Báo cáo tốt nghiệp: “Một số biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông Quảng Uyên – Cao Bằng”.

Chia sẻ: hongha1980

Hiện nay đất nước ta đang chuyển sang một giai đoạn mới với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật đang rất cần một nguồn nhân lực chất lượng cao đủ đáp ứng cho sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá của đất nước. Nguồn nhân lực ấy ở đâu ra và ta phải làm thế nào để có nguồn nhân lực chất lượng cao đó. Ta không thể nào quên câu nói của Bác Hồ

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp: “Một số biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông Quảng Uyên – Cao Bằng”.

Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ngTRƯ NG ………………….
KHOA……………………….

----- -----Báo cáo t t nghi p

tài:
“M t s bi n pháp qu n lý giáo d c hư ng nghi p
trư ng trung h c ph thông Qu ng Uyên – Cao B ng”.
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng
M CL C
PH N M U ....................................................................................... 1
1. Lý do ch n tài: ........................................................................... 4
2. M c ích nghiên c u. ..................................................................... 7
3. Nhi m v nghiên c u...................................................................... 7
4. i tư ng nghiên c u ..................................................................... 7
5. Phương pháp nghiên c u ................................................................ 7
5.1 Nghiên c u th c ti n................................................................. 7
5.2 Nghiên c u lý lu n.................................................................... 9
6. Ph m vi và gi i h n nghiên c u. ..................................................... 9
PH N N I DUNG ................................................................................. 10
CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N, CƠ S PHÁP LÝ VÀ CƠ S TH C TI N
C A VI C QU N LÝ HO T NG GIÁO D C HƯ NG NGHI P TRONG
TRƯ NG PH THÔNG. ....................................................................................10
1.1. Cơ s lý lu n.............................................................................. 10
1.2 Cơ s pháp lý.............................................................................. 11
1.3. Cơ s th c ti n........................................................................... 13
CHƯƠNG 2. TH C TR NG C A CÔNG TÁC QU N LÝ HO T NG
GIÁO D C HƯ NG NGHI P T NG THPT QU NG UYÊN TRONG GIAI
O N V A QUA .................................................................................................16
2.1. c i m tình hình .................................................................... 16
2.2. M t s k t qu ã t ư c: ....................................................... 17
2.3.M t s t n t i c a công tác qu n lý GDHN trư ng THPT Qu ng
Uyên- Cao B ng ............................................................................... 19
2.4. Nguyên nhân và m t s v n t ra vi c giáo d c hư ng nghi p
cho h c sinh THPT ........................................................................... 20
2.4.1. Nguyên nhân ....................................................................... 20
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng

2.4.2. M t s v n t ra c n gi i quy t trong công tác ch o
ho t ng GDHN.......................................................................... 21
CHƯƠNG 3: M T S BI N PHÁP T CH C QU N LÝ HO T NG
GDHN TRƯ NG THPT ..................................................................................22
3.1. Nâng cao nh n th c cho cán b qu n lý các c p giáo viên và h c
sinh cũng như xã h i v công tác GDHN trong trư ng ph thông. 22
3.2. y m nh tuyên truy n giáo viên, cán b qu n lý, ph huynh
và h c sinh hi u rõ hơn m c ích c a công tác hư ng nghi p c a
h c sinh ph thông........................................................................ 25
3.3. công tác hư ng nghi p có hi u qu cao, nhà trư ng chú tr ng
b i dư ng i ngũ giáo viên làm công tác hư ng nghi p, coi ây là
khâu có tính ch t quy t nh. ........................................................ 25
3.4. Xây d ng và c ng c cơ s v t ch t ph c v cho hư ng
nghi p; t ch c lao ng t p th ph c v hư ng nghi p; - xã h i
hoá các ngu n l c cho công tác hư ng nghi p. ............................. 26
3.5. Nâng cao năng lư ng c a giáo viên ch nhi m l p. ................... 26
3.6 Ban ch o nên chu n b m t s bài gi ng m u v công tác nh
hư ng và tư v n nghè có n i dung như sau: .................................. 28
3.7 a d ng hoá các hình th c ho t ng giáo d c hư ng nghi p. ... 29
PH N K T LU N VÀ KI N NGH . ................................................... 33
1. K t lu n. ....................................................................................... 33
2. Ki n ngh : ..................................................................................... 34
TÀI LI U THAM KH O. ..................................................................... 35
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng
PH N M U
1. LÝ DO CH N TÀI:

Hi n nay t nư c ta ang chuy n sang m t giai o n m i v i s
phát tri n m nh m c a khoa h c k thu t ang r t c n m t ngu n nhân l c
ch t lư ng cao áp ng cho s nghi p công nghi p hoá- hi n i hoá
c a t nư c. Ngu n nhân l c y âu ra và ta ph i làm th nào có
ngu n nhân l c ch t lư ng cao ó. Ta không th nào quên câu nói c a Bác
H
“Vì s nghi p 10 năm thì ph i tr ng cây
Vì s nghi p trăm năm thì ph i tr ng ngư i ”
Câu nói n i ti ng c a Bác ã ch rõ t m nhìn chi n lư c lâu dài c a
Bác. có m t con ngư i có s c kho có tri th c có nh ng k năng nh t
nh v ngh nghi p và có nh ng ư c mơ hoài bão l n lao không ph i là
ngày m t ngày hai mà là c m t quá trình h t s c lâu dài và gian kh v i s
k t h p c a Gia ình → Nhà trư ng→Xã h i
Khi sinh ra m i ngư i u có m t năng khi u riêng bi t mà tr i ã
ban t ng. Ta ph i làm gì m i ngư i ó b c l ư c năng khi u và rèn
luy n phát huy ư c t i a năng khi u ó ph c v cho l i ích chung c a
xã h i.
Các c ta luôn truy n d y : “Nh t ngh tinh, nh t thân vinh” hay
“M t ngh thì s ng, ng ngh thì ch t” nh ng câu nói ó ã th hi n r t
rõ vi c ch n ngh , rèn luy n k năng ngh , ngh thu t hoá ngh , tinh thông
ngh , t t c nh ng cái ó có ư c khi ta ch n úng ngh , úng s thích và
là m nh tm um ta vùng v y, sáng t o th t s b t công và au n
bi t bao khi m t ngư i r t thích v , thích làm thơ mà l i không ư c làm
mà ph i i làm th cơ khí, l i ó t i ai? Ta không th l i cho nhà trư ng
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng

ư c mà ch trách cho vi c hư ng nghi p cho các em làm chưa t t. Các em
không ư c nh hư ng và tư v n v ngh nghi p v m i v n mà các em
quan tâm. tránh vi c ó x y ra ngay t khi h c ti u h c ta ph i quan tâm
n vi c hư ng nghi p cho các em. Nhà trư ng không ch d y ch , d y
cách làm ngư i mà ph i d y ngh . Thông qua hư ng nghi p ph i hình
thành cho các em nh ng k năng t i thi u v ngh . Nhà trư ng không ch
là trung tâm văn hoá giáo d c mà ph i là trung tâm thông tin, trung tâm ào
t o ngu n nhân l c cao. S n ph m c a giáo d c, c a nhà trư ng ph i là
nh ng con ngư i có c, có tài có s c kho và có nh ng k năng nh t nh
v ngh s n sàng tham gia vào m i ho t ng c a xã h i và h i nh p qu c
t .
làm t t v n hư ng nghi p cho h c sinh trong nh ng năm qua
ng và nhà nư c ta ã luôn quan tâm n yêu c u và m c ích c a vi c
giáo d c hư ng nghi p.
Giáo d c hư ng nghi p là b ph n c a n i dung giáo d c ph thông
toàn di n ã ư c xác nh trong lu t giáo d c. Ngh quy t TW2 khoá VIII
ch rõ: Trong giáo d c ph thông “C n g n v i th c ti n vùng, a phương,
n s tăng cư ng công tác hư ng nghi p, ào t o k thu t lao ng d y
ngh ph thông và k năng c n thi t khác cho công vi c trong n n kinh t
th trư ng cho công c c công nghi p hoá - hi n i hoá t nư c”. Chi n
lư c phát tri n giáo d c 2001-2010 và ch trương i m i chương trình
giáo d c ph thông hi n nay cũng nh n m nh n yêu c u tăng cư ng giáo
d c hư ng nghi p nh m góp ph n tích c c và có hi u qu vào vi c phân
lu ng h c sinh, chu n b cho h c sinh i vào cu c s ng lao ng ho c ư c
ti p t c ào t o phù h p v i năng l c b n thân và nhu c u xã h i.
“Mu n ti n hành công nghi p hoá, hi n i hoá, thăng l i ph i phát
tri n m nh s nghi p giáo d c và ào t o, phát huy ngu n l c con ngư i,
y u t cơ b n c a s phát tri n nhanh và b n v ng”. ng th i Ngh quy t
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng

Trung ương 2 khoá VIII cũng ch ra cho ngành Giáo d c và ào t o là:
“C n g n ch t th c ti n vùng a phương n s tăng cư ng công tác
hư ng nghi p, ào t o k thu t lao ng, d y ngh ph thông và kĩ năng
c n thi t khác cho công vi c trong n n kinh t th trư ng, trong công cu c
công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c ”
- Trong văn ki n i h i khoá IX c a ng ti p t c nh n m nh: phát
huy tinh th n c l p suy nghĩ và sáng t o c a h c sinh, cao năng l c t
h c, t hoàn thi n h c v n và tay ngh . Th c hi n phương châm “H c i
ôi v i hành, giáo d c k t h p v i lao ng s n xu t; Nhà trư ng g n li n
v i i s ng xã h i”. Coi tr ng công tác giáo d c hư ng nghi p và phân
lu ng h c sinh THPT chu n b i vào lao ng ngh nghi p.
- Bư c vào b c h c cu i cùng c a nhà trư ng ph thông, tu i tr h c
ư ng thư ng có nh ng hoài bão l n lao g n li n v i cu c s ng tương lai
c a h , không ít các em t t cho mình nh ng câu h i như “mình s làm
gì?”, “mình ch n ngh gì”, “ngh nào là hay nh t” và cũng không ít các em
ã trăn tr , n o, suy nghĩ, b i có bi t bao ngh áng yêu, bi t bao con
ư ng t t i m c ích cu c s ng riêng.
Tuy v y, giáo d c hư ng nghi p hi n nay chưa ư c các c p qu n lý
giáo d c và các trư ng h c quan tâm úng m c, còn có a phương và
trư ng h c chưa th c hi n y các n i dung giáo d c hư ng nghi p.
Ch t lư ng ho t ng hư ng nghi p chưa áp ng ư c yêu c u c a h c
sinh và xã h i, h c sinh ph thông cu i các c p h c và b c h c chưa ư c
chu n b chu áo l a ch n ngh nghi p, l a ch n ngành h c phù h p v i
b n thân và yêu c u c a xã h i.
phát tri n kinh t – xã h i trong giai o n cách m ng m i, ng
và Nhà nư c ta ã ch trương y m nh công tác hư ng nghi p- d y ngh
ph thông cho h c sinh, nh m o t o th h tr thành l p ngư i lao ng
m i có ph m ch t, năng l c th c hi n th ng l i s nghi p công nghi p
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng

hoá, hi n i hoá t nư c. Do v y công tác hư ng nghi p trong trư ng
ph thông có m t ý nghĩa quan tr ng và là v n áng quan tâm c a
nh ng ngư i làm công tác giáo d c- ào t o. V i mong mu n góp ph n
nh bé c a mình trong vi c nang cao hi u qu ch o ho t ng hư ng
nghi p trong Trư ng ph thông.
Qua nh ng lý do ã phân tích trên, qua th c ti n qu n lý ho t ng
giáo d c hư ng nghi p trư ng trung h c ph thông Qu ng Uyên t nh Cao
B ng tôi ã m nh d n ch n tài.
“M t s bi n pháp qu n lý giáo d c hư ng nghi p trư ng trung
h c ph thông Qu ng Uyên – Cao B ng”.
2. M C ÍCH NGHIÊN C U.

Phân tích nh ng t n t i d n n vi c qu n lý giáo d c hư ng nghi p
g p r t nhi u khó khăn, các nguyên nhân ch quan và khách quan t ó
xu t m t s bi n pháp qu n lý ho t ng giáo d c hư ng nghi p trư ng
trung h c ph thông.
3. NHI M V NGHIÊN C U

- Xác nh cơ s khoa h c và th c ti n c a công tác qu n lý giáo d c
hư ng nghi p.
- ánh giá th c tr ng c a công tác qu n lý ho t ng giáo d c hư ng
nghi p trư ng trung h c ph thông Qu ng Uyên.
- xu t và lý gi i m t s bi n pháp qu n lý ho t ng giáo d c
hư ng nghi p trư ng trung h c ph thông Qu ng Uyên trong giai o n
hi n nay.
4. I TƯ NG NGHIÊN C U

T t c các ho t ng giáo d c hư ng nghi p và cơ s v t ch t, thi t
b d y h c ph c v cho công tác hư ng nghi p.
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U

5.1 Nghiên c u th c ti n
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng

- Trao i, tr c nghi m i v i giáo viên và h c sinh tìm hi u tâm
tư nguy n v ng và ư c mơ c a các em, s hi u bi t v ngh nghi p….
- K t q a th c hi n k ho ch tri n khai ho t ng giáo d c hư ng
nghi p c a trư ng trung h c ph thông Qu ng Uyên.
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng

5.2 Nghiên c u lý lu n
- Nghiên c u các văn ki n, ngh quy t, ch th c a ng các c p v
giáo d c và ào t o.
- Nghiên c u sách giáo khoa “H GDHN” l p 10, 11 nhà xu t b n
giáo d c năm 2004.
- Nghiên c u văn b n hư ng d n th c hi n công tác hư ng nghi p
trong nhà trư ng.
- Nghiên c u giáo trình, t p chí c a Trư ng cán b Qu n lý giáo d c
và ào t o.
6. PH M VI VÀ GI I H N NGHIÊN C U.

Các ho t ng giáo d c hư ng nghi p và k t qu trong 2 năm h c
2003 – 2004 và 2004 – 2005 c a trư ng trung h c ph thông Qu ng Uyên
– Cao B ng.
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng

PH N N I DUNG
CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N, CƠ S PHÁP LÝ VÀ CƠ S
TH C TI N C A VI C QU N LÝ HO T NG GIÁO D C HƯ NG
NGHI P TRONG TRƯ NG PH THÔNG.


1.1. CƠ S LÝ LU N

Th nào là hư ng nghi p?: Hư ng nghi p là h th ng nh ng bi n
pháp d a trên cơ s tâm lý h c sinh h c, sinh lý h c, y h c và nhi u khoa
h c khác giúp h c sinh ch n ngh phù h p v i nh ng năng l c, s
trư ng và i u ki n tâm sinh lý cá nhân, nh m m c ích phân b h p lý và
s d ng có hi u qu nh t l c lư ng s tr có s n c a t nư c.
* nh hư ng ngh nghi p:
nh hư ng ngh nghi p là vi c thông tin cho h c sinh bi t v c
i m ho t ng và yêu c u phát tri n c a các ngh trong xã h i, c bi t là
các ngh các nơi ang c n nhi u lao ng tr tu i có văn hoá, v nh ng yêu
c u tâm sinh lý c a m i ngh , v tình hình phân công và yêu c u i u ch nh
lao ng c ng ng dân cư v h th ng trư ng l p ào t o ngh c a nhà
nư c, t p th và tư nhân.
M c tiêu c a ho t ng giáo d c hư ng nghi p là phát hi n và b i
dư ng ph m ch t nhân cách ngh nghi p cho h c sinh, giúp các em hi u
mình, hi u yêu c u c a ngh , hi u ư c xu th phát tri n h th ng ngh
trong xã h i ta. Thông qua ho t ng giáo d c hư ng nghi p, giáo viên
giúp h c sinh i u ch nh ng cơ h c ngh , trên cơ s ó các em nh
hư ng i vào vi c s n xu t mà xã h i ang có nhu c u nhân l c vì v y giáo
d c hư ng nghi p trư ng trung h c ph thông ph i làm các công vi c
sau:
+ Giáo d c thái lao ng và ý th c úng n v i ngh nghi p
trư ng trung h c ph thông vì giáo d c lao ng nh m hình thành có m c
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng

ích, có k ho ch nh ng quan i m, thái úng n v i lao ng, có tri
th c lao ng, k năng ngh nh t nh h c sinh chu n b tâm th cho th
h tr nh ng công dân tương lai s n sàng h i nh p v i th gi i vi c làm và
vì lao ng là n n t ng nhà trư ng làm t t công tác hư ng nghi p d y
ngh .
Lao ng là c u n i gi a nh hư ng ngh và tham gia h c ngh ,
gi a lý thuy t v i th c hành.
+ Giáo d c hư ng nghi p giúp h c sinh có s hi u bi t khái quát v
s phân công lao ng xã h i, cơ c u n n kinh t qu c dân.
S phát tri n c a t nư c và a phương, làm quen v i nh ng ngành
ngh ch y u, ngh cơ b n, c bi t là ngh truy n th ng c a a phương.
+ Giáo d c hư ng nghi p giúp tìm hi u năng khi u, khuynh hư ng
ngh nghi p c a t ng h c sinh khuy n khích, hư ng d n và b i dư ng
kh năng ngh nghi p thích h p nh t.
+ Giáo d c hư ng nghi p giáo d c ng viên hư ng d n h c sinh i
vào nh ng ngành gnh mà nhà nư c a phương ang c n phát tri n.
Giáo d c hư ng nghi p có nh ng n i dung cơ b n sau:
1.2 CƠ S PHÁP LÝ

- Nh m m b o vi c th c hi n m c tiêu ngày 13/9/1981 Chính ph
ra Quy t nh s 126/CP “V công tác giáo d c hư ng nghi p trong
trư ng ph thông và s d ng h p lý h c sinh các c p THCS và THPT t t
nghi p ra trư ng”.
- i u 3 c a Ch th s 33-2003/CT – BGD & T ngày 23/7/2003
cũng ã ch rõ “Nghiêm túc tri n khai th c hi n sinh ho t hư ng nghi p
các trư ng THCS, THPT và trung tâm KTTH, theo tài li u hư ng d n c a
B GD & T, giúp h c sinh, c bi t là h c sinh cu i c p hi u v th gi i
ngh nghi p, th trư ng lao ng và ánh giá năng l c b n thân, hư ng d n
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng

h c sinh l a ch n ngh ho c l a ch n trư ng h c, ngành h c phù h p v i
năng l c cá nhân và yêu c u c a xây d ng t nư c”.
1.2. Thông tư 31/TT ngày 17 tháng 8 năm 1981 c a B giáo d c:
“ giúp h c sinh hi u bi t các ngành ngh , các trư ng trung h c s d ng
t m th i m i tháng 1 bu i lao ng gi i thi u, tuyên truy n, gi i thích
ngành ngh ”. Như v y m i năm h c có 9 bu i sinh ho t gi i thi u ngh
ư c phân ph i chương trình trong 9 tháng.
1.3. Quy t nh 329/Q ngày 31 tháng 3 năm 1990 c a B trư ng
b giáo d c v m c tiêu và k ho ch ào t o c a trư ng trung h c ph
thông.
1.4. Quy t nh 2397/Q c a B trư ng b giáo d c ngày 17 tháng 9
nưm 1991 ban hành danh m c ngh và chương trình d y ngh cho h c sinh
trung h c ph thông.
1.5 Ngh quy t 40/2000/QH10 c a Qu c h i
1.6. Ch th 14/2001/CT – TTg c a Th tư ng chính ph v im i
chương trình giáo d c ph thông.
1.7. Ngh quy t ih i ng toàn qu c l n th IX kh ng nh:
“Giáo d c và ào t o là m t trong nh ng ng l c quan tr ng thúc
y s nghi p công nghi p hoá - hi n i hóa, là i u ki n phát huy
ngu n l c con ngư i… Coi tr ng công tác hư ng nghi p và phân lu ng
h c sinh trung h c, chu n b cho thanh niên, thi u niên i vào lao ng
ngh nghi p phù h p v i s d ch chuy n cơ c u kinh t trong c nư c và
t ng a phương”
+ Lu t giáo d c năm 2005 chương 2 “Nh ng quy nh m i c a lu t
giáo d c “ năm 2005 ph n 2 “Chương trình giáo d c” cũng nói chương
trình giáo d c ngh nghi p ư c t ch c th c hi n theo năm h c ho c hình
th c tích lu tín……và ư c c th hoá thành giáo trình, tài li u gi ng
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng

d y” và Chương trình giáo d c ngh nghi p ph i liên thông v i các chương
trình giáo d c khác.
Th c hi n ch th c a B trư ng v nhi m c a toàn ngành trong năm
h c 2005-2006 v m t giáo d c lao ng – hư ng nghi p các S giáo d c
và ào t o các trư ng ph thông và các trung tâm KTTH-HN
- Ti p t c vi c tri n khai Ch th s 33/2003/TC-BGD& T v tăng
cư ng giáo d c hư ng nghi p cho h c sinh ph thông nh m y m nh
công tác giáo d c hư ng nghi p nâng cao ch t lư ng, nh hư ng ngh
nghi p phù h p v i nhu c u nhân l c c a t ng a phương, góp ph n tích
c c vào vi c phân lu ng h c sinh cu i c p THCS và THPT.
1.3. CƠ S TH C TI N

H c sinh THPT là b ph n thanh thi u niên n tu i trư ng thành
ư c ti p c n v i m t h th ng ki n th c t quá trình h c t p Trư ng ph
thông và ư c tr i nghi m th c ti n thông qua nh ng d ng lao ng trong
gia ình, trong các t ch c oàn th , hàng ngày ư c ti p nh n các d ng
thông tin ngh nghi p và chính nh ng i u ki n này ã giúp các em hình
thành ư c nh ng cơ s xác áng v ki n th c, v k năng và c bi t là s
trư ng thành áng k trong nh n th c i v i ý nghĩa cu c s ng, v trí c a
b n thân, có ư c s th thách trong lao ng ngh nghi p góp ph n vào
i s ng gia ình t o ra nh ng tiêu cho quá trình thích ng ngh nghi p
sau này. M t s h c sinh v i ý chí vươn lên, ngay t khi còn h c ph thông
ã tích c c h c thêm các môn h c c n thi t như tin h c, ngo i ng …. V i
cái n n r t áng quí ó c a h c sinh THPT, nhi m v hư ng nghi p iv i
các em không ch d ng l i m c nâng cao nh n th c và s hi u bi t k
càng hơn v ngh mà còn là quá trình xác l p nh ng i u ki n ki n th c
ưa các em ho t ng trong th gi i ngh nghi p, t o ra s thích ng m c
nh t nh v i ngh ho c lĩnh v c lao ng mà h ưa thích.
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng

Do s phân lu ng c a xã h i, do th c t b c xúc b i vì không có s
liên thông gi a hư ng nghi p, ào t o và s d ng nên t n t i th c t
u vào nhi u, chưa u ra th a th y thi u
ư c nh hư ng, tư th ch t lư ng ngh
v n ngh kém
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng

+ Sau khi t t nghi p THCS s có t ng tr ng:

75% h c ti p THPT-> thi i h c, cao ng
THCS c n nhi u Giáo viên, Phòng h c
14-15% h c ngh (quá ít)
24-25% s ng t do vào i v i 2 bàn tay
tr ng -> sinh ra t n n XH
i h c cao ng 80%
Sau THCS
THCN, DN 10%
Còn l i vào i
R t nhi u h c sinh sau khi thi i h c, Cao ng trư t không bi t
mình nên h c gì? theo ngh gì:
+ úng úng
+ Sai sai
Th c t t i a phương chúng tôi là m t huy n mi n núi kinh t g p
r t nhi u khó khăn, m t b ng dân trí th p vi c nh hư ng và tư v n ngh là
m t vi c vô cùng quan tr ng và c n thi t các em có vi c làm góp ph n
xoá ói gi m nghèo cho quê hư ng, h n ch các t n n xã h i ang có
chi u hư ng gia tăng t i a phương do không có vi c làm.
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng

CHƯƠNG 2. TH C TR NG C A CÔNG TÁC QU N LÝ HO T
NG GIÁO D C HƯ NG NGHI P T NG THPT QU NG UYÊN
TRONG GIAI O N V A QUA
2.1. C I M TÌNH HÌNH

M t vài nét khái quát v trư ng THPT Qu ng Uyên. Trư ng ư c
thành l p t năm 1960 n nay ã ư c 46 năm n m mi n ông t nh Cao
B ng, xung quanh là các dãy núi ã n i ti p nhau. Trư ng có 32 l p nhưng
ch có 22 phòng h c nên ph i h c 2 ca 1 ngày. T ng s h c sinh là 1545 em
g m 10 xã h u h t là con em các dân t c c a huy n nhà xác xã xa nhau
nên nhi u em ph i tr h c.
Cơ s h t ng c a Huy n còn kém, ư ng liên xã r t khó i mà ch
n trung tâm xã còn các b n làng thì v n còn ph i i trên các con ư ng
nh t m .
Kinh t a phương ch y u là nông nghi p, c Huy n ch có 1 làng
ngh làm th rèn, di n tích ch y u là núi nên s n lư ng nông nghi p r t
th p ch ăn không có tích lu . H c sinh mi n núi không ph i n p h c
phí nhưng nhi u gia ình cũng không lo ư c cho con cái i h c. H c sinh
sau khi h c xong l p 12 a s nhà làm ru ng, ó là ngu n nhân l c lao
ng ch y u c a a phương.
Trư ng THPT Qu ng Uyên là trư ng trung tâm c a Huy n nh ng s
h c sinh b h c hàng năm là khá l n Trung bình 1 năm b trên 30 em i
ngũ cán b giáo viên thi u tr m tr ng l i không ng b , ch t lư ng i
ngũ th p.
Giáo viên t nhiên thi u nhi u, các môn xã h i t m c th như sau:
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ngSL-CL i ngũ T ng s CB qu n lý Sau
i Cao
Năm Hi u i
GV L p Phó h c ng
trư ng h c

2003-2004 38 28 1 2 1 32 6
2004-2005 39 30 1 1 1 35 4
2005-2006 39 32 1 2 1 35 4
- Tình hình xã h i:
Sau khi h c xong l p 12 a s h c sinh nhà nên các t n n xã h i
ang có chi u hư ng gia tăng và ã thâm nh p vào nhà trư ng gây nên n i
lo và b c xúc cho nhà trư ng và c xã h i. Nhà trư ng ang cùng v i
UBND Huy n bàn b c và ã có các phương án gi i quy t s lao ng
dưa th a này.
2.2. M T S K T QU Ã T Ư C:

Trong năm 2004-2005 trư ng ã ư c 1 s k t qu áng khích l v
m t h c t p và tu dư ng rèn luy n.
+ i ngũ cán b i qu n lý và giáo viên ã nh n th c ư c t m quan
tr ng c a công tác hư ng nghi p. Và coi nó là m t môn h c quan tr ng
như các môn h c khác.
+ Trong k ho ch năm h c 2005-2006 ã có k ho ch ho t ng
GDHN cho h c sinh các kh i c th :
Kh i 10: nh hư ng ngh
Kh i 11: Tư v n ngh
Kh i 12: H c ngh
Th c hi n m i cán b trung tâm tư v n và gi i thi u vi c làm t nh
Cao B ng và liên k t v i trung tâm Giáo d c KTTH- Hư ng nghi p- D y
ngh t nh
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng

+ Hi n nay biên dao ng trong vi c ch n ngh , hi u bi t ngh ã
n nh hơn theo sơ
líp 10 líp 11 líp 12
¦íc m¬ §Þnh huíng Chän nghÒ


Hàng năm nhà trư ng ã l p k ho ch năm h c v vi c huy ng các
ngu n l c xã h i ph c v cho hư ng nghi p thông báo cho giáo viên và
h c sinh tình hình phát tri n kinh t xã h i c a t nư c nói chung và c a
a phương; nhu c u s d ng ngu n lao ng ch o và ki m tra công tác
hư ng nghi p c a giáo viên, ph i h p các hình th c hư ng nghi p trong và
ngoài nhà trư ng. K t h p v i a phương trong vi c s d ng h p lý h c
sinh ra trư ng cu i năm t ch c bàn giao h c sinh cho a phương.
- Thông qua các b môn văn hoá cơ b n, qua các b môn k thu t,
sinh ho t hư ng nghi p và c bi t thông qua ho t ng lao ng và d y
ngh ph thông, nhà trư ng ã ti n hành giáo d c hư ng nghi p cho b
ph n l n h c sinh.
Trong năm h c 2003-2004 trư ng ã liên k t v i trung tâm GDTH-
Hư ng nghi p d y ngh t nh Cao B ng c ngư i v tư v n cho h c sinh
kh i 11 và ã có 95% h c sinh tham gia h c ngh ph thông.
Năm h c 2004-2005 sau khi ư c tư v n ngh ã có 100% h c sinh
kh i 11 tham gia h c ngh ph thông và bư c u nhi u em dã b c l các
năng khi u v ngh nghi p trong năm h c 2005-2006 t t c h c sinh ư c
tham gia ho t ng sinh ho t hư ng nghi p. H c sinh kh i 12 ư c tư v n
hư ng nghi p trư c khi làm h sơ tuy n sinh H, C , THCN.
+ Nhà trư ng ã tính m t ph n kinh phí dành cho ho t ng D y và
h c vào ho t ng sinh ho t hư ng nghi p.
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng

+ Chính quy n a phương và ph huynh ã b t u quan tâm n
các ho t ng giáo d c hư ng nghi p.
Qua các t ho t ng GDHN h c sinh và ph huynh ã có cái nhìn
c th hơn v i nh ng ngành ngh mà xã h i ang có nhu c u và ã có ý
th c quan tâm hơn v i nh ng ngh mà a phương ang có. Nhi u em ã
quy t tâm làm kinh t trang tr i ưa s n ph m nông nghi p tr thành hàng
hoá tham gia th trư ng mang l i l i ích thi t th c cho quê hương.
2.3. M T S T N T I C A CÔNG TÁC QU N LÝ GDHN TRƯ NG THPT
QU NG UYÊN- CAO B NG

Nhà trư ng chưa quan tâm u tư nâng cao ch t lư ng công tác l p
k ho ch, chương trình n i dung, phương pháp giáo d c hư ng nghi p
nh m nâng cao ch t lư ng giáo d c, và áp ng yêu c u ào t o ngu n
nhân l c cho n n kinh t xã h i.
- Nh ng năm qua a s h c sinh l a ch n hư ng h c t p, nh hư ng
ngh nghi p ch theo c m tính cá nhân và gia ình ho c nh hư ng c a b n
bè. S l a ch n ngh mang m tính ch t ch quan và phi n di n, thi u
tính th c ti n và không phù h p v i xu th , phát tri n kinh t – xã h i c a
t nư c.
H u h t h c sinh sau khi t t nghi p THPT thì l i ch mu n thi vào
các trư ng i h c, coi ó là hư ng duy nh t l p thân, l p nghi p. C
h c sinh và cha m các em u chưa chú ý úng m c n i u ki n phát
tri n kinh t – xã h i c a a phương và c a t nư c.
- Công tác GDHN còn nhi u b t c p h n ch như:
+ Ho t ng SHHN và tư v n hư ng nghi p còn chưa ư c t ch c
ng b các a phương. Các gi h c giáo d c hư ng nghi p nhi u khi
còn mang tính hình th c, nghèo nàn n i dung.
- Khó khăn l n nh t là vi c s d ng chưa h p lý h c sinh t t nghi p
PTTH hi n nay. M t s t t nghi p THPT không mu n tr v a phương
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng

s n xu t vì nhi u a phương không có k ho ch phát tri n kinh t xã h i,
do ó không có qui ho ch ào t o cán b , s d ng lao ng t i ch . M t
khác ch t lư ng hư ng nghi p d y ngh , ào t o tay ngh c a các cơ s
ào t o hi n nay không áp ng yêu c u ngh nghi p t ra a phương
trong cơ ch th trư ng.
- T ch c ho t ng hư ng nghi p còn lúng túng chưa g n v i th c
t a phương. a bàn nhà trư ng óng khá a d ng v ngành ngh : như
nghi p, nông nghi p, buôn bán… M c d u ngành ngh khá a d ng như
v y nhưng kinh t các ngành chưa phát tri n, phân công lao ng còn h n
ch , l c lư ng lao ng dôi dư còn nhi u . M t s ngành ngh truy n th ng
không i u ki n phát tri n, m t s ngành ngh như tr ng n m cũng m i
hình thành.
2.4. NGUYÊN NHÂN VÀ M T S V N T RA VI C GIÁO D C
HƯ NG NGHI P CHO H C SINH THPT

2.4.1. Nguyên nhân
- Nh n th c c a m t s lãnh o a phương, m t s lãnh o, cán
b qu n lý nhà trư ng, giáo viên, gia ình và b n thân h c sinh v công tác
hư ng nghi p còn h n ch , chưa rõ ràng úng n. H chưa th t hi u rõ v
vai trò và t m quan tr ng c a công tác hư ng nghi p cho h c sinh trung
h c ph thông i v i b n thân h c sinh nói riêng và i v i s phát tri n
ki n th c xã h i nói chung.
- Nhà trư ng không làm thay i ư cm t s v n xã h i liên
quan n công tác hư ng nghi p như v n vi c làm, tuy n ch n ngh ,
ch ãi ng v i các ngh …. Nhà trư ng không làm thay i ư c nh n
th c c a cha m h c sinh v v n hư ng nghi p.
- S b t cân i trong h th ng giáo d c qu c dân d n ns m t
cân i trong s phân lu ng h c sinh sau t t nghi p trung h c ph thông.
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng

- Giáo viên làm công tác tư v n ngh , hư ng nghi p chưa ư c ào
t o, chưa có giáo viên chuyên trách.
- Còn thi u các tài li u hư ng d n v n i dung c a tài li u còn nghèo
nàn, thi u h p d n, chương trình chưa th t s rõ nét, chưa phù h p th c
ti n.
- Chương trình h c các môn văn hoá và tâm lý thi c a còn quá n ng
n .
- Cơ s v t ch t ph c v lao ng s n xu t – hư ng nghi p- d y
ngh còn quá thi u th n, trư ng không có xư ng cho h c sinh lao ng,
không có m t s thi t b tr c quan ph c v sinh ho t hư ng nghi p.
2.4.2. M t s v n t ra c n gi i quy t trong công tác ch o
ho t ng GDHN
Qua th c t ã t ư c và m t s t n t i trong công tác qu n lý
GDHN c a trư ng THPT Qu ng Uyên b n thân tôi nh n th y r ng làm
t t công tác này c n có các gi i pháp sau
+ Nâng cao nh n th y v GDHN c a cán b qu n lý các c p và i
ngũ nhà giáo.
- B GD- T và các ban ngành ch c năng k t h p v i UBND các c p
c n có phương th c ào t o. B i dư ng i ngũ giáo viên m t cách chính
quy giúp i ngũ này nâng cao t c có th nh hư ng, tư v n và d y
ngh ph thông m t cách cơ b n có tính h th ng.
+C n i m i cơ ch chính sách i v i giáo viên ph trách công tác
GDHN, tư v n HN.
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng

CHƯƠNG 3: M T S BI N PHÁP T CH C QU N LÝ HO T
NG GDHN TRƯ NG THPT


3.1. Nâng cao nh n th c cho cán b qu n lý các c p giáo viên và
h c sinh cũng như xã h i v công tác GDHN trong trư ng ph thông.
+ Ph i coi ho t ng GDHN là m t công vi c thư ng xuyên và liên
t c mang tính h th ng và quan tr ng như các môn khoa h c cơ b n khác
ph i tuân theo quy trình hư ng nghi p.


nh hư ng ngh Thích ng ngh Phù h p ngh

Ch n ngh H c ngh Ch n ngh
B i dư ng
ào t o l i

+ Trong trư ng ph i thành l p ban ch o hư ng theo c u trúc sau:

Hi u trư ng
Ban hư ng nghi p nhà trư ngGiáo Giáo T Ban T Thư Yt Trung Cơ s
viên viên ch c i ch c vi n nhà tâm k s n
ch b oàn di n xã h i nhà trư ng thu t xu t
nhi m môn thanh ph trư ng TH-HN
niên huynh

Vi c xây d ng h th ng và c u trúc c a h th ng hư ng nghi p trong
trư ng THPT th hi n nh ng m i quan h g n bó h u cơ gi a các b ph n
trong trư ng và ngoài xã h i. ng th i th hi n vai trò, trách nhi m c a
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng

Hi u trư ng. Nhi m v c a Hi u trư ng là ch u trách nhi m chung v k
ho ch và i u hành toàn b quá trình th c hi n H HN trên các m t cơ b n:
- Phương hư ng tri n khai H HN nhà trư ng trên cơ s ư ng l i
ch trương hư ng nghi p c a Nhà nư c và tình hình th c t c a a
phương.
- S p x p và n nh k ho ch hư ng nghi p cho cân i h p lý v i
k ho ch toàn di n c a năm h c do B giáo d c và ào t o qui nh.
- Ki m tra ôn c vi c th c hi n k ho ch c a ban hư ng nghi p
trên m t s m t quan tr ng như n i dung, th i gian, phương ti n, nhân l c
và hi u qu , giáo d c c a ho t ng hư ng nghi p.
- Xét duy t và phê chu n k ho ch hư ng nghi p, các h p ng kinh
t và các văn b n k t nghĩa, h p tác trong quá trình th c hi n ho t ng
hư ng nghi p v i các cơ quan b n.
- Ch u trách nhi m trư c cơ quan ch o c p trên v k t qu toàn
di n c a ho t ng hư ng nghi p.
Ban hư ng nghi p trư c cơ quan ch o c p trên v k t qu toàn
di n c a ho t ng hư ng nghi p. Có i di n các thành ph n ch y u như
trong sơ c u trúc trên.
Ph trách ban hư ng nghi p là m t ng chí Phó Hi u trư ng
(thư ng là ng chí ph trách v lao ng s n xu t). S có m t c a các
thành ph n trong và ngoài trư ng như trong c u trúc c a h th ng, cho
phép m r ng kh năng liên k t các l c lư ng giáo d c (nhà trư ng, gia
ình và xã h i) trong ho t ng hư ng nghi p.
Ch c năng chính c a Ban hư ng nghi p nhà trư ng là ch ok
ho ch (so n th o, phê chu n ki m tra ánh giá vi c th c hi n k ho ch), nó
ng th i còn là b ph n trung gian môi gi i liên k t t t c các thành ph n
có trong h trong t m c ích chung trong ho t ng hư ng nghi p.
Nhi m v c a Ban hư ng nghi p bao g m:
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng

- Giúp cho cán b , công nhân viên trong nhà trư ng, c bi t iv i
các th y cô giáo, cô giáo, các t ch c oàn th c a giáo viên và h c sinh
nh n th c y và sâu s c m c ích, yêu c u, nhi m v , n i dung chính
c a vi c t ch c ho t ng hư ng nghi p trong trư ng THPT.
- Tuyên truy n, v n ng các t ch c xã h i có liên quan cùng tham
gia vào công tác hư ng nghi p.
- Ki m tra, ôn c và ánh giá theo t ng ph n vi c, t ng giai do n
c a các b ph n h p thành trên cơ s k ho ch h p ng ư c giao tương
ng v i c i m ho t ng c a b ph n mình.
th c hi n các nhi m v trên Ban hư ng nghi p c n ph i ti n hành
nh ng công vi c c th sau:
+ D a vào k ho ch c a chính quy n a phương v phân b lao
ng và phát tri n kinh t - xã h i, cung c p cho giáo viên nh ng hi u bi t
v nhu c u s d ng nhân l c a phương và kh năng ti p nh n h c sinh
t t nghi p ra trư ng trong m i năm h c.
+ ưa ho t ng hư ng nghi p vào k ho ch ho t ng chung c a
nhà trư ng t ng giai o n (tháng, h c kỳ, năm h c) t ng m ng công v êc
(h c t p văn hoá, lao ng s n xu t ho t ng ngo i khoá…)
+ T ch c trao i k ho ch th c hi n n i dung hư ng nghi p gi a
các b ph n ch c năng trong trư ng ho t ng hư ng nghi p ư c tri n
khai m t cách ng b .
+ Trao i v i giáo viên và các t ch c oàn th xã h i trong và
ngoài nhà trư ng thi t l p k ho ch s d ng các hình th c hư ng nghi p
nh m phát tri n h ng thú, s trư ng, năng l c c a h c sinh.
+ Thi t l p k ho ch và s c ng tác gi a nhà trư ng v i các cơ s
s n xu t và các cơ quan ào t o ngh xung quanh nơi trư ng óng nh m
nâng cao s c m nh t ng h p và hi u qu c a ho t ng hư ng nghi p.
Th c hi n các bài gi ng hư ng nghi p theo chương trình c a B , g p g
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng

trao i gi a h c sinh và cơ s s n xu t, giúp nhà trư ng v cơ s kĩ thu t
cán b công nhân có tay ngh .
+ Phác th o k ho ch tham mưu (th i gian m c ích, a i m, l c
lư ng tham gia)
3.2. y m nh tuyên truy n giáo viên, cán b qu n lý, ph
huynh và h c sinh hi u rõ hơn m c ích c a công tác hư ng nghi p
c a h c sinh ph thông.
Ph i coi hư ng nghi p là m t n i dung ào t o v giáo d c lao ng,
k thu t, d y ngh , là m t b ph n c a giáo d c ph thông. Ph i tìm m i
cách kh c ph c khó khăn hoàn thành giáo d c hư ng nghi p cho h c
sinh theo yêu c u, n i dung quy nh. Phương pháp tuyên truy n: Thông
qua các phương ti n thông tin i chúng, các bu i chào c , sinh ho t hư ng
nghi p.
3.3. công tác hư ng nghi p có hi u qu cao, nhà trư ng chú
tr ng b i dư ng i ngũ giáo viên làm công tác hư ng nghi p, coi ây
là khâu có tính ch t quy t nh.
V t ch c nhân s : bên c nh ban chuyên môn ph trách chung v
d y h c nhà trư ng, thành l p ban lao ng hư ng nghi p do m t ng chí
phó hi u trư ng làm trư ng ban: các thành viên: GVCN, i di n h i cha
m h c sinh các l p và thư ng v h i, oàn thanh niên, các môn KTCN, tin
h c… KTNN, các t trư ng chuyên môn. Ban này có trách nhi m tư v n
v công tác hư ng nghi p cho hi u trư ng, t ch c th c hi n k ho ch và
hư ng nghi p d y ngh theo k ho ch nhà trư ng.
- B i dư ng v ki n th c, năng l c cho i ngũ cán b giáo viên làm
công tác hư ng nghi p.
- L a ch n giáo viên c t cán tham gia các l p t p hu n v hư ng
nghi p do b giáo d c ào t o t ch c, liên k t v i các ơn v s n xu t trên
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng

a bàn làm ăn có hi u qu . B i cơ s s n xu t t i a phương là minh
ch ng s ng cho các em nh hư ng và ch n ngh …
- B i dư ng nh ng ki n th c v kinh t và h i c a t nư c và a
phương làm t t công tác tư v n và hư ng nghi p cho h c sinh.
- Chú tr ng công tác thi ua khen thư ng, khuy n khích b ng v t
ch t cho cán b giáo viên làm công tác hư ng nghi p d y ngh .
3.4. Xây d ng và c ng c cơ s v t ch t ph c v cho hư ng
nghi p; t ch c lao ng t p th ph c v hư ng nghi p; - xã h i hoá
các ngu n l c cho công tác hư ng nghi p.
- Các bi n pháp nêu trên u có m i quan h h u cơ m t thi t trong
quá trình t ch c th c hi n công tác hư ng nghi p trư ng THPT bán
công C a Lò trong giai o n hi n nay. Luôn th c hi n m c tiêu giáo d c
toàn di n, chu n b ngu n nhân l c ph c v kinh t xã h i thì nhà trư ng
quan tâm làm t t công tác hư ng nghi p và th c hi n ng b các gi i pháp
trên. Trong ó v n nâng cao nh n th c, k năng hư ng nghi p d y ngh
cho i ngũ giáo viên là quan tr ng nh t.
3.5. Nâng cao năng lư ng c a giáo viên ch nhi m l p.
Ưu tiên GVCN d các l p b i dư ng v ho t ng GVHN vì
GVCN là ngư i hơn ai h t có i u ki n thu n l i g n gũi hi u bi t h c sinh
v t t c m i m t, là ngư i ng mũi ch u sào i v i s phát tri n c a t p
th cũng như c a m i cá nhân trong l p mình ph trách. GVCN ph i giúp
h c sinh bi t ý nghĩa c a vi c ch n ngh và nh hư ng ngh nghi p..
- Giáo viên ch nhi m ch ng xây d ng k ho ch nh hư ng ngh
cho h c sinh l p mình.
K ho ch ch nhi m ch ng xây d ng k ho ch nh hư ng ngh
cho h c sinh l p mình.
K ho ch hư ng nghi p c a giáo viên ch nhi m l p v công tác
hư ng nghi p
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng
Tháng N i dung Hình th c Bi n pháp
nh hư ng suy nghĩ cho Nói chuy n trao
9
h c sinh i
Gi i thi u m t s ngh - Thuy t minh có - Yêu c u m t s
a phương có kh năng tranh nh, tham h c sinh trong
phát tri n và m t s ngành quan s n ph m l p a phương
10
m i có th v n d ng minh ho có ngành ngh
- Th c hành trình bày hi u
bi t c a mình
Gi i thi u m t s ngh có - Thuy t minh có - Cho h c sinh
nhu c u c a a phương và tranh nh, tham phát tri n tranh
11 t nư c quan s n ph m lu n
mình ho - Giáo viên ch
- Th c hành nhi m k t lu n
Cho h c sinh ăng ký ch n GVCN xem xét, T t c h c sinh
12
ngh cho tương lai trao i to àm tham gia
Hàng năm vào u năm h c GVCN các l p 12 ph i làm m t s
phi u tr c nghi m i u tra theo m u sau
1) H và tên L p
2) B n hãy khoanh tròn vào hư ng i c a b n sau khi t t nghi p
THPT
a) Thi vào i h c, cao ng và các trư ng d y ngh .
b) Di b i, tr v nông thôn s n xu t.
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng

i n vào ch tr ng các các câu sau:
+ Thi vào trư ng i h c ……………..Cao ng………………..
+ N u h c ngh thì thích ngh …………………………………...
Phi u th hai có n i dung sau
Hãy tr l i các câu h i:
a) N u có quy t nh tr v nhà lao ng s n xu t thì b n chon lĩnh
v c nào? T i sao?
b) Vì sao b n l i chòn ngh ó mà không ph i ngh khác?
c) B n ã có chu n b gì cho ngh nh ch n?
d) Cha m b n ã khuyên b n nh ng gì?
e) N u trư ng t ch c các ho t ng ngo i khoá thì b n thích ho t
ng nhóm nào?
f) Môn h c nào b n thích nh t?
g) B n có năng khi u gì?
3.6 Ban ch o nên chu n b m t s bài gi ng m u v công tác
nh hư ng và tư v n nghè có n i dung như sau:
- Sơ lư c l ch s phát tri n các ngh .
- S phát tri n c u lĩnh v c ngh trong giai o n hi n nay.
- Hư ng phát tri n c a lĩnh v c ngh trong th i gian t i.
- c i m yêu c u c a lĩnh v c ngh tương ng.
+ i tư ng lao ng
+ M c ích lao ng.
+ N i dung lao ng.
+ i u ki n lao ng.
+ Công c lao ng
+ Ch ng ch i u ki n y h c.
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng

+ Các cơ s ào t o ngh .
3.7 a d ng hoá các hình th c ho t ng giáo d c hư ng
nghi p.
T ch c ho t ng giáo d c hư ng nghi p trong trư ng THPT c n
t ư c 3 yêu c u sau:
- Ngư i h c c n n m ư c c u trúc c a ho t ng hư ng nghi p.
- N m ư c cách t ch c tri n khai nh ng n i dung cơ b n trong ho t
ng giáo d c hư ng nghi p trư ng THPT.
- Hi u ư c cách th c ti n hành t ch c bài h c trên l p thưo chương
trình, bi t cách th c ph i h p v i các l c lư ng giáo d c trong và ngoài
trư ng THPT, th c ch t là ho t ng giáo d c có s g n bó m t thi t
gi a các b ph n trong trư ng, ngoài xã h i nó t o nên s c m nh t ng
h p ng b khi th c hi n nhi m v c a công tác hư ng nghi p.
Ho t ng SHHN có nh ng c thù riêng v m t phương pháp t ch c h c
t p cho h c sinh. Tính c thù th hi n vai trò là ch th ho t ng c u
h c sinh các ho t ng h c t p c a h c sinh ư c l p l i và liên t c, có liên
quan v i nhi u ngu n t ngoài nhà trư ng và góp ph n vào vi c phát tri n
tính tích c c ho t ng c a h c sinh và vì v y cũng có nhi u phương th c
ti n hành ho t ng giáo d c hư ng nghi p cho h c sinh ó là:
- Ti n hành i u tra cơ b n i v i ho t ng u c p (l p 10) và cu i
c p (l p 12) theo m u, ki u chung c a Ban hư ng nghi p.
- H i th o câu l c b , báo tư ng, trao i v i h c sinh cũ c a trư ng
nay thành t, mít tinh, h i di n, vui chơi.
- Trao i, ký k t h p ng, tham quan, báo cáo trao i v i cơ s s n
xu t.
- Tri n lãm k t qu h c t p và dùng tr c quan…
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng

- T ch c di n àn, nói chuy n th i s , nghe báo cáo c a cán b c p
trên v nh ng v n : phương hư ng phát tri n, các ngành ngh c a a
phương trong th i gian t i… Ho t ng giáo d c hư ng nghi p cho h c
sinh THPT còn ư c th c hi n trong quá trình gi ng d y các b môn khoa
h c cơ b n. Nh ng ki n th c trong các môn h c mà h c sinh lĩnh h i s t o
thành n n móng cho s ti p thu ki n th c ngh nghi p b i l ó là h th ng
tri th c cơ b n, chung nh t, ư c t t c các ngành ngh l y ó làm i m t a
b i p d n tri th c chuyên ngành cho giai o n ti p theo.
- N i dung ki n th c ph thông ã bao g m trong ó m t lư ng
thông tin khá phong phú v ngh nghi p: công c và phương ti n lao ng
thông qua môn v t lý, công c và phương ti n tư duy trong quá trình lao
ng, thông qua môn toán h c, bi n i nguyen v t li u thông qua các môn
hoá h c, v t lý; Bi n i v t ch t hưu cơ thông qua môn sinh h c, hoá h c;
Quan h gi a con ngư i v i t nhiên trong lao ng thông qua môn văn
h c; i u ki n t nhiên và xã h i c a quá trình lao ng thông qua môn a
lý, l ch s ; L ch s bi n i t nhiên và xã h i thông qua môn l ch s …
Khi h c các môn ó liên dquan t i nghè nghi p giáo viên c n l a
ch n lư ng thông tin cho phù h p v i c thù c a t ng môn h c, v a ăn
nh p v i kinh nghi m hi u bi t và năng l c c a h c sinh.
- Thông qua các môn khoa h c cơ b n h c sinh hi u bi t v ý
nghĩa, công d ng, các nguyên lý, cơ s khoa h c c a qui trình lao ng s n
xu t còn qui trình công ngh , kĩ năng, kĩ x o th thu t ti n hành, thao tác,
tư th lao ng … s ư c hình thành thông qua gi ng d y các môn: công
ngh kĩ thu t, lao ng s n xu t, lao ng công ích, d y ngh ph thông.
- Trong ho t ng giáo d c hư ng nghi p, s tham gia c a các t
ch c và l c lư ng xã h i có vai trò quan tr ng ó là t ch c oàn thanh
niên c ng s n H Chí Minh v i tư cách là m t thành phg n c a h th ng
hư ng nghi p ó là hình thành cơ s o c c a lý tư ng và h ng thú
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng

ngh nghi p cho h c sinh, là s tham ia tích c c, trư ng tiên vào quá trình
gi i quy t nh ng v n hư ng nghi p.
V i hình th c và phương pháp cơ b n c a công tác hư ng nghi p.
Ban ch p hành oàn trư ng có th : thuy t trình m n àm, trao i, h i
ngh , thông tin, g p g , d h i, báo chí, giao lưu v i các cơ s oàn ngoài
nhà trư ng. ó chính là hư ng nghi p qua ho t ng ngoài gi trên l p.
- Trong h th ng hư ng nghi p c a nhà trư ng s ph i h p công tác
giã giáo viên ch nhi m l p, t p th sư ph m nhà trư ng v i cha m h c
sinh có m t ý nghĩa r t tr ng y u.
Ti m năng hư ng nghi p c a cha m h c sinh là r t l n, vì h thu c
nhi u t ng l p xã h i, có nh ng ngh nghi p riêng, g n gũi cu c s ng hàng
ngày c a h c sinh, cha m h c sinh là ngư i nh y c m hơn ai h t v tính
ch t ngh nghi p cũng như xu th phát tri n c a nó. ây chính là i u mà
h c sinh khi ch n ngh l i chưa th u hi u ư c.
Như v y: s a d ng hoá các hình th c ho t ng giáo d c hư ng
nghi p thông qua sơ sau:HƯ NG NGH P


Các gi
Giáo Các môn Công Lao
n i khoá H P
d c khoa h c K ngh và THU T ng T NG
v
cơ b n L SX công ích
xã h i KT&XH

HƯ NG NGH P


Trong t t c các bi n pháp nâng cao năng l c qu n lý ho t ng
GDHN thì vi c nh hư ng ngh nghi p và tư v n ng là quan tr ng nh t.
Nó giúp cho h c sinh nh hư ng và hi u bi t khái quát v ngh t ó các
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng

em ngơ ngàng khi bư c chân ra kh i mái trư ng tìm con ư ng mưu
sinh l p nghi p.
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng

PH N K T LU N VÀ KI N NGH .
1. K T LU N.

Như vào u ph n ti u lu n ã è c p hi n nay t nư c ta ang
trong th i kỳ công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c, xu th n n kinh tees
nhi u thành ph n ang phát tri n. Vì th òi h i ngu n nhân l c m t cách
cân i là m t òi h i r t c p bách. c bi t là tình tr ng “Th a th y, thi u
th ”. Do ó nhi m v c a công tác hư ng nghi p trong nhà trư ng THPT
cũng có m t v trí r t quan tr ng. Là m t ngư i qu n lý c a trư ng THPT
hàng năm nhìn lư ng h c sinh l p 12 ra trư ng mà ph n l n không thi
i h c, Cao ng, trong ó không ít các em rơi vào tình tr ng “ti n thoái
lư ng nan”, không bi t mình s iv âu trong tương lai.
Xu t phát t nh ng cơ s lý lu n, cơ s pháp lý cũng như th c tr ng
c a công tác giáo d c hư ng nghi p c a trư ng THPT nói chung và trư ng
THPT Qu ng Uyên nói riêng tôi ã m nh d n xu t các bi n pháp trong
công tác qu n lý giáo d c hư ng nghi p trư ng ph thông Qu ng Uyên
như sau:
- Tuyên truy n thông tin chính xác và k p th i v ngh và yêu
c u s d ng ngh a phương.
- Xã h i hoá công tác hư ng nghi p d y ngh thông qua công
tác tư v n, ph i h p v i các t ch c xã h i, oàn th hư ng nghi p d y
ngh .
- Xây d ng i ngũ cán b giáo viên làm hư ng nghi p. Coi
tr ng i ngũ GVCN, xem ó là khâu then ch t.
- Gia ình có vai trò quan tr ng trong vi c em l i khuyên sát
th c t v ngh nghi p cho các em.
- Xây d ng cơ s v t ch t và s d ng có hi u qu cơ s v t ch t
thi t b và xã h i hoá các ngu n l c cho công tác hư ng nghi p…
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng

Các gi pháp này ti n hành ng b , có m i quan h tác ng h tr
l n nhau, không tách b ch r i r c. B i tách b ch r i r c hi u qu s th p.
M cd u tài ã xu t 5 gi i pháp trên, nhưng yêu c u c a công
tác hư ng nghi p cho h c sinh THPT còn nhi u v n khác ngư i vi t
chưa c p t i:
- V n k ho ch hoá công tác hư ng nghi p.
- Vân phương pháp l ng ghép có hi u qu công tác hư ng
nghi p.
- V n b i dư ng như th nào k năng hư ng nghi p thông
qua các b môn văn hoá cơ b n, d y ngh tham quan cơ s s n xu t …
2. KI N NGH :

- C n có ch th c a B trư ng B giáo d c và ào t o v ho t
ng giáo d c hư ng nghi p các a phương có cơ s u tư hơn n a
cho ho t ng hư ng nghi p.
- Có k ho ch tăng cư ng cơ s v t ch t và trong thi t b k
thu t cho các trư ng.
- Ti p t c m các l p b i dư ng chuyên môn nghi p v cho
giáo viên hư ng nghi p và tư v n ngh ti n t i chu n hoá i ngũ giáo
viên làm nhi m v này.
- C n có tài li u, chương trình, sách giáo khoa, sách tham
kh o v giáo d c hư ng nghi p.
- Có ch ãi ng tho áng cho i ngũ làm công tác này.
Bành c Sơn- Trư ng THPT Qu ng Uyên - Cao B ng

TÀI LI U THAM KH O.


(1) Văn ki n ih i ng toàn qu c VI, VII, VIII, IX.
(2) Lu t giáo d c – Có s a i 2005.
(3) K ho ch chương trình công tác giáo d c hư ng nghi p c a s giáo
d c ào t o Cao B ng, trư ng THPT Qu ng Uyên.
(4) Bài gi ng qu n lý giáo d c lao ng k thu t t ng h p, hư ng
nghi p d y ngh trư ng THPT – Th c sĩ Ph m Thu Hà.
(5) Hư ng d n t ch c sinh ho t hư ng nghi p cho h c sinh ph thông
thu c trung tâm giáo d c và ào t o lao ng hư ng nghi p.
(6) Báo cáo t ng k t năm h c 2004-2005 c a trư ng THPT Qu ng
Uyên.

Top Download

Xem thêm »

Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản