Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

Chia sẻ: phuongthanh1

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

Nội dung Text: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

BAÙO CAÙO TÌNH HÌNH SÖÛ DUÏNG HOÙA ÑÔN
( Keå caû hoùa ñôn do ñôn vò, caù nhaân töï in ) Maãu 26/BC/HÑ
Quyù ……… naêm …………… Ban haønh theo QÑ 885/1998/BTC
Ngaøy 6/07/1998
Teân ñôn vò :…………………………………………………………………………………………………… òa chæ : ………………………………………………………………………………………
Ñ
Ñieän thoaïi : …………………………………………………………………………….…………………………………………………………… MSGTGT :Soá hoùa ñôn
Teân hoùa ñôn Kyù hieäu hoùa
STT coøn laïi chuyeån Ghi chuù
Quyù tröôùc coøn laïi Soá môùi laõnh taêng Soá ñaõ söû Soá toån thaát
( Loaïi 3 lieân, 2 lieân ) ñôn Coäng Soá maát Coäng
sang quyù sau
chuyeån quyù sau trong quyù duïng khaùc

A B C 1 2 3=1+2 4 5 6 7=4+5+6 8=3-7
Baûng baùo caùo tình hình söû duïng hoùa ñôn treân ñaây laø ñuùng söï thaät, neáu coù gì sai traùi, ñôn vò chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät.


Ngaøy …...… thaùng ……… naêm …………… Ngaøy …...… thaùng ……… naêm ……………
Ngöôøi laäp Thuû tröôûng ñôn vò
( Kyù, ñoùng daáu, ghi roõ hoï teân )Ghi chuù : * Ñoái vôùi tröôøng hôïp maát, phaûi ghi, kyù hieäu quyeån töø soá … ñeán soá …
ñeàu phaûi xöû lyù theo vaên baûn 529 ngaøy 22/12/1992 cuûa BTC, chæ tröø tröôøng hôïp coù chöùng töø roõ raøng.
* Ñôn vò hoaëc cô sôû laäp 02 baûn ( 01 baûn löu, 01 baûn gôûi cho keá toaùn baùn hoùa ñôn Chi cuïc ).
* Soá lieäu roõ raøng, khoâng chaáp nhaän taåy xoùa.
…………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản