Báo cáo : Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng cho một sản phẩm đồ gỗ tại công ty Hoàn Cầu II part 3

Chia sẻ: zues02

Tại Việt Nam sản phẩm của Công ty đã có mặt tại các công trình lớn như nhà ga T1 sân bay quốc tế Nội Bài, công ty ốp sân vận động quốc gia, khách sạn cao cấp, nhà hàng, hàng trăm biệt thự lớn nhỏ, các căn hộ gia đình...đặc biệt là đồ gỗ cao cấp của công ty đã có mặt tại các thị trường nước ngoài như: Đức, Nga, Nauy... 3.1.2. Hiện trạng, định hướng phát triển của công ty. Sản phẩm của công ty được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của nước ngoài,...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Báo cáo : Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng cho một sản phẩm đồ gỗ tại công ty Hoàn Cầu II part 3


Tr­êng §¹i häc L©m nghiÖp Khoa ChÕ biÕn L©m s¶n

gç néi thÊt ®Æc biÖt lµ s¶n phÈm cöa ®i. T¹i ViÖt Nam s¶n phÈm cña C«ng ty
®· cã mÆt t¹i c¸c c«ng tr×nh lín nh­ nhµ ga T1 s©n bay quèc tÕ Néi Bµi, c«ng
ty èp s©n vËn ®éng quèc gia, kh¸ch s¹n cao cÊp, nhµ hµng, hµng tr¨m biÖt thù
lín nhá, c¸c c¨n hé gia ®×nh...®Æc biÖt lµ ®å gç cao cÊp cña c«ng ty ®· cã mÆt
t¹i c¸c thÞ tr­êng
n­íc ngoµi nh­: §øc, Nga, Nauy...
3.1.2. HiÖn tr¹ng, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty.
S¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc s¶n xuÊt trªn d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña n­-
íc ngoµi, d©y chuyÒn c«ng nghÖ gåm cã:
Nguyªn liÖu chÝnh ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm lµ gç, cã 4 lo¹i: Gç tinh (cã
thÓ s¶n xuÊt ®­îc ngay); gç hép th× ph¶i ®em gia c«ng xÎ thµnh gç tinh; gç
trßn th× ph¶i gia c«ng xÎ thµnh gç hép tinh vµ v¸n nh©n t¹o.
S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ
Nguyªn liÖu (gç xÎ)  SÊy ch©n kh«ng Pha ph«i  L¾p ghÐp S¬n
hoµn thiÖn S¶n phÈm.
Víi ®Æc ®iÓm cña quy tr×nh s¶n suÊt s¶n phÈm, c«ng ty tæ chøc c¸c bé
phËn x­ëng thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau:
- X­ëng s¶n xuÊt: cã nhiÖm vô cung cÊp vµ chÕ biÕn
- X­ëng méc: cã nhiÖm vô lµm nh÷ng s¶n phÈm ®å gç c«ng tr×nh néi
thÊt
- Tæ sÊy: cã nhiÖm vô xÎ gç ra thµnh khÝ
- Tæ l¾p r¾p: cã nhiÖm vô l¾p r¸p cã nhiÖm vô l¾p r¸p c¸c bé phËn ®·
®­îc lµm thµnh s¶n phÈm.
-Tæ hoµn thiÖn: cã nhiÖm vô l¾p r¸p
* §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty.
N­íc ta ®· vµ ®ang ph¸t triÓn theo huíng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nhiÒu
thµnh phÇn nh­ng b­íc ®Çu ®· g©y nh÷ng khã kh¨n cho t×nh h×nh s¶n xuÊt cña
c¸c xÝ nghiÖp chÕ biÕn nãi chung vµ c«ng ty Hoµn CÇu II nãi riªng v× vËy viÖc
®Æt ra môc tiªu chiÕn l­îc ph¸t triÓn lµ v« cïng quan träng.21

Tr­êng §¹i häc L©m nghiÖp Khoa ChÕ biÕn L©m s¶n

MÆc dï vÉn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n song c«ng ty vÉn ®Ò ra mét sè môc
tiªu phÊn ®Êu cô thÓ cho ph©n x­ëng s¶n xuÊt méc vµ trang trÝ néi thÊt gÇn
®©y
1. Liªn tôc c¶i tiÕn m¸y mãc thiÕt bÞ, n©ng cao tay nghÒ nghiÖp vô,
qu¶n lý vµ ®µo t¹o tay nghÒ cho c«ng nh©n.
2. S¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng cao, ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch
hµng.
3. Khai th¸c nhiÒu thÞ tr­êng míi ®¸p øng ®Çu ra cho s¶n phÈm, kÝch
thÝch qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
4. Thay thÕ d©y chuyÒn s¶n xuÊt cò kü l¹c hËu b»ng d©y chuyÒn s¶n
xuÊt míi hiªn ®¹i.
3.2. T×m hiÓu vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ.
3.2.1. M¸y c­a ®Üa.
Tªn m¸y Th«ng sè kü thuËt T×nh tr¹ng cña m¸y
C­a ®Üa - C«ng suÊt: 5 (kw) Nguyªn lý ho¹t ®éng
- lxbxh: 3140 x 1160(mm) - Khi ®éng c¬ ®iÖn vµo ®éng c¬
- §é cao mÆt bµn: 1160(mm) ®iÖn 1 lµm cho trôc ®éng c¬ quay
- Tèc ®é quay: 3000- 6000 (m/p) th«ng qua bé truyÒn ®ai 2 lµm cho
- Tèc ®é tiÕn c­a: 2- 4.5 (m/p) trôc c­a 3 quay, l­ìi c­a 4 ®­îc l¾p
- Tèc ®é ®Èy gç: 5 = 50 (m/p) trªn trôc cè ®Þnh 3 lµm l­ìi c­a 4
- §­êng kÝnh l­ìi c­a: 400 (mm) quay

S¬ ®å cÊu m¸y ®­îc m« t¶ trªn h×nh 3.1
8 6
4
1
3

7
2
H×nh3.1. S¬ ®å m¸y c­a ®Üa
22

Tr­êng §¹i häc L©m nghiÖp Khoa ChÕ biÕn L©m s¶n

1. §éng c¬ ®Þªn 2. D©y ®ai 3.£ cu hµm
4. L­ìi c­a 5. MÆt bµn 6. Th©n m¸y
7. Th­íc tùa
3.2.2.M¸y bµo thÈm.
Tªn m¸y Th«ng sè kü thuËt T×nh tr¹ng cña m¸y
- C«ng suÊt: 5kw - Nguyªn lý ho¹t ®éng
- lx bx h: §éng c¬ ®iÖn truyÒn chuyÓn
4200 x 2000 x 930 (mm) ®éng trªn trôc dao 3, hÖ thèng
- Tèc ®é quay trôc lµ: truyÒn ®ai 2, trôc dao 3 quay
3000 x 3500 (v/p) trßn, gç ®­îc ®Èy tõ bµn phÝa
- ChiÒu dµi l­ìi bµo: 410 (mm) tr­íc ra bµn phÝa sau , thùc hiÖn
- ChiÒu réng l­ìi bµo: 35 (mm) viÖc c¾t gät gç.


S¬ ®å cÊu t¹o ®­îc m« t¶ trªn h×nh 3.2
6 5
4 3

7
28
1
H×nh3. 2. S¬ ®å m¸y bµo thÈm
1. §éng c¬ 2. Bé truyÒn ®ai 3. Trôc dao
4: MÆt bµn sau 5. Bµn tr­íc 6.Th­íc tùa
7. C¬ cÊu n©ng h¹ mÆt bµn 8. Th©n m¸y
23

Tr­êng §¹i häc L©m nghiÖp Khoa ChÕ biÕn L©m s¶n

3.2.3. M¸y bµo cuèn.
Tªn m¸y Th«ng sè kü thuËt T×nh tr¹ng cña m¸y
- C«ng suÊt: 11 (kw) * Nguyªn lý ho¹t ®éng
- lx bx h: 1110x 1270x 1400 Khi ®éng c¬ lµm viÖc truyÒn
(mm) chuyÓn ®éng cho trôc dao nhê hÖ
- §­êng kÝnh trôc: 120 (mm) thèng d©y ®ai vµ c¸c truyÒn b¸nh
- ChiÒu réng chi tiÕt bµo max: r¨ng. Phoi gç 10 tõ phÝa thanh
545 (mm) chèng lïi 6 ®­îc c¸c ru l« 4,7 ®Èy
Sè vßng quay cña trôc: 4500- vµo trôc dao 1, phÝa trôc dao cã
7000v/p c¬ cÊu nÐn phÝa tr­íc, phÝa sau
trôc cã c¬ cÊu nÐn phÝa sau
S¬ ®å cÊu t¹o ®­îc m« t¶ trªn h×nh 3.3
2 1 3 5
6 4
10
9


8
7
H×nh3. 3. S¬ ®å m¸y bµo cuèn
1. Trôc dao 2. C¬ cÊu nÐn phÝa tr­íc
3. C¬ cÊu nÐn phÝa sau 4. Ru l« ®Èy gç tr­íc phÝa trªn
5. Ru l« ®Èy gç sau phÝa trªn 6. Thanh chèng lïi
7. Ru l« ®Èy tr­íc phÝa d­íi 8. Ru l« ®Èy gç sau phÝa d­íi
9. Bµn m¸y 10. Gç ®ang bµo
24

Tr­êng §¹i häc L©m nghiÖp Khoa ChÕ biÕn L©m s¶n

3.2.4. M¸y phay trôc nghiªng
Tªn m¸y Th«ng sè kü thuËt T×nh tr¹ng m¸y
- C«ng suÊt : 2.25 (Kw) Nguyªn lý ho¹t ®éng
- KÝch th­íc mÆt bµn: Khi ®éng c¬ 1 ho¹t ®éng nhê hÖ
813x 698(mm) thèng truyÒn ®ai 2 truyÒn chuyÓn
- l x bx h: ®éng cho trôc g¾n l­ìi phay 3
9140x 762x 1117 (mm) quay trßn theo ph­¬ng ngang lµm
- §é nghiªng trôc dao: 45o cho l­ìi phay quay theo. Ph«i
- Tèc ®é quay: 2850 v/p ®­îc ®Æt trªn mÆt bµn 7, mét mÆt
c¹nh sÏ ®­îc phay thµnh r·nh ¨n
s©u vµo ph«i, qu¸ tr×nh c¾t gät
®­îc hoµn thµnh
- C«ng cô c¾t: l­ìi phay, giÊy gi¸p
S¬ ®å cÊu t¹o ®­îc m« t¶ trªn h×nh 3. 4
4 5
6 3


7
10


8

2
11

9
1
H×nh3. 4. S¬ ®å m¸y phay
1. §éng c¬ 2. Bé truyÒn ®ai 3. Trôc dao
4. L­ìi phay 5. Th­íc tùa 6. èng dÉn tho¸t phoi
7. MÆt bµn 8. C¬ cÊu n©ng h¹ trôc dao
9. V« l¨ng ®iÒu chØnh ®é trôc nghiªng 10. V« l¨ng n©ng h¹ trôc
11. Th©n m¸y


25

Tr­êng §¹i häc L©m nghiÖp Khoa ChÕ biÕn L©m s¶n

3.2.5. M¸y khoan lç méng
Tªn m¸y

- C«ng suÊt : 7.5 kw Nguyªn lý ho¹t ®éng
- KÝch th­íc m¸y: §éng c¬ 1 truyÒn chuyÓn quay ®Ó
635x 940x 1520 (mm) trªn ®Çu trôc khoan còng quay
- KÝch th­ íc lín nhÊt cã thÓ theo, ph«i ®­îc g¸ lªn mÆt bµn
gia c«ng: 305 (mm) khoan, khi dïng tay ®Èy cÇn n©ng
- Sè vßng quay: 2860 v/p h¹ ®Èy cho mòi khoan tÞnh tiÕn ®i
xuèng lµm cho mòi khoan ¨n vµo
ph«i, tay quay 7 xª dÞch mÆt bµn
khoan theo h­íng vu«ng gãc víi
trôc khoan lµm cho mòi khoan ¨n
phoi ®óng mùc
S¬ ®å cÊu t¹o ®­îc m« t¶ trªn h×nh 3. 5


9
1
8
7
2
3
5
4

6
H×nh3. 5. S¬ ®å m¸y khoan
1. §éng c¬ 2. Trôc dao 3. Mòi khoan
4. Bµn g¸ chi tiÕt 5. VÝt kÑp ph«i 6. Tay quay xª dÞch bµn
7. Th­íc tùa 8. VÝt n©ng h¹ mÆt bµn 9. CÇn n©ng h¹ trôc khoan


26

Tr­êng §¹i häc L©m nghiÖp Khoa ChÕ biÕn L©m s¶n

3.2. Kh¶o s¸t nguyªn liÖu, s¶n phÈm
3.3.1. Nguyªn liÖu: h iÖn nay C«ng ty nhËp gç chñ yÕu cã nguån gèc tõ tù
nhiªn vµ rõng trång
- Nguyªn liÖu chÝnh: lµ gç tù nhiªn vµ v¸n nh©n t¹o
+ Gç tù nhiªn: gç Géi, Lim, Chß ChØ, Dæi, Th«ng...
+ V¸n nh©n t¹o: v¸n d¨m, v¸n sîi, MDF...
C¸c nguyªn liÖu phô: c¸c lo¹i s¬n, v¸n l¹ng, giÊy trang søc, giÊy gi¸p,
keo, chÊt kÕt dÝnh, chÊt ®ãng r¾n...
- X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè nguyªn liÖu
+ Sè l­îng nguyªn liÖu phô thuéc vµo tõng giai ®o¹n ho¹t ®éng cña
c«ng ty, tuú thuéc vµo ®¬n ®¹t hµng mµ sè l­îng nguyªn liÖu cÇn nhËp vÒ lµ
kh¸c nhau
+ Chñng lo¹i nguyªn liÖu: cã nhiÒu lo¹i nguyªn liÖu, do ®Æc ®iÓm s¶n
xuÊt cña c«ng ty chñ yÕu lµ s¶n xuÊt s¶n phÈm trang trÝ néi thÊt cã mµu s¾c
v©n thí ®Ñp, ®é bÒn cao thuéc c¸c nhãm 1, 2, 3, 4...
+ Nguån nhËp: nguyªn liÖu c«ng ty nhËp vÒ lµ c¸c lo¹i gç ®· xÎ cã
chiÒu dµy 10, 20, 30, 40, 60, 100 (mm). C¸c lo¹i nµy th­êng ®­îc nhËp tõ:
Qu¶ng B×nh, NghÖ An, H¶i Phßng, T©y Nguyªn...
+ BÖnh tËt: gç míi nhËp vÒ kh«ng cã chÕ ®é b¶o qu¶n hîp lý nªn
th­êng bÞ nøt, mèc môc mät, bÒ mÆt bÞ biÕn mµu.
- §Æc tÝnh cã thÓ ®Þnh l­îng ®­îc
+ V¸n nh©n t¹o
Veneer: 2500* 60* 5 (mm)
V¸n d¨m: 2440* 1220* 12 (mm); 2440* 1220* 126 (mm)
+ V¸n D¸n: 2440* 1220* 12 (mm); 2440* 1220* 12 (mm)
+ Khèi l­îng thÓ tÝch
Lim: II Cång: IV Giæi: IV
Th«ng: I Chß chØ : III Géi: IV
+ TÝnh chÊt c¬ lý cña gç nhËp vÒ chñ yÕu lµ nhãm 1, 2, 3, 4 nªn cã kh¶
n¨ng chÞu t¸c dông cña ngo¹i lùc cao, ®é bÒn cao, mµu s¾c v©n thí ®Ñp.


27

Tr­êng §¹i häc L©m nghiÖp Khoa ChÕ biÕn L©m s¶n

- Nguyªn liÖu phô:
+ C¸c lo¹i keo nhùa: PVAc, keo Dog, keo 2 thµnh phÇn, keo 502, mïn
c­a...dïng lµm chÊt kÕt dÝnh.
+ C¸c lo¹i s¬n nh­: s¬n th¬m c«ng nghiÖp lobter: kh« nhanh dïng ®Ó
trang trÝ , cã ®é bãng cao, cã ®é kÕt dÝnh tèt, bÒn ®Ñp vµ kh«ng bay mµu, b¶o
vÖ cho vËt ®­îc bÒn l©u.
3.3.2. S¶n phÈm.
Chñng lo¹i s¶n phÈm: s¶n phÈm cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng vµ phong phó
tuú thuéc vµo ®¬n ®Æt hµng.
S¶n phÈm cña c«ng ty th­êng s¶n xuÊt
+ V¸n nh©n t¹o: v¸n sµn...
+ V¨n phßng: Bµn lµm viÖc, bµn vi tÝnh, bµn häp, bµn héi th¶o, bµn
quÇy, tñ s¸ch...
+ Gia ®×nh: tñ bÕp, tñ têng, giêng, tñ ti vi, bµn uèng níc, ghÕ, kÖ...
+ Tû lÖ s¶n phÈm cña c«ng ty hiÖn nay
Cöa chiÕm 70% Tñ bÕp chiÕm 10%
Bµn, gi¸ s¸ch chiÕm 19% GhÕ, gi­êng chiÕm 10%
HiÖn nay s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt nhiÒu nhÊt lµ cöa ®i chiÕm 70%
Trªn h×nh 3. 6. (a, b) lµ mÉu cöa gç ®­îc tr­ng bµy t¹i c«ng ty
Cöa gç lµ cöa ®­îc sö dông phæ biÕn vµ ®­îc ­a chuéng hiÖn nay, trong
c¸c c«ng tr×nh nhµ ë d©n dông, ®èi víi c«ng tr×nh l¾p ®Æt lo¹i cöa nµy cho
phßng ngñ lµ hîp lý, ®¹t yªu cÇu ®¶m b¶o kÝn ®¸o, h¹n chÕ ©m thanh lät vµo
phßng, b¶o vÖ tèt. ¦u ®iÓm lµ ®ãng sÏ ng¨n vµ thu ®­îc giã t¹o sù th«ng
tho¸ng gi÷a c¸c kh«ng gian, nh­îc ®iÓm lµ khi ®ãng cöa c¨n phßng bÞ bÝ
3.3.3. Lùa chän s¶n phÈm chÝnh.
- Sè l­îng lín.
- Doanh thu lín.
- Cã thÞ tr­êng bÒn v÷ng.
Víi ®Ò tµi: “ KiÓm so¸t chÊt l­îng cho mét s¶n phÈm méc lµ cöa ®i
t¹i c«ng ty Hoµn CÇu II qua qu¸ tr×nh kh¶o s¸t thùc tÕ t×m hiÓu vÒ qu¸


28

Tr­êng §¹i häc L©m nghiÖp Khoa ChÕ biÕn L©m s¶n

tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty vµ ®­îc sù ph©n c«ng cña thÇy gi¸o NguyÔn Phan
ThiÕt, t«i ®· chän ®­îc s¶n phÈm chÝnh lµ cöa ®i ( h×nh 3. 6. b) v× s¶n phÈm
nµy lµ mét trong nh÷ng s¶n phÈm truyÒn thèng cña c«ng ty nã ®­îc s¶n xuÊt
liªn tôc ®Ó b¸n ra thÞ tr­êng vµ xuÊt ra n­íc ngoµi.
- Yªu cÇu s¶n phÈm ®¶m b¶o
+ Sè l­îng vµ kÝch th­íc ph¶i ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cao nh­: chiÒu
cao, chiÒu s©u, chiÒu dµy, chiÒu réng cña c¸c phÇn nh­: C¸i cöa, Huúnh cöa,
§ai cöa.
Ngoµi ra cßn ®¶m b¶o cho ng­êi vµ ®å ®¹c vËn chuyÓn nhanh chãng dÔ dµng.
+ ChiÕm Ýt diÖn tÝch, ®ãng më thuËn tiÖn, kh«ng c¶n trë viÖc bè trÝ ®å
®¹c
+ Gi¸ thµnh rÎ bÒn l©u, thi c«ng dÔ dµng.
+ Cöa ph¶i ®óng kÝch th­íc, nªn chän lo¹i gç cøng ®Ó thËt kh«.
3.4 Kh¶o s¸t qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ph©n tÝch ®¸nh gi¸

Nguyªn liÖu Pha ph«i Bµo thÈm Bµo cuèn PhayS¶n phÈm Hoµn thiÖn L¾p r¸p Khoan
29

Tr­êng §¹i häc L©m nghiÖp Khoa ChÕ biÕn L©m s¶n
30

Top Download

Xem thêm »

Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản