Báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khiếu nại , tố cáo trong 5 năm

Chia sẻ: xuanphuonglx

Tài liệu tham khảo Báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khiếu nại , tố cáo trong 5 năm từ 2005 đến 2009 trên địa bàn huyện Rạch Giá tỉnh Kiên giang

Nội dung Text: Báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khiếu nại , tố cáo trong 5 năm

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRIỂN NÔNG THÔN KIÊN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THANH TRA SỞ
Số: 963 Rạch Giá, ngày 19 tháng 10 năm 2010
/BC-UBND


BÁO CÁO
Tình hình thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo trong 5 năm
(từ 01/01/2005 đến 30/6/2009).

Thực hiện công văn số 597/TTr-VP ngày 26/8/2009 của Thanh tra
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật về
khiếu nại, tố cáo. Uỷ ban Nhân dân huyện Hương Trà báo cáo tình hình
thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo trong 5 năm (từ 01/01/2005 đến
30/6/2009) trên địa bàn Huyện cụ thể như sau:

1. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về khiếu nại, tố
cáo:
Ngày 12/6/2006, UBND huyện Hương Trà đã ban hành Chỉ thị số
08/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu
nại, tố cáo, tranh chấp nhằm tăng cường công tác tổ chức tiếp công dân
và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn
Huyện, thực hiện nghiêm túc những Quyết định giải quyết khiếu nại,
Thông báo kết luận giải quyết tố cáo và Quyết định giải quyết tranh chấp
đất đai đã có hiệu lực pháp luật.
2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra,
tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:
2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra:
- Việc phân công lãnh đạo trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện
công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:
Căn cứ Quy chế làm việc của UBND huyện, UBND huyện đã phân
công đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo chung trong công tác công
tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các đồng chí phó Chủ tịch
UBND huyện chỉ đạo, thực hiện công tác giải quyết các đơn thư khiếu
nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chế độ báo cáo tình hình
khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Huyện:
UBND huyện giao trách nhiệm cho Thanh tra huyện chịu trách
nhiệm tổng hợp, tham mưu cho UBND huyện báo cáo công tác tổ chức
tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC trên địa bàn huyện cho UBND
tỉnh và Thanh tra tỉnh. Xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp bồi dưỡng
nghiệp vụ thanh tra, tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố
cáo và nghiệp vụ thanh tra nhân dân cho cán bộ, công chức, thanh tra viên,
thanh tra nhân dân ở địa phương.
Trong 5 năm (từ 01/01/2005 đến 30/6/2009), UBND huyện đã tổ
chức 05 lớp tập huấn về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết
đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, nghiệp vụ Thanh tra nhân
dân cho 428 học viên với thành phần là lãnh đạo UBND các xã, thị trấn,
thành viên các Ban Thanh tra Nhân dân và các chức danh có liên quan đến
công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai của các
xã, thị trấn và cán bộ của một số phòng, ban chức năng của UBND Huyện
(Phụ lục 1 kèm theo).
2.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật khiếu nại, tố
cáo:
Sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố
cáo năm 2005 được ban hành và có hiệu lực, UBND Huyện đã tổ chức
Hội nghị quán triệt nội dung của Luật cho đội ngũ cán bộ cấp huyện;
đồng thời chỉ đạo Phòng Tư pháp, Phòng Văn hoá-Thông tin Huyện tổ
chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại
chúng. Chỉ đạo chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ vào kế hoạch tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND huyện để xây dựng Kế
hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến tận người dân
thông qua các hình thức tuyên truyền như: Hội nghị tại xã, thị trấn, lồng
ghép thông qua các buổi họp dân, phát trên đài truyền thanh, thông qua đội
ngũ tuyên truyền viên các xã, thị trấn.
2.3. Công tác thanh tra trách nhiệm giải quyết đơn thư KNTC.
Xác định tầm quan trọng của công tác giải quyết đơn thư KNTC,
trong 5 năm (01/01/2005 - 30/6/2009), UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra
huyện tiến hành 9 cuộc thanh tra trách nhiệm giải quyết của Chủ tịch
UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện ( 31 lượt UBND các xã, thị
trấn).Qua công tác thanh tra nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những
thiếu sót trong công tác giải quyết đơn thư KNTC ở cơ sở.
3. Tình hình, kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và
tiếp công dân:
Trong thời gian từ 01/01/2005 đến 30/6/2009, tình hình đơn thư
KN,TC trên địa bàn huyện Hương Trà không nhiều, có chiều hướng giảm,
nhưng có một số vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp đã làm
mất nhiều thời gian của các cơ quan chức năng UBND Huyện.
3.1. Kết quả giải quyết khiếu nại (Phụ lục số 2 kèm theo):
Trong 5 năm qua, UBND huyện Hương Trà tiếp nhận 111 đơn
khiếu nại, trong đó có 33 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết và 78 đơn có
nội dung trùng lặp, không thuộc thẩm quyền.
Trong công tác giải quyết đơn thư Khiếu nại, tố cáo, UBND huyện
Hương Trà đã chỉ đạo các ngành chức năng bám sát các văn bản pháp luật
về KNTC nên đã thực hiện khá tốt trình tự, thủ tục trong giải quyết khiếu
nại, thực hiện nghiêm túc việc đối thoại giữa người có thẩm quyền giải
quyết khiếu nại lần đầu với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người
có quyền và lợi ích liến quan. Tuỳ theo tính chất của từng loại đơn,
UBND Huyện thành lập các Tổ tư vấn của các ngành chức năng, thành
lập các đoàn kiểm tra liên ngành hoặc giao cho từng cơ quan theo chức
năng để trực tiếp kiểm tra, xác minh và đề xuất biện pháp giải quyết, cụ
thể. Do vậy phần lớn đơn thư của công dân đều được giải quyết kịp thời,
đúng thẩm quyền, không để tình trạng đơn thư tồn động. Các cơ quan
chức năng Huyện trong 5 năm qua đã làm tốt công tác được giao, tham
mưu UBND Huyện trong công tác giải quyết đơn thư như: Văn phòng
HĐND&UBND huyện, Thanh Tra huyện, Công an huyện, phòng TN&MT
huyện…
Tuy có nhiều cố gắng nhưng việc giải quyết đơn thư KNTC vẫn
còn những tồn tại như: một số cơ quan chức năng được giao trách nhiệm
kiểm tra, xác minh còn chậm; lãnh đạo một số xã, thị trấn chưa quan tâm
chưa quan tâm đúng mức đến công tác giải quyết đơn thư KNTC nên một
số đơn thư giải quyết chưa đảm bảo về thời gian.
3.2. Kết quả giải quyết tố cáo (phụ lục số 3 kèm theo):
Trong 5 năm qua, UBND huyện Hương Trà tiếp nhận 31 đơn tố
cáo, trong đó có 04 đơn thuộc thẩm quyền và 27 đơn tố cáo mạo danh,
trùng lặp, không thuộc thẩm quyền.
Nội dung đơn tố cáo chủ yếu là tố cáo những hành vi vi phạm của
cán bộ cấp cơ sở trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai. UBND
Huyện đã thành lập các Đoàn kiểm tra, xác minh nội dung đơn. Đã giải
quyết dứt điểm 04 đơn tố cáo.
3.3. Tình hình công tác tiếp dân (Phụ lục số 4 kèm theo):
Trong thời gian qua, UBND huyện Hương Trà thực hiện tốt công
tác tổ chức tiếp công dân. Đã bố trí phòng tiếp dân, niêm yết nội quy tiếp
công dân, lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND Huyện, phân công cán
bộ tiếp công dân thường xuyên tại phòng tiếp dân UBND Huyện, tạo
điều kiện thuận lợi để công dân đến gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến
nghị, phản ánh... Qua công tác tiếp công dân, đã tiếp 190 lượt công dân,
giải thích cụ thể những thắc mắc, kiến nghị, phản ánh của công dân,
đồng thời tiếp nhận những đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền,
đối với những đơn thư không thuộc thẩm quyền giải quyết hướng dẫn
công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
4. Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Luật
khiếu nại, tố cáo:
Trong những năm qua, cùng với quá trình phát triển KTXH, đẩy
mạnh công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, đã thu hồi một diện tích
đất rất lớn để xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình giao thông, các khu
công nghiệp, nhà máy... Trong quá trình kiểm kê, đền bù thiệt hại, giải
phóng mặt bằng đã có những bất cập, sai sót về trình tự, thủ tục, chính
sách đền bù… đây là nguyên nhân dẫn đến tình hình đơn thư khiếu nại, tố
cáo trên địa bàn huyện Hương Trà phát sinh phức tạp.
Qua công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nhận thấy việc
công dân gửi đơn KNTC do nhiều nguyên nhân khác nhau: do không hiểu
chính sách, pháp luật về khiếu nại, tố cáo hoặc cố tình không chấp hành
quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận giải quyết tố cáo của
cơ quan nhà nước đã có hiệu lực pháp luật; một số trường hợp do bị kích
động, xúi dục gửi đơn khiếu nại, tố cáo nhưng không cung cấp được
chứng cứ, không chứng minh được hành vi hành chính hoặc quyết định
hành chính đã xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Các cơ quan thông tin đại chúng, bên cạnh mặt tích cực góp phần
thúc đẩy việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được kịp thời. Song
cũng có lúc, có nơi đưa tin một chiều, thiếu chính xác dẫn đến hiểu chưa
đúng bản chất sự việc gây dư luận trong nhân dân.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC
chưa được thực hiện thường xuyên, người dân không nắm được các
quyền và nghĩa vụ của mình dẫn đến nhiều vụ việc đơn giản nhưng gửi
đơn khiếu nại, tố cáo đến nhiều cơ quan, nhiều cấp, nhiều ngành.
Trên đây, là báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo
trong 5 năm (từ 01/01/2005 đến 30/6/2009) trên địa bàn huyện Hương Trà,
UBND huyện Hương Trà báo cáo Thanh tra Tỉnh được nắm rõ./.

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
- Thanh tra tỉnh;
- CT, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, CVNC;
- Tranh tra huyện;
- Lưu VT.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản