Báo cáo " Thực trạng sự cảm nhận về nhau trong quá trình tương tác giữa cha, mẹ với con ở tuổi thiếu niên "

Chia sẻ: NJguyeenx XXX | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
60
lượt xem
9
download

Báo cáo " Thực trạng sự cảm nhận về nhau trong quá trình tương tác giữa cha, mẹ với con ở tuổi thiếu niên "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực trạng sự cảm nhận về nhau trong quá trình tương tác giữa cha, mẹ với con ở tuổi thiếu niên Nghiên cứu cho thấy tính sáng tạo rất quan trọng đối với người cán bộ đoàn cơ sở. Những người có tính sáng tạo cao thường đạt kết quả xuất sắc trong công tác của mình. Tuy nhiên, tính sáng tạo của cán bộ đoàn cơ sở được nghiên cứu còn ở mức trung bình và dưới trung bình, và bản thân họ cũng chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của tính sáng tạo trong họat động...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Thực trạng sự cảm nhận về nhau trong quá trình tương tác giữa cha, mẹ với con ở tuổi thiếu niên "

  1. DU BAO XU HUONG BIEN DOI NHAN C A C H V A N HOA CUA TRI THQC VIET NAM DEN N A M 2020 • :, Le Thi Thanh Hirang Vien Tam /v hoc. 1. Cac can cur dir bao Nhan each van hoa con nguoi noi chung va nhan each van hoa tri thiic Viet Nam noi rieng la mot eau thanh dupe nay sinh va phat trien do tac dpng cua nhilu nhan to khac nhau. Vi vay, viec du bao nhirng thay doi nhan each van hoa tri thiic Viet Nam trong nhirng nam tai day phai dua tren ca sa nhirng thay doi trong cac nhan to tac dpng den su hinh thanh va phat trien ciia nhan each do, dac biet la su chi phoi ISn nhau trong tac dpng ciia nhirng nhan to' do. Ngoai ra, mot can cii khac co the tham khao la nhiing bien doi nhan each van hoa tri thiic ciia mot so nuac tren the giai - mot so nude ma trong qua trinh phat trien da eo nhirng giai doan hoac dilu kien hay boi canh phat trien gan gio'ng v6i Viet Nam hien nay, nhung do chinh phii cac nu6c do da thuc thi nhiing chien lupc phat trien khac nhau va da co nhiing chinh sach khac nhau doi v6i tri thiic, nen a tang lap tri thiic ciia hp da hinh thanh nhirng net nhan each van hoa hoac tich cue hoac tieu cue dang quan tam. Trong cac nhan to tac dpng den qua trinh hinh thanh va phat trien nhan each van hoa tri thiic Viet Nam co thi neu ra ba nhan to ca ban nhat sau day: 1. Nhung dac thu cua nin van hoa dan toe; 2. Boi canh phat triln chung ciia dat nuac; 3. Viec thuc thi cac chinh sach ciia Nha nuac doi vai tri thiic. van hoa dan tpc da dupe dinh hinh theo chilu dai lich sir dan toe duac xem nhu eai nIn tao nen cot each nhan each van hoa tri thiic Viet Nam. Do la nen van hoa vai nhiing net dac thii ciia mot dan tpc chu yeu lam nong nghiep trong Ilia nuac, song trpng tinh han trpng luat, co nIn giao due chiu anh huang nhilu ciia nho giao nen rat trpng bang cap, mot dan toe thuang xuyen phai dau tranh chong lai su khac nghiet ciia cac lire lupng thien nhien, chong lai giac ngoai xam... Du muon hay kh6ng, nhan each ciia m6i nguoi tri thiic cung chiu tac dpng cua nhan to nay. Su tac dpng ciia van hoa dan t6c den nhan each cua 16 TAP CHI TAM Ly HOC, So 10 (127), 10 - 2009
  2. m6i nguai diln ra trong mot thai gian trai dai tii liic tre tha - khi nhan each m6i nay sinh cho den het cupc dai theo mot each thiic "mua lau tham dan", vi vay, nhiing net nhan each van hoa cua nguai tri thiic dupe hinh thanh do tac dpng cua van hoa dan tpc thuang co tinh bin viing cao. Song net dac thii cua van hoa truyin thong noi ro hoac an tang (mot each sau lang) trong nguai tri thiic lai tuy thupc vao tac dpng cua boi canh phat trien hien nay va dac biet la thuc trang thuc thi chinh sach cua Nha nuac doi vai tang \6p xa hpi nay - nhirng nhan to' chi phoi true tiep hon den cupc song va hoat dpng nghl nghiep hien tai cua nguai tri thiic. Van hoa dan tpc khong phai la mot eai gi do bat bien, song d6'i v6i m6i con nguai, nha't la doi v6i nguai truang thanh, thi day la mot nhan to tuong doi on dinh. Boi canh phat trien tren the gidi ciing nhirng gia tri chung dupe pho bien rpng khap khong phai la nhan to co tac dpng trai dai den qua trinh phat trien nhan each van hoa tri thiic nhu nhan to van hoa dan tpc, song nhirng bien dpng trong boi canh do lai co thi co tac dpng kha manh den nhan each van hoa nguai tri thiic do chiing phan anh nhiing gia tri dupe 6i cao trong giai doan hien tai hoac nhirng gia tri ma con nguai mong nuon vuon tai trong tuong lai. Dae dilm nay dan den he qua la nhung thay doi trong nhan each van hoa tri thiic do tac dpng cua boi canh phat triln eo the diln ra nhanh, nhung kh6ng bin virng nhu nhirng net nhan each van hoa dupe hinh thanh do tac dpng ciia van hoa dan tpc. Su ton tai cua nhirng net nhan each nay tuy thupc vao tinh on dinh hay bien dpng ciia boi canh phat trien chung. Su hinh thanh boi canh phat trien chung diln ra theo nhirng quy luat khach quan ma m6i nguai kho eo kha nang ehi phoi. Boi canh do la m6i truang (vi m6) hoat dpng hien tai ciia con nguai, no ehiia dung nhiing doi hoi bupe con nguai phai tuan theo de eo the ton tai, hpi nhap va phat trien. Vl vay, boi canh phat triln chung co thi kh6ng tac dpng true tiep den hoat dpng nghl nghiep va thong qua do den nhan each van hoa tang lap tri thire Viet Nam, song bang each nay hay each khac no van ehi phoi hp, dac biet trong boi canh Viet Nam dang ngay cang ma ciia va hpi nhap sau hon vao cac quan he quoc te. Tir goe dp la nhan to tac dpng manh den nhan each van hoa tri thire, boi canh phat trien tren the giai hien nay va trong vai nam tai diln ra vai nhirng dac diem noi bat sau day: - Nin kinh te the giai dang ehuyen dan sang nIn kinh te tri thiic v6i khoa hpc, c6ng nghe phat triln den trinh dp cao, nguon lire phat trien quan trpng nhat la tri tue con nguai, von tri thire ngay cang chiem ty trpng Ian trong eau thanh cua cac loai san pham. Dong thai vai su phat trien ciia nIn kinh te tri thiic, xu hu6ng phat trien nIn kinh te xanh ciing dang ngay cang dupe coi trpng. TAP CHI T M LV HOC. So 10 (127), 10 - 2009 A 17
  3. - Toan eau hoa dang diln ra manh me tren pham vi toaij the gidi, co tac dpng manh me den su phat trien cua tat ca cac nude tren the gi6i. Trong xu the toan eau hoa, su hpp tac, giao luu giiia cac nu6c diln ra rpng khap tren nhilu linh vuc cupc song va nhirng gia tri noi trpi dang dupe ua chupiig, bao gom ca nhirng gia tri nghl nghiep, co kha nang chi phoi hanh vi ling xu cua rat nhilu ngu6i lao dpng tren pham vi toan the giai. - He thong co sa ha tang th6ng tin - mang ngay cang pho cap vai nhieu ehiie nang tien ich lam giam thieu gi6i han cua nhung gianh gi6i dia ly va tang cuangkha nang tiep can cua m6i con nguai v6i tat ca cac loai thong tin co tren toan the giai, dong thai ma them dia hat de m6i ngudi co the the hien y tuong ciia ban than. - Ngay cang nay sinh nhilu van dl co tinh toan eau (cimg xay ra a nhilu noi tren the giai) va viec giai quyet chiing doi hoi sir tham gia cua nhilu nu6c. Mot thanh phan khac gop phan tao nen boi canh phat trien hien nay la dinh huang phat trien cua nuac ta. Yeu to nay co y nghia ra't quan trpng bai no dat ra truoc tang Idp tri thiic nhiing nhiem vu ma hp phai thuc hien tren ca so y thiic vl cac ehiic nang xa hpi ciia tang lap minh. Cho tdi nam 2020, Dang va Nha nu6e ta da xae dinh: * - Day nhanh e6ng cupc CNH, HDH, di tat, don dau vai muc tieu tra thanh nuac c6ng nghiep vao nam 2020. - Tang cuang ma ciia va hpi nhap quoc te. Trong boi canh toan eau hoa Viet Nam co nhilu ca hpi, song cung diing tru6c nguy ca ngay cang tut hau so v6i nhilu nuoc tren the giai. - Coi trpng vai tro ciia tang lap tri thiic trong qua trinh cong nghiep hoa, hien d^i hoa dat nu6e, xem do la ngu6n luc quan trpng, tao nen siic manh ciia m6i quoc gia trong chien lupc phat triln. Boi ccinh phat triln neu tren dat ra truac tang lap tri thiic trach nhiem phai C nhung thay doi 6i co thi hoan thanh dupe cac chiic nang xa hpi cua O minh. Nhan to C tac dpng true tiep den nhan each van hoa tri thiic Viet Nam O la viec thuc thi cac chiijh sach cua Dang va Nha nuac doi vai tang 16p xa hpi nay, bai viec thuc thi cac chinh sach co lien quan true tiep den hoat dpng nghe nghiep ciia hp (nhu tao dilu kien lam viec, che do dai ngo, each thiic quan ly hanh chinh va quan ly e6ng viec, hanh lang phap ly lien quan den hoat dong ehuyen m6n...) va trong rat nhilu truang hpp, cung tac dong true tiep den cuoc s6ng cua hp. Noi each khac, nhan to nay eo lien quan chat che v6i cac dong ca lam viec hien nay cua ngudi tri thiic. 18 TAP CHI'TAM LV HOC, So 10 (127), 10 - 2009
  4. Tren thuc te, nhan each van hoa tri thiic kh6ng phai chiu tac dpng cua tirng nhan to rieng 11, ma chiu tac dpng dong thai ciia nhiing nhan to do. Trong khi do, trong m6i thai ky lich su, tac dpng cua nhiing nhan to neu tren la khac nhau tuy vao trinh dp phat triln ciing nhu dinh huang phat trien ciia xa hpi va quan trpng hon la miic dp tac dpng hay chilu hu6ng tac dpng ciia nhan to nay C the lam noi ro hay han che tac dpng cua nhan to kia. Th6ng thuang neu viec O thuc thi cac chinh sach doi vai tri thire sat v6i yeu eau cua boi canh phat trien chung va hai nhan to nay dat ra nhirng doi hoi manh me doi vai tri thiic thi nhirng net nhan each van hoa da dupe hinh thanh do tac dpng cua van hoa truyin thong, nhung khong phii hpp vai xu the phat triln, thuang se an Ian a tang sau nhan each. Ngupe lai, neu viec thuc thi cac chinh sach doi vai tri thiic khong theo kip nhu eau phat trien trong giai doan m6i thi tac dpng cua van hoa truyin thong thuang noi r5 hon th6ng qua nhiing bieu hien it thay doi cua nhirng net nhan each van hoa da dupe hinh thanh do tac dpng ciia nhan to nay hoac qua nhirng bien dang cua chiing cho phii hpp v6i boi canh mai. Chang han nhu trong mot thai gian dai viec thuc thi cac chinh sach doi v6i tri thire a nuac ta kh6ng theo kip nhiing yeu eau ciia thuc tiln phat trien, nen trong nhan each van hoa tri thiic hien nay v&n noi ro mot so net nhu tinh sang tao, tinh than canh tranh, tinh than hpp tac kh6ng cao, xu huang chuong bang cap, ua chuong eon duang phat trien dl lam quan vSn noi kha ro. Day la nhung net van hoa da dupe hinh thanh do tac dpng ciia phuang thiic giao due theo Nho giao, ciia tam ly tieu nong va ngay nay chiing c6 thi eon dupe cung co them do nhirng khiem khuyet trong chinh sach hien hanh doi vol tri thiic hoac cac chinh sach xa hpi noi chung... Trong khi do, chiing ta eo the thay nhiing net nhan each nhu vay da thay doi a nhiing tri thiic Viet kilu do tac dpng cua nhung dilu kien song a nu6e ngoai. Vi vay, de eo the du bao xu huang bien doi nhan each van hoa tri thiic Viet Nam den nam 2020, theo chiing toi, can dac biet chii y den su tuang tac trong tac dpng cua nhirng nhan to neu tren. 2. Cac xu huang phat trien nhan each van hoa tri thuc Viet Nam den nam 2020 Tu' nhiing can eii neu tren va tren co so thuc trang nhan each van hoa tri thiic Viet Nam hien nay, chiing tPi cho rang trong thai gian tai (den 2020) co the du bao mot so xu huang bien doi nhan each van hoa tri thiic Viet Nam nhu sau: 2.1. /Vlot hat nhung pham chat tu day, pham chat nhan each khac can thiet cho hoat dpng nghe nghiep ciia tri thiic se duac kich hoat vd ngay cang the hien ro - Mot sd pham chat tu chiy nhu tinh sang tgo, tinh than phan bien, kha nang du bdo... ngdy cdng co ca hpi phat trien. Day la nhirng pham chat cot loi, C tinh ban chat cua tri thiic va chiing dupe kich hoat bai qua trinh hpi nhap O TAP CHI'TAM LV HOC, S 6 10 (127), 10 - 2009 19
  5. quoc te ngay cang sau va rpng khap han. bai sir tuong tac va hop tac trong hoat dpng nghe nghiep giua tri thiic Viet Nam va tri thiic nuac ngoai. nhat la tri thiic cac nu6c phat trien han ngay cang nhilu. bai xuat khau moi truang lam viec theo phong each c6ng nghiep va khoa hpc cua cac doi tac nuac ngoai vao Viet Nam ngay cang tang manh, bai the che dan chu ngay cang dupe khang dinh va duoc hien thuc hoa trong cupc song thirc tiln va bai nhiing doi hoi cap thiet cua su phat trien dat nuac trong boi canh canh tranh ngay cang gay gdt han. - Tinh nang dpng, tinh than n6 lire hpc tap nang cao trinh dp ehuyen m6n phat triln manh boi tinh phiic tap va dac biet nhirng thay doi nhanh chong cua khoa hpc, ky thuat. c6ng nghe. cua thuc tiln cupc song va bai tinh canh tranh ngay cang Ian trong boi canh hinh thanh mot san chai toan eau. - Nilm tin vao ban than, tinh than trach nhiem, tinh than hop tac... ngay cang dupe nang cao do chat lupng ehuyen m6n cua tang lap tri thiic ngay cang dupe nang cao. tiep can gan vol cac dong nghiep quoc te, do cac tieu chi danh gia ket qua e6ng viec ngay cang eii thi va ro rang han, do nIn khoa hpc, cong nghe phat triln den trinh dp doi hoi su hpp tac ben canh kha nang tu duy doc lap cua nguai tri thiic mai eo thi dat dupe ket qua trong cong viec mot each nhanh chong dap ling nhu eau ciia thuc tiln cupc song. Xu huang phat triln nay dupe kha nhilu tri thire nhin nhan la ta't yeu trong boi canh toan eau hoa. ma ciia va Viet Nam ngay cang hpi nhap sau han vao cac quan he quoc te. Do la ket qua ma tri thiic Viet Nam da va se chii dpng thich ling vai boi canh phat triln mai dl eo the thuc hien dupe cac chiic nang xa hpi cua minh. Mae du nhiing pham chat neu tren dupe kich boat nhung dinh hudng gia tri e6ng viec (e6ng viec dupe ua thich) cua tri thiic vln eo xu huang nhu hien nay, boi xu huang do mot mat, phan anh ban chat cua tri thiic, mat khac, thi hien tac dpng cua van hoa truyin thong ma trong khoang 1 0 - 1 5 nam tai chua thi thay doi. Do la: - Phan Ian tri thiic coi trpng tinh on dinh cua c6ng viec han la co miic thu nhap cao nhung e6ng viec eo tinh rui ro. - Phan Ian tri thiic ua thich c6ng viec ban rpn, co nhilu ap luc di liln vdi thu nhap cao han la eong viec nhan cung voi thu nhap thap. - Phan Ian tri thiic eoi trpng hiing thii trong eong viec han ca hoi thang tien. 2.2. Ton tai song song nhung cap xu hudng trai nguac nhau nhung khong mau thudn voi nhau a. Trong xdc duih cdc muc tieu Idm viec: 20 TAP CHI T M Ly HOC, So 10 (127), 10 - 2009 A
  6. - Xu iucdng coi trpng quan diem thuc te, gan vai cupc song hien tgi trong nhin nhdn cdc gid tri, trong xdc dinh cdc muc tieu cua hogt dpng nghe ngliiep ngdy cdng noi ro do yen can thuc te ngdy cdng chii trpng den hieu qua cong viec. Xu huang nay thi hien qua mot so bilu hien sau: + Cac muc tieu ciia hoat dpng nghl nghiep ngay cang gan vai thuc tiln cupc song, tinh den tinh kha thi va ngay cang dupe xae dinh cu thi dl co thi thuc hien dupe ca vai tro nhu cac tieu ehi danh gia hieu qua cPng viec. Dilu nay da va dang diln ra th6ng qua mot bieu hien nho la quan niem vl sang tao ciia tri thiic da thay doi trong nhiing nam viia qua. Ket qua khao sat cho thay 83,2% so nguai cho rang sang tao la khi eo nhirng y kien mai, du la nho trong ITnh vuc ehuyen m6n va chi eo 16,8% -" dong y rang sang tao phai la eo nhiing kham pha quan trpng dupe chu y trong ITnh vuc ehuyen m6n (trong khi do ket qua khao sat nam 2002 tren can bp nghien cii'u khoa hpc xa hpi va nhan van cho cac so lieu tuong ling la 59,4% va 40,6%). Xu huong thay dPi quan niem nhu vay phii hpp hon v6i trinh dp phat triln khoa hpc a Viet Nam va trinh dp cua tri thiic nu6c ta hien nay va do do trong nhirng dilu kien quan ly tot, quan niem do se de tra thanh luc kich thich tri thiic n6 lire lam viec hon. -I- Thu nhap ngay e6ng cang dupe eoi trpng bai no kh6ng ehi lien quan true tiep den cupc song hang ngay cua con nguoi ma tri thiic xem no nhu mot tieu chi thi hien su danh gia ciia xa hpi vl hieu qua lao dpng cua tri thiic va doi hoi cac nha quan ly phai thuc hien danh gia theo tieu chi nay. Xu hu6ng dl cao nhung gia tri thuc te tao ra bilu hien bl noi la tri thiic chii trpng den nhung muc tieu gan, muc tieu trude mat va nhung muc tieu nay CO tac dung thiic day tinh tich cue trong hoat dpng nghl nghiep eiia tri thiic manh hon so vai nhiing muc tieu dai han. - Cung v6i xu huong dl cao nhung gia tri thuc te thi ddn xuat hien vd ngdy cdng noi ro tam nhin ddi hgn trong gidi quyet cdc van de cua hien ten. Xu huang nay nay sinh do nhu eau vl nang cao chat lupng cupc song ngay cang phat triln va viec dap ling nhu eau nay ciia eon nguai ngay cang tot, dong thai nhung van 6Q toan eau, dac biet la nhung van dl lien quan den m6i truang, khi hau toan eau bupe nguoi tri thiic phai eo tiim nhin dai han trong giai quyet cac van 6Q. eiia hien tai. Tuy nhien,. den khoang nam 2020, theo du bao eiia mot so nha kinh te hpc, neu Viet Nam tan dung dupe nhiing dilu kien va co hpi thuan Ipi 6Q phat triln, nIn kinh te nuoc ta moi dat dupe miic trung binh, gan vai cac nu6c NICs hien nay (4). Dilu do co nghTa rang khi do miic song eiia nguai dan Viet Nam, trong do co tri thiic cung chi dat miic trung binh the giai va kha nartg Nha nuac hay cac c6ng ty, tap doan, doanh nghiep tu nhan dau tu cho nhu'ng nghien cuu dai han, nhiing nghien eiiu co ban con han che. Nhiing dilu nay lam cho trim nhin dai han eiia tri thiic trong giai quyet cac van dl ciia hien tai dii da dupe quan tam den. nhung chua phai la pho bien va chua that su co TAP CHI TAM LV HOC, So 10 (127), 10-2009 21
  7. siic manh thiic day tri thiic lam viec bang nhirng muc tieu cu thi, eo thi dat dupe VOI ehi phi han che va trong thai gian ngan (kinh nghiem Nhat Ban - 5). b. Trong dinh huang gid tri cd nhdn - cong dong: - Ccic gia tri khang dinh vai tro Cai Toi - nhan each ngay cang dupe coi trpng. Nhu eau dupe t6n trpng, dupe thi hien chinh kien cua ca nhan ve cac van dl xa hpi. dupe dong gop siic minh cho sir phat triln chung ngay cang phat triln. - Cling \'ai xu huang nay la sir quan tam den nhiing gia tri cong dong nhu COI trpng moi truang sinh hoat chung. nhirng nhu eau chung cua ca cong dong, su tuong trp nhung nhom yeu the, nhOng truang hpp riii ro, bat hanh, chii trpng phiic Ipi xa hpi... ciing tra nen ph6 bien han. ,.••;: c. Trong dinh hudng gid tri ddn tpc - nlidn logi: -' •• • Long tu t6n dan tpc ngay cang noi ro cung vai sir phat triln di len ciia dat nuoc do trong boi canh toan eau hoa. Viet Nam ma eiia va hpi nhap cang sau vao cac quan he quoc te thi eon nguai cang eo nhilu ca hpi so sanh cac nIn van hoa khac nhau. y thiic ro rang hon \'l vai tro to Ian cua viec giii gin ban sac van hoa dan tpc trong qua trinh toan eau hoa vai yeu eau canh tranh cao. Tuy nhien. vai xu huang dl cao nhOng gia tri thuc tiln thi cac gia tri van hoa dan tpc dupe danh gia dual goe dp eo gia tri. eo y nghTa cho sir phat triln cua hien tai va tuong lai. Vi vay. eo kha nang xuat hien xu huang long tu ton dan tpc dupe khang dinh qua nhirng n6 lire ciia tri thiic noi rieng va toan dan tpc noi chung cho sir phat trien cua hien tai va \'uan len trong tuong lai han la bao luu cac gia tri van hoa truyin thong (dac biet la cac gia tri ling xu giira nguai v6i nguai, voi cac nhom xa hpi khac nhau). Vl ban chat, day cung la mot bieu hien tam ly dan tpc. Trong lich sir may ngan nam dung nuac va giii nude, trong cac cupc tiep bien van hoa. nguoi Viet Nam. dan dau la tang lap tri thiic da eo eai nhin rat thuc te va linh hoat trong viec tiep thu cac gia tri van hoa nuac ngoai nham phat triln van hoa dan t6c: hp chii yeu chi tiep thu (va bao luu) nhirng gia tri van hoa eo Ipi cho cupc song hien thuc (2. 3). - Ciing VOI long tu t6n dan tpc thi y thiic vl viec t6n trong van hoa eiia cac dan tpc khac tren the giai cung phat triln. Ben canh 66, do la tang lap tien tien trong xa hpi. la tang lap eo co hpi tiep can nhanh nhat vai nhung gia tri co ban ciia nhan loai trong boi canh toan eau hoa, ma cua va hpi nhap, nen tang lap tri thiic Viet Nam se ngay cang dl cao nhiing gia tri ca ban chung nhat cua nhan loai va doi hoi dupe hien thuc hoa nhirng gia tri do trong thuc tiln cupc song. Do la nhirng gia tri nhu hoa binh. tu do. dan chu, cong bang ton trone di biet... , . . Nhu vay, gia tri dan tpc va gia tri nhan loai ngav cang hoa quyen vao nhau dan den eh6 tu duy mang tinh toan eau hinh thanh va phat triln. Tri thiic 22 TAP CH[ TAM Ly HOC, So 10 (127), 10 - 2009
  8. ngay cang quan tam nhieu hon den nhiing van dl chung ciia nhan loai, ciia tri thiic cac nuac khac tren the giai va mong muon gop tieng noi cua minh vao viec giai quyet nhirng van dl do. Quan niem vl "phuc vu dan tpc" va "phuc vu nhan loai" cung tra nen thoang han va gan ket vai nhau hon. Hp cho rang "phuc vu dan tpc cung la phuc vu nhan loai" va ngupe lai. Tuy nhien, ve thii nhat van dupe coi trpng hon. Mac dii vay, co kha nang se xuat hien nhilu han nhiing tri thiic Viet Nam lam viec xuyen bien giai, doi tupng phuc vu cua hp la cu dan toan eau, chii khong tinh den bien giai mot quoc gia cu thi nao do. Day la mot du bao ma GS. Tran Hiiu Diing da neu ra (1). Tuy nhien, khac v6i Tran Hiru Dung (cho rang v6i nhiing tri thiic nhu vay thi tinh than quo'c gia eiia hp se phai lat), chiing t6i cho rang v6i nhirng nguai tri thiic Viet Nam - cu dan toan eau thi y thiic quoc gia, y thiic vl dan tpc tinh cua hp van ton tai trong sau tham tam hon hp: Day la mot dac dilm van hoa truyin thong eiia dan tpc Viet noi chung va tri thiic Viet Nam noi rieng. Net van hoa nay kh6ng dl phai m6 trong khoang 1 0 - 1 5 nam tdfi. Day la co so de Dang va Nha nuoc xay dung cac chinh sach thu hiit tri thiic Viet kilu, tri thiic Viet Nam - cu dan toan eau dong gop siic minh cho eong cupc xay dung va phat triln dat nuoc. d. Trong dinh liudng gid tri ve moi trudng xd hpi: Cho den nam 2020 dinh huang gia tri vl moi truong xa hpi (lien quan den quan ly xa hpi, phiic Ipi xa hpi, an toan xa hpi, quan he giiia phat triln kinh te va bao ve m6i truang...) ciia tang lap tri thiie Viet Nam se it eo nhu'ng thay doi Ian so v6i hien nay. Hp mong muon dupe song trong xa hpi dupe quan ly chat che dam bao m6i truang song an toan cho tat ca mpi nguai, mot xa hpi co phiic Ipi xa hpi rpng rai, h6 trp cho cac nhom yeu the; sir phat triln kinh te phai dam bao btio ve dupe moi truong, nhung la mot xa hpi phan phoi dua tren hieu qua eong viec. Dinh huang gia tri vl m6i truong xa hpi nhu vay phii hpp v6i dac diem tam ly truyin thong ciia eon nguai Viet Nam noi chung va tri thiic Viet Nam noi rieng la ua thich mot cupc song yen lanh, it co nhiing bien dpng 16n. Va hon niia, cho den giai doan hien nay, tren the gi6i quan dilm vl phat trien kinh te bang mpi gia da kh6ng eon dupe dl cao. Nhung hien tupng tieu cue nay sinh trong xa hpi ciia cac nuoc phat triln da lam cho cac nha hoat dpng • xa hpi va cac to ehiie quoc te quay tra lai quan tam nhilu hon den nhirng gia tri phi kinh te trong cupc song eiia eon nguoi nhu cam nhan vl hanh phiic trong . cupc song, phiic Ipi xa hpi rpng rai cho nhung nhom eo nguy co gap riii ro cao, tinh an toan ciia moi truong song... Xu huang nay tren the giai duang nhu la nhan to CO gia tri ciing co cho dac dilm tam ly truyin thong neu tren ciia nguai Viet Nam, trong do eo tri thiic. Nhung xu huang bien doi nhan each van hoa cua tang lap tri thiie Viet Nam neu tren la ta't yeu. Tuy nhien, miic dp bien doi diln ra nhanh hay cham lai tuy thupc rat nhilu vao viec cac chinh sach cua Nha nuoc doi vai tri thiic TAP CHI TAM Ly HOC, So 10 (127), 10 - 2009 23
  9. dupe thuc thi nhu the nao trong thuc tiln cupc song. Chang han, neu nhu chinh sach luong va dai ngp doi vai tri thiic chua thoa dang, thi duang nhien tri thiic van phai danh nhilu su quan tam cho viec tim kiem thu nhap dam bao cupc song va do do dii tu duy sang tao \ i n phat triln do doi hoi cua thuc tien phat triln. song hieu qua dat'dupe chac ehan se han che. Hoac neu nhu trong chinh sach su dung can b6. tinh trang chu6ng bang cap mot each hinh thiic kh6ng dupe khac phuc thi nhilu hien tuong tieu cue hien nay nhu sao chep y tuong, thieu trung thuc trong c6ng bo ket qua nghien cuu... se tra nen tram trpng va tinh VI hon (kinh nghiem cua Trung Quoc)... Vi vay, van dl doi mdi cac chinh sach eiia Dang va Nha nu6e doi vol tri thiic va hien thuc hoa cac chinh sach do trong cupc song eo y nghTa rat quan trpng doi vai qua trinh phat triln nhan each van hoa tri thiie trong nhiing nam tai day. Tai lieu tham khao 1. Tran Huu Dung. Tri thuc Viet Nam thdi toan cdu hod: Tu duy, ky vgng, trdch nhiem, Bai viet cho ky yeu \'inh danh nha toan hoc - GS Dgng Dinh Aug, dang tren http//chungta.com/desktop.aspx/ChungTa-SuvNgam/SuyNgam/5/2/2008). 2. Tran Dinh Hucru (1996), Den hien dai tUtruyen thong, NXB Van hoa. 3. Nguyen Ngoc (2006). Nghl them ve ban sac, trong quyIn Van hoa thai hpi nhap (nhieu tac gia), NXB Tre. 4. Mot so van de co ban ve kinh te'tri thuc - ca hoi vd thach thuc dat ra cho Viet Nam, De tai trong diem Dai hpc Quoc gia Ha Npi do PGS.TS. Phi Manh Hong lam chii nhiem. 2006. 5. Vien Khoa hpc giao due Viet Nam (2008), Kinh nghiem ciia mot sd nude ve phat trien gido due vd dao tgo khoa hoc vd cong nghe gan vdi xdy dUng dpi ngu tri thi'tc, NXB Chinh tri quoc gia. Ha Npi. 6. Kit qua khao sat thuc tiln nam 2008 cua dl tai cap nha nuoc "Nhan each van hoa tri thiic Viet Nam trong tien trinh mo cira va hpi nhap quoc te" do Vien Tam ly hoc chu tri, PGS.TS. Le Thi Thanh Huong lam chii nhiem. •. , f^:; 24 TAP CHI'TAM Ly HOC. So 10 (127), 10 - 2009

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản