Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại của công ty cổ phần Long Bảo

Chia sẻ: nguyenvutoan

Trong quá trình học tập và rèn luyện tại khoa Quản Trị Kinh Doanh - Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng, chúng em đã được tiếp cận và trang bị cho mình về lý luận, các học thuyết kinh tế và bài giảng của thầy cố về các vấn đề tài chính, nhân sự, marketing, sản xuất…Tuy nhiên, để khỏi bỡ ngỡ sau khi ra trường, nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em được tiếp cận với thực tế, từ đó kết hợp với lý thuyết mình đã học có nhận thức khách quan đối với các vấn...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại của công ty cổ phần Long Bảo

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
ĐỀ TÀIBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại của công ty
cổ phần Long Bảo
Giáo viên hướng dẫn :

Sinh viên thực hiện :


Sinh viªn: Lª Minh Tr­êng 1
Líp: QT801N
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

ĐỀ TÀI ................................................... 1
Lời mở đầu ............................................. 3
Phần một: Tổng quan về Công ty cổ phần Long Bảo ......... 3
Phần 1. Nét khái quát về công ty cổ phần Long Bảo ........ 4
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần
Long Bảo ................................................. 4
1.2. Chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp. ................ 5
1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp ............. 6
1.3.2. Chức danh, nhiệm vụ và quyền hạn: ................. 7
1.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: ......... 14
1.5. Những thuận lợi và khó khăn của công ty: ........... 14
1.5.1. Thuận lợi ........................................ 14
1.5.2. Khó khăn và thách thức ........................... 15
Sinh viªn: Lª Minh Tr­êng 2
Líp: QT801N
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Lời mở đầu


Trong quá trình học tập và rèn luyện tại khoa Quản Trị Kinh Doanh - Trường ĐH Dân
Lập Hải Phòng, chúng em đã được tiếp cận và trang bị cho mình về lý luận, các học
thuyết kinh tế và bài giảng của thầy cố về các vấn đề tài chính, nhân sự, marketing, sản
xuất…Tuy nhiên, để khỏi bỡ ngỡ sau khi ra trường, nhà trường đã tạo điều kiện cho
chúng em được tiếp cận với thực tế, từ đó kết hợp với lý thuyết mình đã học có nhận
thức khách quan đối với các vấn đề xoay quanh những kiến thức về quản lý doanh
nghiệp.
Thực tập chính là cơ hội cho chúng em được tiếp cận với thực tế , được áp dụng những
lý thuyết mình đã học trong nhà trường, phát huy những ý tưởng mà trong quá trình học
chưa thực hiện được. Trong thời gian này, chúng em được tiếp cận với tình hình hoạt
động của doanh nghiệp, cũng như có thể quan sát học tập phong cách và kinh nghiệm
làm việc. Điều này đặc biệt quan trọng đôí với nhữmg sinh viên sắp ra trường.
Khoảng thời gian thực tập 6 tuần tại Công ty cổ phần Long Bảo, được sự giúp đỡ tận
tình của ban lãnh đạo, các anh chị cán bộ công, nhân viên của công ty và sự hướng dẫn
của cô giáo Ngọc, em có điều kiện nắm bắt tổng quát chung về tình hình hoạt động của
công ty và hoàn thành được bài báo cáo thực tập của mình.
Sau đây em xin trình bày những nét tổng quát chung về công ty thông qua ba phần.


Phần một: Tổng quan về Công ty cổ phần Long Bảo
Phần hai: Các hoạt động chính của công ty.
Phần ba : Đánh giá và nhận xét chung.
Sinh viªn: Lª Minh Tr­êng 3
Líp: QT801N
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

Phần 1. Nét khái quát về công ty cổ phần Long Bảo

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Long Bảo
Tên công ty viết bằng tiếng Việt : CÔNG TY Cổ Phần LONG BảO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LONG BAO JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt : LONG BAO JSC.
Địa chỉ trụ sở chính : Số 138 Trần Tất Văn, phường Phù Liễn,
quận Kiến An, thành phố Hải Phòng
Số điện thoại : 0313.576.576
Ngành nghề, kinh doanh:
STT Tên ngành Mã ngành
1 Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; 25920
2 Sản xuất đồ gỗ xây dựng; 16220
3 Sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ; 31001
4 Xây dựng nhà các loại; 41000
5 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; 42
6 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác: Xây dựng công trình 43900
công nghiệp, giao thông, thủy lợi;
7 Bảo dưỡng, sửa chữa ôtô và xe có động cơ khác; 45200
8 Vận tải hành khách bằng taxi; 49312
9 Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 49321
10 Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu: 49329
Vận tải hành khách bằng ôtô theo tuyến cố định và theo hợp
đồng;
11 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác: Vận tải 49339
hàng hóa bằng taxi;


Sinh viªn: Lª Minh Tr­êng 4
Líp: QT801N
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
12 Kho bãi và lưu trữ hàng hóa; 5210
13 Nhà khách, nhà nghỉ, kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; 55102
14 Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống 56101
15 Hoạt động cấp tín dụng khác: Dịch vụ cầm đồ; 64920
16 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng./. 4663


Vốn điều lệ: 4.500.000.000 đồng Việt Nam.
- Tổng số cổ phần: 450.000 cổ phần
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 (mười nghìn) đồng Việt Nam.


Quá trình hình thành của doanh nghiệp dựa vào nhu cầu cần thiết của khách hàng (Bên
cầu) phù hợp với triển của xã hội trong giai đoạn đổi mới. Khác với trước đây, muốn di
chuyển từ vị trí A sang vị trí B với khoảng cách tương đối xa, mọi người thường phải ra
bến tàu, bến xe, xếp hàng mua vé. Điều này chiếm mất của người dân một khoảng thời
gian. Trong yêu cầu mới cần sự nhanh chóng, văn minh, tiện lợi, mô hình vận tải bằng
taxi ra đời và phát triển mạnh và chỉ có mô hình này mới đáp ứng nhu cầu đi lại của
nhân dân trong thời đại mới.
Công ty cổ phần Long Bảo cũng ra đời trong xu thế phát triển này.
Từ 1 doanh nghiệp nhỏ với 20 đầu xe phục vụ trong phạm vi hẹp là quận Kiến An – Hải
phòng. Sau 3 năm không ngừng phát triển lớn mạnh, doanh nghiệp đã có 60 đầu xe, mở
rộng phục vụ ra các vùng lân cận và các quận huyện, thị xã trong toàn thành phố. Từ lúc
đầu chỉ kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, trước những đòi hỏi không ngừng của xã
hội, doanh nghiệp đã vươn lên phục vụ vận tải cả hàng hóa cho nhân dân và cách ngành
công nghiệp nhẹ của thành phố từ năm 2007.


1.2. Chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp.Sinh viªn: Lª Minh Tr­êng 5
Líp: QT801N
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Công ty đã và đang tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh với các chức năng chủ yếu
sau đây:
 Kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng mô hình taxi
 Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô cho doanh nghiệp và cho khách hàng bên ngoài.
1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
Đại hội đồng
cổ đông


Ban kiểm
soát Hội đồng
quản trị


Giám đốc
Xưởn Phòng Phòng Phòn Ban Ban Phòn
g phươn tổ g công than g
sửa g chức & nghi đoàn h điều
chữa tiện đào ệp tra vận


Đội Đội Kế Thu Tổ
xe xe toá ngân khai
thác &
chăm
sóc
khách


Sinh viªn: Lª Minh Tr­êng 6
Líp: QT801N
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

1.3.2. Chức danh, nhiệm vụ và quyền hạn:
 Đại hội đồng cổ đông: bao gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ
quan quyết định cao nhất của công ty
Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau:
 Đại hội đồng cổ đông có quyền thông qua quyết định bằng hình thức
biểu quyết tại các cuộc họp, bằng văn bản có chữ ký của tất cả cổ đông,
hoặc bằng hỏi ý kiến thông qua thư tín.
Trường hợp điều lệ công ty không quy địn thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông
về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội cổ
đông:
 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
 Thông qua định hướng phát triển công ty;
 Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền
chào bán;
 Bầu, miễn nhiệm, bãi miễn thành viên hội đồng quản trị và Ban kiểm
soát;
 Quyết địn đầu tư hoặc chào bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn
hơn 50% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty
nết Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác;
 Quyết định thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
 Tổ chức lại, giải thể công ty.


 Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý của công ty, có toàn quyền nhân
danh công ty để quyết định và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty thuộc
thẩm quyền của Hội đồng cổ đông.
Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau:

Sinh viªn: Lª Minh Tr­êng 7
Líp: QT801N
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
 Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch
kinh doanh hàng năm của công ty;
 Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của
từng loại;
 Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được
quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình
thức khác;
 Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty;
 Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 điều 91 Luật
doanh nghiệp;
 Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và
giới hạn theo quy định Điều lệ công ty;
 Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
thông qua hợp đồng mua, bán, vay và hợp đồng khác có giá trị tài sản được
ghi trong báo cáo tài chính gần nhất cảu công ty hoặc một tỷ lệ nhỏ hơn quy
định tại Điều lệ công ty, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại khoản 1 và
3 điều 120 của Luật doanh nghiệp;
 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng
đối với Giám đốc và người quản lý quan trọng khác; quyết đinh mức lương
và lợi ích khác của người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền thực
hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định
mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;
 Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành
công việc kinh doanh hằng ngày của công ty;
 Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết
định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp
vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

Sinh viªn: Lª Minh Tr­êng 8
Líp: QT801N
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
 Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ
đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng
cổ đông thông qua quyết định;
 Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ
đông;
 Kiến nghị mức độ cổ tức được trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả
cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
 Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;
 Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp


 Giám đốc: Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê
người khác làm giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định Chủ tịch
Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì Giám đốc là người đại diện
theo pháp luật của công ty. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh
hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm
trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm
vụ được giao.
Giám đốc có quyền và nhiệm vụ sau:
 Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;
 Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh
hàng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản
trị
 Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công
ty;
 Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của
Công ty;Sinh viªn: Lª Minh Tr­êng 9
Líp: QT801N
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công
ty, trức các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
 Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh
doanh;
 Tuyển dụng lao động;
 Các quyền khác được quy định tại Hợp đồng lao động mà Giám đốc
ký với Công ty và theo quyết định của Hội đồng quản trị.


 Ban kiểm soát: có các quyền và nghĩa vụ sau
 Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý
và điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong
thực hiện các nhiệm vụ được giao
 Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng
trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế
toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
 Thẩm địn báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm
và sáu tháng của công ty, báo cáo đánh gián công tác quản lý của Hội đồng
quản trị.
Trình báo cáo thảm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh
hằng năm của công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng
quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
 Xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công
việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào xét thấy cần
thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của
cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 79 của Luật
doanh nghiệp.Sinh viªn: Lª Minh Tr­êng 10
Líp: QT801N
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
 Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2
Điều 79 của Luật doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong
thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong suốt thời
hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải
trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ
đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu.
 Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện
pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động
kinh doanh của công ty.
 Khi có phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc vi phạm
nghĩa vụ của người quản lý quy định tại Điều 119 của Luật doanh nghiệp
thì phải thông báo ngay bằng văn bản với hội đồng quản trị, yêu cầu người
có hành vi vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc
phục hậu quả.
 Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh
nghiệp, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 Ban kiểm soát có quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các
nhiệm vụ được giao
Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi
trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.


 Xưởng sửa chữa: có chức năng, nhiệm vụ sau:
 Sửa chữa kịp thời số lượng phương tiện hỏng hóc của công ty để đảm
bảo số lượng phương tiện tối đa đưa vào kinh doanh.
 Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ toàn bộ số lượng phương tiện theo
đúng yêu cầu của công ty.Sinh viªn: Lª Minh Tr­êng 11
Líp: QT801N
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
 Tổ chức làm dịch vụ sửa chữa ô tô cho các khách hàng ngoài doanh
nghiệp; củng cố và phát triển xưởng vươn lên ngang tầm với các xưởng sửa
chữa ô tô lớn của thành phố
 Phòng phương tiện: Quản lý tình hình phương tiện để kịp thời đưa phương
tiện hỏng hóc về sửa chữa và bảo dưỡng theo kế hoạch. Đồng thời trực tiếp khai
thác phương tiện, đảm bảo tối đa số lượng phương tiện đưa vào hoạt động kinh
doanh. Phòng có trách nhiệm quản lý 2 đội xe tải và xe khách, kịp thời báo cáo
cho cấp trên biết những vấn đề, sự cố nảy sinh trong quá trình khai thác kinh
doanh trên phương tiện để có phương hướng xử lý, khắc phục.
 Phòng nghiệp vụ: Có chức năng, nhiệm vụ sau:
 Thu, chi, lập báo cái về tình hình kinh doanh trong ngày, trong tuần,
trong tháng, trong quý, trong năm...
 Thu hồi nợ của khách hàng và của lái xe
 Tổng kết báo cáo kịp thời các biến động trong kinh doanh với lãnh
đạo Công ty.
 Lập biểu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng và các cơ quan
quản lý Nhà nước: Báo cáo thuế, báo cáo Doanh nghiệp hàng tháng, quý,
năm.
 Marketing, quảng cáo, quảng bá thương hiệu của Công ty, của Doanh
nghiệp đến với khách hàng; lắng nghe ý kiến phản hồi của khách hàng để
Doanh nghiệp tự điều chỉnh phong cách phục vụ làm ngày càng lớn mạnh
thương hiệu của Công ty.


 Phòng tổ chức và đào tạo: do đặc điểm của lái xe Taxi thường xuyên luân
chuyển nên phòng này có nhiệm vụ:
 Liên tục tuyển dụng, đào tạo tay lái cho lái xe Taxi theo đúng tiêu
chuẩn của Hiệp hội Taxi Việt Nam đặt ra.

Sinh viªn: Lª Minh Tr­êng 12
Líp: QT801N
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
 Đảm bảo luôn đủ lái xe cho Doanh nghiệp;
 Bồi dưỡng và giới thiệu cán bộ cho các phòng, ban cho Doanh
nghiệp
 Ban thanh tra: Thanh tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế kinh
doanh trong sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp với từng cán bộ, nhân viên
trong Công ty; Phản ánh kịp thời với lãnh đạo những vấn đề nảy sinh trong trong
việc chấp hành nội quy, quy chế của Công ty. Tạo ý thức kỷ luật cao trong lao
động.
 Phòng điều vận: có chức năng, nhiệm vụ sau:
 Trực tiếp tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng; sau đó điều động
phù hợp để phục vụ khách hàng càng nhành càng tốt.
 Giữ liên lạc 2 chiều với khách hàng để kiểm tra lái xe của Doanh
nghiệp phục vụ khách hàng như thế nào (Kiểm tra chéo).
 Ký hợp và điều vận các hợp đồng vận tải của khách hàng Doanh
nghiệp
 Đẩm bảo thông tin 2 chiều luôn thông suốt giữa phòng điều vận và
các nhân viên lái xe để kịp thời xử lý các tình huống bất trắc xảy ra nhằm
phục khách hàng tốt nhất.
 Ban công đoàn:
 Đại diện cho lực lượng lao động trong Doanh nghiệp có nhiệm vụ
bảo vệ quyền lợi của người lao động trong doanh nghiệp.
 Phối kết hợp chặt chẽ với lãnh đạo Công ty để giải quyết vướng mắc
xảy ra trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa người lao động và doanh
nghiệp nhằm tạo tiếng nói chung giữa doanh nghiệp và người lao động, từ
đó tạo hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp và người lao động
đều được nâng cao.Sinh viªn: Lª Minh Tr­êng 13
Líp: QT801N
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
1.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:
Từ khi thành lập cho tới nay, doanh nghiệp tiến hành kinh doanh dịch vụ vận tải
bằng hình thức Taxi và không ngừng mở rộng, lớn mạnh. Cho tới nay doanh nghiệp vẫn
đang hoạt động hiệu quả dưới trong các hoạt động chính sau:
 Kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa bằng hình thức Taxi.
 Dịch vụ sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng ô tô cho khách hàng ngoài doanh
nghiệp.
1.5. Những thuận lợi và khó khăn của công ty:
1.5.1. Thuận lợi
Trong bối cảnh đất nước ta đang phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa đã và đang thu hoạch những thành tựu quan trọng: tốc độ tăng
trưởng kinh tế hàng năm trung bình từ 7% đến 8,5% một năm được xếp vào những nước
có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, môi trường chính trị ổn định. Cuối năm 2006, Việt
Nam đã chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại quốc tế WTO. Những
điều này đã làm cho đời sống nhân dân được nâng lên rất nhiều, nhu cầu về giao thông
đi lại của người dân cũng tăng lên, đòi hỏi phải nhanh chóng, thuận tiện, an toàn và lịch
sự...
Đảng và Nhà nước ta chủ chương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tiếp
tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đã tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển.
Cơ sở hạ tầng về đường xá, cầu cống của nước ta đã được cải thiện rất nhiều:
Bằng chứng là các con đường nhựa và đường bê tông được xây dựng khắp nơi với chính
sách “Bê tông hóa đường giao thông nông thôn”. Được sự giúp đỡ về vốn và công nghệ
của nước ngoài, nước ta đã xây dựng được những cây cầu kiên cố vào loại hiện đại.
Các nhà máy xí nghiệp đã không ngừng mọc lên và theo đó là nhu cầu vận tải
nguyên vật liệu, hàng hóa cũng không ngừng tăng lên.
Giao thông đi lại và vận tải là những nhu cầu không thể thiếu của xã hội.Sinh viªn: Lª Minh Tr­êng 14
Líp: QT801N
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Chính vì tất cả những nhu cầu bức thiết của xã hội về vận tải và giao thông đi lại.
Hình thức vận tải hành khách và hàng hóa bằng Taxi ra đời như một tất yếu để đáp ứng
lại những đòi hỏi đó. Công ty Cổ phần Long Bảo ra đời và phục vụ nhân dân về đi lại và
vận tải bằng hình thức Taxi trong thời điểm đó là rất thuận lợi.
Ngoài ra công ty có đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ đại học, có kinh nghiệm tổ
chức và điều hành kinh doanh dịch vụ. Sau 3 năm thành lập, công ty đã liên tục đảm bảo
hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra với tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 60 đến 80% một
năm.


1.5.2. Khó khăn và thách thức
Bên cạnh những thuận lợi, Công ty cũng đứng trước những khó khăn và thách
thức:
Cùng với xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường, tất yếu tạo ra sự cạnh tranh
ngày càng gay gắt đối với tất cả các lĩnh vực, các ngành kinh tếm trong đó đặc biệt là
kinh doanh dịch vụ, phải thường xuyên chú trọng về tính cạnh tranh của dịch vụ do
mình cung cấp. Sự ra đời của nhiều hãng Taxi trong địa bàn thành phố với số vốn lớn
hơn, với trình độ quản lý cao hơn, với xe phục vụ kinh doanh vận tải tốt hơn. Đây là
thách thức không nhỏ với Công ty cổ phần Long Bảo.
Ngoài ra, giá nhiên liệu ngày càng tăng cao và có nhiều biến động, cộng thêm tình
hình lạm phát hiện nay của nền kinh tế cũng khiến cho Doanh nghiệp phải đương đầu
với nhiều khó khăn trong việc cân đối giữa lợi nhuận và sự phát triển của công ty, chi
phí nhiên liệu, chi phí khấu hao, sửa chữa phương tiện, chi phí tiền lương, tiền phúc lợi
cho nhân viên và lái xe ... với áp lực giá cước dịch vụ phục vụ khách hàng phải cạnh
tranh được với những hãng xe khác.
Sinh viªn: Lª Minh Tr­êng 15
Líp: QT801N

Top Download Quản Trị Kinh Doanh

Xem thêm »

Tài Liệu Quản trị kinh doanh Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản