b ph n nghiên c u s n ph m u ki m tra theo các bư c phâp tích nguyên v t li u
b ng phương pháp l y m u g i i ki m nh thành ph n hóa h c c a nó (phôi thép)
và s n xu t th trư c khi s n xu t hàng lo t.
Do công ty ang g p nhi u khó khăn v ngu n cung c p nguyên v t li u m t khác
giá c nguyên v t li u luôn bi n ng, vì v y công ty ang th c hi n ch “c n gì
mua n y”, không d tr nhi u v t li u mà ch d tr t i thi u
Trong quá trình nh p hàng n u bên cung ng không giao úng v i ch t lư ng
nguyên v t li u ã g i m u, cán b KCS không cho phép nh p kho. m b o ch t
lư ng công ty luôn có các tiêu th c ánh giá nhà cung ng như:
* Vi c xem xét ánh giá nhà cung ng d a trên các tiêu trí sau:
- Ch t lư ng v t tư d ch v ư c cung ng.
- áp ng úng ti n th i gian yêu c u.
- Giá c .
- Ti n giao hàng.
- Phương th c thanh toán phù h p.
- Ch t lư ng d ch v sau bán hàng.
- Kinh nghi m quá trình cung ng hàng hoá d ch v cho công ty t trư c t i nay.
- Có uy tín trên th trư ng.
- Qua các kênh thông tin như Internet, qu ng cáo.
- Ý ki n dư lu n t khách hàng hay công ty khác.
Bên c nh ó Công ty còn t ch c b o qu n nguyên v t li u không b m t mát,
gi m ph m ch t nh hư ng t i ch t lư ng s n ph m, ng th i tránh thi t h i trong s n
xu t.
2.3.3.3. Các bi n pháp b o dư ng s a ch a, i m i trang b .Bài T p l n 33
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

t ư c m t s n ph m có ch t lư ng t t thì máy móc thi t b là m t trong
nh ng y u t óng vai trò quan tr ng. Vì v y vi c b o dư ng, s a ch a, i m i máy
móc thi t b trong công ty cũng ư c th c hi n theo m t quy trình nghiêm ng t b o
m ch t lư ng.
Vi c l p k ho ch b o dư ng và chu trình b o dư ng u ư c th c hi n b i công
nhân phòng cơ, i n và công ngh .
* N i dung b o dư ng.
Tháo ki m tra, v sinh, tra d u m , căn ch nh các b ph n chuy n ng như
quay, tr c cán, ai c... các b truy n chuy n ng, bánh răng, bánh xích, kh p n i. Các
h th ng th y l c, khí nén b o g m bơm, van, các thi t b i n cơ và công ngh ...Thay
th các b ph m mau nòm như tr c cán và các chi ti t h ng n ng khác.
* N i dung s a ch a:
N u là nh ng hư h ng nh , ơn gi n thì công nhân v n hành ho c th cơ i n
c a phân xư ng s d ng máy t ch nh s a l i ngay.
- Th cơ i n c a công ty có thi t b thay th ho c s a ch a các trư ng h p máy h ng
theo quy nh v ch c năng nhi m v c a th cơ i n phân xư ng ã ư c ban hành.
- N u c n v t tư, ph tùng thay th thì ơn v có thi t l p phi u lĩnh v t tư, phân xư ng
cơ i n xác nh n.
- N u c n gia công ch t o chi ti t thì t hàng phân xư ng cơ i n th c hi n.
Khi s a máy ph i nghiên c u, phân tích tìm úng nguyên nhân gây h ng gi i
quy t tri t nh m không gây lãng phí th i gian và t hi u qu t t nh t.
Quá trình tháo l p s a ch a thi t b ph i s d ng úng trang thi t b và d ng c
ngh phù h p. Không gây hư h ng cho các b ph n, chi ti t khác.
Các chi ti t m i thay th ph i mb o chính xác và yêu c u v v t tư, c ng
cũng như các yêu c u k thu t khác.
Th c hi n các bi n pháp an toàn như ng t ngu n i n, treo b ng c m óng i n
vào u ngu n i n. S d ng y trang thi t b an toàn như kính, găng tay, dày,
mũ…
Căn c vào nhu c u s d ng thi t b o khi c n ph i thay th , s a ch a ho c d
phòng thì trư ng các b ph n ho c ngư i ư c u quy n l p danh m c các thi t b o
c n thi t chuy n cho trư ng phòng v t tư t ng h p trình Giám c phê duy t sau ó i

Bài T p l n 34
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

mua.
2.3.3.4. Các bi n pháp nâng cao tay ngh , ý th c t ch c cho ngư i lao ng.
Công ty TNHH NatSteelVina hi n nay có m t i ngũ cán b công nhân tr năng
ng nhi t tình trong công vi c. Vì v y nâng cao tay ngh cho i ngũ cán b công
nhân viên công ty ưa ra m t s bi n pháp sau:
T ch c các l p ào t o ng n h n v i n i dung, chương trình và th i gian phù
h p cho i ngũ cán b công nhân viên trong công ty, ào t o cán b công nhân viên
thư ng xuyên nhưng ch y u là ào t o t i ch . ây là bi n pháp nh m hoàn thi n và
cung c p nh ng ki n th c m i v khoa h c công ngh hi n i, v k năng làm vi c và
ào t o nâng cao trình qu n lý doanh nghi p theo tiêu chu n qu c t ISO 9000 tay
ngh cho cán b công nhân nhưng bi n pháp nay không m y hi u qu .
2.3.3.5. Các bi p pháp và phương th c ki m tra và b o qu n s n ph m.
m b o s n ph m úng ch t lư ng theo tiêu chu n: TCVN197-85,
TCVN198-85 do phòng qu n lý ch t lư ng s n ph m và o lư ng công ty Gang thép
Thái nguyên th c hi n ki m nh. T i công ty NatSteelVina trư c khi ưa phôi vào s n
xu t và sau khi s n xu t sang m t lo i s n ph p m i thì công nhân KCS c t l y m u g i
i ki m nh và khi ó công ty ph i tr m t kho n chi phí cho vi c ki m nh này c th
dư i ây là k t qu ki m nh cơ lý và chi phí cho công tác ki m nh c a thép c t bê
tông φ8 như sau:
K T QU KI M NH CƠ LÝ THÉP C T BÊ TÔNG φ 8

Ngày 30/04/2010
Tiêu chu n th nghi m TCVN197-85, TCVN198-85

Kích thư c Tính năng cơ h c
Ký hi u
DMax DMin Ovan σch σb σ5 Góc u n
L n1 7.9 7.8 0.1 345 507 36.0 t
L n2 7.9 7.8 0.1 345 505 34.5 t
L n3 8.0 7.7 0.3 345 503 33.8 t
Ngu n: B ph n KCS - Phòng qu n lý s n xu t.
Chi phí cho m i l n ki m nh là:
- Ki m tra cơ lý chi phi là: 160.000 ng.


Bài T p l n 35
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

- Ki m tra thành ph n hóa h c chi phí ki m tra ph thu c và s các thành hòa h c mà
công ty yêu c u ki m tra chi phí 25.000 ng/1thành ph n hóa h c.
m b o ki m tra các s n ph m theo úng tiêu chu n v ch t lư ng m t cách
khoa h c, công ty ã ưa ra m t s k thu t ki m tra bán s n ph m s n ph m trong su t
quá trình s n xu t:
- Phôi trư c khi ưa vào s n xu t ư c ki m tra b ng c m quan và c t m u g i i ki m
nh các thành ph n hóa h c, kích thư c nh ng cây phôi.
- Sau khi phôi ư c ưa vào lò nung không nh n bi t cho n khi phôi ư c ưa ra các
khu v c cán, qua khu v c cán thô, trung và khu cán tinh bán s n ph m ch ư c ki m
tra qua m t nhìn (c m quan) v i t n su t ki m tra là 30’/ l n. i v i quá trình cán th
thì t n su t ki m tra là 100%.
- Sau khi bán s n ph m ưa ra s n ngu i nhân viên KCS c t l y m u ki m tra
bóng và o ovan c a s n ph m (theo tiêu chu n TCVN 197- 85) t n su t ki m tra
15’/l m. Sau ó bán s n ph p ư c óng bó và ưa n bàn cân xác nh tr ng
lư ng, ti n hành phân lo i và g n êtêkét.
- Cũng t i sàn ngu i công nhân KCS vào u m i ca s n xu t c t m u ti n hành
ki m tra cơ lý tính và hóa tính. Nghi m thu s n ph n ư c th c hi n cu i ca s n xu t
- Cu i cùng là vào hàng tu n trư ng phòng KCS ki m tra s n ph m lưu kho nh m m
b o ch t lư ng s n ph m ã t ư c hay chưa.
Quá trình ki m tra s d ng các lo i d ng c như thư c c p các lo i (thư c150 -
0.02mm, thư c c p 300mm), thư c lá, thư c ke góc 150, 250, 300, cân i n t 2 t n, 50
t n, c m quan...
Nhưng nhìn chung, k thu t ki m nh c a Công ty TNHH NatSteelVina thư ng
làm b ng tay, b ng m t và dùng m t s d ng c ơn gi n như các lo i thư c, i u này
òi h i các nhân viên, cán b ki m nh ph i có kinh nghi m, có tay ngh cao thì m i
áp ng ư c công tác ki m nh b ng tay, m t. Vì v y, hi u qu ki m nh ch t lư ng
s n ph m chưa cao, m t nhi u th i gian và công s c c a cán b ki m nh. Nhi u khi
ch t lư ng s n ph m không t yêu c u do k thu t ki m nh không ư c chính xác.
2.3.3.6. Các chính sách ti n thư ng liên quan nb o o ch t lư ng.
M t nét i m i c a công ty so v i các công ty khác trong ngành ó là công ty


Bài T p l n 36
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

ã m nh d n ưa vào các m c thư ng ph t căn c vào t l s n ph m lo i 2 cho t ng ca
s n xu t.
C th như:
- % lo i 2: ≤ 0.5 % s ư c thư ng 50.000 ng/ngư i
- % lo i 2: ≥ 0.7 % s b ph t v i m c 50.000 ng/ngư i
- % lo i 2: năm trong kho ng 0.5% ÷ 0.7% không b ph t và không ư c thư ng.
Các s n ph m làm ra nh ng ca s n xu t ph i t yêu c u v ch t lư ng, k
thu t. M i sai h ng, tái ch do ch quan thì ca s n xu t ó ph i ch u toàn b chi phí ti n
lương và ho ch toán ơn giá s n ph m tính cho lo i s n ph m ó.
Bên c nh ó công ty còn quy nh thư ng thi ua hàng tháng khi t t c các b
ph n trong công ty n u hoàn thành t t nhi m v c a mình.
C th công ty t ra thang i m 100 trong ó:
+ Hoàn thành k ho ch (40 i m)
+ Qu n lý lao ng (20 i m)
+ Ch t lư ng s n ph m (10 i m)
+ V sinh an toàn (10 i m)
+ Qu n lý thi t b (10 i m)
+ Th c hi n úng quy trình cônng ngh (10 i m)
Khi t t c các b ph n liên quan n các tiêu chí thư ng ph t trên u hoàn thành
t t các nhi m v c a mình us ư c thư ng. N u ch có m t b ph n hoàn thành
nhi m v , ví d như ch t lư ng s n ph m t t i a 100 i m. Như v y ây công ty
quy nh thư ng khi hoàn thành m t cách ng b các ch tiêu t ra. L y thang i u
chu n là 90 i m.
N u c ng i m c a t t c các ch tiêu trên trong m i b ph p t l n hơn 90
i m thì s ư c thư ng. Ngư c l i nh hơn 90 i m thì không ư c thư ng.
2.3.4. K t qu t ư c khi áp d ng ISO 9000 trong nh ng năm v a qua.
Trong su t quá trình xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng ã ghi
ư c nh ng thành công sau:
Công ty ã xây d ng ư c h th ng tiêu chu n ch t lư ng cho quá trình s n xu tBài T p l n 37
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

(tr thi t k s n ph m)
N i dung công tác qu n lý c a công ty ã ư c c th hoá trong các s tay, quy
trình, hư ng d n và các văn b n ch t lư ng, trong ó quy nh chi ti t yêu c u cho t ng
ho t ng t ng lĩnh v c c th c a H th ng ch t lư ng, phù h p v i các yêu c u c a
tiêu chu n do khách hàng yêu c u (ch ng nh n c a bên th ba) và ho t ng th c t c a
công ty. i u ó ã giúp cho các ho t ng c a các cá nhân và b ph n trong công ty
mà trư c ó còn r i r c, ho c mang tính t phát tr thành các lưu trình b t bu c và liên
k t ch t ch v i nhau, ng th i b xung thêm các quy nh mà trư c kia chưa làm cho
h th ng ư c ki m soát ch t ch hơn và hoàn ch nh thành m t th th ng nh t. Các quy
trình, hư ng d n ã giúp cho m i ngư i, các v trí, công vi c c th bi t rõ nơi mình
ang ng, c p trên, c p dư i c a mình là ai, ph m vi trách nhi m và quy n h n c th
c a chính b n thân. Nói cách khác, văn b n ISO ã giúp cho lãnh o công ty tăng
cư ng ki m soát các ho t ng c a h th ng, ng th i t o ra môi trư ng, hành lang
pháp lý cho các cá nhân và các b ph n trong công ty ho t ng.
Các ý ki n c a khách hàng ã ư c quan tâm xem xét nhi u hơn, xu t phát t
chính sách ch t lư ng mà lãnh o công ty ã ra. M t s khi u n i ho c ý ki n góp ý
c a khách hàng v ch t lư ng s n ph m, d ch v c a công ty ã ư c xem xét và gi i
quy t tho áng.
Công tác ánh giá ch t lư ng n i b c a công ty ư c duy trì, bên c nh ó là các
t ánh giá giám sát c a t ch c c p ch ng ch QMS, là m t trong nh ng công c c
l c giúp lãnh o công ty n m b t ư c th c tr ng c a h th ng, t ó có bi n pháp
c ng c và c i ti n h th ng ch t lư ng t hi u qu cao hơn.
Các phi u yêu c u hành ng kh c ph c phòng ng a (CAR) ư c m thư ng
xuyên gi a các b ph n, phòng ban trong công ty ã giúp cho ch t lư ng ho t ng t i
các nơi này ư c duy trì và nâng cao.
Các cu c h p xem xét c a lãnh o ã ư c t ch c theo nh kỳ ít nh t m i năm
m t l n. Thông tin u vào cung c p cho c a lãnh o bao g m các thông tin v : ý ki n,
khi u n i c a khách hàng, k t qu c a ánh giá ch t lư ng n i b , vi c th c hi n các
quá trình, s n ph m không phù h p, tình tr ng c a các hành ng kh c ph c phòng
ng a, k t qu th c hi n các m c tiêu ch t lư ng và các bi n pháp ã ra c a cu c h p
trư c, các thay i làm nh hư ng t i HTCL, các khuy n ngh v c i ti n. K t qu h p


Bài T p l n 38
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

xem xét c a lãnh o ã ưa ra ư c: bi n pháp kh c ph c các v n còn t n t i, các
bi n pháp c i ti n h th ng, các m c tiêu ch t lư ng m i và ưa ra các nhu c u v
ngu n l c.
Các ngu n l c ã ư c quan tâm xem xét và t ng bư c ư c u tư. Công tác ào
t o ư c quan tâm hơn trư c, nh t là ào t o v qu n lý h th ng ch t lư ng.
Công ty ã l p t h th ng thông tin liên l c trong n i b : như l p t i n tho i
n ib n t ng phân xư ng s n xu t i u hành s n xu t ư c thu n l i làm cho quá
trình s n xu t t t hơn. H th ng thông tin n i b còn ư c m b o và duy trì thông qua
các hình th c thông tin b ng: Văn b n (các quy nh, thông báo, k ho ch s n xu t, k
ho ch ch t lư ng...), các cu c h p (h p s n xu t, h p b o dư ng, h p t ng k t ánh giá
ch t lư ng n i b ,...). ó là công c giúp cho lãnh o truy n t và n m b t ư c
thông tin i u hành h th ng.
Trong nh ng năm qua công ty TNHH NatSteelVina ã tích c c nghiên c u các
công tác qu n lý, nâng cao hoàn thi n ch t lư ng s n ph m, ng th i giáo d c cho
toàn th cán b công nhân viên trong công ty th y rõ ư c t m quan tr ng và vai trò to
l n c a vi c nâng cao ch t lư ng s n ph m. T ó cán b công nhân viên trong công ty
có th t giác tham gia y , hi u rõ v công tác qu n lý ch t lư ng, c th như sau:
M c dù v i h th ng máy móc thi t b còn l c h u song công ty v n c g ng h t
s c s n xu t ra nh ng s n ph m h p th hi u và ư c ngư i tiêu dùng ánh giá cao
như: s n ph m thép cu n
Công ty ã xây d ng cơ ch , bi n pháp qu n lý nh m không ng ng nâng cao ch t
lư ng s n ph m như khuy n khích l i ích v t ch t, khen thư ng nh ng sáng ki n,
nh ng phát minh k thu t h p lý hoá trong s n xu t, thư ng ti t ki m, thư ng nâng cao
ch t lư ng s n ph m… T ó khuy n khích ngư i lao ng tham gia vào m i quá trình
m b o ch t lư ng s n ph m, nâng cao ch t lư ng s n ph m. V i nh ng k t qu t
ư c ph n l n s n ph m c a công ty u t tiêu chu n Qu c gia,
K t qu t ư c th hi n qua m t s ch tiêu cơ b n sau:
2.3.4.1. K t qu kinh doanh t ư c trư c và sau khi áp d ng h th ng qu n lý ch t
lư ng theo tiêu chu n qu c t ISO 9000.
Sau khi áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chu n qu c t ISO 9000
công ty ho t ng s n xu t kinh doanh có hi u qu hơn r t nhiêu nó ư c th hi n qua


Bài T p l n 39
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

các ch tiêu: S n lư ng tiêu th , doanh tho tiêu th , chi phí s n xu t, l i nhu n, thu nh p
bình quân u ngư i và th ph n c a công ty.
* S n lư ng tiêu th .
B NG S N LƯ NG TIÊU TH TRƯ C VÀ SAU KHI ÁP D NG HTQLCL

Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006
Lo i s n ph m
S n lư ng % S n lư ng % S n lư ng %
φ6 53401 65 62083 62 62832 58
φ8 24138 30 33380 34 42048 39
φ9÷φ620
÷ 4165 5 3398 4 4105 3
T ng S n lư ng 81704 100 98861 100 108985 100
Ngu n: Phòng Marketing
Nh n xét
S n lư ng tiêu thu năm 2005 và 2006 tăng l n lư t so v i năm 2004 là: 16542
(20.9 %), 26661(32.38 %) t n. Nhìn chung s n lư ng tiêu th c a công ty NatSteelVina
trong 2 năm 2005, năm 2006 ã tăng nhi u so v i năm 2004 i u ó có th cho th y
ch t lư ng s n ph m ang ngày càng n nh, áp ng ư c nhu c u c a khách hàng.
i u ó ch ng t vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng ã em l i k t qu cho ho t
ng kinh doanh c a công ty
* Doanh thu.
B NG T NG H P DOANH THU C A 3 NĂM 2004, 2005 VÀ 2006
ơn v tính: nghìn ng

Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006
Lo i s n ph m
Doanh thu % Doanh thu % Doanh thu %
φ6 212020352 64.8 254987914 61.0 272146266 57.4
φ8 97629512 30.0 140907985 33.7 184286898 39
φ9÷φ620
÷ 17401948 5.2 20505973 5.3 17346048 3.0Bài T p l n 40
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

T ng S n lư ng 327053812 100 418401872 100 473779212 100
Ngu n: T ng h p hành chính
- Doanh thu: doanh thu năm 2005 và năm 2006 tăng l n lư t so v i năm 2004 là:
91348058 nghìn ng (27.93 %), 146725398 nghìn ng (44.86 %). i u ó cho th y
k t qu ho t ng kinh doanh c a công ty là tương it t
B NG T NG K P K T QU KINH
DOANH TRƯ C VÀ SAU KHI ÁP D NG HTQLCL

TT Ch tiêu VT Năm 2004 Năm 2005 Năm2006
1 S n lư ng T n 82 319 98 861 108 980
2 Doanh thu 1000 327053812 418401872 473779212
3 T ng chi phí 1000 270429510 337859615 389231539
4 L i nhu n 1000 37598683 46876082 52070636
5 T ng qu lư ng 1000 3230932 3480949 3757244
6 S CBCNV Ngư i 194 197 206
7 Thu nh p b.quân ng 1379858 1472483 1519921
Ngu n: T ng h p hành chính
Nh n xét:
Qua b ng k t qu ho t ng kinh doanh trên cho th y sau khi áp d ng h th ng
qu n lý ch t lư ng ISO 9000 k t qu ho t ng kinh doanh c a công ty cao hơn năm
trư c ư c th hi n qua các ch tiêu sau:
- Chi phí: chi phí năm 2005 và 2006 tăng so v i năm 2004 l n lư t là 24.93% và
43.93% i u này cho th y t c tăng c a chi phí ch m hơn so v i t c tăng c a
doanh thu.
- L i nhu n: l i nhuân năm 2005 và 2006 tăng so v i năm 2004 l n lư t là: 24.67%
(9277399 nghìn ng), 38.40% (14471953 nghìn ng).
- Thu nh p bình quân u ngư i năm 2005 và 2006 cũng tăng so v i năm 2004.
Tuy nhiên h th ng qu n lý ch t lư ng là m t y u t trong r t nhi u y u t góp
ph n t ư c k t qu kinh doanh trên. Nhưng qua ó có th kh ng nh, k t qu ho t
ng s n xu t kinh doanh c a công ty NatSteelVina sau khi áp d ng h th ng qu n lý
ch t lư ng theo tiêu chu n qu c tê ISO 9000 là r t t t.
* Th ph n c a công ty NSN trư c và sau khi áp d ng HTQLCL ISO 9000 .
S N LƯ NG THÉP VÀ TH PH N CÁC CÔNG TY TRONG NGÀNH THÉP

Bài T p l n 41
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

ơn v tính: t n

Năm 1999 Năm 2000 Năm 2001
Cơ s s n xu t
S.lư ng % S. lư ng % S.lư ng %
1.T ng C.t thép V.Nam 464803 35.69 524268 35.21 558759 34.92
- C.ty G.T.Thái Nguyên 146203 11.23 166374 11.17 238329 14.90
- C.ty thép M.Nam 291450 20.38 321896 21.62 277125 17.32
- C.ty thép à nãng 20150 1.55 25525 1.71 24588 1.54
- C.ty thép M.trung 7000 0.54 10473 0.70 18716 1.17
2. Kh i liên doanh 687392 52.79 714811 48.00 795655 49.73
- VINAKYOEI 208712 17.56 207124 13.91 210754 13.17
- VINAPOSCO 197970 15.20 213430 14.33 192769 12.05
- NatSteelVina 81704 6.27 98861 6.64 108985 6.81
- VINAUSTEEL 114326 8.78 118532 7.96 197813 12.36
- TOYDO 64682 4.97 76864 5.16 85334 5.33
3. Các ơn v khác 150000 11.52 250000 16.79 245586 15.35
T ng c ng 1302195 100.00 1489079 100.00 1600000 100.00
Ngu n: T ng công ty thép Vi t Nam.

2.3.4.2. Ch t lư ng s n ph m c a công ty trong nh ng năm g n ây.
ch t lư ng s n ph m ư c n nh tho mãn nhu c u c a khách hàng. Công
ty NatSteelVina ã th c hi n chương trình ánh giá ch t lư ng n i b , ánh giá vi c
th c hi n m c tiêu ch t lư ng c a công ty. Nh m t ng k t, ánh giá k t qu t ư c và
chưa t ư c so v i m c tiêu ra và ánh giá ch t lư ng t ư c qua các năm như
th nào?.
a. K ho ch ch t lư ng c a toàn công ty trong năm 2008, năm 2009.
K ho ch m c tiêu ch t lư ng c a công ty ư c t ng h p t k ho ch c a các
phòng trong công ty như phòng cơ, i n, công ngh , phòng Marketing, phòng b o v ...
Theo h th ng qu n lý ch t lư ng m i phòng ban u có nhi m v l p k ho ch hành
ng c a mình cho m t ký s n xu t và th c hi n theo k ho ch ã t ra (ph l c).
b. K t qu th c hi n k ho ch ch t lư ng qua 2 năm 2008, 2009
* K t qu th c hi n k ho ch ch t lư ng năm 2008.
Công ty ã chuy n i h th ng qu n lý ch t lư ng c a công ty theo tiêu chu n
ISO 9000: 2000 thành công và ư c c p ch ng nh n trư c th i h n t ra vào ngày

Bài T p l n 42
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

30/11/2008.
- m b o áp ng nhanh các yêu c u c a khách hàng, tr l i các yêu c u c a khách
hàng trong vòng 2 ngày. m b o công tác ph c v giao hàng nhanh, thu n l i, không
có khi u n i v tinh th n, thái khách hàng. Ti p thu y ý ki n c a khách hàng và
gi i quy t nhanh tróng các khi u n i c a khách hàng v ch t lư ng s n ph m.
- Duy trì ki m soát t t ch t lư ng s n ph m. m b o không có s n ph m b ánh giá
sai ch t lư ng do ch quan c a công nhân KCS.
- Công ty ã th c hi n t t vi c ánh giá ch t lư ng n i b năm 2009. K t qu ánh giá
ư c th hi n qua m t s các v n sau:
+ T ng s các cu c ánh giá ã ti n hành là 10 cu c cho t t c các b ph n trong công
ty. Ph m vi ánh giá là vi c th c hi n các quy trình, hư ng d n có liên quan n các b
ph n, k t h p v i ánh giá theo tiêu chu n ISO 9001 :2000.
+ T ng s phi u CAR ã m 16 phi u. Trong ó MA 1, PV 1, MM 1, EM 1, QC 1, BP
2, PR 4, HR 1, SA-PV 2, DL 1 phi u. Các l i ã m phi u CAR c th như sau:
Thi u danh m c h sơ, danh m c h sơ chưa ây , không có k ho ch s n xu t tiêu
th trong tháng (MA, DL ), không báo cáo phân tích nhu c u th trư ng, báo cáo
phân tích th a mãn khách hàng (MA), B h sơ mua hàng chưa y chưa c p nh n
k t qu theo dõi th c hi n h p ng (PV), không có k ho ch s n xu t nh kỳ (PR),
chênh l ch gi a s phôi n p vào và t ng ra (PR), không có k ho ch b o dư ng nh ký
cho thi t b s n xu t (EM), cân i n t 2 t n ã quá gi i h n ki m nh (QC), chưa m
phi u nh p kho cho d u FO (QC), chênh l ch thi u kho thép cu n 24 cu n = 9.4 t n
(BP), m t s bài ki m tra an toàn năm 2002 chưa ch m i m (SA),
- Công ty th c hi n t m t s các ch tiêu s n xu t trong b ng t ng h p k t qu s n
xu t sau:
B ng t ng h p k t qu s n xu n này ư c t ng h p qua báo cáo k t qu s n xu t
hàng tháng, báo cáo s n xu t tháng ư c t ng h p qua báo cáo k t qu s n xu t hàng
ngày. N i dung c a báo cáo s n xu t hàng ngày bao g m: các v n trong s n xu t,
th i gian ng ng tr , lư ng phôi ưa vào s n x t, n i dung c a ho t ng bán hàng và
các v n chính s y ra trong quá trính s n xu t (Ví d như: S lý dàn cán trung, thay
tr c truy n, i ngu n i n ho c m t s c l n).
+Các v n trong s n xu t g m: S n ph m cán, ph ph m, hi u su t t ư c,


Bài T p l n 43
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

tiêu hao d u và tiêu hao i n.
+ Th i gian ng ng tr g m: Th i gian ng ng tr c a công ngh , cơ và i n.
+ N i dung c a ho t ng bán hàng g m: lư ng hàng bán, và lư ng hàng t n
trong kho hàng ngày.
B n báo cáo x n xu t hàng ngày ư c t ng h p qua các báo cáo c a t ng ca s n
xu t như sau: (Báo cáo khuy t t t và th i gian ng ng tr c a cơ i n và công ngh do
các nhân viên thu c các b ph n cơ i n th c hi n; Báo cáo t ng s phôi ra lò nhân
viên công ngh theo rõi và ghi chép; Báo cáo giao nh n phôi h i lò do nhân viên qu n
lý v t t ghi chép; Báo cáo tiêu hao d u, nư c, và i n; Báo cáo n p phôi và s d ng
phôi; Báo cáo nghi m thu s n ph m do nhân viên phong KSC th c hi n; Báo cao v
tình hình tiêu th c a công ty do nhân viên phòng kinh doanh th c hi n).
Năm 2009 công ty ã t ư c k t qu s n xu t như b ng t ng h p trên và m t s
các v n cơ b n sau:
- m b o áp ng nhanh các yêu c u c a khách hàng, tr l i các yêu c u c a khách
hàng trong vòng 2 ngày. m b o công tác ph c v giao hàng nhanh, thu n l i, không
có khi u n i v tinh th n, thái khách hàng. Ti p thu y ý ki n c a khách hàng và
gi m quy t nhanh tróng các khi u n i c a khách hàng v ch t lư ng s n ph m.
- m b o công tác ghi chép s li u chính xác t t c các khâu trong quá trình s n
xu t. L p cân cân bó thép thanh và th ng kê k t qu s n xu t.
- m b o an toàn tr n t lao ng, phòng ch ng cháy n và v sinh môi trư ng theo
quy nh. Không x y ra trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng.
- Công ty ã th c hi n t t vi c ánh giá ch t lư ng n i b năm 2009. K t qu ánh giá
ư c th hi n qua m t s các ch tiêu sau:
+ T ng s các cu c ánh giá ti n hành là 10 cu c. Các b ph p ư c ánh giá g m có:
DL , PR, MM, EM, QC, BP, MA, PV, HRSA. Các chuyên gian tham gia ánh giá là
các chuyên gia c a công ty, ph m vi ánh giá vi c th c hi n các quy trình hư ng d n có
liên quan n các b ph n k t h p ánh giá theo tiêu chu n ISO 9001 : 2000.
+ T ng s phi u CAR ã m là: 8 phi u. Trong ó HR1, PR2, EM2, PV2 và m t phi u
t l n ánh giá trư c DL 1.
+ Các l i m phi u CAR c th như sau: K ho ch ào tào an toàn chưa ư c th c
hi n, nhu c u ào t o t su t c a m t nhân viên cùng v i ào t o công nhân m i chưa


Bài T p l n 44
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

ư c th c hi n không có l nh s n xu t c a quý 4 năm 2009, không có báo cáo th ng k
s n không phù h p trong quý 4 năm 2009, ....
+ Không có các b ng ch ng ã th c hi n k ho ch ào t o năm 2009, th c hi n nh kỳ
b o dư ng m t s thi t b 3tháng/ l n, l p k ho ch b o dư ng thi t b năm 2009, và
m c tiêu ch t lư ng cho phòng nhân s .
+ Vi c l p, ki m soát và i u hành k ho ch s n xu t tiêu th không tuân th theo các
hư ng d n ã vi t.
2.3.4.3. Phân tích tình hình th c hi n k ho ch t ư c
B NG K T QU CH T LƯ NG T Ư C C A CÔNG TY NATSTEELVINA
Năm 2008

K Th c K t qu t ư c
TT Ch tiêu VT
ho ch hi n Giá tr %
1 Hi u su t thu h i chung % 95 95.68 0.68 0.71
2 T l ph ph m % ≤ 1.5 1.44 0.06 - 4.00
3 Tiêu hao i n Kw/t n ≤ 132 146.16 14.16 10.73
4 Tiêu hao d u Lít/t n ≤ 34 33.87 -0.13 -0.38
5 Tiêu hao nư c m3/t n sp ≤ 15 13.03 -1.97 -13.13
6 Th i gian ng ng tr % ≤ 20 21.93 -0.07 -0.32

Ngu n: Phòng qu n lý s n xu t
Nh n xét: Qua b ng trên ta th y tình hình th c hi n k ho ch ch t lư ng s n ph m c a
năm 2003 là r t t t. ư c th hi n qua các ch tiêu sau:
- Hi u su t thu h i tăng 0.71% (0.68). Do v y, ti n ki m ư c cho công ty là 0.68 *
92096.718 = 62625 t n phôi.
- T l ph ph m gi m 4% i u này ch ng minh r ng chính ph m c a công ty ã tăng.
Do v y, ã ti t ki m ư c cho công ty là: 0.06 * 92096.718 = 5525.803 t n phôi.
-Th i than ng ng tr gi m 0.07 (0.32%)
B NG K T QU CH T LƯ NG T Ư C CÔNG TY NATSTEELVINA
Năm 2009

T K Th c K t qu t ư c
Ch tiêu VT
T ho ch hi n Giá tr %
1 Hi u su t thu h i chung % 95.7 96.3 0.6 0.63


Bài T p l n 45
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD


2 T l ph ph m % ≤1 1.39 0.39 39.00
3 Tiêu hao i n Kw/t n ≤ 130 144.10 14.1 10.85
4 Tiêu hao d u Lít/t n ≤ 33 30.65 -2.5 -7.58
5 Tiêu hao nư c m3/t n sp ≤ 15 13.0 -2 -13.33
6 Th i gian ng ng tr % ≤ 20 20.63 0.61 3.05

Ngu n: Phòng qu n lý s n xu t
Nh n xét: Tình hình th c hi n k ho ch năm 2004 không ư c t t như; t l ph
ph m, tiêu hao i n và t ng th i gian ng ng tr ã tăng so v i k ho ch t ra nhưng
hi u su t thu h i chung cũng tăng và ã ti t ki m ư c tiêu hao d u và nư c trong s n
xu t. Tuy nhiên so v i năm 2008 thì t l ph ph m, tiêu hao d u, tiêu hao nư c, tiêu
hao i n, th i gian ng ng tr và hi u su t thu h i chung ã t ư c k t qu cao hơn
ư c th hi n qua b ng sau:
B NG SO SÁNH K T QU TH C HI N K HO CH CH T LƯ NG
Năm 2008 - 2009

T Năm Năm K t qu t ư c
Ch tiêu VT
T 2008 2009 Giá tr %
1 Hi u su t thu h i chung % 95.68 96.3 0.62 0.65
2 T l ph ph m % 1.44 1.39 -0.05 -3.47
3 Tiêu hao i n Kw/t n 146.16 144.10 -02.06 -1.41
4 Tiêu hao d u Lít/t n 33.87 30.65 -3.20 -9.51
3
5 Tiêu hao nư c m /t n SP 13.03 13.0 -0.03 -0.23
6 Th i gian ng ng tr % 21.93 20.63 -1.3 -5.93


Phi u kh c ph c phòng ng a (CAR) năm 2009 ít hơn năm 2008 là 8 phi u i u
ó ch ng t các l i l n trong năm 2009 ã gi m so v i năm 2008.
2.3.5. Nh ng v n t n t i:
H th ng văn b n, tài li u ISO còn c ng k nh gây m t nhi u th i gian, công s c
và gi y t cho vi c so n th o, in n, ban hành và phân ph i tài li u ban u. Và cũng
như v y cho các l n ban hành ti p theo khi có b t c s thay i nào trong h th ng văn
b n.
Cũng do s c ng k nh ó mà vi c duy trì th c hi n theo úng các yêu c u ã quy


Bài T p l n 46
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

nh g p nhi u khó khăn. C th , H th ng có r t nhi u bi u m u khi n cho ngư i th c
hi n ph i luôn b n r n và tìm cách h p th c b ng vi c i n các thông tin vào bi u sau
khi các ho t ng th c t ã di n ra. Ví d ch ng t có b ng ch ng là ã ti p nh n
y các cu c g i i n tho i c a khách hàng, nhân viên bán hàng sau m t th i gian
nh t nh m i ghi l i n i dung m t vài cu c i n tho i vào bi u theo dõi, m c dù trư c
ó n i dung này ã ư c chuy n t i ngư i có trách nhi m gi i quy t. Và nh ng vi c
tương t như v y cũng x y ra i v i m t s quy trình như: quy trình ào t o, quy trình
ki m soát tài li u n i b .... i u ó ã làm cho vi c th c hi n ISO còn mang tính hình
th c. i v i b n thân nh ng ngư i th c hi n, nh t là i v i công nhân tr c ti p thì
vi c b t bu c c và ghi nh nh ng quy nh trong văn b n ISO là m t i u khó khăn.
Khi có nh ng yêu c u m i ư c quy nh trong văn b n, ngư i th c hi n ho c do ng i
ho c do không quan tâm nên không n m ư c cũng như không hi u rõ n i dung c a các
yêu c u ó. Th c t cho th y, h u như ch có m t s b ph n và cá nhân có trách nhi m
trong vi c duy trì th c hi n ISO là hi u và th c hi n theo úng các quy nh c a ISO,
còn l i ch th c hi n khi có các tác ng t bên ngoài như: Chu n b ư c ánh giá
ho c sau khi ư c ánh giá và ư c yêu c u các hành ng kh c ph c; ư c c p trên
yêu c u; thúc gi c th c hi n... i u ó ã làm gi m tính tích c c và hi u qu mong
mu n c a h th ng và gây khó khăn cho lãnh o trong vi c duy trì v n hành h th ng.
Khi th c hi n qu n lý theo h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chu n còn h n
ch v m t t ng h p chi phí ch t lư ng. Công ty m i ch t ng h p ư c m t s lo i chi
phí ch t lư ng như:
- Chi phí u tư cho vi c xây d ng h th ng qu n lý ch t lư ng.
- Chi phí ki m nh.
- Chi phí cho vi c khen thư ng v i m c ích nâng cao ch t lư ng s n ph m.
Do v y, còn r t nhi u các kho n chi phí ch t lư ng chưa ư c công ty t ng h p
công ty c n có các bi n pháp h u hi u trong công vi c t ng h p chi phí ch t lư ng
nh m ob o t ư c ch t lư ng s n ph m nhưng chi phí cho v n ch t lư ng cũng
ph i h p lý.
M t khó khăn khác trong th c hi n ISO t i công ty NatSteelVina là do i u ki n
c thù c a công ty. Là công ty liên doanh mà bên phía nư c ngoài làm giám c, nên
vi c tính toán u tư phát tri n ch mang tính ng n h n và th c d ng em l i l i ích


Bài T p l n 47
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

trư c m t, còn vi c u tư cho m c tiêu phát tri n lâu dài không ư c chú tr ng. i u
ó gây khó khăn cho vi c l p và th c hi n các k ho ch phát tri n các ngu n l c mang
tính chi n lư c lâu dài.
Trên ây là m t s kinh nghi m rút ra t th c t áp d ng ISO t i công ty NSN.
M c dù còn có nh ng m t h n ch và chưa em l i hi u qu rõ r t như mong mu n,
nhưng có th nói r ng áp d ng ISO ã em l i cho công ty m t cách qu n lý khoa h c,
trang b cho lãnh o công ty các công c qu n lý t t hơn, ng th i giúp cho m i cá
nhân trong h th ng hi u rõ hơn v công vi c, có cách th c suy nghĩ và nhìn nh n v n
t ng th hơn, t ó nâng cao ư c hi u qu ho t ng c a m i cá nhân và c a c h
th ng, giúp cho h th ng ch t lư ng c a công ty ư c duy trì và không ng ng c i ti n.
S phát tri n như vũ bão c a n n kinh t th trư ng, cùng v i vi c chuy n i cơ
ch qu n lý kinh t nư c ta và nh ng bư c i ch p ch ng c a công ty trong cơ ch
m i, công ty th c s ã g p ph i không ít nh ng khó khăn.
- Ch t lư ng s n ph m c a công ty còn chưa n nh, t l ph ph m v n còn do ó ã
có nh hư ng n kh năng tiêu th c a công ty.
- M t s thi t b công ngh ã l c h u so v i th i i do v y ã làm ch t lư ng s n
ph m kém, giá thành s n ph m cao, r t khó c nh tranh trên th trư ng n i a cũng như
th trư ng qu c t .
- Công tác ào t o c a công ty chưa ư c coi tr ng, nh ng hi u bi t c a công nhân v
ch t lư ng s n ph m còn mơ h .
- Công tác qu n lý ch t lư ng còn mang m công tác qu n lý cũ mà ch y u d a vào
công tác ki m tra chung chung chưa ư c c th hoá th y cái gì thì m i làm cái ó, ôi
khi chưa hi u m t cách c th d n n vi c áp d ng m t cách không có hi u qu các
phương pháp qu n lý. Là công ty liên doanh nên vi c thư ng xuyên thay i lãnh o
c p cao ã nh hư ng không nh n vi c th c thi các chi n lư c ho t ng c a công
ty.
2.3.6. Nguyên nhân c a nh ng t n t i trên
2.3.6.1. Nguyên nhân khách quan
Do c thù riêng c a ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty là s n xu t hàng
công nghi p là ch y u. Do v y, ch t lư ng s n ph m ph i tuân th y các thông s
k thu t và m t s yêu c u theo ơn t hàng c a khách. Tuy nhiên do c thù c a m t


Bài T p l n 48
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

hàng công nghi p nên vi c th a mãn nhu c u c a khách hàng nhi u khi không mb o
ư c. Vì m i ơn hàng khác nhau l i òi h i khác nhau v ch ng lo i m u mã, giá c
cũng như ch t lư ng.
M t khác, máy móc thi t b c a công ty cũng không ng b , có m t s máy cũ,
l c h u, hao mòn l n. i u này ã làm cho vi c nâng cao ch t lư ng s n ph m c a công
ty g p r t nhi u khó khăn.
Nguyên li u s n xu t c a công ty không a d ng, ch y u là phôi thép ư c
nh p kh u t nư c ngoài và m t s ph li u khác. Tuy nhiên, vi c b o qu n nguyên v t
li u trong quá trình lưu kho ph i h t s c ch t ch n u không ây chính là nguyên nhân
tr c ti p d n n ch t lư ng gi m sút. Giá mua nguyên v t li u cao d n n giá thành
s n ph m còn r t cao.
Do nh n th c c a con ngư i Vi t Nam trong vi c làn nhóm và c ng tác chưa
ư c t t. Vi c th c hi n công vi c ch y u ch d a trên s hi u bi t và kinh nghi m c a
t ng ngư i, chưa có s trao i, th o lu n hay s liên k t gi a các thành viên. Do v y,
nâng cao tin th n t giác là m t v n lâu dài i v i b t kỳ công ty nào c a Vi t
Nam. Tuy nhiên th c hi n ư c công vi c này ph i b t ngu n t lãnh o c a công
ty.
2.3.6.2. Nguyên nhân ch quan.
Vi c qu n lý máy móc thi t b c a công ty cũng chưa t t, chưa s d ng ư c h t
công su t c a máy móc (năm 2009 công ty m i ho t ng s n xu t trên 1/2 công su t
thi t k ). Ý th c gi gìn b o qu n máy móc cũng chưa t t, ngư i công nhân v n chưa ý
th c r ng máy móc thi t b chính là phương ti n nuôi s ng mình, không chăm lo b o
qu n, lau chùi, tra d u m xi t bu lông, chưa k p th i phát hi n nh ng ch h ng hóc
s a chưa ngay mà ch bi t cho máy làm vi c cho n khi h ng h n (năm 2008 cân i n
t 2 t n ã quá th i h n ki m nh nhưng không ư c ki m nh l i …).
Công tác b o dư ng, ki m tra nh kỳ cũng chưa ư c coi tr ng (k ho ch b o
dư ng thi t b trong năm 2008 không ư c l p, năm 2009 không th c hi n nh kỳ b o
dư ng m t s thi t b theo 3 tháng/l n…) nên khi máy móc h ng h n m i em ra s a
ch a. Do v y máy móc h ng i h ng l i r t nhi u l n và nh hư ng tr c ti p n ch t
lư ng s n ph m.
Công tác ào t o c a công ty chưa ư c chú tr ng cho dù công tác ào t o ã


Bài T p l n 49
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

ư c th c hi n nhưng ch y u là ào t o t i ch . Nhưng ào t o t i ch c a công ty
không m y hi u qu . M t s nhu c u ào t o t su t chưa ư c áp ng. Vi c ào t o
công nhân (nhưng ngư i tr c ti p s n xu t s n ph m) trong lĩnh v c nâng cao ch t
lư ng s n ph m chưa ư c quan tâm nhi u (các k ho ch ào t o c a năm 2009s không
ư c l p…).
Cán b KCS tuy có kinh nghi m nhưng l i thi u nh ng máy móc thi t b hi n
i tr giúp công tác ki m tra ch t lư ng. S lư ng cán b KCS còn quá ít v i t ng s
chi g m 9 thành viên.
Công tác phân tích nhu c u th trư ng c a công ty chưa ư c chú tr ng m t ph n
là do nhân viên marketing còn quá ít và s ch quan c a nhân viên marketing h m i
ch ti n hành gi i áp các thác m c c a khách hàng và thu th p thông tin ó. Do v y,
năm 2003 cán b nhân viên marketing không báo cáo phân tích nhu c u th trư ng và
phân tích nhu c u tho mãn c a khách hàng.
Cũng do phương pháp qu n lý ch t lư ng thông qua ki m tra nên t i công ty vi c
ti n hành ki m tra phát hi n sai h ng trong m i công o n ch ư c th c hi n khi
s n ph m ã t o ra r i nên gây lãng phí v v t ch t th i gian, s c lao ng gi i quy t
h u qu . ây, có th th y bi n pháp phòng ng a và phương châm làm úng t u
chưa ư c phát huy nhi u.
Bài T p l n 50
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD
PH N 3. CÁC GI I PHÁP NH M NÂNG CAO CH T LƯ NG
S N PH M TRONG CÔNG TY TNHH NATSTEELVINA
Nâng cao ch t lư ng s n ph m là m t trong nh ng nhi m v mang tích chi n
lư ng không riêng gì c a công ty TNHH NatSteelVina mà là m c tiêu chung c a t t c
các doanh nghi p s n xu t hi n nay. Vì s phát tri n c a n n kinh t th trư ng v i xu
hư ng qu c t hóa di n ra ngày càng m nh m , kéo theo s c nh tranh gay g t, thì ch t
lư ng và vi c nâng cao ch t lư ng s n ph m ho c d ch v có vai trò quan tr ng iv i
s s ng còn c a công ty.
Công ty TNHH NatSteelVina là m t công ty liên doanh t m y năm tr l i ây
ã nh n th y t m quan tr ng c a ch t lư ng s n ph m i v i s t n t i và phát tri n
c a mình nên công ty luôn l y ch t lư ng là m c tiêu ph n u hàng u và nâng cao
ch t lư ng là chi n lư c quan tr ng s n xu t.
Qua th i gian th c t p công ty trên cơ s lý thuy t, tìm hi u và nghiên c u
th c tr ng ch t lư ng s n ph m c a công ty em xin ưa ra m t s gi i pháp nh m nâng
cao ch t lư ng s n ph m c a công ty như sau:
- Các gi i pháp duy trì và nâng cao hi u qu c a h th ng qu n lý ch t lư ng
- M t s gi i pháp t t i qu n lý ch t lư ng toàn di n TQM.
3.1. M T S GI I PHÁP DUY TRÌ T T HƠN HTQLCL.
duy trì t t hơn h th ng qu n lý ch t lư ng công ty NatSteelVian c n th c
hi n m t s phương pháp sau:
3.1.1. C n có các chính sách ào t o t t hơn.
Nh m nâng cao nh n th c v ch t lư ng và qu n tr ch t lư ng cho b máy qu n
tr c a doanh nghi p và cán b công nhân viên trong công ty c n ph i ư c ào t o và
hư ng d n, quan ni m v th c ch t c a ch t lư ng, ch t lư ng s n ph m và hi u bi t v
ISO 9000. Có như v y h th ng m b o ch t lư ng m i không ng ng c i ti n. Do v y
công ty c n ph i áp d ng t t hơn các bi n pháp ào t o c th sau:


Bài T p l n 51
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

* ào t o t i ch : Là hình th c ào t o ngay trong quá trình làm vi c, nh ng ngư i có
kinh nghi m hư ng d n nh ng ngư i chưa có kinh nghi m. Nhưng v n t ra ây
là nh ng ngư i ư c giao trách nhi m ào t o ph i t n tình và có trách nhi m trong
vi c ào t o. Sau quá trình ào t o c n ph i ki m tra k t qu ào t o xem ngư i ư c
ào t o ã hi u ư c n âu, có ph i ào t o thên không, nguyên nhân nào làm cho h
không hi u ng th i c n ưa ra các gi i pháp kh c ph c nguyên nhân còn t n t i
ó. Cách th c ào t o c n ph i d hi u, có th quá trình h c g n li n v i trong th c t
s n xu t.
* ào t o nâng cao trình chuyên môn theo các khoá h c:
Các khoá h c ng n h n ho c dài h n, trong gi ho c ngoài gi làm vi c. Công tác
ào t o có th tuân theo quy trình sau:
Quy trình này nh m m c ích ưa ra nh ng quy nh có liên quan n ho t ng
ào t o nh m m b o t t c m i ngư i có liên quan t i h th ng ch t lư ng có trình
th c hi n nhi m v ư c giao. Quy trình này áp d ng v i toàn th cán b công
nhân viên c a công ty. N i dung quy trình g m: Xác nh như c u ào t o, l p k ho ch
ào t o, th c hi n công tác ào t o và l p h sơ ào t o.
- Xác nh nhu c u ào t o:
Nhu c u ào t o xu t phát t nh ng trư ng h p sau: ào t o công nhân m i; ào
t o cho nh ng ngư i thay i v trí công tác; ào t o nâng cao trình cho các cán
b k thu t, nghi p v , qu n lý; ào t o s d ng trang thi t b m i, công ngh m i,
s n xu t các lo i s n ph m m i.
Nhu c u ào t o có th chia làm hai lĩnh v c: ào t o v k thu t chuyên môn
nghi p v và ào t o nâng cao trình qu n lý doanh nghi p theo tiêu chu n qu c t
ISO 9000.
- L p k ho ch ào t o: K ho ch ào t o ph i ư c th c hi n theo nh hư ng c a
công ty. Căn c và ch trương, nh hư ng c a công ty và nhu c u ào t o c th trong
t ng th i gian, k ho ch ào t o cho c năm ư c xây d ng và ư c T ng giám c
ho c phó T ng giám c phê duy t.
- Th c hi n k ho ch ào t o:
+ ào t o công nhân sau khi tuy n ch n: ào t o v an toàn lao ng và phòng
ch ng cháy n , công vi c này do cán b phòng an toàn th c hi n. V hu n luy n phòng


Bài T p l n 52
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

ch ng cháy n có th thuê b ph n phòng ch ng cháy n c a công an nghi p v a
phương hu n luy n.Vi c ào t o và hu n luy n an toàn lao ng ư c th c hi n t i
thi u m i năm m t l n cho công nhân cũ và m i.
+ ào t o tay ngh chuyên môn t i ch : Trư ng phó ca ho c t trư ng hư ng
d n công vi c cho công nhân m i vào nhà máy ho c ngư i có trình tay ngh th p
nh m giúp kinh nghi m k năng công vi c ư c giao. ào t o v v n nâng cao
ch t lư ng s n ph m là ph i làm úng theo nh ng gì ã vi t nh t là i v i công nhân
tr c ti p s n xu t s n ph m.
ào t o cán b nhân viên qu n lý: Bao g m cán b nhân viên văn phòng và các
cán b ph trách s n xu t tr c ti p lo i hình này áp d ng hai hình th c:
+ ào t o hu n luy n t i ch : Giao tài li u nghiên c u, ngư i có kinh nghi m
hư ng d n ngư i chưa có kinh nghi m; ào t o nâng cao nghi p v , kinh nghi m ngh
nghi p, ngo i ng thông qua các l p ho c khoá h c: Trong nư c, Nư c ngoài.
+ Thư ng xuyên m các l p ào t o b i dư ng nâng cao tay ngh , trình
chuyên môn cho công nhân cán b k thu t và các cán b các c p qu n tr c bi t và
khi m i nh p h th ng dây truy n máy móc công ngh hi n i chu n b s n xu t.
Công vi c ào t o trên u nh m m c ính giúp cho cán b công nhân viên
nh n th c r ư c tránh nhi m và quy n h n c a mình góp ph n nâng cao ch t lư ng
s n ph m.
3.1.2. Và m t s bi n pháp c th khác như:
3.1.2.1. Tăng cư ng công tác ki m tra
Vi c ki m tra ch t lư ng s n ph m nh m m c ích không còn nh ng s n ph m
không t yêu c u và nh n s n ph m chưa áp ng ư c nhu c u c a ngư i tiêu dùng
cũng như xã h i. Mà t i công ty, công tác ki m tra ch t lư ng l i do phòng KCS m
nh n, vì v y công ty c n tăng cư ng vai trò c a phòng KCS, ki m tra ây ph i mang
tính ng b , t c là ki m tra m i nhân t có nh hư ng n ch t lư ng s n ph m trong
quá trình s n xu t, k p th i ngăn ng a và h n ch t i m c th p nh t nh ng y u t gây ra
ph ph m (ki m tra ch t ch t ch t lư ng nguyên v t li u, các thông s k thu t, máy
móc thi t b sau m i công o n s n xu t cho n khi hình thành s n ph m) ph i ki m
tra m t cách t m , n u phát hi n s n ph m khuy t t t ph i lo i b ngay. Vi c ki m tra
ch t lư ng c a công ty l i d a vào nh ng tiêu chu n ch t lư ng do công ty, B , Ngành


Bài T p l n 53
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

ra và ư c phân công tr c ti p cho b ph n ch u trách nhi m là phòng KCS, ây là
b ph n n m ngoài dây chuy n s n xu t chính nên không có ho t ng tích c c iv i
các ho t ng c a c m t h th ng, hơn n a trình nghi p v ki m tra ch t lư ng s n
ph m c a các nhân viên KCS cơ s không ư c ng u, còn h n ch v chuyên môn
nên thư ng gây ra căng th ng gi a b ph n tr c ti p s n xu t v i b ph n ki m tra ch t
lư ng ng th i công c trang b cho vi c ki m tra ang còn thi u và ơn gi n. kh c
ph c khó khăn này công ty có th áp d ng m t s các phương pháp sau:
* Cam k t ch t lư ng ng b .
Bi n pháp này là ng viên công nhân viên cam k t m b o ch t lư ng công vi c
do mình ph trách hay m b o ch t lư ng s n ph m do mình s n xu t ra, th hi n trách
nhi m vinh d c a m i ngư i trong tình hình v ch t lư ng s n ph m và hi u qu kinh
doanh c a công ty. Công ty c n xây d ng ch trách nhi m c th cho m i cá nhân,
m i ph n vi c. Ch trách nhi m c th s là m t phương ti n t t c ng c và nâng
cao ý th c trách nhi m chung. Nó thúc y m i ngư i quan tâm n ph n vi c c a mình
và nh hư ng c a nó n các khâu s n xu t có liên quan.
i v i các s n ph m nhi u ngư i cùng làm như v y, vi c xác nh trách nhi m
c a m i ph n vi c ư c xác nh rõ ràng c th là m t vi c h t s c c n thi t. Ch
trách nhi m c th còn quy nh rõ ph n do b n thân công nhân, cán b k thu t, cán b
qu n lý tr c ti p ch u trách nhi m.
C n xác nh rõ m i ngư i lao ng không nh ng ph i ch u trách nhi m v ch t
lư ng s n ph m trong khi s n xu t mà sau khi ã nghi m thu, nh p kho ho c xu t
xư ng, n u phát hi n nh ng s n ph m ó không m b o ch t lư ng thì ngư i s n xu t
gây ra v n ph i ch u trách nhi m. th c hi n t t ch trách nhi m òi h i m i
ngư i ph i gi gìn k lu t lao ng, yêu c u c a k lu t lao ng là không cho phép ai
làm sai nh ng trình t lao ng ã ư c công ty quy nh: tri t tuân theo th i gian
làm vi c mà nhà nư c quy nh, không cho phép ngư i nào n mu n v s m, t ý i
ch làm vi c và trêu ùa trong khi làm vi c.
th c hi n t t k lu t lao ng và ch trách nhi m c th , chúng ta ph i làm
cho m i ngư i có ý th c t giác, ph i kiên trì giáo d c, i ôi v i x lý thích áng
nh ng ngư i vi ph m k lu t lao ng.
* C i ti n ch t lư ng toàn Công ty.


Bài T p l n 54
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

Ho t ng c i ti n ch t lư ng ư c ti n hành u kh p các b ph n t lãnh o
s n xu t n chuyên trách s n xu t nh m nâng cao ch t lư ng s n ph m cũng như nâng
cao hi u qu s n xu t kinh doanh c a toàn b công ty làm tho mãn nhu c u c a khách
hàng, c a xã h i.
* S d ng hình th c ba ki m tra:
T c là công nhân s n xu t t ki m tra, c công và t trư ng s n xu t ki m tra,
cán b KCS ki m tra. ây là hình th c ư c s d ng r ng rãi thư ng xuyên m ts
doanh nghi p hi n nay, hình th c này em l i hi u qu cao v ch t lư ng s n ph m.
V y công ty nên chú tr ng hình th c này.
Công tác ki m ch t lư ng s n ph m ph i ư c ti n hành theo phương th c ki m
tra khách quan, tránh nh ng l i ư c lư ng ch quan như: “s b ng tay, nhìn b ng m t“.
Do ó, công ty c n t o i u ki n cho b ph n ki m tra k thu t làm vi c ư c thu n l i
như: nơi làm vi c, các máy móc d ng cu ki m tra c n thi t.

Tuy nhiên trong b t c m t trư ng h p nào, vi c ki m tra c a nh ng nhân viên
ki m tra k thu t cũng không thay th ư c trách nhi m ki m tra thư ng xuyên c a
nh ng cán b tr c ti p ch o s n xu t, t Giám c công ty, qu n c phân xư ng n
t trư ng s n xu t. Trong ó, vi c ki m tra c a ca s n xu t có m t v trí c bi t quan
tr ng vì ca s n xu t là cơ s ch u trách nhi m v qu n lý k thu t c a doanh nghi p.
Nói chung, trong ba khâu thì khâu ki m tra là quan tr ng nh t và quy t nh nh t
là công nhân ki m tra. Không có m t i ngũ ki m tra k thu t ông o nào có th
ki m tra b o m và t m và không sót các s n ph m sai h ng do hàng trăm công nhân
trong công ty, không có bi n pháp nào có th thay i tinh th n t giác c a công nhân.
Do ó, công ty c n phát huy vai trò công nhân t ki m tra trong vi c nâng cao ch t
lư ng s n ph m. Ch có k t h p ch t ch công tác c a nhân viên chuyên trách ki m tra,
cán b ch o s n xu t v i s tham gia tích c c c a toàn th công nhân thì công tác
ki m tra k thu t m i có th làm y ư c.
3.1.2.2. C i t o môi trư ng làm vi c và xây d ng cơ s ha t ng.
Trong qu n tr ch t lư ng con ngư i là y u t quy t nh n ch t lư ng, vì v y
t o i u ki n t t cho ngư i lao ng làm vi c có năng su t, có ch t lư ng và hi u
qu thì các doanh nghi p c n ph i chú ý n vi c c i t o môi trư ng làm vi c, mb o
cho ngư i lao ng ư c làm vi c trong môi trư ng s ch s nh t, an toàn nh t.


Bài T p l n 55
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

Hi n nay cơ s v t ch t c a công ty ph n l n h th ng c p thoát nư c u ã
xu ng c p và hư h ng nhi u, gây nh hư ng n s c kh e c a ngư i công nhân tr c
ti p s n xu t d n n năng su t lao ng cũng gi m. Chính vì v y công ty c n ph i có
m t s bi n pháp trư c m t và lâu dài h n ch như c i m trên như sau:
- C i t o nâng c p t ng ph n cơ s h t ng:
- gi m b t s ô nhi m phân xư ng c n u tư b trí thêm các qu t thông gió, h
th ng bóng i n t o cho môi trư ng thông thoáng và y ánh sáng ng th i l p các
t m tr n thoát âm tránh ư c các b nh ngh nghi p t i phân xư ng s n xu t.
- Công ty c n áp d ng tri t bi n pháp 5S vào trong toàn b công ty t văn phòng n
phân xư ng nh m m b o m t không gian làm vi c trong s ch và an toàn cho toàn th
cán b công nhân viên trong công ty.
3.1.2.3. Tăng cư ng công tác i u tra, nghiên c u nhu c u th trư ng
Tăng cư ng công tác i u tra, nghiên c u th trư ng trư c tiên c n nghiên c u
kh năng c nh tranh trên th trư ng v giá c , ch t lư ng và các d ki n th trư ng thay
th khi c n. s n xu t s n ph m m i, tìm hi u i th c nh tranh, hoàn thi n s n
ph m hi n có công ty c n chú tr ng nghiên c u nhu c u th trư ng, thu th p và ánh giá
các thông tin có liên quan n ngành thép và ưa ra các gi i pháp nh m nâng cao th a
mãn nhu c u c a khách hàng.
ây là m t bi n pháp quan tr ng làm cho s n ph m c a công ty thích ng v i nhu
c u th trư ng. Trong ó, công ty c n quan tâm n ch tiêu ch t lư ng, tính thích ng,
thông s k thu t c a s n ph m. M i ch tiêu này u liên quan n chi phí s n xu t
kinh doanh do ó khi s n xu t s n ph m c n k t h p ch t ch v i vi c phân tích chi phí
và giá th trư ng.
Bên c nh ó vi c nghiên c u nhu c u c a khách hàng là r t quan tr ng vì vi c s n
xu t s n ph m cho phù h p v i yêu c u c a khách hàng ó chính là hi u ư c nhu c u
c a khách hàng mà mình ph c v . làm t t i u này công ty c n:
- T ch c thư ng xuyên các h i ngh khách hàng.
- L ng nghe các khi u n i, phàn nàn c a khách hàng v s n ph m c a công ty.
- Nghiên c u s n ph m c a các i th c nh tranh trên th trư ng t ó có nh ng
i u ch nh h p lý cho phù h p v i s n ph m c a công ty mình.
- Sau khi thu th p thông tin v nhu c u khách hàng c n ti n hành phân tích và ưa ra


Bài T p l n 56
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

phương án.
tri n khai t t phương án i u tra, nghiên c u th trư ng v ch t lư ng s n
ph m Công ty c n thành l p m t phòng nghiên c u thi t k s n ph m tách r i kh i
phòng kinh doanh hay phòng k thu t bao g m có:
- 1 k sư có trình chuyên môn cao, hi u bi t sâu v th trư ng và s n ph m làm
trư ng phòng.
- M t s công nhân có tay ngh cao, có uy tín trong phân xư ng, t s n xu t.
Công vi c c a phòng này bao g m:
- Nghiên c u, tìm hi u nh ng tiêu chu n, yêu c u, th hi u c a th trư ng hi n nay
tìm ra ưu như c i m c a s n ph m t ó có nh ng bi n pháp kh c ph c, s a ch a và
có phương hư ng hoàn thi n.
- Tr c ti p tham quan, h c h i cung cách s n xu t kinh doanh các doanh nghi p làm
ăn có hi u qu khác, c bi t là v ch t lư ng s n ph m t ó nghiên c u c i ti n s n
ph m c a công ty áp ng t t hơn nhu c u c a khách hàng.
3.1.2.4. Công ty c n m b o hơn v ch t lư ng nguyên v t li u.
Nguyên v t li u là y u t c u thành nên ch t lư ng s n ph m. Do v y, ch t
lư ng c a nguyên v t li u nh hư ng r t l n n ch t lư ng s n ph m. Ngu n nguyên
li u c a công ty ch y u là nh p kh u nên ph thu c vào r t nhi u y u t như: nhà cung
ng, qu ng ư ng, giá c ...V y n nh và m b o ch t lư ng s n ph m c n o
b o ch t lư ng nguyên v t li u hơn n a. C th doanh nghi p có th th c hi n m t s
bi n pháp sau:
- Tìm và l a ch n nhà cung ng lâu dài, n nh, giá c h p lý và ch t lư ng ph i m
b o. Công ty c n tìn nhà cung ng áng tin c y, xây d ng m i quan h lâu dài và n
nh, h n ch t t a vi c thay i nhà cung ng tránh vi c doanh nghi p mua nguyên
v t li u n i trôi trên th trư ng không rõ xu t s , giá c cao ch t lư ng l i th p i u ó
s gây nh hư ng n ch t lư ng s n ph m.
- Công ty c n ph i hoàn thi n và ưa ra tiêu chu n nguyên v t li u i v i cán b ch u
trách nhi m thu mua nguyên v t li u. Duy trì t t v n ki m tra nguyên v t li u như:
ki m tra s lư ng (tr ng lư ng phôi) và ch t lư ng như các thành ph n c u t o nên phôi
thép (nguyên v t liêu) trư c khi ưa vào nh p kho và s n xu t.
- Tìm ki m các nhà cung ng trong nư c d n thay th các nhà cung ng nư c


Bài T p l n 57
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

ngoài.
- u tư thích áng cho công tác d tr , b o qu n nguyên v t liêu như: xây d ng kho
tàng, mua s m trang thi t b ph c v cho công tác ki m tra nguyên v t li u và cho công
tác d tr , b trí cán b có trình chuyên môn, có tư cách o c, có tinh th n
trách nhi m trong công tác này... m b o ch t lư ng nguyên v t li u cho s n xu t là
m tv n quan tr ng m b o ch t lư ng s n ph m do v y công ty c n có các
chi n lư ng c th càng t t.
kh c ph c nh ng như c i m c a h th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9000
như: văn b n, tài li u ISO còn c ng k nh gây m t nhi u th i gian, công s c và gi y t
cho vi c vi t lách, so n th o, in n, ban hành và phân ph i tài li u ban u. Và cũng
như v y cho các l n ban hành ti p theo khi có b t c s thay i nào trong h th ng văn
b n. Công ty c n ti n t i áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng toàn di n TQM.
3.2. ÁP D NG H TH NG QU N LÝ CH T LƯ NG TOÀN DI N TQM.
M t s l i th khi công ty NatSteelVina ti n t i áp d ng h th ng qu n lý ch t
lư ng toàn diên theo TQM ó là: Công ty ã và ang áp d ng h th ng qu n lý ch t
lư ng theo tiêu chu n qu c t ISO 9000. Công tác qu n lý ch t lư ng ư c ti n hành
như: ki m soát nguyên v t li u, ki m soát quá trình s n xu t, k t h p v i chính sách
thư ng ph t m t m t làm gi m ph ph m, m t khác có ph n nào tác ng n nh n th c
c a m i ngư i v v n ch t lư ng. Nhìn chung công tác qu n lý ch t lư ng c a công
ty trong th i gian qua ã thu ư c nhi u k t qu tích c c.
Tuy nhiên áp d ng ư c h th ng qu n lý ch t lư ng toàn di n theo TQM còn
g p ph i m t s h n ch sau: Cũng như ph n l n các công ty khác Vi t Nam m i coi
ch t lư ng s n ph m là các thông s k thu t và công tác qu n lý ch t lư ng ư c t
ra trong m t khâu trong quá trình s n xu t nhưng công ty m i ch trong ki m tra ch t
lư ng trong khâu s n xu t. N u trong c quá trình t khâu thi t k , s n xu t, phân ph i
và tiêu dùng mà ch qu n lý trong s n xu t thì không th gi m ư c các sai sót có th
s y ra phát sinh không ư c ki m soát, không th ti t ki m ư c th i gian, nguyên v t
liêu, s lao ng và do ó không h giá thành ư c. Và ngay trong quá trình s n xu t,
công ty ch th c hi n ki m soát u vào nguyên v t li u còn các u vào khác như v n,
lao ng thì cho ó không thu c ph m vi ki m soát ch t lư ng, ó có th là s h n ch
trong nh n th c c a công ty. Bên c nh ó công ty cũng không có s liên k t gi a các


Bài T p l n 58
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

phòng ban trong v n qu n lý ch t lư ng, h cho r ng phòng tài v ch quan tâm n
nh ng v n ti n v n, phòng t ch c ch qu n lý v n v vi c tuy n d ng, b trí lao
ng và phòng KCS là m nhi m các v n v ch t lư ng. Có th th y s quan tâm
c a các ban lãnh o là chưa h p lý. Thay vì ch có m t phó giám c ph trách k
thu t, ch u trách nhi m gi i quy t cao nh t các v n v ch t lư ng thì áng ra ngư i
lãnh o cao nh t là giám c ph i tr c ti p g n k t nhi m v các phòng ban trong vi c
qu n lý ch t lư ng.
Do toàn b vi c qu n lý ch t lư ng ch do 9 nhân viên phòng KCS m nhi m
nên công vi c nhi u khi v n không ư c áp ng k p th i. Hơn th n a, công tác ki m
tra ch t lư ng l i có tin c y không cao vì ngoài vi c ph thu c khách quan vào trình
máy móc thi t b còn ph thu c ch quan vào cán b KCS.
Do tách r i kh i b ph n s n xu t nên nhi u khi có tình tr ng nhân viên, công
nhân c tình che gi u các l i và tìm cách i phó v i cán b k thu t KCS tránh b
ph t. i u này không nh ng gây khó khăn cho KCS khi ki m soát ch t lư ng mà còn
gây nh hư ng t i các quá trình sau. Trong khi ó, ngư i công nhân làm ch quá trình
hi u rõ nh t vi c mình làm thì ây ngư i công nhân ch ý th c ư c r ng ch t lư ng
s n ph m là quan tr ng nhưng t ư c ch t lư ng và qu n lý ch t lư ng ph i làm gì
thì ph i do KCS quy t nh. i u ó làm h n ch r t nhi u kh năng sáng t o, làm ch
c a m i con ngư i ng th i lãng phí th i gian, v t ch t gi i quy t h u qu .
Vi c th c hi n công vi c ch yêu ch d a trên s hi u bi t và kinh nghi m c a
t ng ngư i chưa có s trao i, th o lu n hay s liên k t gi a các thành viên. Chưa phát
huy ư c l i ích c a làm vi c theo nhóm.
Do v y, ti n t i áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng toàn di n TQM công ty
c n th c hi n t ng bư c công vi c sau:
3.2.1. Hoàn thi n và duy trì h th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9000
M t h th ng qu n tr ch t lư ng úng n và y như ISO 9000 là cơ s cho
vi c b t u th c hi n h th ng qu n lý ch t lư ng toàn di n TQM. H th ng qu n tr
ch t lư ng ISO là m t mô hình lý tư ng cho m t t ch c t hi u qu cao cũng như liên
t c c i ti n và nâng cao v th c nh tranh trên th gi i.
th c hi n duy trì t t, hi u qu ho t ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu
chu n qu c t ISO 9000 c n ào t o t t cán b công nhân viên trong công ty nâng


Bài T p l n 59
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

cao t n hi u bi t c a cán b công nhân viên v m c tiêu c a áp d ng h th ng qu n lý
ch t lư ng là v n quan tr ng t n t i và phát tri n doanh nghi p i u này s em
l i l i ích cho h ch không cho ai khác.
V n ào t o công ty c n coi như m t chi n lư ng trong các chi n lư c phát
tri n s n xu t kinh doanh. Vì ào t o nâng cao t m hi u bi n c a cán b công nhân viên
v t t c các v n liên quan n s n xu t nh t là các v n ch t lư ng, c i ti n ch t
lư ng s n ph m, nâng cao năng su t lao ng. Các v n này n u ư c ào t o t t thì
nó s ăn sâu vào ti m th c ngư i lao ng trong công ty h coi nâng cao ch t lư ng
là trách nhi m và nghĩa v c a chính h , vi c th c hi n các quy trinh, hư ng d n úng
theo trong h th ng tài li u qu n lý ch t lư ng không còn là v n ép bu c và khó
khăn mà nó là t nguy n c a t t c m i ngư i trong doanh nghi p.
3.2.2. Chính sách ào t o.
xây d ng môi trư ng c a TQM thì m i thành viên c n ph i có s am hi u v
ch t lư ng và qu n tr ch t lư ng. Do ó công ty ph i l p k ho ch cho vi c ào t o làm
thay i nh n th c cho m i ngư i. Tuy nhiên ây là công vi c c n ph i u tư th i gian
nên ban lãnh o c n có k ho ch b trí h p lý th i gian ào t o và th i gian làm vi c
tránh gián o n s n xu t.
Các lãnh o doanh nghi p ph i xác nh nhu c u ào t o b t ngu n t nhu c u
gi i quy t các v n còn t n t i trong hi n t i và vư t qua th thách trong tương lai.
Trong b i c nh áp l c c ch tranh ngày càng cao trong n n kinh t th trư ng các công ty
không ng ng c i ti n và phát tri n tăng cư ng s c m nh, nâng cao v th c nh tranh.
Hòa cùng v i quá trình phát tri n ó l c lư ng lao ng ph i không ng ng ư c ào
t o, ào t o l i m t cách sâu r ng hơn. Công tác ào t o khi ư c ti n hành t t s mang
l i cho không ch doanh nghi p mà c ngư i lao ng nh ng l i ích c th . Không
nh ng th công tác ào t o còn c i thi n t t m i quan h gi a ngư i v i ngư i, m i
quan h trong các nhóm và vi c th c thi chính sách như: C i thi n s trao i qua l i
gi a các nhóm và cá nhân; giúp cho ngư i công nhân m i nh hư ng b ng cách ào
t o chuy n giao h tr phát tri n, cung c p thông tin m t cách công b ng c i thi n k
năng b n thân ... Giáo d c ào t o là chi n thu t trong chi n lư c r ng l n th c hi n
TQM. i v i TQM con ngư i là y u t quy t nh quan tr ng nh t trong quá trình t n
t i và phát tri n c a doanh nghi p nh t là trong v n ch t lư ng s n ph m.


Bài T p l n 60
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

M c tiêu ào t o ch t lư ng c a c a TQM là truy n t nhu c u khách hàng n
m i ngư i trong t ch c, ch ra lĩnh v c c n c i ti n, nh ng thay i m i trong tương
lai, nh ng quy nh m i c n tri n khai. chương trình ào t o có hi u qu , chương
trình ào t o c n ư c ho ch nh m t cách có h th ng và khách quan. Công tác ào
t o ph i ư c ti n hành liên t c áp ng nhu c u thay i v công ngh , v môi
trư ng ho t ng và cơ c u t ch c, c bi t là nh ng thay i v b n thân nh ng ngư i
lao ng công ty.
M c tiêu ào t o nói chung và m c tiêu ào t o ch t lư ng nói riêng c a b t kỳ
m t t ch c nào là nh m làm m i ngư i t c p lãnh o cao nh t cho n nh ng ngư i
m i nh t, th p nh t hi u rõ trách nhi m cá nhân c a mình v vi c th a mãn nhu c u
khách hàng. M c tiêu chính sách ch t lư ng là xây d ng m t môi trư ng trong ó m i
ngư i u có ý th c i v i ch t lư ng và khi hành ng ph i luôn chú tr ng vào nhu
c u c a khách hàng. Theo h c gi Ishikawa thì “qu n tr ch t lư ng thì b n u và k t
thúc b ng giáo d c”.
M t trong s các n i dung quan tr ng c a chính sách ch t lư ng là ưa m i
ngư i cùng tham gia vào chương trình TQM c a công ty. Do v y, chương trình ào t o
c a công ty ph i ư c t ch c theo t ng ngành ngh c a ngư i lao ng. Nh ng ngư i
m i vào ph i n m b t ư c các n i dung cơ b n c a qu n lý ch t lư ng, nh ng ngư i
lao ng ã có thâm niên thì ph i hi u sâu hơn v qu n lý ch t lư ng và y m nh áp
d ng các ki n th c ã có ư c vào th c ti n. Nh ng ngư i qu n lý chung gian ph i
n m ch c ki n th c v qu n lý ch t lư ng qu n lý các lĩnh v c thu c trách nhi m
c a mình m t cách hi u qu hơn.
M i s n i dung trong ào t o c a TQM
* ào t o c p lãnh o.
Phương pháp ào t o c p lãnh o là c n ph i trình b y cho các nhà lãnh o
cách xác nh chính sách ch t lư ng, xác nh rõ quy n và t o ra môi trư ng ch t
lư ng phát tri n ng b giúp nhà qu n lý c p cao nh n th c ư c và áp d ng vào th c
t công ty. M t s các phương pháp có th áp d ng như ti n hành cu c h i th o t do
xem xét các v n cơ b n, c n thi t cho các chương trình TQM cũng như h th ng
ki m soát có hi u qu .
* ào tào c p trung gian.


Bài T p l n 61
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

Các cán b qu n lý chung gian c n ư c ào t o k năng, k thu t c n thi t
thi t k , th c thi, ki m tra và c i ti n d n h th ng ch t lư ng dư i s i u hành tr c
ti p c a h . Cán b trung gian c n ư c hu n luy n toàn di n v tri t lý, khái ni m, k
thu t và v n d ng quy trình ki m soát b ng phương pháp th ng kê. th c hi n ư c
i u ó công ty c n tuy n ch n nh ng ngư i có năng l c g i i ào t o nh ng l p
chuyên ngành v ch t lư ng và g i i h c các khóa h c c a các t ch c ánh giá ch t
lư ng trong và ngoài nư c...
* ào t o c p giám sát th nh t.
C p giám sát th nh t là nơi ho t ng qu n lý ch t lư ng ng b ư c qu n lý
th c t . Do v y, n i dung ào t o cho c p này bao g m c vi c gi i thích các nguyên
t c c a TQM, gi i thích rõ các chính sách ch t lư ng. Ph n còn l i trong n i dung hu n
luy n là gi i thích vai trò c a ngư i qu n c, giám sát viên c p này trong vi c v n
hành h th ng ch t lư ng, ki m tra quy trình b ng phương pháp th ng kê, yêu c u cam
k t th c hi n i v i h trong chương trình qu n lý ch t lư ng ng b . công tác
ào t o t t, công ty c n c c p lãnh o trung gian tr c ti p tham gia vào vi c ào t o.
* ào t o cho m i thành viên.
Nh n th c ư c v n là nh ng nhân viên tr c ti p làm ra s n ph m có vai trò
quy t nh n ch t lư ng s n ph m r t l n. Theo quan i m c a TQM là m i ngư i
cùng tham gia c i ti n ch t lư ng s n ph m. Do v y, phương pháp ào t o cho nhân
viên ây c n ph i d hi u và có ví d minh h a h có th n m b t và áp d ng ư c
luôn. H u h t m i ngư i có th liên h các v n ch t lư ng và qu n lý ch t lư ng vào
cu c s ng riêng, cu c s ng gia ình c a h . Ch t lư ng là v n thư ng nh t, g n gũi,
vì v y n u các nhà qu n lý c p cao c a công ty nh y c m và quan tâm n các trình
khác nhau v tư duy và kinh nghi m thì v n ch t lư ng i v i h s d dàng hơn
trong quá trình m b o và c i ti n ch t lư ng.
Công tác ào t o có th b trí theo hình th c sau:
- B trí xen k k t h p: V a h c v a làm, ào t o t i ch làm vi c i v i công nhân
s n xu t tr c ti p, th i gian h c có th t 5 ngày n 1 tu n v i nôi dung có th ng n
g n g m thu t ng v ch t lư ng, tri t lý TQM, ki n th c nhóm ch t lư ng, cách s
d ng các công c th ng kê phát hi n nguyên nhân, phòng ng a và c i ti n công vi c.
- B trí t p trung: Hình thành m t l p h c ào t o trong gi hành chính ho c vào ngày


Bài T p l n 62
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

th 7, ch nh t, th i gian h c trong vòng 2 ngày. Cách b trí này ư c th c hi n v i
toàn b nhân viên trong công ty v t t c các v n TQM m t cách t ng quát. Riêng
i v i cán b c p cao, trư ng các phòng ban c n ư c ào t o thêm kho ng 3 bu i v
cách t ch c, s d ng lưu trình…và cách khuy n khích, duy trì nhóm ch t lư ng.
i v i k sư thi t k , k sư ph trách k thu t, phòng KCS c n ph i c ih c5-6
tháng nư c ngoài có th ti p c n ư c các ki n th c m i nh t v phương pháp này.
Cu i các kỳ ào t o có m t bu i k m tra vi t và v n áp nghiên túc ánh giá
ư c k t qu th c s mà m i thành viên thu ư c. Và nh ng ngư i ư c i m cao nên
ư c tuyên b và khen thư ng trư c t p th , còn nh ng ai không t nh t nh ph i qua
kỳ ki m tra khác, ho c s b ch m th i gian tăng lương, c t thư ng….
3.2.3. Xây d ng cơ c u h tr .
Xây d ng ban TQM g m các thành viên trong phong k thu t, KCS và ngư i
lãnh o nh t thi t ph i là thành viên trong ban lãnh o c a công ty, ngư i có kh năng
liên k t các phòng ban trong vi c gi i quy t các v n ch t lư ng. Ban TQM ph i có
nhi m v ho ch nh chính sách ch t lư ng cho công ty, hư ng d n m i thành viên
th c hi n chính sách ó. Do ó, thành viên trong ban ph i am hi u nh t v TQM, kh
năng ti m l c c a công ty, v nhu c u và xu hư ng phát tri n c a th trư ng. t o
i u ki n cho ban, công ty nên thư ng xuyên c h i h c b i dư ng do các chuyên gia
trong nư c gi ng d y ho c i h c nư c ngoài, i d h i th o ch t lư ng… h luôn
ti p c n v i các ki n th c m i nh t v th trư ng và v phương pháp qu n lý này.
Hình thành nhòm QC (ch t lư ng): Nhóm QC có th hình thành t 3 - 12 ngư i,
do ó văn phòng có th hình thành 1-2 nhóm tuỳ theo s ngư i trong t ng phòng.
Còn phân xư ng s n xu t thu n ti n nên khuyên khích nh ng ngư i làm trên cùng
dây chuy n có nơn làm vi c g n nhau thành m t nhóm. Trên tinh th n làm úng ngay
t u v i phương châm không ai hi u vi c mình làm b ng chính b n thân mình, các
thành viên ph i c g ng t trau d i ki n th c ng th i có th trao i v i các thành
viên khác trong và ngoài nhòm sau gi làm vi c ho c vào u các gi làm vi c. Cu i
tu n nên có m t bu i th o lu n không ch v v n ch t lư ng mà còn c các v n
năng xu t, chi phí, an toàn… Nhóm này nh t thi t ph i bi t s d ng các công c th ng
kê theo rõi vi c mình làm, phát hi n sai h ng và th o lu n, kh c ph c phòng ng a.
Có th nói ho t ng c a nhòm QC có kh năng khai thác ti m l c con ngư i, giúp m i


Bài T p l n 63
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

thành viên hư ng m i ho t ng c a mình vì m c ích chung. Chính vì v y t o i u
ki n duy trì và phát huy ho t ng c a nhóm, ban lãnh o c n ph i có các bi n pháp
khuy n khích như t ch c cu c thi "nhóm ch t lư ng" khen thư ng nhóm nào có nhi u
thành tích nh t.
3.2.4. C i ti n liên t c (Kaizen).
phù h p chính sách ch t lư ng cũng c n ph i c i ti n trên cơ s tiêu chu n
trư c là i u ki n duy trì m c ch t lư ng hi n có và là bư c m cho m c ch t
lư ng sau. Quá trình l p k ho ch cho chính sách ch t lư ng, th c hi n, ki m tra và xác
nh n k t qu , n hành ng s a ch a, kh c ph c phòng ng a ph i thích ng cao nh t
v i yêu c u c a ngư i tiêu dùng n i b và ngư i tiêu dùng ngoài công ty.
3.2.4.1. Kaizen là gì:
Kaizen là m t phương pháp c i ti n, hơn n a là c i ti n liên t c, v i s tham d
c a t t c m i ngư i t lãnh o n nh ng ngư i công nhân, t p trung vào các ho t
ng xác nh và lo i tr các lo i lãng phí. Hai y u t c trưng c a Kaizen là c i ti n
và tính liên t c. N u thi u m t trong 2 y u t trên thì không ư c xem là ho t ng
Kaizen. Kaizen khác v i i m i (Innovation) vì Kaizen c i ti n d a trên cơ s hi n t i
không òi h i các kho n u tư l n.
+ Nó không tương t như " i m i".
+ Không òi h i s u tư l n nhưng v n t ư c năng su t cao.
Quá trình c i ti n liên t c nơi làm vi c - thông qua gi m s lãng phí
+ ư c thi t l p nâng cao năng su t
+ Là quá trình phát hi n ra các quá trình không hi u qu trong s n xu t.
+ Có s tham d c a lãnh o c p cao
+ S tham d c a công nhân vào các nhóm.
+ KAIZEN ư c xây d ng d a trên s trao i thông tin t t và ho t ng hi u qu c a
các nhóm công vi c.
+ h tr cho s cam k t c a công nhân, m b o vi c làm, ào t o chuyên sâu, các
ho t ng khuy n khích làm vi c
+ Các công c ki m soát và c i ti n năng su t ư c sáng t o
+ Duy trì phong trào t lãnh o cao nh t, lãnh o c p trung cho n công nhân. C i
ti n ch t lư ng s n ph m ng th i nó cũng nh m c i ti n năng l c qu n lý.


Bài T p l n 64
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

3.2.4.2. Quan i m cơ b n c a Kaizen:
- Nh ng ho t ng hi n t i luôn có nhi u cơ h i c i ti n.
- Các phương ti n và phương pháp hi n t i có th luôn ư c c i ti n n u có m t n l c
nào ó.
- Tích lu nh ng c i ti n nh s t o ra ư c m t s bi n il n
- Lôi cu n toàn th công nhân viên
- Áp d ng các xu t sáng ki n
3.2.4.3. Các i tư ng c i ti n c a Kaizen là t t c nh ng gì hi n có:
- Phương pháp làm vi c
- Quan h công vi c
- Môi trư ng làm vi c
- i u ki n làm vi c m i nơi
3.2.4.4. Các ho t ng Kaizen có th ư c kh i xư ng b i:
- Lãnh o
- M t b ph n (phòng, ban) c a t ch c
- M t nhóm làm vi c
- Nhóm Kaizen
- T ng cá nhân
3.2.5. S d ng các công c và vòng tròn c i ti n qu n lý công vi c hàng ngày.
ti n hành các công vi c theo quan i m c a TQM, công vi c c a m i ngư i,
m i phòng ban ph i ư c qu n lý hàng ngày v i s tr giúp c a các công c th ng kê
qu n tr ch t lư ng SPC (SPC- Statistical Process Control), vòng tròn PDCA.
- i v i các cán b qu n lý: thu th p thông tin hàng ngày t phía khách hàng bên
ngoài và bên trong, s d ng lưu trình phát hi n ra ch làm vi c không h p lý và b
trí, s p x p l i. S d ng phương pháp thông kê ki m tra nơi làm vi c: theo dõi s
lư ng công nhân có m t thông qua b ng ch m công, ki m tra i u ki n môi trư ng làm
vi c như m, nhi t , ki m tra an toàn lao ng các s li u s ư c t p h p, phân
tích trên bi u Pareto, bi u xương cá tìm ra nguyên nhân. Ngư i qu n lý s
d ng vòng tròn PDCA ho ch nh, th c hi n c i ti n k ho ch, chi n lư ng, chính
sách cho phù h p hơn.
- i v i nhân viên: V i phương châm không ai hi u vi c mình làm b ng mình, m i


Bài T p l n 65
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

ngư i u ph i th c hi n ghi chép t t c các t l s n ph m t ư c so v i k ho ch
s n xu t mà trên g i xu ng (t l ph ph m như thi u tr ng lư ng, thép cu n b r i…),
ghi chép các ch tiêu m i l n ki m tra… Khi ngư i th ng máy không tìm th y
nguyên nhân sai h ng thì ph i báo cho nh ng ngư i có quy n quy t nh tìm ra các
nguyên nhân ó m t cách t t hơn.
3.2.6. Áp d ng 6 sigma vào quy trình s n xu t s n ph m.
Trong xu th toàn c u hoá ngày càng tăng, v n c a các nhà s n xu t trên toàn
th gi i là làm sao tăng cư ng ư c s c c nh tranh c a s n ph m, ph n u t ch t
lư ng s n ph m ng c p th gi i ng th i gi m thi u giá thành s n ph m. làm
ư c vi c ó, r t nhi u mô hình qu n lý và ki m soát ch t lư ng ã ư c áp d ng trên
th gi i và Vi t nam t gi a n ng năm 90 như TQM, ISO 9000, HACCP.
Nhi u h th ng qu n lý ch t lư ng ã và ang ư c các doanh nghi p (công ty)
Vi t Nam tri n khai và ã cho th y ư c các hi u qu trong kinh doanh. Tiêu chu n
ISO 9000 cung c p cho các công ty m t n n t ng qu n lý thông qua vi c nh n d ng,
xây d ng và duy trì h th ng các quá trình nh hư ng vào khách hàng. Tuy nhiên,
th c s c i ti n ch t lư ng s n ph m và d ch v s n ph m và d ch v c a công ty
th t s có th c nh tranh ư c trên th trư ng trong và ngoài nư c, vi c áp d ng ISO
9000 m i ch là i u ki n c n mà chưa . ơn gi n là vì nâng cao hi u qu kinh
doanh, công ty c n nh ng phương pháp, công c th c hành tương ng v i t ng quá
trình, hoàn c nh c th t ư c t ng m c tiêu. Nguyên t c cơ b n c a ho t ng c i
ti n là làm sao tăng ư c hi u qu ho t ng (năng su t) c a công ty. Năng su t c a
công ty, n u mô t m t cách toán h c, s ư c th hi n b ng công th c sau:
P=O/I
Trong ó:
- P là năng su t (hi u qu ho t ng c a doanh nghi p)
- O: K t qu ho t ng c a công ty có th tính theo doanh s , s n lư ng tiêu th
- I: Chi phí ho t ng c a công ty: nguyên li u, máy móc, con ngư i.
Hi n nhiên, chúng ta th y r ng mu n tăng năng su t thì ph i tăng doanh s , s n
lư ng tiêu th và gi m chi phí ho t ng c a công ty. i u này ng nghĩa v i vi c s n
xu t theo nhu c u c a khách hàng và gi m các lãng phí trong quá trình s n xu t. H


Bài T p l n 66
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

th ng c i ti n 6 Sigma, ra i t năm 1987, chính là công c giúp công ty t ư c
m c tiêu ó.
Trong quá trình s n xu t, r t nhi u y u t tác ng vào ch t lư ng s n ph m như
con ngư i, máy móc, nguyên v t li u... M i s thay i c a y u t này ud n n vi c
quá trình s n xu t không n nh và không m b o ư c ch t lư ng s n ph m. H
th ng 6 Sigma chính là công c giúp công ty nh n d ng các s bi n ng hay x y ra,
tìm ra nguyên nhân, lo i b các bi n ng x u và duy trì quá trình s n xu t trong tr ng
thái n nh.
* Six Sigma là gì?
“Six Sigma là m t phương pháp ư c ti n hành m t cách ch t ch , khoa h c,
t p trung vào vi c th c hi n có hi u qu các k thu t và các nguyên t c qu n lý ch t
lư ng ã ư c th a nh n. T ng h p các y u t có nh hư ng n k t qu công vi c 6
Sigma t p trung vào vi c làm th nào th c hi n công vi c mà không (hay g n như
không) có l i hay khuy t t t.
Ch Sigma theo ký t Hy L p ã ư c dùng trong k thu t xác su t - th ng kê
ánh giá s sai l ch c a các quá trình. Hi u qu ho t ng c a m t công ty cũng
ư c o b ng m c Sigma mà công ty ó t ư c i v i các quá trình s n xu t kinh
doanh c a h . Thông thư ng, các công ty hay t ra m c 3 ho c 4 Sigma là m c Sigma
chu n cho công ty tương ương v i xác xu t l i có th x y ra là t 6.200-67.000 trên
m t tri u cơ h i. N u t t i m c 6 Sigma, con s này ch còn là 3-4 l i trên m t tri u
cơ h i. i u này cho phép áp ng ư c s mong i ngày càng tăng c a khách hàng
cũng như s ph c t p c a các s n ph m và quy trình công ngh m i ngày nay.
Rõ ràng là áp d ng 6 Sigma em l i l i ích chung cho toàn xã h i và c ng ng,
cho công ty và khách hàng thông qua vi c gi m thi u t l s n ph m khuy t t t.
* 5 bư c c a 6-Sigma
- Bư c 1. Xác nh v n ang t n t i:
Xác nh xem i m không tho mãn khách hàng trên s n ph m c a công ty là gì?
i m quan tr ng là không ch chú tr ng m t cách gi n ơn vào k t qu , i u mà h u h t
m i ngư i thư ng làm mà ph i chú tr ng c vào quá trình ã làm ra s n ph m. Sau ó
v ch ra m t quy trình mà công ty có th d dàng nh n ra nh ng liên h gi a các bư c
v i nhau, ôi khi ó chính là ch có v n . Như v y m c tiêu không ch có phát hi n

Bài T p l n 67
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

ra v n mà còn gi i quy t v n ó.
M t i m quan tr ng khác: không nên phàn nàn v nh ng cái mà công ty không
làm gì ư c (các i u ki n khác quan như th i ti t), không nên ưa ra lý do bi n
minh cho s n ph m c a mình. Hãy t p trung vào nh ng v n mà công ty có th gi i
quy t ư c. Cái chính là xác nh ư c các v n m t cách khách quan. Và ph i xác
nh ư c các v n ó ư c bi u hi n qua các con s .
Khi chúng ta ti n hành thu th p s li u v m t v n nào ó thì c n ph i th c
hi n nó m t cách c n th n, b i vì chúng ta ang vi t hư ng d n cho các ph n còn l i
c a d án. Làm m t cách sơ sài ây thì các cơ h i thành công s m ng manh. Vì
khi ưa ra các thông tin không chính xác có th d n n m t lo t các ho t ng sai v
sau và cu i cùng ưa ra h u qu nghiêm tr ng. Và vì th c n ph i ưa ra m c tiêu xác
nh, v trí công vi c th t chính xác.
Khách hàng ho c các nhân viên ư c h i v các v n c a s n ph m thì th t thú
v vì các nhân viên ho c khách hàng ư c h i c m th y d ch u - b i vì cu i cùng cũng
ã có ngư i l ng nghe h . Và t ó thay vì v n s n ph m c a công ty là m t n s
mà công ty chưa th tìm ra ư c thì khách hàng và nhân viên c a h làm sáng t , t ó
công ty có th nh n bi t c th các m c tiêu và hi u ch nh. Ph i ch c ch n là có th th y
ư c các v n có th bóc tách, li t kê ra và gi i quy t. T c là c n ph i li t kê t t c
các v n mà công ty ang g p ph i, xác inh th c t i công ty ang âu.
Các v n c n ph i ư c s p x p theo th t u tiên là các v n khách hàng
nghĩ, sau ó i t i nh ng cái mà nh ng nhân viên giao d ch tr c ti p v i khách hàng
nghĩ, sau ó là n các nhân viên tr c ti p làm vi c v i máy móc làm ra các s n ph m.
Sau ó công ty c n li t kê các v n r c r i nh t c a công ty như v n làm t n ti n
nh t, v n làm khách hàng không hài lòng nh t,…v n mà có kh năng nh t ( i m
m nh c a công ty). Và t ó công ty c n ph i xác nh v n mà mình t p trung vào
th c hi n trong d án làm sao cho vi c th c hi n d án là có hi u qu nh t. N u vi c
th c hi n gây nên hi u qu không t t thì chúng ta c n ph i ki m tra i u ch nh l i quá
trình sao cho hi u qu cao hơn vì như v y là chúng ta ang th c hi n vi c làm úng
ngay t u.
- Bư c th 2: ánh giá ( o).
Khi công ty bi t ư c nh ng thông tin ban u c n thi t thì ó là lúc công ty c n


Bài T p l n 68
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

ph i o kh năng c a quá trình b ng cách o xem có bao nhiêu cơ h i cho ph ph m mà
m t quy trình ho c thao tác gây ra, … t ó các nhà qu n lý tính toán có nhiêu l i ã
m c ph i, cái ó ư c g i là t n s xu t hi n c a l i.
Ti n hành so sánh gi a các v n xu t hi n bư c 1 và s li u v t n s xu t
hi n l i t ó ưa các con s có th tính toán và o ư c. H u h t các công ty xác nh
s l i nhưng không tính n các cơ h i, do ó h không bi t th nào là có th ư c và
h ang sa sút t i m c nào.
Sau ó là m t vài tiêu chu n so sánh b ng cách o % c a v n ó các i th c nh
tranh. Ti n hành phân tích xem h làm như th nào i v i các v n ã l a ch n?, nó
so v i vi c th c hi n công ty mình thì như th nào?. Trư c kia h u h t các công ty b t
u phân tích nó b i nh ng con s , h luôn luôn gi nh r ng h là m t trong nh ng
công ty t t nh t trong lĩnh v c kinh doanh này v ch t lư ng, hi u qu và m c hài
lòng khách hàng. Nhưng sau khi h nhìn quanh và so sánh nh ng cái mà các i th
c nh tr nh ang làm, h luôn luôn ph i hi u ra r ng h không ph i là c bi t như h
nghĩ.
- Bư c 3. Phân tích
Sau khi ánh giá các thông tin thu ư c trong quá trình s n xu t. Nh ng ngư i
có liên quan c n ti n hành phâp tích các con s tìm ra nh ng v n nh hư ng t t
ho c s u như th nào n ch t lư ng s n ph m, so sánh v i cái công ty có th làm và
cái i th c nh tranh ang làm. Khi phân tích các l sai âu, m c thư ng xuyên
xu t hi n c a nó nhưng ng có chú ý vào hi n tư ng v n mà ph i tìm ra nguyên
nhân gây ra các l i ó.
- Bư c 4. C i ti n.
Sau khi tìm ra nguyên nhân và phân tích các l i m c ph i công ty c n ph i i t i
c i ti n. c i ti n ư c trư c tiên các nhà lãnh o c n ưa ra nh ng m c tiêu c n t
ư c, phương pháp kh c ph c t t i m c tiêu ó và i u quan tr ng là huy ng t t
c m i ngư i cùng tham gia t ư c m c tiêu này trên tinh th n t giác.
M t i m quan tr ng khác: không nên phàn nàn v nh ng cái mà công ty không
làm gì ư c (các i u ki n khách quan như th i ti t), không nên ưa ra lư do bi n
minh cho s n ph m c a mình. Hãy t p trung vào nh ng v n mà công ty có th gi i
quy t ư c. Cái chính là xác nh ư c các v n m t cách khách quan. Và ph i xác

Bài T p l n 69
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD

nh ư c các v n ó ư c bi u hi n qua các con s .


- Bư c 5. Ki m soát.
m b o r ng vi c th c hi n có t k t qu không công ty c n ti n hành
ki m soát. Nh ng ngư i có trách nhi m ph i luôn luôn theo rõi quá trình, o c các k t
qu và ch c ch n r ng k ho ch ang ư c th c hi n. H ph i luôn quan sát n các
bi n s có nh hư ng n s li u và k t qu th c hi n. N u có m t v n nào m i th c
hi n ph i xem xét l i quy trình và s a i
TQM là m t trong nh ng phương pháp qu n lý ch t lư ng còn m i m iv i
doanh nghi p Vi t Nam. Nh n th y ư c m t s l i th c a mô hình này so v i cac mô
hình khác
Bài T p l n 70
Trư ng H Công Nghi p Hà N i QTKD
K t lu n
Trong xu th phát tri n và h i nh p kinh t , n n kinh t Vi t Nam ang hoà nh p
cùng v i n n kinh t th gi i kéo theo nhu c u òi h i ngày càng cao c a th trư ng
trong và ngoài nư c. c nh tranh ư c các công ty c n quan tâm nhi u hơn n ch t
lư ng s n ph m (s tho mãn nhu c u c a khách hàng). Vì v n ch t lư ng hi n nay
c a b t kỳ m t công ty nào cũng là m t trong các i u ki n công ty t n t i và phát
tri n.

Khi nghiên c u tài này, em ã căn c vào tình hình th c t c a công ty ti n
hành vi c phân tích ch t lư ng, qu n lý ch t lư ng c a công ty trong nh ng năn v a
qua. T ó tìm ra nh ng ưu i m, nh ng m t t n t i trong vi c th c hi n nâng cao ch t
lư ng s n ph n trong công ty. Và t ó trên cơ s lí lu n v i nh ng ki n th c th c ti n
c a b n thân và s giúp t n tình c a các th y, cô giáo cùng v i các cô chú trong
công ty.

Qua s phân tích trên ta th y ch t lư ng s n ph m là y u t quy t nh thành công
c a các doanh nghi p hi n nay và ngư c l i ch t lư ng s n ph m th p là nguyên nhân
d n n thua l .
Em hy v ng các xu t c a em trong tài này s góp ph n tăng cư ng công tác
qu n lý ch t lư ng hi n nay c a công ty NatSteelVina, nâng cao hi u qu kinh doanh
Bài T p l n 71

Top Download Quản Trị Kinh Doanh

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản