Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa náy tính Công ty TNHH Thương mại Vạn Xuân

Chia sẻ: 0978920837

Nội dung báo cáo thực tập: Phần I: Lắp ráp và cài đặt máy tính - I: Tìm hiểu về tổng quan máy tính; II: Lắp ráp máy tính; .... Phần II: Sửa chữa máy tính - I: Sơ lược về kiểm tra trước khi sửa chữa; II: Các hỏng hóc cơ bản và cách sửa chữa; Phần III: Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại - I: Nguyên lý chung;... Phần IV: KẾT LUẬN

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa náy tính Công ty TNHH Thương mại Vạn Xuân

Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin

Trường TC nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Khoa Công Nghệ Thông Tin Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

LẮP RÁP, CÀI ĐẶT, SỬA CHỮA MÁY TÍNH


Công ty thực tập: Công ty TNHH Thương mại Vạn Xuân

Đ/c: số 1362 - Đại lộ Hùng Vương - Việt Trì - Phú Thọ

Giảng viên hướng dẫn :
Đ/c: Trung úy LÊ DIÊN TIẾN - Trưởng khoa CNTT
Đ/c: Nguyễn Xuân Mơ - Giáo viên tin học Khoa CNTT
Đ/c: Tô Ngọc Anh - Giám đốc công ty TNHH Thương mại Vạn Xuân
Đ/c: Nguyễn Đức Hoàn - Trưởng phòng kỹ thuật


Sinh viên thực hiện: LÊ QUANG HUY
Lớp: KĨ THUẬT VIÊN MÁY TÍNH
Khoá: KHOÁ 03
Việt Trì, tháng 12 năm 2010
Trường Trung cấp nghề số 2- Bộ Quốc Phòng
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Công ty TNHH Thương mại Vạn Xuân

Địa chỉ: SN 1362 – Đại lộ Hùng Vương – Tiên Cát – Việt Trì – Phú Thọ

Điện thoại: (0210) 3 811 911 – 6 272 911 – Fax: 0210 3 811 911


Giám đốc: TÔ NGỌC ANH


Nhận xét của Công ty trong quá trình 02 sinh viên:

Lê Quang Huy – Nguyễn Văn Sơn thực tập

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

Việt Trì, Ngày 18 tháng 12 năm 2010
Giám đốc
(Ký tên và đóng dấu)
Tô Ngọc Anh
LỜI GIỚI THIỆU


Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 2
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
giíi  thiÖu vÒ ®¬n vÞ thùc tËp

  1. Đơn vị thực tập:

Công ty TNHH Thương mại Vạn Xuân

  2. Địa chỉ:

Số 1362 - Đại Lộ Hùng Vương – T/p: Việt Trì – Tỉnh: Phú Thọ

3. Loại hình hoạt động:
Công ty TNHH Thương mại Vạn Xuân là một trong những công ty máy tính có quy mô
lớn. Với hơn 5 năm thành lập và hoạt động cùng một khối lượng công việc khá lớn như:
Chuyên cung cấp các sản phẩm thiết bị văn phòng, tin học,các dịch vụ bảo hành, bảo
dưỡng, sửa chữa máy tính, máy in, thay mực máy in, lắp đặt các thiết bị và hệ thống
mạng…v.v. Cho tới nay công ty đã góp một phần rất lớn vào sự phát triển của Nghành
công nghệ thông tin của Phú Thọ nói riêng cũng như của cả nước và thế giới nói chung.

  4. Công việc được phân công:

       Sau khi được Thầy Lê Diên Tiến – Trưởng khoa CNTT giới thiệu vào công ty
TNHH Thương mại Vạn Xuân. Giám đốc Tô Ngọc Anh đã phân công công việc, chỉ đạo
sát sao và tận tình hướng dẫn, và Trưởng phòng kỹ thuật Nguyễn Đức Hoàn cùng các
anh, chị kỹ thuật của công ty trong mọi công việc. Em được phân công những công việc
cụ thể, được xem các anh làm và hướng dẫn. Được trực tiếp lắp ráp, cài đặt và sửa
chữa. Bảo trì, bảo dưỡng máy tính. Đổ mực máy in và lắp các hệ thống mạng LAN vừa
và nhỏ. Em thÊy m×nh häc hái ®îc rÊt nhiÒu ®iÒu quý b¸u.

  5. Ngêi híng dÉn thùc tËp:

Trực tiếp hướng dẫn:
Giám đốc: Tô Ngọc Anh
Trưởng phòng kỹ thuật: Nguyễn Đức Hoàn
Cùng các anh chị kỹ thuật trong công ty
  

MỤC LỤC


Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 3
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
STT NỘI DUNG CHÍNH GHI CHÚ TRANG

1. Nội dung báo cáo thực tập 5
2. Phần I: Lắp ráp và cài đặt máy tính 6
3. I: Tìm hiểu về tổng quan máy tính 6
4. II: Lắp ráp máy tính 8
5. III: Quy trình lắp ráp 12
6. IV: Cài đặt 21
7. V: Giải quyết các lỗi khi lắp ráp 41
8. VI: Sao lưu, phục hồi hệ thống 44
9. Phần II: Sửa chữa máy tính 48

10. I: Sơ lược về kiểm tra trước khi sửa chữa 48

11. II: Các hỏng hóc cơ bản và cách sửa chữa 48
Phần III: Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại
12. 65
vi
13. I: Nguyên lý chung 65

14. II: Cài đặt Driver 68

15. III: Nguyên lý hoạt động 71
IV: Các pan bệnh thường gặp, cách kiểm tra và
16. 72
sửa chữa
17. Phần IV: KẾT LUẬN 76
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 4
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Việt Trì, tháng 12 năm 2010


NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP
LẮP RÁP, CÀI ĐẶT, SỬA CHỮA MÁY TÍNHPHẦN I:

Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 5
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin

LẮP RÁP VÀ CÀI ĐẶT
PHẦN II:

SỬA CHỮA MÁY TÍNH
PHẦN III:

SỬA CHỮA MÁY IN VÀ THIẾT BỊ NGOẠI VI
PHẦN IV:

KẾT LUẬN
Việt Trì, Tháng 12 năm 2010phÇn i:

L¾P R¸P Vµ CµI §ÆT M¸Y TÝNH

         §Ó cã thÓ l¾p r¸p vµ cµi ® hoµn chØnh mét m¸y tÝnh
Æt
th× tr íc t i ªn chóng ta ph¶i hiÓu ®îc tæng quan vÒ m¸y tÝnh,
c¸c thµnh phÇn chÝnh vµ cÊu tróc m¸y vi tÝnh, n¾m ® îc chøc
n¨ng, nguyªn lÝ ho¹t ®éng cña c¸c thµnh phÇn bªn trong m¸y


Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 6
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
tÝnh nh CPU, Mainboard…. vµ c¸c lo¹ i bé nhí, hÖ thèng BUS, c¸c
thiÕt bÞ Input, Output. §Ó tõ ®ã chän lùa ® c¸c thiÕt bÞ l¾p
îc
r¸p, thiÕt lËp ® BIOS - CMOS, ph©n vïng æ cøng, cµi hÖ ®iÒu
îc
hµnh §a nhiÖm (Windown), §¬n nhiÖm (DOS) vµ c¸c phÇn mÒ øng
m
dông (Off ice). B¶o mËt d÷ l iÖu vµ gi¶i quyÕt ® c¸c lçi khi
îc
l¾p r¸p, cµi ® Æt.

I. T×M HIÓU vÒ  tæng quan cña  m¸y tÝnh
1. Lịch sử của máy tính cá nhân
Máy vi tính đầu tiên ra đời vào 1981 do IBM đưa ra. Nó nhanh chóng chiếm lĩnh được
thị trường. Máy vi tính bao gồm các phần sau: CPU, thiết bị vào, thiết bị ra, bộ nhớ trong
và bộ nhớ ngoài. Xét theo góc độ lắp ráp, các bộ phần trên được lắp nối thành khối xử lý
trung tâm và khối các thiết bị ngoại vi của một dàn máy vi tính. (hình vẽ minh hoạ)

Các bộ phận nằm trong khối xử lý trung tâm Các thiết bị ngoại vi
1. Bo mạch chủ (mainboard) gồm: CPU, RAM, bộ
Bàn phím
nhớ cache, ROM có chứa chương trình BIOS, các
Chuột
chip sets là các bộ điều khiển, các cổng nối I/O,
Máy in
bus, và các slot mở rộng
Máy Scan
2. Các loại ổ đĩa: Ổ đĩa mềm, Ổ đĩa cứng, Ổ CD,
Loa
DVD
Ổ đĩa cắm ngoài
3. Các mạch mở rộng: video card, network card, Modem
card âm thanh, card modem ... ...
4. Nguồn và vỏ máy

1. Phần cứng vµ phần mềm
Phần cứng: là các thiết bị vật lý mà ta có thể nhìn thấy được. (CPU, Mainboard,
Ram) v…v…
Phần mềm: là các chương trình trên hệ điều hành đa nhiệm (Windows) và đơn
nhiệm (DOS). và các phần mềm ứng dụng như Office, Vietkey, BKAV.
BIOS-CMOS là chương trình nhập xuất cơ sở của hệ thống, được nhà sản xuất tích
hợp trên bo mạch chủ, giữ vai trò là cầu nối giữa các thiết bị phần cứng với hệ điều
hành và thực hiện các lệnh ra vào cơ bản.
Khi lắp ráp hoặc sửa chữa máy tính ta phải tìm hiểu các bộ phận phần cứng, cài đặt hê
thống qua BIOS và cài đặt máy: cài đặt hệ điều hành và các ứng dụng.
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 7
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Sơ đồ cấu trúc máy tính

Máy tính là một hệ thống gồm nhiều thiết bị được liên kết với nhau thông qua một bo
mạch chủ, sự liên kết này được điều khiển bởi CPU và hệ thống phần mềm hướng dẫn,
mỗi thiết bị trong hệ thống có một chức năng riêng biệt, trong đó có ba thiết bị quan trọng
nhất là CPU, Mainboard và bộ nhớ RAM.

a) CPU :
CPU ( Center Processor Unit ) - Đơn vị xử lý trung tâm : Là một linh
kiện quan trọng nhất của máy tính, được ví như bộ não của con người, toàn bộ quá trình
xử lý, tính toán và điều khiển đều được thực hiện tại đây.
CPU hoạt động hoàn toàn phụ thuộc vào các mã lệnh , mã lệnh là tín hiệu số dạng 0,1
đã được dịch ra từ các câu lệnh lập trình, như vậy CPU sẽ không làm gì cả nếu không có
các câu lệnh hướng dẫn.
Khi ta chạy một chương trình, dữ liệu của chương trình đó được nạp lên RAM, kết
hợp với các điều khiển của người dùng, dữ liệu được cập nhật từ RAM lên CPU để xử
lý, trước tiên nó tải lên bộ nhớ Cache, CPU sẽ thao tác với dữ liệu trong bộ nhớ Cache
và kết quả xử lý cũng đưa tạm về Cache trước khi đưa xuống RAM. Trong lúc xử lý thì
thanh ghi là bộ nhớ làm việc trực tiếp với khối ALU, ALU là khối thực hiện toàn bộ các
phép tính toán logic, kết quả xử lý cũng chứa vào thanh ghi sau đó chuyển ra bộ nhớ
Cache rồi chuyển xuống bộ nhớ RAM. Khối Điều khiển chuyên giải mã lệnh để tạo ra
các lệnh điều khiển điều khiển các quá trình hoạt động của toàn bộ hệ thống.

b) CÁC LOẠI BỘ NHỚ :
- Bộ nhớ trong :
Bộ nhớ là thành phần quan trọng thứ hai trong hệ thống máy tính, không có bộ nhớ thì
máy tính không thể hoạt động được, trong máy tính có hai loại bộ nhớ hay dùng nhất là
RAM và ROM.Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 8
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Bộ RAM ( Random Access Memory - Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên ): Bộ nhớ này lưu
các chương trình phục vụ trực tiếp cho quá trình xử lý của CPU, bộ nhớ RAM chỉ lưu
trữ dữ liệu tạm thời và dữ liệu sẽ bị xoá khi mất điện.
Bộ nhớ ROM ( Read Olly Memory - Bộ nhớ chỉ đọc ): đây là bộ nhớ cố định, dữ liệu
không bị mất khi mất điện, bộ nhớ này dùng để nạp các chương trình BIOS (Basic Input
Output System - Chương trình vào ra cơ sở) đây là chương trình phục vụ cho quá trình
khởi động máy tính và chương trình quản lý cấu hình của máy.
- Bộ nhớ ngoài: 
Bộ nhớ ngoài bao gồm ổ cứng, đĩa mềm, đĩa CD, DVD, ổ cứng USB, thẻ nhớ và các
thiết bị lưu trữ khác.
c) HỆ THỐNG BUS :
Đây là tốc độ tryền dữ liệu giữa thiết bị với các Chipset. Ví dụ : Tốc độ truyền dữ
liệu giữa CPU với Chipset cầu bắc chính là tốc độ Bus của CPU, tốc độ truyền giữa
Ram với Chipset cầu bắc gọi là tốc độ Bus của Ram ( thường gọi tắt là Bus Ram ) và
tốc độ truyền giữa khe AGP với Chipset là Bus của Card Video AGP.
Đường Bus là Bus của CPU, Bus của RAM và Bus của Card AGP có vai trò đặc biệt
quan trọng đối với một Mainboard vì nó cho biết Mainboard thuộc thế hệ nào và hỗ trợ
loại CPU, loại RAM và loại Card Video nào.
d) CÁC THIẾT BỊ NHẬP XUẤT :
Thiết bị nhập Là những thiết bị nhập dữ liệu vào máy tính như bàn phím, chuột, máy
quét, máy scan...
Thiết bị xuất Là những thiết bị hiển thị và xuất dữ liệu từ máy tính. Thiết bị xuất bao
gồm màn hình, đèn chiếu, máy in...

II. LẮP RÁP MÁY TÍNH
1. Chọn thiết bị

Chọn thiết bị là việc làm cần thiết khi lắp một bộ máy vi tính, nếu thiết bị chọn
không đúng cách có thể làm cho máy chạy không ổn đinh, không tối ưu về tốc độ hoặc
không đáp ứng được công việc .
Chọn tốc độ cần dựa trên các yếu tố
- Mục đích sử dụng máy tính
- Tính tương thích của thiết bị

2. Chọn thiết bị theo mục đích sử dụng
Máy tính sử dụng cho các công việc đồ hoạ như:
+ Vẽ thiết kế + Xử lý ảnh
+ Chơi Game 3D + Tạo phim hoạt hình.

Cần thiết phải sử dụng cấu hình

+ Chíp Pentium tốc độ từ 1,8 GHz trở lên .
+ Bộ nhớ RAM từ 512MB trở lên
+ Mainboard có Card video rời

Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 9
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
+ Card video 8x với bộ nhớ 32MB trở lên.
+ Ổ cứng từ 40GB trở lên .
Nếu cấu hình thấp hơn thì máy sẽ chậm và không đảm bảo cho công việc, nếu cấu
hình cao hơn thì càng tốt .
Máy tính sử dụng cho các công việc văn phòng như:
+ Soạn thảo văn bản + Truy cập Internet
+ Học tập + Nghe nhạc, xem phim .
+ Các công việc khác

Có thể sử dụng cấu hình
+ Chíp Celeron
+ Bộ nhớ RAM từ 512MB trở xuống
+ Mainboard có Card video Onboard
+ Ổ cứng từ 40G trở xuống .
Với cấu hình như vậy thì ta có thể tiết kiệm được khoảng 30% chi phí so với bộ máy
cấu hình cao mà vẫn đảm bảo cho công việc.
Nếu cấu hình cao hơn thì càng tốt nhưng sẽ không cần thiết nếu điều kiện kinh phí
hạn hẹp. Nên biết tự lượng sức mình.

3. Tính tương thích khi chọn thiết bị
Trong máy tính có 3 thiết bị có tính tương thích, ta phải chọn đồng bộ nếu không có
thể chúng sẽ không hoạt động hoặc không phát huy hết tác dụng, ba thiết bị đó là
+ Mainboard
+ CPU
+ Bộ nhớ RAM
Ba thiết bị này rằng buộc ở tốc độ Bus, ta hãy chọn theo nguyên tắc sau :
=> Chọn Mainboard trước, Main phải đáp ứng được các yêu cầu của công việc sử dụng
=> Chọn CPU có tốc độ Bus ( FSB ) nằm trong phạm vi Mainboard hỗ trợ .
=> Chọn RAM có tốc độ Bus > = 50% tốc độ Bus của CPU.
4. Chuẩn bị thiết bị cho một bộ máy tính
Một bộ máy tính tối thiểu cần những thiết bị sau:
*Case ( Hộp máy )
Case là vỏ máy, hãy chọn case sao cho đảm bảo được độ thoáng mát cho máy, bộ
nguồn thường đi theo case hoặc bán rời, ta nên dùng nguồn có công suất > = 350W.
Nguồn điện: là nơi chuyển điện từ ngoài vào trong máy. Nguồn điện là thiết bị
quan trọng trong việc giữ cho điện áp ổn định, giúp các thiết bị trong case được an toàn
khi có sự cố. Nguồn điện có công suất lớn phù hợp với những máy gắn nhiều thiết bị tiêu
tốn điện năng như quạt làm mát bằng nước, ổ cứng có tốc độ quay cao, ổ DVD nhiều
chức năng..

*Mainboard
Mainboard là thiết bị quan trọng nhất mà ta cần quan tâm, Mainboard nó quyết định
trực tiếp đến tốc độ và độ bền của máy, nên chọn mainboard của các hãng uy tín như
Intel, Gigaby, Asus, và một số hãng khác và có sử dụng chipset của Intel

Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 10
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Khi chọn Mainboard cần quan tâm đến Socket và FSB của CPU và Bus của Ram
* CPU
Phải chọn CPU thích hợp với Mainboard mà ta đã chọn và CPU đó phải có tốc độ
đảm bảo với yêu cầu công việc của khách hàng.
7. RAM
Ta phải chọn RAM có dung lượng đảm bảo cho yêu cầu công việc của khách hàng,
còn tốc độ Bus thì phụ thuộc vào Bus của CPU
8. Card Video ( Nếu Mainboard chưa có )
Card Video rời, dung lượng RAM trên Card video càng lớn thì cho phép ta xử lý được
các bức ảnh đẹp hơn và khi chơi Game ảnh không bị giật, còn tốc độ bao nhiêu "x" của
Card phải phụ thuộc vào Mainboard.

9. Ổ cứng HDD
Ta có thể mua ổ cứng từ 10GB trở lên là máy đã có thể chạy bình thường với Win XP,
tuy nhiên ta nên chọn dung lượng ổ gấp 2 lần dung lượng sẽ sử dụng là tốt nhất, không
nên dùng ổ quá lớn trong khi dung lượng sử dụng quá ít.
10. Keyboard
Ta có thể chọ một bàn phím bất kỳ theo sở thích.
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 11
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin

11. Mouse
Ta có thể chọ một con chuột bất kỳ theo sở thích.
Và bộ máy tính đầy đủ cần bổ xung các thiết bị sau :
12. Ổ đĩa CD Rom
Ta có thể lắp hay không lắp ổ CD Rom đều được, nhưng khi muốn cài đặt phần mềm
ta phải cần đến nó, có thể dùng ổ CD Rom cũ hay mới đều được mà không ảnh hưởng
đến độ tương thích của máy.
13. Card Sound ( Nếu Mainboard chưa có )
Nếu Mainboard ta chọn mà không có Card sound on board thì sẽ không nghe được
nhạc, để có thể nghe nhạc ta cần lắp thêm Card sound rời.

14. Speaker (Loa)
Ta có thể mua một bộ loa bất kỳ tùy theo sở thích miễn là loa đó có bộ khuếch đại công
suất âm tần ở trong.

15. Card Net ( Nếu Mainboard chưa có )
Khi có nhu cầu nối mạng LAN hay mạng Internet thì cần phải lắp Card net nếu như
Mainboard chưa có Card on board.
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 12
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin

III. QUÁ TRÍNH LẮP RÁP
*Lưu ý
a. Kiểm tra bộ nguồn:
Ta nối dây điện nguồn (dây cáp bự màu đen có 4 dây con) đến công tắc Power, chú ý là
có 2 loại công tắc là nhấn và bật lên xuống,ta phải xem sơ đồ hướng dẫn trên nhãn bộ
nguồn để nối cho đúng vì cách xếp đặt chân 2 loại khác nhau. Nối dây cấp điện 5VDC
cho mặt hiện số (xem cách nối trong tờ giấy hướng dẫn kèm theo thùng máy). Sau đó
đóng công tắc nguồn, quạt của bộ nguồn phải quay và bảng hiện số phải sáng (không
điều khiển được do chưa nối dây vào mainboard) nếu bộ nguồn tốt. Bộ nguồn không
được phát tiếng động lạ như: hú, rít, lạch xạch…
b. Ráp ổ đĩa:
Ráp các ổ đĩa mềm, ổ đĩa cứng, ổ đĩa CD-ROM vào thùng máy, gắn các dây cáp tín
hiệu cho chúng nhưng khoan gắn cáp cấp điện.
c. Ráp Mainboard:
Ráp mainboard lên miếng sắt đỡ bên hông thùng máy. Gắn đầy đủ các chốt đệm bằng
nhựa. Cố gắng bắt đủ 2 con ốc cố định cho mainboard, tốt nhất là nên lót thêm miếng lót
cách điện cho phần ốc đế và ốc xiết để tránh chạm điện khi mainboard xê dịch. Căn cứ
vào sách hướng dẫn, kiểm tra và set lại các Jumper cho đúng với loại CPU. Cần quan tâm
tới Jumper Volt vì nếu set sai CPU sẽ nổ trong 1 thời gian ngắn (thường điện thế của
Pentium là 3V). Mặc dù bo mạch chủ đã được gắn ở vị trí cố định bên trong hộp máy, vị
trí của các card tích hợp sẵn và các loại ổ (cứng, mềm, CD) trong khoang có thể thay đổi
đến một giới hạn nào đó. Tuy nhiên, tốt hơn hết là đặt chúng cách xa nhau vì dây cáp nối
bị chùng một đoạn khá lớn. Để các thiết bị xa nhau cũng tạo khoảng không gian thoáng
đãng, tránh tương tác điện từ gây hại.
d. Ráp Ram
Mainboard 486 cho phép ta sử dụng từ 1 cây SIMM đến 4 cây (có 4 bank). Mainboard
Pentium bắt buộc phải gắn 1 cặp 2 cây SIMM cho 1 Bank (có 2 bank).Ta cần xác định
chiều gắn SIMM bằng cách đặt đầu chân khuyết cạnh của SIMM vào đầu có gờ chặn
của bank. Không nên trộn lẫn vừa EDORAM vừa DRAM, chỉ nên dùng 1 loại cho “bảo
đảm”.
e. Ráp các dây cắm tín hiệu lệnh:
Nên ráp các dây cắm của thùng máy lên Mainboard trước khi ráp Card để tránh vướng và
khi ráp card ta dễ chọn Slot hơn. Ðọc kỹ sách hướng dẫn của Mainboard để cắm các đầu
đây cho đúng. Ðối với đèn báo khi không lên chỉ cần xoay ngược đầu cắm lại, không sợ
hư hỏng. Ðối với nút Turbo khi nút có tác dùng ngược, ta cũng làm như trên. Dây Reset và
dây Loa không phân biệt đầu, cắm sao cũng được.
Chú ý là có mainboard không có đầu nối cho nút Turbo (Turbo vĩnh viễn), có khi ta
phải tách dây đèn Turbo từ bảng đèn cắm trực tiếp vào đầu cấm Turbo Led trên
mainboard.
g. Ráp Card:
Bình thường máy cấu hình chuẩn chỉ có card màn hình PCI.Ta cắm card vào slot nào
trong 4 slot PCI cũng được. Các card bổ sung như: Sound, Modem, Netware, MPEG,
thường là cắm vào 4 Slot ISA. Trước khi cắm chú ý đặt card vào Slot để xem thử có khớp


Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 13
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
không, nếu không phải xê dịch mainboard hay miếng sắt đỡ cho khớp rồi mới đè cho
phần chân ăn sâu vào Slot. Nên đè luân phiên từ đầu một cho dễ xuống.Ta nên ráp chỉ một
mình card màn hình cho dù có nhiều card.
h. Ráp CPU:
Chú ý cắm cạnh khuyết của CPU vào đúng cạnh khuyết của ổ cắm (cạnh khuyết là
cạnh thiếu 1 chân hay lỗ ở góc vuông). Khi cắm, so khớp chân với lỗ rồi thả nhẹ nhàng
CPU xuống. Khi CPU không tự xuống có thể do cần gạt chưa gạt lên hết cỡ hay chân
CPU bị cong cần phải nắn lại. Nếu ổ cắm còn mới, chỉ cần đè nhẹ tay là xuống. Tuyệt
đối không được dùng sức đè CPU xuống khi nó không tự xuống được, có thể làm gẫy
chân CPU (coi như bỏ).

i. Ráp dây tín hiệu ổ đĩa:
Cắm cáp tín hiệu vào đầu nối FDD trên mainboard hay trên Card I/O rời. Phải chú ý
đấu cho đúng đầu dây số 1 của cáp vào đúng chân số 1 của đầu nối.
k. Ráp dây cấp điện cho ổ đĩa
Ðầu tiên chỉ nên ráp dây cáp cấp điện cho ổ đĩa mềm khởi động để Test máy. Sau khi
máy chạy tốt mới nối cho các ổ đĩa còn lại.
l. Ráp cấp điện cho Mainboard:
Khi nối cáp cấp điện cho Mainboard, chú ý là 4 dây đen phải nằm sát nhau và nằm
giữa. RÁP ngược cáp có thể làm hư Mainboard hay chết các con chíp. Tóm gọn các dây
lại thành từng bó, cột và cố định vào chỗ nào gọn. Tránh để dây chạm vào quạt giải nhiệt
của CPU, tạo khoảng trống tối đa cho không khí lưu thông dễ dàng trong thùng máy.
III. Quy trình lắp ráp
Các công cụ cần thiết: Tua vít, thời gian, sự kiên nhẫn, một số loại băng dính. Thứ
đầu tiên cần phải thực hiện là bắt đầu gỡ bỏ một cách cẩn thận những thành phần mà
chúng ta vừa chọn về, đặc biệt là bộ vi xử lý.
Lắp ráp bộ vi xử lý vào bo mạch chủ trước khi đặt bo mạch chủ vào trong case,
điều đó sẽ làm cho thao tác dễ dàng hơn và quá trình thao tác cũng nhanh hơn trong
trường hợp ta thực hiện lắp đặt bo mạch chủ trước. Mở các chốt trên socket của bộ vi
xử lý…
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 14
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
… cần phải tháo được phần plastic mỏng để bảo vệ các chân cắm. Lưu ý rằng các
hướng dẫn sử dụng cho các bộ vi xử lý của Intel có thể không giống nhau.
Sau đó cài đặt một cách cẩn thận bộ vi xử lý vào, cần phải bảo đảm giống đúng các
chốt giữ. Đóng khóa chốt một cách cẩn thận sau khi cắm xong CPU. Cho đến lúc này vẫn
cần phải đợi để gắn quạt cho tới khi bo mạch chủ được đặt an toàn vào đúng vị trí của
nó.
Bo mạch chủ thường đi kèm với nó là một mảnh kim loại đậy ở phía sau, đó chính là
vị trí các cổng ra vào của bo mạch. Ta cần phải đặt tấm kim loại này trước khi cho bo
mạch chủ vào trong case.
Lưu ý: Trước khi đặt bo mạch chủ, cần phải bảo đảm rằng case của mình có ốc vít để
định vị cho bo mạch. Một số case có các lỗ bắt vít và vít đi kèm, tuy nhiên ta vẫn cần dự
phòng thêm. Kiểm tra hướng dẫn sử dụng.Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 15
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Lúc này hãy đặt một cách cẩn thận bo mạch chủ đã cắm bộ vi xử lý vào trong
case, khớp với các lỗi và các lẫy giữ.
Cần bảo đảm rằng các đầu ra vào của các cổng trên bo mạch chủ đúng với
các lỗ trong tấm đục lỗ các cổng…ta có thể điều chỉnh các phần kim loại của
tấm đậy phía sau nếu chúng không thích hợp, vì có thể chúng đã bị bẻ cong khi
vận chuyển.
Lúc này dùng tua vít để bắt chặt bo mạch chủ vào case của. Hầu hết các bo mạch chủ
đều có đến 9 lỗ bắt vít. Thứ quan trọng nhất lúc này là nên đặt tất cả các ốc vào các lỗ
bắt của chúng, không nên vặn một ốc nào đó quá chặt, chỉ cần vặn vừa đủ để bo mạch
chủ không bị chuyển rời sai vị trí, sau đó lần lượt vặn chặt dần các ốc gá.


Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 16
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Bước tiếp theo ta cần phải cắm các đầu cáp … một số bo mạch chủ có cáp nguồn
bốn chân cần phải được cắm gần bộ vi xử lý. Ta nên cắm cáp trước khi lắp quạt cho bộ
vi xử lý để dễ thao tác hơn.
=>

Lúc này ta có thể lắp quạt của bộ vi xử lý vào được rồi, hãy thực hiện một cách cẩn
thận, chú ý sao cho khớp với các lỗ và phải bảo đảm rằng hướng để có thể cắm được
cáp vào nguồn cấp. Cần phải điều chỉnh bốn ốc chốt để chúng được định vị đúng theo
hướng dẫn sử dụng.
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 17
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Khi quạt đã được lắp đúng vị trí, cần ấn mạnh vào bốn chốt định vị trong một cách
chéo nhau. Cho ví dụ, ta nhấn chốt giữ ở góc trên bên phải trước, sau đó nhấn chốt ở góc
dưới bên trái.
=>

Tiếp đến ta cần kết nối các dây của bo mạch chủ với các dây dẫn đến các nút cấp
nguồn và các nút khởi động lại. Cách thức thực hiện và vị trí sẽ khác nhau nếu các bo
mạch bản sử dụng khác nhau, chính vì vậy cần kiểm tra chính xác các vị trí được ghi
trong hướng dẫn sử dụng của mỗi một loại bo mạch chủ
Sau khi cắm xong các dây nối này, ta cần kết nối tiếp các cáp audio, USB, và các cáp
khác với case của ta, các kết nối nguồn của bo mạch chủ (xem trong hướng dẫn sử
dụng).
=>

* Lắp ổ đa phương tiện
Ổ đĩa quang như CD hay DVD đọc/ghi đều được nối với bo mạch chủ bằng cáp IDE và
nguồn điện như ổ cứng. Tuy nhiên, ở những máy chưa có ổ CD/DVD, phải mua thêm dây
cáp khi muốn lắp thêm loại ổ này (cáp có giá vài nghìn đồng).
Phần chân răm quy định ổ chính/phụ nằm bên cạnh bộ chân cắm cáp IDE. Thường thì
sơ đồ cho chân răm này được in nổi hoặc dập chìm trên bề mặt ổ, tương ứng với vị trí
của chân cắm. M là viết tắt cho master, S là viết tắt cho slave.
Phần khe cắm 4 chân bên cạnh đó dành để nối cáp tín hiệu analog từ CD-ROM
vào card âm thanh. Nếu ổ đa phương tiện có hỗ trợ Digital Audio thì cắm cáp vào
khe tương ứng và nối đầu còn lại với card sound. Gỡ bỏ miếng nhựa ở khoang
trên thùng máy và đưa ổ CD vào khoang, vít đinh ốc cẩn thận ở 2 bên. Khi đẩy ổ
CD nhô ra phía trước, chú ý để ổ không bị lệch, tránh tình trạng kẹt khay chứa
đĩa.Lúc này hãy ngắm nghía và trượt ổ đĩa DVD vào đúng vị trí của nó.
Cần phải gióng đúng mặt trước của ổ đĩa DVD sao cho phù hợp trước khi bắt
chặt các ốc bên cạnh. Nên nhớ rằng ổ đĩa DVD hoạt động sẽ rất rung nên ta cần phải
bắt thật chặt các ốc giữ hai bên của nó.Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 18
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Lúc này có thể lắp ổ đĩa cứng vào case. Ta nên lắp làm sao để quạt của case có
thể làm mát được ổ cứng. Có thể kết nối cáp SATA hoặc IDE trước khi lắp ổ cứng
cũng được nhưng cần phải bảo đảm bắt chặt bốn ốc gá hai bên để tránh tiếng ồn trong
khi hoạt động.
Các ổ lưu trữ (cứng, mềm) và đa phương tiện đều dùng cáp dữ liệu IDE hoặc cáp
ATA để kết nối với bo mạch chủ. Một dây cáp có thể nối với 2 ổ cùng loại một lúc,
tạo ra sự tiện lợi cho người sử dụng.
Khi muốn cắm 2 ổ cứng trên cùng 1 máy, ta phải chú ý đến phần chân răm nằm giữa
và sơ đồ trên mặt ổ. Lúc này, phải quy định ổ chính (master) và ổ phụ (slave) theo sơ đồ
này. Chân răm màu trắng sẽ được kéo ra khỏi chỗ để ban đầu của nhà sản xuất và cắm
vào vị trí đúng (ví dụ cắm vào vị trí số 2 để làm ổ master, số 3 để làm ổ slave). Sau đó, sẽ
phải thiết lập quy định này trong BIOS.
Chân răm màu trắng thường được để ở đây. Nếu ổ
Sơ đồ gắn chân răm để
này được làm ổ chính/ phụ, nó sẽ được lấy ra để cắm
làm ổ chính hoặc phụ.
vào vị trí khác (thường là số 2,3).
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 19
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
=>
Cho đến đây, đã lắp đặt gần hết các thành phần chính vào đúng chỗ thích hợp,… tuy
nhiên các cáp vẫn còn đang lủng lẳng và rất nguy hiểm. Chính vì vậy ta cần phải sử
dụng số sợi thít hoặc băng dính để cố định các dây cáp lủng lẳng này. Vấn đề này tùy
thuộc vào thẩm mỹ của mỗi người, nên làm sao cho các cáp được gọn gàng nhất để tránh
các hiện tượng khó thao tác cho các thành phần khác cần phải lắp sau này.
Ta cần phải lưu ý rằng, đối với một số case, nếu lắp RAM trước sẽ không thể lắp
được ổ cứng chính vì vậy chúng ta cần phải chờ đợi để lắp đặt xong ổ đĩa cứng trước
đã.
Chuyển sang công đoạn lắp RAM, trước tiên phải tra cứu trong hướng dẫn sử dụng
để chỉ ra xem khe bộ nhớ nào cần sử dụng. Tiếp đến, cần phải bảo đảm tháo các lẫy giữ
ở hai đầu. Đặt bản RAM vào khe slot và nhấn xuống, hai miếng nhựa màu trắng hai bên
sẽ tự động "quặp" chặt khi thanh RAM vào khe vừa vặn. Trên bo mạch có chỗ đặt vài
thanh và dung lượng của chúng sẽ được cộng với nhau. Trong trường hợp RAM hỏng, ta
chỉ cần nhấc ra khỏi khe và cắm lại RAM mới. Cách cắm SDRAM, DDRAM, RDRAM...
có đôi chút khác biệt.
=>
Ta sẽ thấy được một khía hình chữ V trong bộ nhớ dùng để chỉ thị rằng chỉ có thể cắm
theo một hướng nào đó. Định vị khía chữ V và ấn mạnh thanh RAM vào đúng vị trí của
khe cắm, cần phải bảo đảm rằng các lẫy giữ hai đầu lọt vào đúng vị trí khuyết để giữ
chặt thanh RAM
Lúc này ta có thể lắp thêm video card hay bất cứ thành phần phụ nào khác. Tuy nhiên
cần phải tháo miếng kim loại ở đúng vị trí mà định cắm các card bổ sung này.
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 20
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Sau khi kiểm tra xong, ta có thể đóng lắp case trở lại.
=>
Tiếp đến cắm màn hình và bật máy
Khởi động đầu tiên:
Ðây là thời điểm quan trọng nhất trong quá trình ráp máy. Kiểm tra lần cuối cùng rồi
bật máy. Nếu mọi việc đều ổn, trong vòng 10 giây, màn hình phải lên và BIOS tiến hành
kiểm tra máy. Nếu trong 10 giây , màn hình không lên là có chuyện gay go, phải lập tức
tắt máy và kiểm tra lại các thành phần sau: Jumper: Kiểm tra lại các jumper tốc độ
mainboard, tốc độ CPU, điện thế CPU có đúng chưa?
DRAM: Coi chừng Ram chưa cắm khớp vào đế, cắm lại Ram thật cẩn thận. Ðây là
lỗi thường xẩy ra nhất. CPU: Kiểm tra lại chiều cắm của CPU, kiểm tra xem có chân nào
cong do cố nhấn xuống đế không? Lỗi nầy hiếm nhưng vẫn xẩy ra cho những người ít
kinh nghiệm. Khi nắn lại chân phải nhẹ nhàng và dứt khoát, tránh bẻ đi bẻ lại nhiều lần
sẽ làm gẩy chân. Card màn hình: Kiểm tra xem chân card màn hình xuống có hết không?,
hay thử đổi qua Slot khác xem sau. Trường hợp card màn hình bị hư hay đụng mainboard
rất hiếm. Nếu tất cả đều đúng nhưng máy vẫn không khởi động được, cần liên hệ với
nơi bán mainboard vì xác xuất lỗi do mainboard là cao nhất trong các thành phần còn lại.
Có trường hợp mainboard bị chạm do 2 con ốc đế không được lót cách điện. Có trường
hợp cần phải set các jumper khác với sách hướng dẫn (chỉ có người bán mới biết). Nếu
máy khởi động tốt, tiến hành RÁP hoàn chỉnh máy. Chú ý trong giai đoạn nầy ta nên sử
dụng xác lập mặc nhiên (default) trong Bios, khi nào máy hoàn chỉnh và chạy ổn định mới
set Bios lại sau.Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 21
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
IV. CÀI ĐẶT
1. Thiết Lập Bios:
a. BIOS thực hiện chức năng gì ?
Phần mềm BIOS đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, nhưng vai trò quan trọng
nhất là nạp hệ điều hành. Khi ta bật máy tính và bộ vi xử lý cố gắng để thực hiện lệnh
đầu tiên, nó cần phải nhận được lệnh từ một nơi nào đó. Nó không thể nhận lệnh từ hệ
điều hành bởi vì hệ điều hành được đặt trên một ổ đĩa cứng, và bộ vi xử lý không thể
bắt đầu mà không có các câu lệnh chỉ dẫn cách thức thực hiện.
Khi mở máy, hãy kiểm tra màn hình khởi động, đa số đều có gợi ý “nhấn phím
DELETE” để vào trình SETUP. Với AmiBios yêu cầu nhấn phím DEL để vào trình
setup, ở một số dòng mainboard khác nhấn F2 (hoặc F12).
Bây giờ ta sẽ thấy tương tự như hình dưới đây, chọn BOOT và chọn Boot Device
Priority và chọn thiết bị khởi động đầu tiên là CDROM thiết bị thứ nhì là HARD
DRIVE ta cần nhấn F10 để lưu cài đặt.
Đối với Award Bios ta sẽ thấy màn hình tương tự như hình dưới đây, chọn phím
như “gợi ý” để vào trình SETUP. Vẫn là phím DEL.
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 22
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Bây giờ chọn: Advanced Bios Features.
và chỉnh: First Boot Device to CDROM và Second or third to HDD-0 và nhấn F10 để
lưu vào
Bây giờ chọn: Boot Sequence và chọn CD-Rom bằng cách nhấn phím - + và nhấn
phím “khoảng trắng” để kích hoạt nó. Bấm ESC và chọn save settings and exit (nhấn
F10 để lưu nó)
2. Hướng dẫn phân vùng (chia) ổ đĩa bằng PartitionMagic
PartitionMagic - Chương trình phân vùng ổ đĩa tốt nhất hiện nay. PartitionMagic -
chương trình phân vùng ổ đĩa không mất dữ liệu, không dễ sinh lỗi.
Ta phải khởi động máy tính MSDOS mode (dùng đĩa mềm hoặc "Restart in MSDOS
mode" với Win9x) thì mới có thể chạy PartitionMagic được. Màn hình chính củaTrường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 23
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
PartitionMagic như sau (có thể khác trên máy khác, tuỳ thuộc vào tình trạng hiện thời của
đĩa cứng đang có trên máy):
• Trên cùng là Menu của chương trình, ngay phía dưới là ToolBar.
• Tiếp theo là một loạt các khối "xanh xanh đỏ đỏ" biểu thị các partition hiện có
trên đĩa cứng hiện thời.
• Cuối cùng là bảng liệt kê chi tiết về thông số của các partition hiện có trên ổ đĩa.
• Nút Apply dùng để ghi các chỉnh sửa của ta vào đĩa (chỉ khi nào nhấn Apply thì các
thông tin mới thực sự được ghi vào đĩa). Nút Exit thì chắc là ai cũng biết rồi. Nhấn
vào Exit sẽ thoát khỏi chương trình.
• Nhấn nút phải mouse lên 1 mục trong bảnng liệt kê thì sẽ thấy 1 menu như sau:
hầu hết các thao tác đều có thể được truy cập qua menu này.
Chú ý: Tất cả các thao tác chỉ bắt đầu thực sự có hiệu lực (ghi các thay đổi vào
đĩa cứng) khi ta nhấn vào nút Apply (hoặc chọn lệnh Apply Changes ở menu General,
hoặc click vào biểu tượng Apply Changes trên Tool Bar).
* Tạo partition
Ta có thể thực hiện thao tác này bằng cách:
• Chọn phần đĩa cứng còn trống trong bảng liệt kê. Vào menu Operations rồi chọn
Create...
• Hoặc click phải mouse lên phần đĩa cứng còn trống trong bảng liệt kê rồi chọn
Create... trên popup menu.
Sau khi ta chọn thao tác Create. Một dialog box (hộp thoại) sẽ xuất hiện:
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 24
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Trong phần Create as ta chọn partition mới sẽ là Primary Partion hay là Logical
Partition.
Trong phần Partition Type ta chọn kiểu hệ thống file (FAT, FAT32...) cho Partition
sẽ được tạo. Partition mới sẽ được tự động format với kiểu hệ thống file mà ta chọn.
Nếu ta chọn là Unformatted thì chỉ có Partition mới được tạo mà không được format.
Cũng có thể đặt "tên" cho Partition mới bằng cách nhập tên vào ô Label.
Phần Size là để ta chọn kích thước cho Partition mới.
Chú ý: nếu chọn hệ thống file là FAT thì kích thước của Partition chỉ có thể tối đa là
2Gb. Và cuối cùng, nếu như ta chọn kích thước của partition mới nhỏ hơn kích thước lớn
nhất có thể (giá trị lớn nhất trong ô Size) thì ta có thể chọn để partition mới nằm ở đầu
hoặc ở cuối vùng đĩa còn trống. Nếu ta Ta chọn Beginning of freespace thì phần đĩa còn
trống (sau khi tạo partition) sẽ nằm tiếp ngay sau Partition mới, còn nếu chọn End of free
space thì phần đĩa còn trống sẽ nằm ngay trước Partition mới tạo.
Và đến đây ta chỉ phải click vào nút OK là hoàn tất thao tác.
Format Partition
Chọn 1 partition trong bảng liệt kê rồi vào menu Operations, chọn Format... hoặc right
click lên 1 partition trong bảng liệt kê rồi chọn Format...Hộp thoại Format sẽ xuất hiện.
Ta chọn kiểu hệ thống file ở phần Partition Type, Nhập vào "tên" cho partition ở
ô Label (tuỳ chọn, có thể để trống),
Gõ chữ OK vào ô Type OK to confirm parititon format (bắt buộc), và nhấn OK để hoàn
tất thao tác!


Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 25
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Chú ý: Nếu như kích thước của partition mà ta format lớn hơn 2Gb thì sẽ không
được phép chọn FAT trong phần Parttition Type.
Xoá Partition
Chọn 1 partition trong bảng liệt kê, vào menu Operations rồi chọn Delete... hoặc right
click lên 1 partition trong bảng liệt kê rồi chọn Delete...Hộp thoại Delete sẽ xuất hiện.
Gõ chữ OK vào ô Type OK to confirm parititon deletion (bắt buộc), và nhấn OK
để hoàn tất thao tác! Di chuyển/Thay đổi kích thước Partition
Chọn 1 partition trong bảng liệt kê, vào menu Operations rồi chọn Resize/Move... hoặc
right click lên 1 partition trong bảng liệt kê rồi chọn Resize/Move...hộp thoại sẽ xuất
hiện.


Ta có thể
dùng
mouse
"nắm và
kéo" trực
tiếp phần
graph biểu thị cho partition (trên cùng), hoặc nhập trực tiếp các thông số vào các ô Free
Space Before, New Size và Free Space After, nhấn OK để hoàn tất thao tác!
Chú ý: Toàn bộ cấu trúc của partition có thể sẽ phải được điều chỉnh lại nên thời
gian thực hiện thao tác này sẽ rất lâu nếu như đĩa cứng của ta chậm hoặc partiton có kích
thước lớn. Nếu có thể, ta nên backup toàn bộ data của partition, xoá partition cũ, tạo lại
partition với kích thước mới rồi restore data thì sẽ nhanh hơn rất nhiều.


Ghép 2
partition lại
thành 1
partition
Chọn 1 partition
trong bảng liệt
kê , vào menu


Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 26
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Operations rồi chọn Merge... hoặc right click lên 1 partition trong bảng liệt kê rồi chọn
Merge...Một hộp thoại sẽ xuất hiện.
Ta có thể chọn 1 trong các kiểu ghép như sau:
- Partiton cạnh partition ta chọn sẽ được chuyển thành 1 thư mục trên partition mà ta đã
chọn.
Ta gọi partition bị chuyển thành thư mục là partition khách; partition còn lại là
partition chủ. Sau khi chọn kiểu ghép, ta chọn tên cho thư mục sẽ chứa nội dung (phần
dữ liệu) của partition khách trong ô Folder Name.
Chọn kiểu hệ thống phai cho partition kết quả trong phần File System File.
Nhấn OK để bắt đầu quá trình ghép.
* Chú ý:
Chỉ có thể ghép 2 partition nằn cạnh nhau (2 partition nằm cạnh nhau trong bảng liệt kê).
Sau khi ghép, partition mới sẽ có kích thước bằng tổng kích thước của 2 partition con.
Backup dữ liệu trước khi thực hiện quá trình ghép.
Quá trình ghép có thể sẽ được thực hiện trong một thời gian khá dài nếu như dữ liệu
trong 2 partition ghép và được ghép là lớn.
Chuyển đổi kiểu file hệ thống của partition
Chọn 1 partition trong bảng liệt kê, vào menu Operations rồi chọn Convert hoặc right
click lên 1 partition trongbảng liệt kê rồi chọn Convert. Một menu con sẽ xuất hiện.
Ta có thể chọn một trong các kiểu chuyển đổi:
- Từ FAT sang FAT32, HPFS hiặc NTFS;
- Từ FAT32 sang FAT;
- Từ NTFS sang FAT hoặc FAT32.
Ngoài ra ta cũng có thể chuyển 1 partition từ Logical thành Primary và ngược lại.Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 27
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
*Chú ý: Backup dữ liệu trước khi thực hiện quá trình chuyển đổi.
Thời gian chuyển đổi kiểu hệ thống file có thể sẽ rất lâu đối với partition có dung lượng
lớn.
Các thao tác nâng cao Chọn 1 partition trong bảng liệt kê, vào menu Operations rồi
chọn Advanced hoặc right click lên 1 partition trong bảng liệt kê, rồi chọn Advanced.
Một menu con sẽ xuất hiện.
Bad Sector Retest: kiểm tra các sector được đánh dấu là "bad" trên đĩa cứng xem thử
nó có còn sử dụng được nữa hay không.
Hide Partition: làm "ẩn" partition; partition sau khi làm ẩn thì hệ điều hành sẽ không
còn nhận ra được nữa. Để làm "xuất hiện" lại partition, ta chọn lệnh Unhide Partition.
(nếu ta chọn Advanced trên 1 partion đã bị ẩn thì lệnh Hide Partition sẽ được thay bằng
lệnh Unhide Partition). Resize Root: thay đổi số lượng file và thư mục con mà thư mục
gốc có thể lưu trữ.
Set Active: làm cho partiton "active". Tại một thời điểm chỉ có thể có 1 partion được
active, và hệ điều hành nào cài trên partion active sẽ được chọn khởi động lúc bật máy.
Resize Clusters: thay đổi kích thước của 1 cluster. Cluster là một nhóm các sector. Mỗi
lần đọc/ghi đĩa cứng ta đều truy xuất từng cluster chứ không phải là từng sector; làm như
thế sẽ tăng tốc độ truy xuất đĩa cứng. Thay đổi kích thước cluster chính là thay đổi số
sector trong một cluster. Số sector trong 1 cluster càng lớn thì đĩa cứng truy xuất càng
nhanh; nhưng cũng sẽ gây lãng phí dung lượng đĩa nhiều hơn. Các thao tác khác
Kiểm tra lỗi: chọn 1 partition trong bảng liệt kê, vào menu Operations rồi chọn
Check for Errors...
Thông tin về partition: chọn 1 partition trong bảng liệt kê, , vào menu Operations rồi
chọn Info...hoặc right click lên 1 partition trong bảng liệt kê, rồi chọn Info...
Tăng tốc độ các thao tác: ta vào menu General rồi chọn Preferences...Trong phần
Skip bad sector checks, ta hãy đánh dấu chọn tất cả các partition trong danh sách. Lựa
chọn này sẽ làm cho tốc độ của các thao tác nhanh hơn khoảng 30-50% (hình minh hoạ).
=>


Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 28
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
* Lưu ý
Một số lưu ý chung:
Hãy backup dữ liệu trước khi thực hiện các thao tác.
Các thao tác chỉ thực sự thi hành khi ta nhấn vào nút Apply (hoặc chọn lệnh Apply
Changes ở menu General, hoặc click vào biểu tượng Apply Changes trên Tool Bar). Một
khi các thao tác đã thực sự thi hành, ta hãy để nó tự kết thúc, không nên ngắt ngang công
việc của Partition Magic, nếu không ta có thể bị mất toàn bộ dữ liệu của đĩa cứng.
Các con số giới hạn:
       32Mb: Hệ điều hành DOS các version trước 3.3 không truy xuất được
các partition có dung lượng lớn hơn 32Mb. 512Mb: Đây là "mức ngăn cách giữa"
FAT và FAT 32. Theo Microsoft khuyến cáo thì nếu partion có dung lượng từ
512Mb trở xuống thì ta nên dùng FAT, nếu từ 512Mb trở lên thì nên dùng FAT32.
2Gb: Đây là giới hạn củaFAT, hệ thống file FAT không thể quản lý partition lớn
hơn 2Gb. Một số hệ điều hành gặp trục trặc với partition lớn hơn 2Gb (DOS 6.x,
WinNT 4 không thể format được partition lớn hơn 2Gb). 1024 cylinder/2Gb: một
số BIOS không thể nạp hệ điều hành nằm ngoài vùng 1024 cylinder đầu tiên
hoặc 2Gb đầu tiên của đĩa cứng. Hay nói cách khác là một số hệ điều hành cài
trên vùng partition nằm ngoài giới hạn 1024 cylinder hoặc 2Gb sẽ không thể khởi
động. 8.4Gb: các mainboard cũ (trước năm 2000) có thể không nhận ra đĩa cứng
có dung lượng lớn hơn 8.4Gb. WinNT 4 cũng không thể quản lý được partition
lớn hơn 8.4Gb.
- 1 active partition: tại một thời điểm chỉ có thể có 1 partition được active.
- 4 primary partition: 1 đĩa cứng chỉ có thể có tối đa 4 partition, tuy nhiên số logical
partition là không giới hạn.
- 2 primary partition: một số hệ điều hành bị lỗi (Win98, WinME...) nếu như cùng một
lúc có 2 primary partition không "ẩn"; để giải quyết vấn đề ta chỉ cần làm”ẩn” 1 trong 2
partition.
3. Cài Đặt Hệ Điều Hành windows XP
Bắt đầu cài đặt :
Cho đĩa cài Windows XP vào và khởi động lại máy, quá trình cài đặt sẽ bắt đầu với màn
hình mầu xanh như sau :
Nhấn phím bất kì để vào Setup.
cửa sổ mới xuất hiệnTrường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 29
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Nhấn ENTER để cài đặt , sau vài phút máy dừng lại ở màn hình sau :
Bấm phím F8 để đồng ý cài đặt, sau một lát máy dừng lại ở màn hình sau :
Bấm phím C để tạo phân vùng cho đĩa,màn hình sau hiển thị :
Ta hãy chọn kiểu Format là NTFS file system sau đó nhấn Enter để tiếp tụcTrường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 30
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
=>
Tiếp theo là quá trình Copy các File của hệ thống, đợi cho đến khi mầu vàng chạy
hết 100%
Giờ là lúc để khởi động lại Win XP, ta nhấn "ENTER" để quá trình xảy ra
nhanh chóng nếu không Windows sẽ tự động khởi động lại sau 15 giây.
=>
Khi khởi động lại, màn hình có hiện thông báo nhấn một phím bất kì để khởi
động bằng ổ CD-ROM, ta đừng làm gì cả hãy để nó trôi qua.
Windows đang được khởi động.
Bây giờ ta chọn định dạng chuẩn khu vực của ta và nhấn OK.
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 31
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Lựa chọn ngôn ngữ và vùng. Chuột của ta lúc này đã hoạt động vì thế ta
dùng chuột nhấn vào "CUSTOMIZE"
Bây giờ ta nhấn vào "DETAILS".
Tiếp đó ta chọn ngôn ngữ mặc định, và nhấn "OK" khi thoát
=>
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 32
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Bây giờ ta đã có tất cả sự thay đổi cần thiết, ta nhấn "NEXT"
Bây giờ là lúc ghi thông tin cá nhân của ta. Ta điền tên và có thể điền thêm nơi
công tác, làm việc. Ta nhấn "NEXT" khi đã sẵn sàng.
Tiếp đó ta điền vào khóa sản phẩm. Sau khi điền chính xác xong ta nhấn NEXT.
=>
Bây giờ ta đặt tên cho máy tính của ta và pasword của admin. Xác nhận lại
password và nhấn "NEXT"
Hệ thống giờ và ngày là phần tiếp theo, ta thay đổi nếu thấy cần thiết, và
nhấn "NEXT. Windows sẽ tiếp tục được cài đặt ngay sau đó.Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 33
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
=>
Nếu card mạng được tìm thấy trong máy của ta thì bảng sau sẽ hiện ra. Ta
chọn "TYPICAL SETTINGS" và nhấn NEXT.
=>
Windows sẽ tiếp tục cài đặt. Quá trình cài đặt kết thúc.
=>
Bây giờ là lúc để Windows XP khởi động lại lần nữa, ta nhấn "ENTER” để quá
trình diễn ra nhanh chóng, mặt khác ta cũng có thể đợi 15 giây để Windows tự khởi động
lại

Khi
khởi
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 34
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
động lại sẽ có thông báo nhấn một nút bất kì để máy tính khởi động bằng CD-ROM,
ta đừng nhấn bất kì nút nào, cứ để mặc cho nó trôi qua.
=>
Windows bấy giờ sẽ nhận cấu hình máy tính của ta. Ta nhấn OK để tiếp
tục.
=>
Nếu ta đồng ý với sự thay đổi ta nhấn "OK" không thì ta nhấn "CANCEL" để lấy lại
với cấu hình cũ. Bây giờ WINDOWS sẽ cập nhật thay đổi. Ta hãy kiên nhẫn chờ đợi.
Màn hình WELCOME hiện lên.và kết thúc là Desktop của Windows XP.
Windows đã được cài xong.
4. Cài đặt Driver
Tất cả các thiết bị phần cứng của máy vi tính muốn hoạt động được đều cần phải
có chương trình điều khiển thiết bị (Driver). Một số thiết bị đời cũ và thông dụng như
các ổ dĩa, bàn phím, chuột, màn hình,... đã được hệ điều hành Windows hỗ trợ sẵn.
Nếu máy vi tính có các thiết bị chưa được hệ điều hành Windows hỗ trợ Driver thì
cần phải cài đặt thêm cho chúng, các Driver này được cung cấp kèm theo thiết bị và


Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 35
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
thường nằm trong dĩa CD-ROM.
Cài đặt Driver cho các thiết bị thường được thực hiện ngay sau khi cài hệ điều
hành hoặc khi cần thay đổi, gắn thêm thiết bị mới. Có 2 cách cài đặt Driver là cài đặt tự
động và cài đặt có lựa chọn.
a. Cài đặt tự động:
Đối với cách cài đặt này chỉ cần đưa dĩa CD chứa Driver của thiết bị cần cài vào ổ dĩa
của máy vi tính, chương trình cài đặt (Setup) sẽ tự động chạy và hiển thị bảng liệt kê các
Driver cần phải cài đặt, thông thường chỉ cần để nguyên các lựa chọn mặc định và nhấn
Install, Go, Next,... để tiến hành cài đặt Driver và chương trình ứng dụng cho thiết bị.
=>
Nếu chương trình cài đặt không tự động chạy thì có thể truy cập vào ổ dĩa CD-ROM,
tìm chạy tập tin (File) có tên Setup (setup.exe) và theo các hướng dẫn của chương trình
để cài đặt.
Trong quá trình cài đặt có thể chương trình sẽ yêu cầu khởi động lại máy, nhấn Ok
hoặc Restart để đồng ý. Sau khi khởi động chương trình sẽ tiếp tục cài đặt Driver cho
các thiết bị còn lại khác. Nếu chương trình không tự hoạt động lại thì phải truy cập vào
ổ dĩa CD-ROM như cách trên cho đến khi cài đặt hết toàn bộ các Driver cần thiết.
b. Cài đặt có lựa chọn:
Đối với các thiết bị không có chương trình cài đặt tự động hoặc khi cần nâng cấp
Driver mới cho thiết bị thì có thể sử dụng cách cài đặt như sau:
Nhấn nút phải chuột vào biểu tượng My Computer và chọn Properties trong Menu.
=>
Trong System Properties chọn Hardware -> Device Manager.
Trong Device Manager có hiển thị danh sách các thiết bị của máy vi tính và cho biết
tình trạng hoạt động của chúng.Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 36
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
=>
Các thiết bị được liệt kê theo chủng loại, nhấn chuột vào nút hình dấu + để xem tên
và mã số của các thiết bị bên trong.


Nhấn phải chuột vào thiết bị chưa được cài Driver (có biểu tượng dấu !) và chọn
Update Driver trong Menu.
Nếu xuất hiện bảng thông báo đề nghị kết nối Internet để cập nhật, chọn No, not
this time và nhấn Next.
Chương trình sẽ xuất hiện bảng thông báo nhắc đưa dĩa CD-ROM chứa Driver vào ổ dĩa.
Ở bước này có 2 mục lựa chọn:
**. Chọn Install the software automatically (Recommended) và nhấn Next, nên
chọn mục này để chương trình tự động tìm kiếm File thông tin trên tất cả các ổ dĩa, đây
là File có phần mở rộng là INF, có chứa các thông tin của thiết bị cần cài đặt. Nếu tìm
được thông tin cần thiết, chương trình sẽ tiến hành cài đặt.
=>
Nếu không tìm được thông tin cần thiết chương trình sẽ xuất hiện thông báo Cannot

Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 37
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Install this Hardware. Nhấn Back để quay lại.

**. Chọn Install from a list or specific location (advanced), mục này sẽ cho phép
người dùng chỉ định nơi chứa Driver và cũng có 2 lựa chọn.
=>
Chọn Search for the best driver in these locations, đánh dấu vào mục Include this
loacation in the search và nhấn nút Browse để chỉ ra nơi có File chứa thông tin (.INF)
của thiết bị.
Lần lượt chọn ổ dĩa, thư mục chứa Driver, lưu ý là có thể có nhiều Driver dành cho
các phiên bản Windows khác nhau (Win98, Win2000, Winxp,...) nên cần phải chọn đúng,
chỉ khi nào khi tìm thấy File .INF nút Ok mới hiện lên, nhấn Ok để đồng ý. Chương trình
sẽ đọc thông tin của File này và nếu thấy đúng với thiết bị thì sẽ tiến hành cài đặt Driver.
=>
Trong một số ít trường hợp Windows sẽ không thể nhận ra được chủng loại thiết bị
và xuất hiện bảng thông báo Cannot Install this Hardware, nhấn Back để quay lại và
chọn Don't search. I will choose the driver to Install và nhấn Next.
Nếu tìm được Driver tương thích với thiết bị thì Windows sẽ hiển thị danh sách, chọn
Driver tương ứng với tên của thiết bị hoặc chọn Have Disk để chọn Driver khác nếu
muốn. Nhấn Next để cài đặt.
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 38
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
=>
Nếu không sẽ xuất hiện phần Hardware Type chọn chủng loại thiết bị và nhấn
Next.
Chọn Nhà sản xuất (Manufacturer) và loại (Model) đúng với thiết bị cần cài đặt và
nhấn Next. Nếu không có tên của thiết bị trong danh sách này thì chọn Have Disk và
chọn Driver khác.
Lưu ý:
Trong quá trình cài đặt có thể sẽ xuất hiện các bảng cảnh báo về sự không tương
thích hoặc Driver chưa được Windows chứng nhận, nhấn Continue Anyway để đồng ý
và tiếp tục cài đặt.
=>
Nếu quá trình cài đặt Driver thành công sẽ xuất hiện bảng thông báo Completing
the Hardware Update Wizard, nhấn Finish để hoàn tất và quay lại Device Manager,
tiếp tục cài đặt Driver cho các thiết bị khác.
Một số chương trình sau khi cài đặt sẽ yêu cầu khởi động lại máy để cập nhật
Driver mới, nhấn Ok để đồng ý.
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 39
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Trong một số trường hợp thiết bị không hoạt động (Disable) thì truy cập vào Device
Manager, lúc đó sẽ thấy xuất hiện dấu X màu đỏ phía trước tên của thiết bị, nhấn nút
phải chuột vào tên thiết bị đó và chọn Enable để cho phép hoạt động trở lại. Nếu vì lý do
nào đó mà không muốn thiết bị hoạt động thì cũng làm như trên nhưng chọn Disable.
* Sau khi cài đặt song hệ điều hành thì ta tiến hành cài dặt các phần mềm
văn phòng thông dụng và các ứng dụng khác…

5. Cài Đặt Office.
Microsoft Office là bộ phần mềm văn phòng rất thông dụng với các ứng dụng như: xử
lý văn bản (Word), bảng tính (Excel), chương trình hỗ trợ trình diễn, thuyết
trình (PowerPoint), cơ sở dữ liệu (Access)...
Sau đây là phần hướng dẫn cài đặt phiên bản Office 2003:
5.1. Ta hãy đóng lại hết các chương trình đang hoạt động, cho dĩa CD Office 2003 vào
ổ dĩa quang (CD-ROM). Nếu máy của ta được thiết lập Auto Run thì chương trình
cài đặt sẽ tự động chạy, nếu không ta sẽ mở My Computer hay Windows Explorer, chọn
ổ dĩa CD có chứa dĩa cài đặt, mở thư mục OFFICE hoặc OFFICE11 và chạy tập tin
Setup.exe.
5.2. Chương trình cài đặt sẽ chạy và sao chép một số tập tin cần thiết vào ổ dĩa cứng
để chuẩn bị cài đặt. Sau đó sẽ xuất hiện bảng Product key, ta phải nhập các mã số được
kèm theo dĩa CD Office 2003 và nhấn Next.
=>
5.3. Ở màn hình kế tiếp là User information, ta sẽ nhập: tên của mình, tên viết tắt, tên
cơ quan, lần lượt vào các ô trống. Mặc nhiên các ô này sẽ có sẵn tên được khai báo lúc
cài đặt Windows, nhấn Next để tiếp tục.
5.4. Kế tiếp là màn hình End User License Agreement, ta có thể đọc nếu muốn, hãy
đánh dấu vào ô I Accept the terms... bằng cách nhấn chuột vào đó, nhấn Next để tiếp
tục.
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 40
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
=>

5.5. Màn hình Type of Installation ta có các lựa chọn để cài đặt
- Typical Install: Đây là lựa chọn thông dụng, để cài đặt các ứng dụng và các thành phần
hỗ trợ cần thiết.
- Complete Install: Cài đặt tất cả các ứng dụng và các thành phần hỗ trợ có trong bộ
Office 2003.
- Minimal Install: Chỉ cài đặt một số ít ứng dụng cần thiết, sẽ giúp ta tiết kiệm được
dung lượng của đĩa cứng.
- Custom Install: Cài đặt do ta lựa chọn, nếu như ta chỉ muốn cài một trong các ứng dụng
của bộ Office 2003 thì hãy chọn mục này.
5.6. Nếu chọn Custom Install sẽ hiện ra bản Custom setup, hãy chọn các ứng dụng mà
ta cần cài bằng cách nhấn chuột vào các ô tương ứng, đánh dấu vào ô Choose Advanced
Customization Of Applications và nhấn Next.
=>

Lựa chọn (tích) vào các chương trình mà ta muốn sử dụng.
- Run From My Computer: Chỉ cài các phần chính lên đĩa cứng.
- Run All From My Computer: Cài tất cả lên đĩa cứng.
- Installed On First Use: Chỉ hiện ra bảng yêu cầu cài đặt thêm khi cần.
- Not Available: Không cài đặt cũng không hiện ra yêu cầu cài đặt
5.7. Sau khi đã chọn xong và nhấn Next, màn hình thống kê cho ta biết thành phần đã
chọn cài đặt và các thông tin về dung lượng đĩa cứng cần thiết. Nhấn Install để cài đặt.
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 41
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
=>

5.8. Sau khi quá trình cái đặt hoàn tất, màn hình cuối cùng sẽ có 2 lựa chọn cho ta:
- Check The Web For Updates And Additional Downloads: Đánh dấu vào ô này nếu ta
muốn nâng cấp.
- Delete Installation Files: Xóa các tập tin cài đặt được chép lên ổ dĩa cứng, ta đừng nên
đánh dấu vào ô này.
Nhấn Finish để kết thúc công việc cài đặt. Khi ta chạy chương trình lần đầu tiên sẽ có
một bảng thông báo ta xác nhận (Activate) và đăng ký thông tin với Microsoft, nếu chưa
sẵn sàng ta có thể bỏ qua.

6. cµi ® vietkey.
Æt
§ãng toµn bé cöa sæ lµm viÖc råi ® ®Üa CD cã phÇn mÒ
a m
vietkey vµo æ ®Üa CD-Rom m ®Üa råi t×m ®Õn f i le Vietkey
ë
Setup.exe kÝch ®óp vµo ®ã ®ÓtiÕn hµnh cµi ®Æt.
=>

Chän Next ®ÓtiÕp tôc cµi ®Æt
=>Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 42
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Ở giao diÖn nµy ta tiÒp tôc Next.Chän tí i vietkey 2000 råi
next.
=>

Qu¸ tr×nh ®ang ® thùc hiÖn.
îc
§Õn ® y qu¸ tr×nh ®· thùc hiÖn song ta chi cÇn f inish lµ
©
hoµn thµnh qu¸ tr×nh cµi ®Æt.
*§©y lµ mµn h×nh dao diÖn ®Çy ®ñ cña mét bé m¸y tÝnh ®· ® îc
cµi dÆt c¸c phÇn mÒ th«ng dông.
m
V. Giải quyết các lỗi khi lắp ráp và cài đặt
Sau khi lắp ráp một máy tính xong, có thể nó sẽ không chạy được. Điều đó cũng
có nghĩa là ta lắp sai, bị lỗi hoặc không phù hợp, vậy để tìm ra nguyên nhân đó thì ta phải
tiến hành kiểm tra từng thành phần. Để cho vấn đề giải quyết nhanh hơn, trước hết bạn
phải xem tình trạng máy, cũng giống như là bác sĩ khám sức khỏe cho ta vậy:

Vấn đề 1 : Sau khi bật công tắc nguồn nhưng không thấy tín hiệu hoạt
động:
Các triệu chứng, chẳng hạn như đèn chỉ báo công tắc nguồn không sáng lên, quạt cho
bộ nguồn không hoạt động, không nghe thấy tiếng bíp sau khi khởi động máy và các ổ đĩa
không chạy, v.v…Nguyên nhân có thể là:
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 43
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Bị ngắt nguồn: kiểm tra cáp nguồn trên bộ nguồn được nối với giắc cắm nguồn xem
nó đã khớp chặt chưa. Nếu máy có công tắc nguồn phụ thì phải kiểm tra xem đã bật công
tắc này chưa.
Xác lập điện áp sai: Nút chuyển mạch điện áp cung cấp điện áp 110(115)hoặc
220(230). Gạt nút này sang vị trí điện áp thích hợp với nguồn điện ở khu vực của ta.
Công tắc nguồn được cài đặt không chính xác: vấn đề này rất thường xảy ra đối
với các máy tính ATX. Công tắc nguồn được nối vào bo hệ thống trong máy tính ATX
thường bị lầm như đối với ATX, hãy tham khảo tài liệu để xác lập được chính xác.
Nguồn không được nối với bo hệ thống:Máy tính không thể khởi động được nếu
nguồn không được nối với bo hệ thống ATX. Kiểm tra cáp nguồn trên bo hệ thống và
xem nó đã được nối chính xác chưa.
Ngắn mạch: Đa số các bộ nguồn và các bo hệ thống được thiết kế để tránh tình
trạng bị ngắn mạch xảy ra. Các yếu tố như hệ mạch phía sau bo hệ thống tiếp xúc với
vỏ máy, các ốc trên bo hệ thống không sử dụng vòng đệm cách điện hoặc các ốc bị mắc
kẹt có thể gây ra ngắn mạch.
CPU không được cài đặt chính xác: xem CPU đã được cài hoàn toàn chưa, đối với
loại Socket phải ấn cần ZIP xuống.

Vấn đề 2 : Đèn chỉ báo nguồn trên tấm mặt sáng nhưng đèn trên monitor
không sáng (hoặc nó có màu cam), nguồn monitor không được bật lên:
Vấn đề này có thể là cáp nguồn monitor không được nối với jack nguồn Cáp tín
hiệu video chưa được cắm hoặc cắm nhưng không chặt. Các chân của cáp video monitor
bị gãy hoặc bị lệch. Dây cáp bị đứt ngầm.
Vấn đề 3 : Đèn chỉ báo của tấm mặt sáng, nguồn được nối vào monitor và
không giống với bất kỳ nguyên nhân kể trên. Trên màn hình không xuất hiện gì
(ngay cả trường hợp có tiếng bíp):
Không có màn hình và không có tiếng bip : rất có thể là do CPU chưa được cài đặt
chắc chắn
Một tiếng bíp dài theo sau ba tiếng bíp ngắn: cạc video chưa được cài đặt chính
xác. Tháo car video ra và cài lại
Một tiếng bíp dài (hoặc một loạt tiếng bíp): có thể do module bộ nhớ chưa được
cài đặt cẩn thận, xem kẹp ở hai bên module bộ nhớ đã ăn khớp vào ngàm module chưa.
Nếu module bộ nhớ có 72 chân, thì ta phải cài một cặp.

Vấn đề 4 : Đèn chỉ báo trên ổ đĩa mềm sáng liên tục sau khi bật công tắc
nguồn máy tính:
Điều này cho ta biết cáp dẹp chưa được nối, có thể hướng cài bị sai hướng. Quay
lại ngược lại đầu cáp và cài lại.

Vấn đề 5 : Máy tính bị tắt ngay sau khi nó hiển thị một số thông điệp trên
màn hình:
Hãy tìm hiểu các thông báo lỗi này trước. Bây giờ chúng ta khỏa sát các giải pháp
đối với các khả năng khác nhau.Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 44
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Lỗi bàn phím : có thể cáo bàn phím không được cài chính xác vào máy tính, hoặc
cài sai chỗ, sai hướng. Cũng có khi chân cắm bị gãy hay vẹo do chúng ta sơ ý gây ra.

Sai sót ổ đĩa cứng Primary Master: Chắc chắn chế độ Master/Slave đã được
chỉnh chính xác bằng cầu nhảy mạch chưa, cáp dẹp được cài chính xác chưa (đường viền
màu đỏ trên cáp dẹp và dây màu đỏ của cáp nguồn ở gần nhau).
Vấn đề 6 : Màn hình thứ hai được hiển thị trên monitor chỉ “Disk boot
failure, insert…” và sau đó hệ thống bị treo.
Thông báo này chỉ hệ thống không thể phát hiện dữ liệu khởi động trong bất kỳ ổ
đĩa nào; nói cách khác, không có ổ đĩa nào có thể sử dụng, nguyên nhân có thể như sau:
Không có thiết bị khởi động: hãy kiểm tra xem đã nhét đĩa khởi động vào chưa
Không thể cài đặt ổ đĩa mềm có vấn đề hoặc bị hư: cài đặt ổ đĩa mềm không chính xác,
kiểm tra xem ổ đĩa đã cài đúng hướng chưa.

Vấn đề 7 : màn tính bị tắt trong tiến trình khởi động:
Đây là nguyên nhân có thể là do xung đột các thiết bị hoặc hệ thống quá nóng:
Hệ thống quá nóng: nó thường xảy ra do máy tính sử dụng vượt tốc độ đồng hồ, nên hệ
thống tự tắt đi để tránh làm hư các thiết bị trong máy tính. Hãy điều chỉnh lại tốc độ cho
phù hợp, kiểm tra xem CPU đã ráp và nối quạt giải nhiệt chưa.
Xung đột các thiết bị : khó có thể đoán được xem các thiết bị sẽ có bị xung đột với
nhau không. Chúng ta phải xét tính tương thích của các thiết bị khác nhau khi mua các linh
kiện của máy tính. Khi các thiết bị xung đột với nhau, tháo mọi thứ ra và tìm từng vấn đề
cùng một lúc để xét các giải pháp.
Đây khả dụng khác.
Phần cứng hư: Nếu tất cả các cố gắng để tìm ra giải pháp không thành công. Thì khả
năng tệ nhất là hư phần cứng, thường hư ở trong bo hệ thống. Khó có thể xác định được
nguyên nhân chính xác đã gây ra vấn đề này và tôt nhất đưa máy tính tới dịch vụ sửa chữa
trước khi hết bảo hành.
Tất cả các điều nói ở trên có mục đích giúp ta giải quyết tối đa những trường hợp gặp
phải về khởi động máy tính; tuy nhiên, nếu trường hợp thậm tệ, chúng ta đối đầu với
khả năng phần cứng bị hư xảy ra và phải nhờ tới sự giúp đỡ của dịch vụ sửa chữa phần
cứng.

Vấn đề 8 : Máy khởi động ngay sau khi cắm điện:
Khi máy vừa cắm dây nguồn vào là may khởi động và vào win như bình thường luôn.
Nguyên nhân của hiện tượng này là ta đã cắm xai dây tín hiệu POWER LED vào máy tính,
(dây này có phân chiều ân dương). Cách khắc phục là ta rút dây này ra và cắm đảo chiều
lại là được.
VI. SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI HỆ THỐNGTrường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 45
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Sao lưu và phục hồi hệ thống là công việc không thể thiếu đối với bất cứ ai
sử dụng máy vi tính, và càng quan trọng hơn với những người làm kĩ thuật. Có
nhiều cách để sao lưu và phục hồi hệ thống, Nhưng chủ yếu và thông hiện nay
vẫn sử dụng 2 chương trình sao lưu là sao lưu và phục hồi bằng trương trình
GHOST và ACCRONIT. Nhưng thông dụng vẫn sử dụng chương trình GHOST là
chủ yếu. Sau đây em xin trình bày cách sao lưu và phục hồi dữ liệu bằng trương
trình GHOST của hãng SYMANTEC được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

̉
1. Chuân bi. ̣
Chuân bị đia Hiren's Boot CD, đia nay có ban ngoai cac CD Shop.
̉ ̃ ̃ ̀ ́ ̀ ́
Vao CMOS thiêp lâp chế độ khởi đông từ đia CD trước tiên để khởi đông từ đia Hiren's
̀ ́ ̣ ̣ ̃ ̣ ̃
Boot. Khởi đông may từ Hiren's Boot CD.Chon Start Boot CD.
̣ ́ ̣
-=>
Chon Disk Clone Tools. hoăc nhân số 2, Enter.
̣ ̣ ́
Chon Norton Ghost 8.0 hoăc nhân số 2, Enter để khởi đông phân mêm Norton Ghost
̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̀
=>
Giao diên chinh cua Norton Ghost như sau:
̣ ́ ̉

Cac chức năng cơ ban:
́ ̉
́
Quit: thoat.
Options: thiêt lâp theo ý người sử dung.
́ ̣ ̣
Local: menu chinh để thực hiên cac chức năng cua Norton Ghost.
́ ̣ ́ ̉
Disk: Cac lênh với ổ đia
́ ̣ ̃
To Disk: Sao chep nôi dung môt ổ đia sang ổ đia thứ 2.
́ ̣ ̣ ̃ ̃
To Image: Sao lưu tât cả nôi dung cua ổ đia thanh môt tâp tin .gho
́ ̣ ̉ ̃ ̀ ̣ ̣
From Image: Phuc hôi nôi dung ổ đia từ môt tâp tin .gho đã sao lưu.
̣ ̀ ̣ ̃ ̣ ̣
Partition: Cac lênh với phân vung ổ đia.
́ ̣ ̀ ̃
́ ̣ ̣
To Partion: Sao chep nôi dung môt phân vung sang phân vung khac. ̀ ̀ ́
To Image: Sao lưu tât cả nôi dung cua phân vung thanh môt tâp tin .gho - Lênh nay để
́ ̣ ̉ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀
sao lưu phân vung có HĐH và cac phân mêm cung toan bộ dữ liêu trên đo.
̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ́

Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 46
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
From Image: Phuc hôi nôi dung môt phân vung từ tâp tin hinh anh .gho đã sao lưu -
̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉
Lênh nay để phuc hôi phân vung có HĐH đã sao lưu khi HĐH bị sự cô.
̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ́
2. Sao lưu hệ thông:
́
Trong cửa sổ Norton Ghost, chon Local - Partition - To Image để sao lưu phân vung chứa
̣ ̀
̀ ̣ ̣ ̀ ̉
HĐH thanh môt tâp tin hinh anh (*.gho)
=>
Bước 1: Chon ổ đia có phân vung cân phuc hôi. Nhân OK.
̣ ̃ ̀ ̀ ̣ ̀ ́
Hinh trên cho thây có 6 ổ đia, cac ổ đia được đanh số thứ tự từ 1/6, ổ chinh là sô1
̀ ́ ̃ ́ ̃ ́ ́ ́
Bước 2: Chon phân vung cân sao lưu trên ổ đia đã chon. Để sao lưu phân vung
̣ ̀ ̀ ̃ ̣ ̀
chứa hệ điêu hanh, ta cân chon phân vung chinh. Phân vung cung được đanh số thứ tự,
̀ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̃ ́
phân vung chinh đanh số 1. Chon xong nhân OK.
̀ ́ ́ ̣ ́
=>
Bước 3: Chon nơi lưu tâp tin (*.gho) chứa toan bộ nôi dung cua phân vung được sao
̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀
lưu. Ta phai chon nơi lưu là môt phân vung khac và có dung lượng lớn hơn phân vùng sao
̉ ̣ ̣ ̀ ́
lưu
Bước 4: Đăt tên cho tâp tin hinh anh (*.gho). Nên đăt tên ngăn gon, nhân Save để băt
̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ́
đâu quá trinh sao lưu.
̀ ̀
=>
Bước 5: Chon phương thức nen dữ liêu. Nên chon Fast.
̣ ́ ̣ ̣
Bước 6: Xac nhân viêc sao lưu khi xuât hiên hôp thoai yêu câu xac nhân viêc sau lưu.
́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣
́
Nhân Yes.
Bước 7: Kêt thuc và khởi đông lai may.
́ ́ ̣ ̣ ́
Quá trinh sao lưu diên ra trong vai phut, nêu thanh công sẽ xuât hiên ban thông bao.
̀ ̃ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ́
Nhân nut Continue. Nhân Quit để thoat khoi Norton Ghost và khởi đông lai may.
́ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ́
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 47
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
3. Phuc hôi hệ thông
̣ ̀ ́
Trong trường hợp HĐH bị lôi, hoăc phân mêm ứng dung bị lôi, ta có thể phuc hôi
̃ ̣ ̀ ̀ ̣ ̃ ̣ ̀
toan bộ phân vung với tâp tin đã được sao lưu. Khởi đông may với đia Hiren's Boot, chay
̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̃ ̣
Norton Ghost như hướng dân ở phân 1.
̃ ̀
Trong cửa sổ Norton Ghost, chon menu Local - Partition - From Image.
̣
=>
Bước 1: Chon ổ đia hoăc phân vung chứa tâp tin hinh anh (*.gho) đã sao lưu chứa nôi
̣ ̃ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ ̣
dung cua phân vung cân phuc hồi
̉ ̀ ̀ ̣
Bước 2: Chon tâp tin (*.gho) để phuc hôi phân vung. Kich chon tâp tin đã sao lưu. Chon
̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̣
Open.
=>

Bước 3: Chon ổ đia cân phuc hôi cho phân vung cua no.
̣ ̃ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ́
Bước 4: Chon phân vung cân phuc hôi. Nhân OK.
̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ́
Bước 5: Xac nhân viêc ghi đè lên phân vung đang tôn tai để tiên hanh phuc hôi dữ liêu
́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̣
cũ từ tâp tin (*.gho) vao phân vung được chon. Nhân Yes để xac nhân.
̣ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̣
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 48
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin


Bước 6: Kêt thuc. Nêu quá trinh phuc hôi thanh công sẽ xuât hiên hôp thoai thông bao.
́ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ́
Nhân nut Restart Computer để khởi đông lai may.
́ ́ ̣ ̣ ́

PHẦN II: SỬA CHỮA MÁY TÍNH

Để có thể sửa chữa được một bộ máy tính thì chúng ta phải nắm được cấu tạo, chức
năng, nguyên lí hoạt động của các thành phần bên trong một máy tính, biết được nguyên
nhân của các sự cố, cách khắc phục các sự cố đó và phải tuôn theo một quy trình chặt
chẽ khoa học. Sau đây em xin trình bày những vấn đề cơ bản nhất để có thể sửa chữa
một bộ máy tính.
Sau đây em xin trình bày những hỏng hóc cơ bản,các bước kiểm tra, phát hiện xử lý
các lỗi của máy tính mà em gặp trong quá trình thực tập.

I . SƠ LƯỢC VỀ KIỂM TRA TRƯỚC KHI SỬA CHỮA

1. Kỹ thuật An toàn khi lắp ráp sửa chữa máy vi tính
Khi lắp ráp và sửa chữa máy vi tính phải tuân thủ một số nguyên tắc an toàn về
điện tránh bị điện giật, gây chập hoặc cháy nổ.
• Phải có dụng cụ thích hợp khi lắp và sửa máy
• Khi tháo lắp máy phải tắt nguồn, rút nguồn điện ra khỏi máy
• Khi bật máy để kiểm tra, phải dùng dây tiếp đất vì nguồn switching thường gây giật
• Khi lắp nối các bộ phận, cáp phải thực hiện theo đúng chỉ dẫn, lắp đúng đầu, không
lắp ngược cáp gây chập điện
• Không để các vật kim loại như ốc vít rơi vào máy, khi lắp vít tránh gây chập mạch.
2 . Phương pháp kiểm tra và khắc phục hư hỏng:
• Thế nào là một máy tốt, các dấu hiệu
• Phương pháp khoanh vùng khu vực hỏng hóc
• Phương pháp thay thế để sửa chữa
• Phương pháp sử dụng các tiện ích để kiểm tra máy
• Tổ chức kiểm tra định kỳ máy

II. CÁC HỎNG HÓC CƠ BẢN VÀ CÁCH SỬA CHỮA:

A . Khắc phục và sử lý các lỗi do phần mềm:
Trong quá trình thực tập thì em cảm thấy rằng các lỗi mà thường gặp phải chủ yếu là
do hỏng, lỗi phần mềm,và chủ yếu nguyên nhân gây lỗi phần mềm là do virut.
*. Một số triệu chứng khi máy nhiễm virus.
- Máy đang dùng thì bỗng chuyển sang màn hình xanh chữ trắng.
- Máy chạy chận hơn tốc độ bình thường rất nhiều.
- Một số danh mục, thư mục, tệp tin không thể mở được.Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 49
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
- Một số tệp có đuôi COM và EXE tự nhiên bị tăng thêm số byte, khi đó ta nghĩ máy
nhiễm F-virus. Để biết điều đó ta nhờ kích thước của một số tệp quan trọng:
Command.com 54645 byte (của DOS6.22), foxpro.exe 411032 byte (forpro 2.6).
- Tệp chương trình đuôi COM hoặc EXE không chạy hoặc sai.
- Máy không khởi động được từ đĩa cứng hoặc không nhận biết được ổ cứng khi khởi
động máy từ ổ đĩa mềm, khi đó ta nghi máy bị nhiễm B-virus.
Tất nhiên các triệu chứng trên còn có thể là do lỗi phần cứng.
*. Cách xử lý khi máy bị nhiễm virus:
Khi máy bị nhiễm VIRUS chúng ta tiến hành các bước sau:
1. Tắt hoàn toàn máy tính để loại virus ra khỏi bộ nhớ trong. Khởi động lại máy từ ổ
CD.
2. Sử dụng đĩa HIRREN BOOT 9.7 trở lên, cũng có thể sử dụng các đĩa boot khác như 9.5,
9.1…nhưng tốt nhất vẫn là 9.7, 9.8 hoặc 9.9.
3. Vào window xp mini (window 98 mini), copy, sao lưu toàn bộ dữ liệu có trong ổ C vào
các ổ khác.
4. Tìm kiếm và diệt bằng tay những con virut hay gặp, như AUTORUN.INF, tên thư
mục.EXE,…
5. Format ổ C (không nên format nhanh), cài hoặc GHOST lại cho ổ C.
6. Lúc này ta chưa vội vào mở các ổ đĩa. Cho chạy các chương trình diệt virut có bản
quyền hoặc miễn phí, để quét sạch virut các ổ rồi sử dụng bình thường.
Nếu trong trường hợp máy không có dữ liệu quan trọng thì ta có thể chia lại ổ và
format các ổ cho sạch virut rồi cài lại và sử dụng bình thường.
*. Hoặc cũng có thể áp dụng theo cách sau:
1. Tắt hoàn toàn máy tính để loại virus ra khỏi bộ nhớ trong. Khởi động lại máy bằng đĩa
mềm hệ thống từ ổ A.
2. Chạy các chương trình kiểm tra và diệt virus. Sau khi kết thúc quá trình trên thì khởi
động lại máy từ ổ cứng và làm việc bình thường.
3. Chạy chương trình kiểm tra và sửa đĩa nếu như cần giữ lại thông tin trên đĩa cứng
(NDD.EXE).
Sau khi sao lưu dữ liệu nên làm theo các bước sau:
• Chạy FDISK.EXE để khởi tạo lại bảng Partition (FAT) cho ổ cứng.
• Chạy FORMAT.COM C: /S để định dạng lại ổ đĩa.
• Cài lại hệ điều hành và ứng dụng cần thiết.
• Lấy dữ liệu lại ổ đĩa và làm việc bình thường.
Nếu như trên ổ đĩa không cần sao lưu dữ liệu lại thì có thể chạy ngay FDISK.EXE mà
không cần chạy qua NDD.EXE.
*. bios:
BIOS (Basic Input/Output System - hệ thống nhập/xuất cơ bản) thường được tích hợp
trên mainboard dưới dạng bộ nhớ chỉ đọc nên còn được gọi là ROM BIOS. Ngày nay, các
BIOS được thiết kế dưới dạng Flash ROM, nghĩa là có thể thay đổi nội dung một cách
linh hoạt bằng chính các chương trình do các nhà sản xuất viết ra.
+.Vai trò của BIOS
BIOS thực ra là một tập hợp các chương trình nhỏ được tự động nạp và giữ
quyền điều khiển khi máy tính mới bật lên, BIOS có vai trò như sau:

Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 50
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
- Kiểm tra các thành phần của máy tính khi mới khởi động. Quá trình này gọi là POST-
Power Of Selt Test. POST kiểm tra các thiết bị bộ nhớ, bo mạch chính, card màn hình, ổ
mềm, ổ cứng, bàn phím, chuột... xem chúng có sẵn sàng làm việc không?
- Chuyển giao quyền điều khiển cho hệ điều hành. Sau quá trình POST, BIOS tìm cung
mồi trên thiết bị khởi động (lần lượt theo trình tự được quy định trong CMOS có thể là
đĩa mềm, đĩa cứng, CD, card mạng...). Nếu thấy, nó sẽ nạp cung mồi vào bộ nhớ, đến
lượt cung mồi tìm hệ điều hành trên thiết bị nhớ để nạp và trao quyền điều khiển cho hệ
điều hành.
- Sau khi hệ điều hành được nạp, BIOS làm việc với bộ xử lý (command.com) để giúp
các chương trình phần mềm truy xuất các thiết bị của máy tính.
Như vậy, kể từ khi máy tính mới bật lên cho đến khi tắt, BIOS luôn luôn hoạt động và là
môi trường trung gian giữa phần mềm và phần cứng nên chi phối khá nhiều hoạt động
của máy. Vì vậy mà nhiều hãng, (ví dụ như Gigabyte) còn tích hợp hai BIOS trên cùng
một mainboard gọi là Dual BIOS, để phòng khi BIOS chính (main BIOS) bị hỏng thì đã có
backup BIOS sẵn sàng phục vụ.
Để vao man hinh thiêt lâp thông tin trong CMOS tuy theo dong may chung ta có cac cach
̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́
sau:
• Đôi với cac mainboard thông thường hiên nay dung phim DELETE. Trên man hinh
́ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̀
khởi đông sẽ có dong chữ hướng dân Press DEL to enter Setup.
̣ ̀ ̃
• Đôi với dong may Compaq, HP dung phim F10. Trên man hinh khởi đông sẽ có dong
́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̀
chữ hướng dân F10 = Setup. ̃
• Đôi với dong may DEL dung phim F2. Trên man hinh khởi đông sẽ có dong chữ
́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̀
hướng dân F2: Setup. ̃
• Tuy từng loai mainboard cach bố trí man hinh thiêt lâp CMOS khac nhau, cac chức
̀ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ́
năng với tên goi cung khac nhau. ̣ ̃ ́
• ́
Cac thông tin cân thiêt lâp trong CMOS bao gôm: ̀ ́ ̣ ̀
• Ngay giờ hệ thông.
̀ ́
• Thông tin về cac ổ đia ́ ̃
• Danh sach và thứ tự ổ đia giup tim hệ điêu hanh khởi đông may.
́ ̃ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ́
• Thiêt lâp cho cac thiêt bị ngoai vi.
́ ̣ ́ ́ ̣
̀ ̣
• Cai đăt mât khâu bao vê. ̣ ̉ ̉ ̣
̉
+.CMOS cua mainboard thông dung: ̣
Đôi với cac mainboard thông dung hiên nay, khi khởi đông may ta sẽ thây man hinh
́ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̀
như bên dưới. Nhân phim Delete để vao thiêt lâp CMOS.
́ ́ ̀ ́ ̣
*Lưu y! Đôi với những mainboard và may có tôc độ cao cân phai nhân giữ phim Delete
́ ́ ́ ́ ̀ ̉ ́ ́
ngay khi nhân nut nguôn thì ta mới vao được CMOS.
́ ́ ̀ ̀


Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 51
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Khi đó man hinh CMOS có hinh giông hinh bên dưới (có thể khac môt vai chức năng
̀ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̀
đôi với cac nhà san xuât khac nhau).
́ ́ ̉ ́ ́
=>
1.1 STANDARD CMOS SETUP
Date: ngay hệ thông, Time: giờ cua đông hồ hệ thông
̀ ́ ̉ ̀ ́
Primary Master: thông tin về ổ đia chinh găn trên IDE1.
̃ ́ ́
Primary Slave: thông tin về ổ đia phụ găn trên IDE1.
̃ ́
Secondary Master: thông tin về ổ đia chinh găn trên IDE2.
̃ ́ ́
Secondary Slave: thông tin về ổ đia phụ găn trên IDE2.
̃ ́
Drive A: thông tin về ổ mêm, nêu có sẽ hiên thị loai ổ mêm hiên đang dung 1.44M 3.5 Inch.
̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀
Drive B: không con sử dung nên sẽ hiên thị dong None, hoăc Not Installed
̀ ̣ ̉ ̀ ̣
Lưu y!: Nêu thông tin về cac ổ găn trên IDE không có chứng tỏ cac ổ nay chưa hoat đông
́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̣
được, ta phai kiêm tra lai ổ đia găn đủ 2 dây dữ liêu và nguôn chưa, có thiêt lâp ổ chinh, ổ
̉ ̉ ̣ ̃ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ́
phụ băng jump trong trường hợp găn 2 ổ trên 1 dây chưa.
̀ ́
1.2 BIOS FEATURES SETUP (ADVANCED CMOS SETUP)
=>
=>
*. Trong muc nay lưu ý cac muc sau:
̣ ̀ ́ ̣
- First Boot Device: chon ổ đia để tim HĐH đâu tiên khởi đông may.
̣ ̃ ̀ ̀ ̣ ́
- Second Boot Device: ổ thứ 2 nêu không tim thây HĐH trên ổ thứ nhât.
́ ̀ ́ ́
- Third Boot Device: ổ thứ 3 nêu không tim thây HĐH trên 2 ổ kia.
́ ̀ ́
Ví du: khi muôn cai HĐH thì phai chon ở muc First Boot Device là CD-ROM để
̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̣
may khởi đông từ đia CD và tiên hanh cai đăt.
́ ̣ ̃ ́ ̀ ̀ ̣
1.3 INTEGRATED PERIPHERALS
Thiêt lâp cho cac thiêt bị ngoai vi, muc nay cho phep ta cho sử dung hay vô hiêu hoa cac
́ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́
thiêt bị trên mainboard như IDE, khe PCI, công COM, công LPT, công USB. Chon Auto: tự
́ ̉ ̉ ̉ ̣
̣ ́
đông, Enanled: cho phep, Disable: vô hiêu hoa. ̣ ́

Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 52
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin

1.4 Môt số chức năng khac:
̣ ́
Supervisor Password: thiêt lâp mât khâu bao vệ CMOS.
́ ̣ ̣ ̉ ̉
́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀
User Password: thiêt lâp mât khâu đăng nhâp vao may. ́
IDE HDD Auto Detection: kiêm tra thông tin về cac ổ cứng găn trên IDE.
̉ ́ ́
Save & Exit Setup: Lưu cac thiêt lâp và thoat khoi man hinh CMOS.
́ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̀
Exit Without Saving: Thoat nhưng không lưu cac thiêt lâp.
́ ́ ́ ̣
Các lỗi của Bios: Bios rất ít có lỗi, các lỗi liên quan đến Bios chủ yếu là do sau một
thời gian sử dụng các thiết bị của ta được nâng cấp lên phiên bản mới và BIOS hiện tại
không thể tương thích được.
Và việc cần làm của chúng ta là cập nhật và nâng cấp BIOS; Thường thì các
hãng sản xuất Mainboard cập nhật đều đặn các phiên bản BIOS của họ lên trang web của
hãng. Như vậy, nếu không hài lòng với BIOS đang có, người sử dụng có thể download về
và thực hiện nâng cấp.
Cách nâng cấp như sau:
Tập tin download được có dạng nén tự bung (*.EXE). Khi chạy, nó nhận được tập tin
thực hiện FLASH879.EXE và 8IKK12.FI lưu vào đĩa mềm. Nhét đĩa mềm này vào máy,
bật máy lên, ấn phím Del trong quá trình POST để vào chương trình Setup CMOS. Nhất
phím F8 để vào chế độ cập nhật BIOS. Chọn chức năng update main BIOS from floppy.
Một cảnh báo với khung màu đỏ hiện lên hỏi lại có chắc chắn không (Enter Dual
BIOS/Q-Flash Utility: Y/N). Gõ Y, ấn phím Enter, quá trình F10 để tắt máy, thế là xong.
Lưu ý là quá trình cập nhật BIOS tuy rất ngắn nhưng vẫn có khả năng sự cố mất điện
xảy ra. Trong trường hợp đó, BIOS chắc chắn sẽ hỏng hẳn. Tốt nhất là nên sử dụng bộ
lưu điện UPS cho máy khi thực hiện thao tác này.
Và nguyên nhân thứ 2 liên quan đến lỗi của BIOS là BIOS bị virut tấn công, nhưng
vấn đề này chủ yếu sảy ra ở những Main dùng BIOS hàn chết trên bo mạch chủ(main
cũ), nhưng thời nay với những kĩ thuật tiên tiến thì việc virut tấn công BIOS ít xảy ra.
Khi hỏng ROM BIOS thì CPU không thể lấy được dữ liệu để thực hiện quá
trình POST máy và cũng không đưa ra được thông báo gì và như vậy biểu hiện sẽ
là => Máy không có tiếng bíp cũng không lên màn hình. Nếu ta dùng Card Test
Main để kiểm ta thì thấy đèn BOIS sẽ không sáng.

B. Các hỏng hóc liên quan đến phần cứng:
Đây là các lỗi mà em đã gặp trong quá trình thực tập. Trong bài viết dưới đây em có
sử dụng các dụng cụ đo và kiểm tra sửa chữa cơ bản như cạc test Main, đồng hồ đo, …
và ở đó em cũng xin nói qua về cách sử dụng các thiết bị đó.
1 . Các lỗi liên quan đến CPU:
* Windows chỉ chạy được khoảng 5 phút thì xuất hiện màn hình xanh thông báo lỗi
(thường gọi là “dumping blue screen”), sau đó máy có thể bị treo bất cứ lúc nào khi khởi
động lại.
CPU bị xác lập cho chạy quá tốc độ quy định. Cần kiểm tra xác lập lại tốc độ cho
CPU, nếu vẫn còn lỗi là do CPU bị hư hỏng. Chú ý: Trước đó phải xác định là hệ thống
giải nhiệt, RAM, các card cắm thêm, Windows đều hoạt động tốt.
* Máy treo sao khi chạy một thời gian nhất định (thí dụ 15, 20 phút)

Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 53
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Hệ thống giải nhiệt không hoạt động hoặc hoạt động không tốt. Cần làm vệ sinh quạt
giải nhiệt trên CPU, các quạt giải nhiệt khác trên bo mạch chủ và quạt giải nhiệt của bộ
nguồn. Ta cần chú ý làm sạch bụi cho các tấm nhôm giải nhiệt vì nếu quạt chạy tốt mà
các tấm nhôm này bị bám bụi dầy thì CPU hay các chíp vi xử lý khác cũng không thoát
nhiệt được). Ngoài ra, khi CPU bị nóng nhiều (nhưng chưa đến mức treo máy) sẽ làm
Windows chạy không ổn định, thường xuyên báo lỗi mà không tìm ra nguyên nhân.
* Máy thỉnh thoảng phát ra âm thanh như còi xe cấp cứu, kéo dài khoảng 20 đến 30s
Nhiệt độ của CPU tăng quá mức quy định nên bộ phận quản lý nhiệt độ trên bo mạch
chủ phát báo động. Kiểm tra lại hệ thống giải nhiệt cho CPU, chú ý cột gọn dây nhợ
trong thùng máy để tránh trường hợp thỉnh thoảng chúng vướng vào quạt làm quạt không
chạy được (có thể cháy quạt và kéo theo là cháy CPU). Ta cũng nên vào BIOS kiểm tra
xem mức nhiệt độ xác lập ngưỡng báo động có thấp quá không.
2 . Các lỗi liên quan đến MAINBOARD:
Pan 1: Không nhận Card mở rộng, AGP, Sound…, không nhận RAM…
Lỗi dạng này đa số là do các mối tiếp xúc giữa main với các Card mở rộng, RAM bị
hoen, rỉ … dẫn đến không tiếp xúc tốt. Xử lý: Vệ sinh sạch thử lại hoặc chuyển sang khe
cắm khác, thử lại.
Pan 2: Chết BIOS
Lỗi này trước đây do một loại virus chuyên "ăn thịt" Chip BIOS. Ngoài ra lỗi đa số là
do người sử dụng muốn thử chức năng “nâng cấp BIOS” mà ra. Lỗi này nếu do quá trình
“nâng cấp BIOS” không thành công thì dễ xác định. Còn lại, phải dùng card test main thì
mới biết được. Ở đây chỉ đề cập tới trường hợp main ta bị chết do “nâng cấp BIOS”
không thành công.
Xử lý: Ghi nhận lại hãng sản xuất Mainboard, model…càng nhiều chi tiết càng tốt.
Lên Internet Search tìm file BIN của BIOS Download về mang đến những nơi có chép
ROM nhờ họ copy vào. Loại máy copy ROM này chỉ có những nơi bảo hành Main lớn
mới có.
Pan 3: Phù tụ. (Rất thường xảy ra - do nguồn không ổn định)
Hiện tượng máy hay treo giữa chừng (màn hình đứng cứng không làm gì
được, thậm chí nút RESET cũng không tác dụng, chỉ có rút điện nguồn mới OK)
đa phần các pan không ổn định, chập chờn.
Pan 4 : Máy có vào điện, quạt nguồn quay nhưng không lên màn hình,
không có âm thanh báo sự cố .
Kiểm tra:
Dùng một bộ nguồn tốt để thử và loại trừ được nguyên nhân do nguồn .
Có thể gắn CPU sang một Mainboard đang chạy tốt để loại trừ khả năng hỏng
CPU
 Chỉ gắn CPU vào Mainboard, kiểm tra loa báo sự cố và chắc chắn là đã tốt, cấp
nguồn vào Mainboard và bật công tắc P.ON
 Khi nguồn tốt và CPU tốt gắn trên Mainboard, bật công tắc mà không có tín hiệu
gì ở loa báo sự cố là Mainboard không hoạt động
Nguyên nhân:
 Chập một trong các đường tải tiêu thụ
 Hỏng mạch dao động tạo xung CLK trên Mainboard


Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 54
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
 Hỏng mạch ổn áp nguồn cho CPU
 Lỗi phần mềm trong ROM BIOS
Mainboard và các linh kiện liên quan đến sự hoạt động của Mainboard
Các bước kiểm tra
Tháo tất cả các linh kiện ra khỏi Mainboard
- Gắn Card Test Main vào khe PCI
- Cấp nguồn cho Main board
- Mở nguồn ( dùng tô vít đấu chập chân PWR - chân công tắc mở nguồn cho quạt
nguồn quay )
=> Quan sát dãy đèn Led trên Mainboard


Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 55
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin

Chú thích :
- Các đèn +5V, 3,3V, +12V, -12V sáng nghĩa là đã có các điện áp +5V, 3,3V, -12V,
+12V hay các đường áp đó bình thường
- Đèn CLK sáng là IC dao động tạo xung CLK trên Mainboard tốt
- Đèn RST sáng ( sau tắt ) cho biết Mainboard đã tạo xung Reset để khởi động CPU .
- Đèn OSC sáng cho biết CPU đã hoạt động
- Đèn BIOS sáng cho biết CPU đang truy cập vào BIOS.
Khi chưa gắn CPU vào Mainboard thì đèn OSC và đèn BIOS sẽ không sáng còn lại tất
cả các đèn khác đều phát sáng là Mainboard bình thường ( riêng đèn RST sáng rồi tắt)
Khi gắn CPU vào, nếu tất cả các đèn Led trên đều sáng là cả Mainboard và CPU đã hoạt
động
Mainboard và CPU hoạt động thì tất cả đèn Led đều sáng
 Mainboard bị chập một trong các đường điện áp
Mainboard bị chập đường nguồn 5V ->biểu hiện là đèn 5V tắt
Mainboard bị chập đường nguồn 3,3V -> biểu hiện là đèn 3,3V tắt
Mainboard bị chập đường nguồn 12V ->biểu hiện là đèn 12V tắt
 Mạch dao động tạo xung CLK trên Mainboard không hoạt động
Mạch tạo xung CLK ( xung Clock ) không hoạt động -> biểu hiện là đèn CLK không
sáng
 Các đường điện áp đều tốt, đã có tín hiệu xung CLK nhưng khi gắn CPU
vào Mainboard không sáng đèn OSC
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 56
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Khi gắn CPU vào nhưng đèn OSC và đèn BIOS vẫn
không sáng, hiện tượng trên chứng tỏ CPU chưa hoạt động
Với trường hợp trên ta cần kiểm tra mạch ổn áp cấp nguồn cho CPU
Các đèn Mosfet -> điều khiển cấp nguồn cho CPU
IC tạo dao động điều khiển các đèn Mosfet cấp nguồn cho CPU


Sơ đồ nguyên lý mạch cấp nguồn cho CPU
Pan 5 : Một trong các cổng chuột, bàn phím hoặc cổng USB bị mất tác dụng.

Nguyên nhân: Hỏng IC giao tiếp chuột, bàn phím .
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 57
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Để nhận biết IC giao tiếp ta có thể dò ngược từ các cổng chuột bàn phím về ( sử dụng
thang x1 đo thông mạch )
Nguyên nhân mất tác dụng cổng USB
Với cổng USB không hoạt động ta cần hàn lại Chipset nam ( dùng máy hàn khò lại)
vì tín hiệu đưa ra cổng này được lấy từ Chipset nam .
Cổng USB lấy tín hiệu từ Chipset nam và ra nguồn 5V
lấy từ nguồn 5V chính của Mainboard.
3 . Các lỗi liên quan đến RAM
a. Biểu hiện khi hỏng RAM
Khi RAM hỏng thường có biểu hiện là :
Bật máy tính có 3 tiếng bít dài, không lên màn hình
Lưu ý : Lỗi Card Video cũng có các tiếng bíp nhưng thông thường là
một tiếng bíp dài ba tiếng bíp ngắn .
Nguyên nhân :
• RAM bị hỏng
• RAM cắm vào Mainboard tiếp xúc không tốt
• RAM không được Mainboard hỗ trợ về tốc độ Bus
Kiểm tra RAM
• Tháo RAM ra ngoài , vệ sinh chân sạch sẽ bằng xăng sau đó lắp lại
• Thay thử một thanh RAM mới ( lưu ý phải thay RAM có Bus được Mainboard hỗ
trợ )
• Trường hợp sau khi thay RAM mà vẫn còn tiếng kêu nhưng tiếng kêu khác đi thì
ta cần kiểm tra Card Video hoặc thay thử Card Video khác .
Lưu ý : Trong tất cả các trường hợp máy lên được phiên bản BIOS trên màn hình là
RAM và Card Video đã hoạt động.


Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 58
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
b. Biểu hiện khi RAM thiếu dung lượng .
Các trường hợp sau đây là biểu hiện của RAM thiếu dung lượng
• Máy bị treo khi mở nhiều chương trình
• Máy chạy chậm hơn tốc độ thông thường, mặc dù đã quét Virut .
• Trong quá trình cài đặt WinXP máy báo lỗi, mặc dù đã loại trừ các nguyên nhân do
ổ đĩa.
Khắc phục :
• Thay thử bộ nhớ RAM có dung lượng lớn hơn
• Với các máy sử dụng cho công việc đồ hoạ như xử lý ảnh, vẽ Auto card, Corel
Drow , Game 3D thì bộ nhớ RAM lên dùng từ 512MB trở lên.
Các công việc văn phòng chỉ cần sử dụng RAM 256 là đủ.
• Trong trường hợp lắp 2 thanh RAM trong 1 máy tính thì nhất thiết phải lắp 2
thanh cùng tốc độ Bus và cùng chủng loại, điều này sẽ giúp cho người sử dụng
tránh được các lỗi về xung đột thiết bị vốn là các lỗi chập chờn rất khó xác định.4 . Các lỗi cơ bản khác - Nguyên nhân và phương pháp kiểm tra sửa chữa
Bệnh 1 : Máy không vào điện, không có đèn báo nguồn, quạt nguồn không
quay.
Nguyên nhân : ( do một trong các nguyên nhân sau )

• Hỏng bộ nguồn ATX
• Hỏng mạch điều khiển nguồn trên Mainboard
• Hỏng công tắc tắt mở Power On
Kiểm tra :
• Sử dụng một bộ nguồn tốt để thử, nếu máy hoạt động được thì do hỏng bộ
nguồn trên máy => Phương pháp sửa nguồn được đề cập ở chương CASE và
NGUỒN .
• Kiểm tra công tắc tắt mở hoặc dùng Tô vít đấu chập trực tiếp hai chân P.ON trên
Mainboard => Nếu máy hoạt động là do công tắc không tiếp xúc .
• Các biện pháp trên vẫn không được là do hỏng mạch điều khiển nguồn trên
Mainboard .
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 59
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Mạch điều khiển nguồn trên Mainboard ư

=> ta hãy dò ngược từ chân P.ON ( chân cấp nguồn cáp 20 chân, chân có dây mầu xanh
lá là P.ON ) về để biết IC khuếch đại đệm Damper, dò mạch điều khiển nguồn theo sơ
đồ trên, kiểm tra Transistor trên đường P.ON ở trên, kiểm tra điện áp nuôi (5V) cấp cho
IC Damper, thay thử IC Damper
- Nếu mạch hoạt động thì sau khi bật công tắc, chân P.ON đang từ 3V giảm
xuống 0V
=> Dùng máy hàn khò hàn lại IC Chipset nam Sourth Bridge

Bệnh 2 : Máy có đèn báo nguồn, quạt nguồn quay khi bật công tắc nhưng
không lên màn hình, không có tiếng kêu lỗi Ram hay lỗi Card Video .
Nguyên nhân :
 Nguồn mất điện áp P.G
 Hỏng CPU
 Hỏng Mainboard
 Lỗi phần mềm trên ROM BIOS
 Hỏng loa bên trong máy và Ram hoặc Card video đồng thời
=> Nếu các thiết bị trên tốt mà lỗi Ram hay Card Video thì có tiếng kêu khi khởi
động .
=> Nếu hỏng các ổ đĩa thì vẫn lên màn hình, vẫn báo phiên bản Bios

Kiểm tra :
 Bạn cần kiểm tra để kết luận xem có phải do Mainboard hoặc CPU hay không ?
 Trước tiên hãy thay một bộ nguồn ATX tốt để loại trừ , nếu thay nguồn khác mà
máy chạy được thì do hỏng nguồn trên máy => ta sửa bộ nguồn trên máy => lưu
ý chân PG ( mầu xám ) khi quạt nguồn quay chân này phải có điện áp khoảng 3V
đến 4V, nếu chân này không có điện thì máy không khởi động được. PG ( Power
Good = Nguồn tốt )
 Kiểm tra loa bên trong máy và chắc chắn rằng loa bên trong máy vẫn tốt.
 Tháo RAM, Card Video và các ổ đĩa ra khỏi máy chỉ để lại CPU gắn trên
Mainboard rồi bật công tắc nguồn để kiểm tra .
 => Nếu không có tiếng kêu ở loa thì => Mainboard hoặc CPU chưa hoạt độngTrường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 60
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
 => Thiết lập lại Jumper cho đúng tốc độ BUS của CPU ( với Mainboard Pentium
3 và Pentium 4 ) => Nếu đã thao tác như trên nhưng máy vẫn không có các tiếng
bíp dài ở loa là hỏng Mainboard hoặc hỏng CPU

Bệnh 3 : Bật nguồn máy tính thấy có những tiếng Bíp dài ở trong máy phát ra,
không có gì trên màn hình .
Nguyên nhân :
 Máy bị lỗi RAM => Lỗi RAM thường phát ra những tiếng Bíp....... dài liên tục .
 Máy bị hỏng Card Video => Hỏng Card Video thường phát ra một tiếng
Bíp.......dài và ba tiếng Bip Bip Bip ngắn .
Kiểm tra & Sửa chữa :
 Nếu máy có những tiếng Bíp........Bíp.......Bíp....... dài liên tục thì thông thường do
lỗi RAM, ta hãy tháo RAM ra khỏi Mainboard , dùng dầu RP7 làm vệ sinh sạch
sẽ chân tiếp xúc trên RAM và khe cắm sau đó gắn vào và thử lại .
Vệ sinh sạch khe cắm RAM bằng dầu RP7 hoặc bằng xăng
Vệ sinh sạch chân RAM cho khả năng tiếp xúc tốt nhất
 Nếu máy có một tiếng Bíp dài và nhiều tiếng bíp ngắn thì thông thường là do lỗi
Card Video .
=> ta hãy vệ sinh chân Card Video và khe cắm Card Video tương tự chân RAMVệ sinh khe, chân cắm AGP
=> Nếu không được ta hãy thay một Card Video tốt cùng loại rồi thử lại .


Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 61
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Bệnh 4 : Máy tính khởi động, có lên màn hình nhưng thông báo không tìm thấy
ổ đĩa khởi động , hoặc thông báo hệ thống đĩa bị hỏng .
“DISK BOOT FAILURE , INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER”
Nguyên nhân :
 Hỏng cáp tín hiệu của ổ cứng
 Cáp nguồn của ổ cứng không tiếp xúc
 Hỏng hệ điều hành trên ổ cứng
 Đấu sai Jumper trên ổ cứng
 Hỏng ổ cứng
Kiểm tra & Sửa chữa :
 Cắm lại cáp tín hiệu và cáp nguồn của ổ cứng cho tiếp xúc tốt
Cáp ổ cứng
 Nếu máy có hai ổ cứng thì tạm thời tháo một ổ ra và thử lại
 Nếu để hai ổ cắm trên một dây cáp thì cần thiết lập một ổ là MS (Master - ổ
chính) và một ổ là SL (Slaver- ổ phụ)
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 62
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Hai ổ cứng đấu chung cáp

Vào màn hình CMOS để kiểm tra xem máy đã nhận ổ cứng chưa ?
=> Khi khởi động bấm liên tiếp vào phím Delete để vào màn hình CMOS .
- Bấm vào dòng Standard CMOS Feature xuất hiện như sau :
Ở trên cho thấy dòng IDE Channel 0 Master đã nhận được ổ [Memorex DVD +/
RW Tru]
và dòng IDE Channel 2 Master đã nhận được ổ
[WDC WD800JD-00HKA0]
=> Nếu như tất cả các dòng trên đều báo [ None ] thì nghĩa là máy chưa nhận được
ổ cứng nào cả => ta cần kiểm tra cáp tín hiệu hoặc thay cáp rồi thử lại => Nếu kết
quả máy vẫn không nhận được ổ đĩa thì ta cần thay ổ cứng mới .
=> Nếu máy đã nhận được ổ cứng như trên thì ta hãy cài đặt lại hệ điều hành cho
máy
Bệnh 5 : Máy khởi động vào đến Win XP thì Reset lại, cài lại hệ điều hành Win
XP thì thông báo lỗi và không thể cài đặt .
Nguyên nhân :
 Máy bị lỗi RAM ( ở dạng nhẹ )
 Máy gắn 2 thanh RAM khác chủng loại hoặc khác tốc độ Bus
 Trên Mainboard bị khô hoặc bị phồng lưng các tụ hoá lọc nguồn .
 Máy bị xung đột thiết bị, gắn nhiều Card lên khe PCI
Kiểm tra & Sửa chữa :Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 63
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
 Kiểm tra RAM, nếu trên máy gắn 2 thanh thì hãy tháo thử một thanh ra ngoài rồi
thử lại, khi gắn 2 thanh vào máy thì phải cùng Bus, cùng chủng loại và nên có
dung lượng bằng nhau .
 Thay thử thanh RAM khác rồi thử lại .
 Tháo hết các Card mở rộng ra, chỉ để lại Card Video trên máy rồi thử lại => nếu
máy chạy được là do lỗi Card hoặc máy xung đột thiết bị .
 Quan sát các tụ hoá lọc nguồn trên Mainboard nếu thấy có hiện tượng phồng lưng
thì ta cần thay thế tụ mới .
Cả dãy tụ bên trên bị phồng lưng => cần thay mới
Chú ý :
- Khi thay tụ hoá trên Mainboard ta phải cho thật nhiều nhựa thông sao cho khi

Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 64
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
tháo tụ ra thì mũi mỏ hàn phải chìm bên trong nhựa thông, nếu ta tháo khan có thể
sẽ làm hỏng mạch in của Mainboard.
- ta có thể thay tụ mới có điện áp bằng hoặc cao hơn tụ hỏng và điện dung có
thể thay sai số đến 20% .
Bệnh 6 : Máy chạy thường xuyên bị treo hoặc chạy chậm so với tốc độ thực.
Nguyên nhân :
 Hỏng quạt CPU
 Cáp tín hiệu và cáp nguồn của ổ cứng tiếp xúc chập chờn
 Máy bị nhiễm Virus
 Lỗi hệ điều hành
 Ổ cứng bị Bad ở phân vùng chứa hệ điều hành.


Kiểm tra & Sửa chữa
 Kiểm tra xem quạt CPU có quay bình thường không ?
 Nếu quạt CPU không quay thì máy sẽ bị treo, sau khi chạy được vài phút
 Thay thử cáp tín hiệu của ổ cứng và làm vệ sinh chân cắm dây nguồn lên ổ cứng
rồi thử lại .
Nếu cáp tín hiệu của ổ cứng tiếp xúc chập chờn sẽ làm cho máy bị treo

 Sử dụng các phần mềm mới nhất để quét Virus cho máy, phần mềm quét Virus
cần phải cập nhật mới thường xuyên thì quét mới có hiệu quả .
 Cài lại hệ điều hành cho máy ( xem lại phần cài đặt ) .
 Sau khi đã làm các biện pháp trên vẫn không được thì có thể ổ cứng bị Bad, nếu ổ
cứng Bad nặng thì khi cài hệ điều hành sẽ bị lỗi, nếu Bad nhẹ thì ta vẫn cài đặt
bình thường nhưng khi sử dụng máy hay bị treo .
=> Kiểm tra ổ đĩa có Bad không ta làm như sau :
- Vào màn hình CMOS thiết lập cho ổ CD ROM khởi động trước. Cho đĩa Boot
CD vào, chạy trên nền DOS, ta gõ SCANDISK C : < Enter >
=> Đợi cho máy tự quét kiểm tra , ta bấm Enter khi máy dừng lại sau đó sẽ xuất
hiện màn hình SCANDISK như sau :
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 65
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Màn hình trên cho thấy trên ổ C có một số điểm bị Bad
( các vị trí có chữ B mầu đỏ là bị Bad " Đĩa hỏng " ).
Với những trường hợp ổ đia thuộc phân vùng hệ điều hành bị BAD (hỏng )thì ta có thể
chia lại ổ, để ổ C tránh phần BAD ra. Nếu phần BAD ít thì ta có thể cắt phần BAD đi
rồi chia ổ cài lại như thường.Còn nếu trường hợp ổ BAD quá nhiều thì ta cần phải thay
ổ cứng mới.
5. Cách phòng chống virus và ngăn chặn tác hại của nó
Sử dụng phần mềm diệt virus
Bảo vệ bằng cách trang bị thêm một phần mềm diệt virus có khả năng nhận biết
nhiều loại virus máy tính và liên tục cập nhật dữ liệu để phần mềm đó luôn nhận biết
được các virus mới. Trên thị trường hiện có rất nhiều phần mềm diệt virus. Một số hãng
nổi tiếng viết các phần mềm virus được nhiều người sử dụng có thể kể đến là:
Symantec, Kaspersky
Sử dụng tường lửa
Tường lửa (Firewall) không phải một cái gì đó quá xa vời hoặc chỉ dành cho các nhà
cung cấp dịch vụ internet (ISP) mà mỗi máy tính cá nhân cũng cần phải sử dụng tường
lửa để bảo vệ trước virus và các phần mềm độc hại. Khi sử dụng tường lửa, các thông
tin vào và ra đối với máy tính được kiểm soát một cách vô thức hoặc có chủ ý. Nếu một
phần mềm độc hại đã được cài vào máy tính có hành động kết nối ra Internet thì tường
lửa có thể cảnh báo giúp người sử dụng loại bỏ hoặc vô hiệu hoá chúng. Tường lửa giúp
ngăn chặn các kết nối đến không mong muốn để giảm nguy cơ bị kiểm soát máy tính
ngoài ý muốn hoặc cài đặt vào các chương trình độc hại hay virus máy tính.
Cập nhật các bản sửa lỗi của hệ điều hành
Hệ điều hành Windows (chiếm đa số) luôn luôn bị phát hiện các lỗi bảo mật chính bởi
sự thông dụng của nó, tin tặc có thể lợi dụng các lỗi bảo mật để chiếm quyền điều
khiển hoặc phát tán virus và các phần mềm độc hại. Người sử dụng luôn cần cập nhật
các bản vá lỗi của Windows thông qua trang web Microsoft Update (cho việc nâng cấp tất
cả các phần mềm của hãng Microsoft) hoặc Windows Update (chỉ cập nhật riêng cho
Windows). Cách tốt nhất hãy đặt chế độ nâng cấp (sửa chữa) tự động (Automatic
Updates) của Windows. Tính năng này chỉ hỗ trợ đối với các bản Windows mà Microsoft
nhận thấy rằng chúng hợp pháp.
Vận dụng kinh nghiệm sử dụng máy tính
Cho dù sử dụng tất cả các phần mềm và phương thức trên nhưng máy tính vẫn có khả
năng bị lây nhiễm virus và các phần mềm độc hại bởi mẫu virus mới chưa được cập
nhật kịp thời đối với phần mềm diệt virus. Người sử dụng máy tính cần sử dụng triệt đểTrường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 66
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
các chức năng, ứng dụng sẵn có trong hệ điều hành và các kinh nghiệm khác để bảo vệ
cho hệ điều hành và dữ liệu của mình. Một số kinh nghiệm tham khảo như sau:
Phát hiện sự hoạt động khác thường của máy tính: Đa phần người sử dụng
máy tính không có thói quen cài đặt, gỡ bỏ phần mềm hoặc thường xuyên làm hệ điều
hành thay đổi - có nghĩa là một sự sử dụng ổn định - sẽ nhận biết được sự thay đổi khác
thường của máy tính. Ví dụ đơn giản: Nhận thấy sự hoạt động chậm chạp của máy tính,
nhận thấy các kết nối ra ngoài khác thường thông qua tường lửa của hệ điều hành hoặc
của hãng thứ ba (thông qua các thông báo hỏi sự cho phép truy cập ra ngoài hoặc sự hoạt
động khác của tường lửa). Mọi sự hoạt động khác thường này nếu không phải do phần
cứng gây ra thì cần nghi ngờ sự xuất hiện của virus. Ngay khi có nghi ngờ, cần kiểm tra
bằng cách cập nhật dữ liệu mới nhất cho phần mềm diệt virus hoặc thử sử dụng một
phần mềm diệt virus khác để quét toàn hệ thống.
Kiểm soát các ứng dụng đang hoạt động: Kiểm soát sự hoạt động của các phần
mềm trong hệ thống thông qua Task Manager hoặc các phần mềm của hãng thứ ba
(chẳng hạn: ProcessViewer) để biết một phiên làm việc bình thường hệ thống thường
nạp các ứng dụng nào, chúng chiếm lượng bộ nhớ bao nhiêu, chiếm CPU bao nhiêu, tên
file hoạt động là gì...ngay khi có điều bất thường của hệ thống (dù chưa có biểu hiện
của sự nhiễm virus) cũng có thể có sự nghi ngờ và có hành động phòng ngừa hợp lý. Tuy
nhiên cách này đòi hỏi một sự am hiểu nhất định của người sử dụng.
Bảo vệ dữ liệu máy tính
Nếu như không chắc chắn 100% rằng có thể không bị lây nhiễm virus máy tính và các
phần mềm hiểm độc khác thì bạn nên tự bảo vệ sự toàn vẹn của dữ liệu của mình trước
khi dữ liệu bị hư hỏng do virus (hoặc ngay cả các nguy cơ tiềm tàng khác như sự hư
hỏng của các thiết bị lưu trữ dữ liệu của máy tính). Ta có thể thực hiện theo cách sau:
Sao lưu dữ liệu theo chu kỳ là biện pháp đúng đắn nhất hiện nay để bảo vệ dữ
liệu. Bạn có thể thường xuyên sao lưu dữ liệu theo chu kỳ đến một nơi an toàn như: các
thiết bị nhớ mở rộng (ổ USB, ổ cứng di động, ghi ra đĩa quang...), hình thức này có thể
thực hiện theo chu kỳ hàng tuần hoặc khác hơn tuỳ theo mức độ cập nhật, thay đổi của
dữ liệu.
Tạo các dữ liệu phục hồi cho toàn hệ thống không dừng lại các tiện ích sẵn có
của hệ điều hành (ví dụ System Restore của Windows Me, XP...) mà có thể cần đến các
phần mềm của hãng thứ ba, ví dụ bạn có thể tạo các bản sao lưu hệ thống bằng các
phần mềm ghost, các phần mềm tạo ảnh ổ đĩa hoặc phân vùng khác.


PHẦN III: SỬA CHỮA MÁY IN VÀ THIẾT BỊ NGOẠI VI

I. NGUYÊN LÝ CHUNG
Máy in laser là thiết bị in sử dụng tia laser trong quá trình tạo bản in. Có nhiều người
đã nhầm máy laser với máy in sử dụng đèn LED để tạo bản in.
Sơ đồ khối máy in laser như sau
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 67
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
1.1. Khối nguồn :
Ổn định điện áp và cung cấp năng lượng điện cho toàn máy.
Đầu vào của nó là nguồn xoay chiều dân dụng (AC).
Đầu ra của khối nguồn bao gồm các mức nguồn một chiều ổn định, đã được lọc sạch
các can nhiễu (nếu có) của nguồn dân dụng. Sẵn sàng cung cấp cho các mạch điện trong
máy.
Khối nguồn cũng tạo ra cao áp trong từng thời điểm (dưới tác động của khối điều
khiển) để nạp tĩnh điện cho trống, cho giấy trong quá trình tạo bản in.

1.2. Khối data :
Còn gọi là khối giao tiếp, thực hiện nhiệm vụ sau :
Đầu vào : Nhận lệnh in và dữ liệu từ PC gửi sang.
Đầu vào của các máy in đời cũ (như máy kim Epson LQ100/1070/1170 …, máy laser
HP4L/5L/6L…) được kết nối với PC bằng cổng song song (LPT1/2 … – parallel).
Đầu vào của các máy in đời mới hơn (như Canon LBP2900…) được kết nối với PC
bằng cổng tuần tự vạn năng (USB – Universial Serial Bus).
Đầu ra : Xuất tín hiệu cho mạch quang và mạch điều khiển
Tín hiệu điều khiển từ PC bao gồm :
• Lệnh kiểm tra tình trạng máy in (hết giấy, sự cố mạch sấy …)
• Lệnh nạp giấy.
Các tín hiệu nói trên (về mặt xử lý) với cổng song song thì đi chân riêng và được tách
trước mạch dữ liệu đến mạch điều khiển, còn ở cổng USB thì tách sau IC giao tiếp để
đến mạch điều khiển.
Dữ liệu từ PC : Là chuỗi nhị phân (0,1) thể hiện cấp độ xám của từng điểm ảnh trên
bản cần in. Tín hiệu này được đưa vào mạch xử lý dữ liệu để chuyển đổi thành điện
áp tương tự (analog) và cấp cho mạch quang. Tùy theo biên độ điện áp điều khiển mà
diode laser của mạch quang sẽ phát xạ mạnh hay yếu.
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 68
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin


1.3. Khối quang :
Đầu vào : Bao gồm tín hiệu 2 tín hiệu
• Tín hiệu điều khiển motor lệch tia, được gửi đến từ mạch điều khiển.
• Điện áp điều khiển cường độ phát xạ laser, được gửi đến từ khối data.
Đầu ra : Là các tia laser được trải đều trên suốt chiều dài của trống, với mục đích làm
suy giảm hoặc triệt tiêu tĩnh điện trên mặt trống trong quá trình tạo bản in.
1.4. Khối sấy :
Thực hiện 3 nhiệm vụ :
Tạo ra nhiệt độ cao (với máy HP5L/6L là 1820C, máy Canon LBP là 1830C) để nung
chảy bột mực. Nhiệt độ cao này có thể được tạo ra bằng thanh điện trở hoặc bằng đèn
(haloghen)
Tạo ra lực ép để ép mực (đã được nung chảy) thấm vào xơ giấy để cố định điểm ảnh
trên giấy. Lực ép được tạo ra bằng các trục lăn được nén dưới tác động của lò xo.
Tạo ra lực kéo để kéo giấy ra khỏi máy in sau khi đã sấy_ép. Lực kéo được tạo ra nhờ
hệ thống trục lăn trên/dưới quay ngược chiều nhau.
Khối sấy nhận lệnh từ khối điều khiển để thi hành tác vụ. Ngược lại, nó cũng gửi tín
hiệu thông báo trạng thái nhiệt, trạng thái giấy cho mạch điều khiển để dừng máy khi có
sự cố. Tín hiệu phản hồi này được lấy ra từ các cảm biến (sensor)

1.5. Khối cơ :
Bao gồm tập hợp các bánh răng, trục lăn_ép thực hiện các hành trình sau :
• Nạp giấy : kéo giấy từ khay vào trong máy.
• Kéo giấy di chuyển đúng đường đi theo thiết kế, đảm bảo cho giấy được tiếp xúc với
trống.
• Đẩy giấy (đã hoàn thành bản in) ra khỏi máy.
Toàn bộ khối cơ được vận hành nhờ lực kéo từ 1 motor chính (capstan motor), motor
được điều khiển bằng lệnh hành trình từ khối điều khiển.
Hệ thống cơ cũng gửi tín hiệu phản hồi về khối điều khiển để thực hiện các hành vi
thích hợp (ví dụ như lặp lại động tác nạp giấy, dừng in và thông báo cho PC khi hết giấy,
dắt giấy …)


Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 69
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
1.6. Khối điều khiển :
Điều hành toàn bộ mọi hoạt động của máy.
Đầu vào : Gồm các tín hiệu
• Lệnh thông báo tình trạng (từ PC sang)
• Lệnh in, nhận dữ liệu in.
• Tín hiệu phản hồi từ các khối.
Đầu ra : Gồm các tín hiệu
• Thông báo trạng thái (gửi sang PC)
• Mở cổng, nhận và giải mã dữ liệu sang analog (gửi tới data)
• Tạo cao áp (gửi sang nguồn)
• Quay capstan motor (gửi sang cơ)
• Mở nguồn cấp cho mạch sấy (gửi sang sấy)
• Quay motor lệch tia (gửi sang quang)
• Mở diode laser (gửi sang quang)
• Sẵn sàng (ready – gửi sang tất cả các khối)

II. CÁCH CÀI ĐẶT DRIVER CHO MÁY IN
1. Chuẩn b ị:
- Cho đĩa máy in vào ổ đĩa CD
- Bật nguồn đi ện máy in
- Kiểm tra dây đã nối với máy tính chưa

2. Tiến hành cài đặt
- Kích chuột vào Star->Settings->Printers and Faxes
- Xuất hiện hộp thoại Printers and Faxes
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 70
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Chọn “Add a Printer”. Xuất hiện hộp thoại
Nhấn Next để tiếp tục
Chọn Next để cài trực tiếp trên máy vi tính, Chọn A network printer...... Next để cài máy
in qua mạng LAN hoặc Internet
Tiếp tục chờ đợi trong giây lát

Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 71
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Chọn cổng kết nối máy in trong mục Use the following port: Là USB nếu máy in của
bạn được kết nối với máy tính qua cổng cắm USB còn khác thì là chọn LPT
Sau đó đặt tên máy in
Do you want to printer a test page ? bạn có muốn in thử hay không ? Yes: Đồng ý
để in thử, No: Không in thử. Chọn Next
Chọn Finish để hoàn thành việc cài đặt.
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 72
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
III. Hoạt động của máy in laser:
Nguyên tắc chung của việc nạp giấy từ khay chứa vào đường tải, buồng chụp là sử
dụng lực ma sát giữa trục ép đầu vào và tờ giấy. Nguyên tắc này đúng với tất cả các loại
máy in laser, kim, phun, LED, máy photocopy. (hình vẽ minh họa)
Nạp và tải giấy :
Sau khi ra lệnh in từ PC (hoặc bấm nút test trên 1 số máy HP đời cũ) thì mạch data sẽ
chuẩn bị dữ liệu để xuất cho dàn quang. Sau vài giây hoặc vài chục giây (tùy dung lượng
dữ liệu cần in) thì mạch điều khiển ra lệnh nạp giấy, rơ le nạp sẽ hoạt động để tác
động lên cơ cấu dịch chuyển khay giấy_bánh ép nạp giấy. Lúc đó đồng thời xảy ra hai
động tác :
- Đầu khay giấy được đẩy(nâng) và dịch chuyển để gần vào bánh ép nạp giấy.
- Bánh ép quay để mặt cong của nó đối diện với đầu khay giấy.
Như vậy, tờ giấy nằm giữa khe (rất hẹp) do đầu khay và mặt cong của bánh ép nạp giấy
tạo thành, nó sẽ chịu tác động của lực ma sát trên bánh ép (vỏ bằng cao su nhám) và bị
cuốn theo chiều quay của bánh ép đi vào trong đường tải giấy.
Đầu đường tải, có thêm bánh ép tải giấy quay ngược chiều bánh ép nạp giấy sẽ tạo
thành lực kéo đưa tờ giấy vào đường tải, tiến đến buồng chụp.
Trên đường tải, tờ giấy sẽ tỳ vào cảm biến đường tải đổi trạng thái (đóng→mở hoặc
mở→đóng, tùy máy), mạch điều khiển biết : giấy đã nạp thành công.
Sau khi giấy đi qua, cảm biến đường tải không bị tỳ nữa, nó trở về trạng thái ban đầu,
mạch điều khiển biết : giấy di chuyển trên đường tải, buồng chụp tốt.Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 73
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Lực kéo giấy: Được tạo ra từ lực ép giữa trục ép trên (7) và trục ép dưới (3, 4).
Hai hệ thống này quay ngược chiều nhau (hình vẽ).
Điều kiện để giấy được kéo vào ruột máy (nạp giấy).
- Khay giấy di chuyển ra ngoài (phía trục ép 7)
- Trục ép quay (ngược chiều kim đồng hồ theo hình vẽ) để ép sát vào khay giấy.
Bề mặt của trục ép (7) là cao su có ma sát lớn, khi quay sẽ tạo lực kéo, kéo giấy vào
buồng máy.
Trục ép dưới (3, 4) quay ngược chiều trục ép trên (7) sẽ tiếp tục tạo lực kéo đưa giấy
vào sâu trong buồng máy.
Mô tả quá trình nạp giấy :
Khi chưa có lệnh nạp giấy :
Khay giấy bị đẩy xa khỏi trục ép (7) bởi mỏ của con tỳ (5, 6). Lúc này trục ép (7) có
dạng nửa vòng tròn tạo thành 1 khe hở lớn với mặt khay, như vậy giấy trên khay ko ép
sát vào trục (7).
Khi có lệnh in: Motor capstan làm quay bánh răng (1) và tất cả hệ thống cơ, ta có thể
nghe thấy tiếng quay của các bánh xe. Mục đích là để trống quay (nạp điện tích cho
trống), lô sấy_ép quay sẵn sàng cho việc ép và đẩy giấy ra .
Bánh răng 1, và 2 liên kết với nhau bởi lực ma sát do lò xo 1 tì vào mặt trong của bánh
xe 1, 2. Lúc này bánh xe 2 bị cái móc của rơ le giữ và nó ko quay, chỉ có bánh xe 1 là
quay.
Khi có lệnh nạp giấy : Lệnh này được phát ra sau lệnh in, lệnh này có mức logic 1 làm
mở transistor nối tiếp với cuộn hút rơ le, như vậy rơ le được cấp điện tạo lực hút, cái
móc của rơ le di chuyển (như hình vẽ).
Khi móc rơ le di chuyển sẽ nhả bánh răng (2). Lực ma sát giữa bánh răng 1 và 2 sẽ kéo
bánh răng 2 làm quay trục (đút vào tâm bánh răng 2- hình vẽ).
Trục quay sẽ lai con tỳ 5, 6 quay theo. Cái mỏ của 5, 6 không tỳ vào khay nữa. Lực đẩy
của lò xo 2 sẽ đưa khay ép sát vào trục ép (7).
Trục ép 7 cũng được trục quay làm quay theo, mặt tròn của nó ép sát khay giấy, lực ma
sát của (7) sẽ kéo giấy vào buồng máy.
Các bệnh của cơ cấu nạp, tải giấy ( mô tả với điều kiện máy đang chạy mà hỏng, chứ
không áp dụng cho các trường hợp tháo máy ra_lắp lại mà hỏng)

IV. Các Pan bệnh thường gặp
Bệnh 1 : Không nạp giấy hoàn toàn.
Khi ra lệnh in, toàn bộ hệ thống cơ quay, 1 chút sau bạn sẽ tiếng “cách” đó chính là
khi rơ le hoạt động, đầu khay giấy di chuyển, bánh ép nạp giấy quay. Bạn hãy chú ý nghe
tiếng kêu đó.
- Do đặt giấy vào không hết đầu khay, như vậy đầu giấy không vào được khe giữa đầu
khay và bánh ép nạp giấy (xảy ra với khay nằm)
Khắc phục: Đẩy giấy vào hết tầm của khay.

Bệnh 2: Nạp giấy vào được chừng 5-10mm thì giấy không vào nữa, hệ cơ
chạy thêm tí chút thì dừng, đèn báo lỗi.
Bệnh này là do giảm ma sat giữa bánh ép nạp giấy và tờ giấy. Nguyên nhân là do bánh


Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 74
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
ép có vỏ cao su nhám sau một thời gian hoạt động sẽ “bị lì mặt nhám”, bạn có thể mở
cửa trước (có thể tháo cả hộp mực) mà nhìn, bề mặt của bánh ép rất bóng. Bệnh này
cũng thường gặp khi bánh ép “hơi lì mặt” và sử dụng giấy quá mỏng.
Khắc phục : Dùng giẻ sạch (kiểu sợi bông như khăn mặt) luồn vào mặt tròn của bánh
ép, chà đi chà lại cho tới khi thấy hết bóng là được.
Lưu ý : Bánh ép nạp giấy “bị lì mặt” còn gây ra hiện tượng kéo 2, 3 .. vào 1 lúc dẫn đến
“dắt giấy” trong đường tải, lô sấy.

Bệnh 3 : Nạp giấy, giấy vào nhưng và máy dừng, báo lỗi.
Mở cửa trước, rút hộp mực, rất có thể sẽ nhìn thấy giấy bị dồn chặt ở ngay đằng sau
của bánh ép nạp giấy (kiểu như gấp giấy xếp nếp).
Nguyên nhân của bệnh này là do bánh ép tải giấy có thể bị kẹt (tháo máy ra thường có
2 bánh ép tải giấy, có lò xo đẩy để tỳ sát mặt tròn của bánh ép nạp giấy).
Khắc phục : Kéo tờ giấy bị xếp nếp ra khỏi máy (chú ý nhẹ nhàng, vừa kéo vừa quan
sát xem có bị vướng, bị móc vào các mấu, gờ trong đường tải không, có thể sẽ làm rách
và để lại những ẩu giấy trong đó)
Cố gắng luồn được ngón tay vào ấn/nhả 2 bánh ép tải giấy vài lần, phải cảm nhận
thấy lực đẩy của 2 bánh là bằng nhau)
Nếu xử lý như trên mà không được, buộc phải tháo máy và vệ sinh hốc lò xo đẩy bánh
ép tải giấy.
Bệnh 4: Ra lệnh in, máy tiếp nhận dữ liệu (đèn data nháy), khối cơ hoạt
động (nghe thấy tiếng ồn do các bánh xe quay) khoảng một vài giây, cơ dừng_không
nạp giấy và báo lỗi.

Lỗi này do tín hiệu phản hồi từ IC MDA trong khối quang gây ra. Bình thường, khi
nhận lệnh hoạt động từ mạch điều khiển thì IC MDA sẽ thực hiện 3 động tác :
• Gửi tín hiệu phản hồi về cho mạch điều khiển, báo cáo tình trạng tốt.
• Cấp điện cho motor lệch tia quay (bạn sẽ nghe thấy tiếng rít nhẹ, mảnh)
• Cấp điện cho laser diode và vòng hội tụ.
Trường hợp này đến 99% là do IC MDA chết, mạch ngoài của IC này cực kỳ đơn giản,
ít linh kiện và hầu như không hư hỏng.
Khắc phục : Thay IC MDA (là loại dán) đúng tên.

Bệnh 5: Bản in mờ (với điều kiện mực tốt, trống tốt, cao áp tốt)
Hiện tượng này do mạch MD (monitor diode) làm nhiệm vụ kiểm soát cường độ phát
xạ của laser diode hoạt động kém dẫn đến cường độ laser quá mạnh làm phân hủy tĩnh
điện trên trống quá nhiều, gây ra mờ bản in.
Khắc phục : Mở nắp hộp quang.
Chỉnh biến trở MD (nằm sát laser diode) khoảng 1/8 cung tròn về bên trái và in thử. Nếu
chưa đạt thì chỉnh tiếp.
*Lưu ý : Trước khi chỉnh, cần chấm vào mặt biến trở 1 tí (đầu tăm) dầu (máy khâu) để
boi trơn, tránh cho mặt than của biến trở bị rạn, vỡ.

Bệnh 6: Bản in lốm đốm (với điều kiện mực tốt, trống tốt, cao áp tốt)
Lỗi này do hệ thống lệch tia và dẫn quang gây ra. Bạn hãy vệ sinh hệ thống dẫn

Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 75
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
quang :
• Miếng kim loại trắng bóng (10mmx10mmx1mm) gắn trên trục của motor lệch tia.
• Kính khúc xạ.
• Gương phản xạ
Những đối tượng này nếu bị mốc, bẩn thì rửa bằng “nước rửa bát” và chổi mềm. Sau
đó lau khô bằng giẻ mềm. Tuyệt đối không sấy, không rửa bằng hóa chất (như cồn,
axeton …)

Bệnh 7: Bản in đen sì
Lỗi này do mất tia laser hoặc cường độ phát xạ quá yếu. Máy in laser lại sử dụng laser
trắng (khác với ổ CD/DVD sử dụng laser đỏ hoặc xanh) nên không thể kiểm ra bằng mắt
thường.
Khắc phục :
• Chỉnh thử biến trở MD (về bên phải), mỗi lần chỉnh 1/8 cung tròn.
• Kiểm tra điện áp 5V(+), đây là thiên áp tĩnh cho laser diode. Nếu mất hãy dò ngược từ
chân laser diode về đầu cáp hộp quang. Đường nguồn này thường có 1 điện trở cầu chì
(0,47Ω) và 1 tụ lọc (vài chục nF, tùy máy) đằng sau điện trở. Điện trở có thể đứt, tụ lọc
có thể chập, hãy thay thế (đúng giá trị).
• Nếu điện áp 5V có, chỉnh thử biến trở MD không được, hãy thay laser diode (nguyên
nhân này có sác xuất rất thấp, khoảng vài%).

5. Quá trình tạo bản in.
Bao gồm các công đoạn :
Công đoạn 1 : Tạo tia laser
- Tín hiệu biểu thị cấp độ xám của từng điểm ảnh (point) tồn tại dưới dạng điện áp
analog được gửi từ mạch data tới khối quang.
- IC khuyếch đại sẽ tăng cường công suất của tín hiệu này cấp cho laser diode sẽ làm
cho nó phát xạ tia laser, cường độ tia phụ thuộc công suất tín hiệu đưa vào. Tia laser này
được hội tụ, lọc và qua các hệ thống lệch_phản xạ .. để qua khe hộp quang rải thành
dòng (ảnh) trên suốt chiều dài của trống.
Công đoạn 2 : Nạp trống
- Trống có cấu tạo là một ống nhôm. Vỏ ngoài được phủ một lớp chất nhạy quang, khi
in trống quay với 1 tốc độ không đổi.
- Mạch cao áp tạo ra một điện áp (+) thông qua thanh quét (nằm trong lòng trống) để
nạp lên bề mặt trống một điện áp (+). Như vậy toàn bộ bề mặt (lớp phủ nhạy quang)
của trống có điện áp (+) đồng đều.
* Lưu ý : Lớp nhạy quang này dẫn điện kém do vậy giữa các điểm trên trống khả năng
xuyên lẫn điện áp sang nhau là rất nhỏ.
Có thể mô phỏng điện áp trên trống bằng hình vẽ sau :
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 76
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Công đoạn 3 : Nạp tĩnh điện cho giấy
- Giấy được các bánh xe vận chuyển kéo qua (thường là gầm) trống, có một thanh kim
loại nằm đỡ suốt chiều ngang của giấy, thanh này thường bằng inox được nối (thường
qua tiếp điểm đàn hồi bằng lò xo) với mạch cao áp có giá trị điện áp (+) lớn hơn điện áp
nạp trống. Như vậy giấy sẽ bị nhiễm điện và trên nó sẽ hình thành 1 sức hút (lớn hơn
sức hút của trống)
Tạo bản :
- Tia laser sau khi qua các khe hộp quang sẽ bắn vào bề mặt trống, điện áp trên lớp
phủ nhạy quang sẽ suy giảm khi bị tia laser bắn vào, điểm nào bị bắn mạnh thì suy giảm
nhiều, bị bắn yếu thì suy giảm ít…
- Như vậy : Sau khi bị tia laser (với cường độ mỗi tia phụ thuộc cấp độ xám của điểm
ảnh) bắn vào thì bề mặt trống đã không còn đồng nhất về mặt điện áp. Có thể mô phỏng
bằng hình dưới
- Trống sau khi được “bắn” tiếp tục di chuyển và tiếp xúc với trục từ. Bột mực từ hộp
chứa được trục từ hút và dàn đều trên thân trục. Tùy từng loại máy mà bột mực có thể
được nạp hoặc không nạp điện áp âm.
- Khi tiếp xúc với trục từ, lực hút của điện áp (+) trên trống sẽ lôi kéo các hạt mực
bám vào bề mặt trống. Điểm nào có điện áp cao thì hút nhiều, có điện áp thấp thì hút ít,
điện áp rất thấp thì không hút.
- Trong lúc đó, giấy có sức hút lớn hơn trống sẽ lôi kéo các hạt mực trên trống nhảy
sang bám vào giấy. Tập hợp các hạt mực, chỗ nhiều_chỗ ít sẽ tạo thành ảnh cần in trên
giấy. Dĩ nhiên là chưa thể sử dụng vì chưa cố định bản. Nếu dừng ở bước này và lôi
giấy khỏi buồng máy các hạt mực sẽ rụng ra khỏi giấy 1 cách dễ dàng.

- Sau khi đã “nhường mực” cho giấy, thân trống được làm sạch bằng một gạt mực quét
những hạt mực còn thừa bám trên trống vào hộp đựng mực thải. Đồng thời cũng được
hủy tĩnh điện bằng một trục ép phụ (nối mass) để chuẩn bị cho lần nạp trống tiếp theo.


Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 77
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
PHẦN IV: KẾT LUẬN

Trong một thời gian dài học tập tại trường và sau quá trình được nhà trường giới thiệu vào
thực tập tại công ty TNHH Thương mại Vạn Xuân, cho tới nay với em đã học hỏi được nhiều
kinh nhiệm cho bản thân về công việc của chính bản thân mình. Để lắp ráp, cài đặt, sửa chữa
máy tính, máy in và đưa các thiết bị vào hoạt động được tốt nhất thì một nhân viên kĩ thuật
sửa chữa máy tính phải có tay nghề tốt, cẩn thận trong công việc, tỉ mỉ tìm tòi, chuẩn đoán
bệnh chính xác, và đưa ra cách giải quyết hợp lý và nhanh nhất. Đối với một máy PC để có
thể hoạt động tốt thì việc chọn cấu hình cho máy là rất quan trọng, các thông số của các thiết
bị không tương thích với nhau sẽ gây xung đột và làm mất an toàn cho thiết bị và có thể ảnh
hưởng đến tính mạng nữa.
Ngoài ra những quy tắc an toàn khi sửa chữa đối với một thợ sửa chữa cũng rất cần thiết,
trong khi sửa máy có thể làm mất dữ liệu, nhưng sơ suất có thể làm cháy nổ hoặc làm hỏng
linh kiện trong máy. Nói chung để có thể làm một nhân viên kĩ thuật giỏi thì đòi hỏi ở mỗi
học viên phải có tính kiên trì nhất định, tỉ mỉ với từng công việc nhỏ nhất. và với bản thân em
xin hứa với thầy, cô giáo sẽ luôn luôn chăm chỉ học tập và rèn luyện để không phụ lòng sự
quan tâm, dậy bảo và hướng dẫn chúng em trong suất thời gian qua.
Đối với những nội dung về cơ sở thực tập mà nhà trường đã đưa ra em thấy nó là nhưng
điều rất bổ ích, nó như một chỗ dựa, một hướng đi để chúng em được học tập thêm, bổ xung
kiến thức, kinh nghiệm sau khi ra trường và đi làm. Em mong rằng vào những khóa học sắp tới
mỗi học sinh của trường sẽ được quan tâm và giúp đỡ hơn nữa để có thể đạt được những
thành tựu hơn nữa. Cuối cùng em xin được chân thành gửi tới thầy, cô giáo những lời chúc tốt
đẹp nhất.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên thực hiện


Lê Quang Huy
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 78
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
LỜI CẢM ƠN


Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Lê Diên Tiến - Trưởng khoa CNTT – Giám
đốc trung tâm IDC Việt Trì, đồng cảm ơn thầy giáo tin học Nguyễn Xuân Mơ. Cùng các
thầy giáo, cô giáo trường trung cấp nghề số 2 Bộ Quốc Phòng, đã tận tâm và nhiệt tình
dậy bảo, hướng dẫn và tạo điều kiện cho em trong suốt quá trình được học tại trường.
Em cũng xin được trân trọng cảm ơn anh Tô Ngọc Anh giám đốc công ty TNHH
Thương mại Vạn Xuân, cùng các anh, các chị đã nhiệt tình giúp đỡ em trong quá trình
được thực tập tại công ty, giúp em học hỏi những kinh nghiệm quý báu và đã đạt được
những thành quả rất lớn.
Cảm ơn các bạn trong lớp Kỹ Thuật Viên Máy Tính khoá 03 đã cùng giúp đỡ em
trong quá trình học tập và trong đời sống hàng ngày. Qua thời gian thực tập chưa nhiều,
kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu xót. Rất mong được
sự chỉ bảo của các thầy cô.
Cuối cùng em xin được gửi tới các thầy, các cô, các anh, các chị cùng toàn thể các
bạn một lời chúc tốt đẹp nhất, sức khỏe, thịnh vượng và phát triển. Chúc các thầy cô đạt
được nhiều thành công hơn nữa trong công cuộc trồng người.
Em xin chân thành cảm ơn.


Sinh viên thực hiện


LÊ QUANG HUY
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 79
Lê Quang Huy
Khoa Công nghệ thông tin
Trường Trung cấp nghề số 2 - Bộ Quốc Phòng 80
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản