BÁO CHI PHÁT THANH PHẦN 2

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
345
lượt xem
156
download

BÁO CHI PHÁT THANH PHẦN 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu thông tin của con người ngày càng cao. Phát thanh cũng nằm trong xu thế phát triển chung của hệ thống các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng. Với thành tựu của khoa học kỹ thuật, công nghệ số đang thâm nhập vào các lĩnh vực của đời sống và có sức thu hút lớn bởi ưu thế về tính chính xác cao và chất lượng tuyệt hảo. Các phương tiện truyền thông đã sớm được ứng dụng công nghệ số...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CHI PHÁT THANH PHẦN 2

 1. TRƯ NG I H C KHOA H C XÃ H I VÀ NHÂN VĂN KHOA BÁO CHÍ --------------- BÀI CU I KỲ MÔN: BÁO CHI PHÁT THANH PH N 2 bài: Phân tích nh ng c i m khác bi t c a vi c thi t k chương tŕnh t a àm phát thanh tr c ti p so v i phát thanh phát l i.
 2. Xã h i ngày càng phát tri n, nhu c u thông tin c a con ngư i ngày càng cao. Phát thanh cũng n m trong xu th phát tri n chung c a h th ng các phương ti n truy n thông i chúng nh m áp ng nhu c u thông tin c a công chúng. V i thành t u c a khoa h c k thu t, công ngh s ang thâm nh p vào các lĩnh v c c a i s ng và có s c thu hút l n b i ưu th v tính chính xác cao và ch t lư ng tuy t h o. Các phương ti n truy n thông ã s m ư c ng d ng công ngh s trong vi c s n xu t các chương trình phát thanh c a mình trong ó phát thanh k thu t s là phát thanh Internet ang chi m nh ng ưu th nh t nh. Phát thanh k thu t s (Digital Audio Broadcasting) ho t ng nh s ph i h p 2 công ngh s MPEG (h th ng nén âm thanh) và COFOM (mã hóa sóng tr c giao phân chia a thành ph n). Công ngh s hóa và âm thanh k thu t s ã tr thành các ti n k thu t c a phát thanh trên m ng Internet vì toàn b quá trình x lý và truy n phát thông tin c a máy tính ch có th th c hi n trên ngu n thông tin s . M t m t, công ngh s là i u ki n k thu t phát thanh trên internet ra i, m t khác công ngh s có nh ng nh hư ng nh t nh n quá trình và phương th c ho t ng c a phát thanh trên m ng internet. Xu th u tiên và cũng là xu th quan tr ng nh t ó chính là phát thanh k thu t s và phát thanh m ng Internet phát tri n theo hư ng phù h p v i chu n công ngh c a các lo i phương ti n khác. Hi n nay, trên th gi i có kho ng 10.000 ài phát thanh có website trên m ng Internet, t t nhiên các webisite này t n t i trên internet dư i hi u d ng, nhi u ki u song tuy t i as các webesite này u có c i m chung là t n d ng t i a nh ng thành qu c a công ngh truy n thông a phương ti n. Cơn bão c a s phát tri n công ngh này mang tính và các th h máy tính n i ti p nhau ra i, dung lư ng và t c x lý ngày càng tăng lên, cơ s h t ng thông tin c a các qu c gia cũng không ng ng ư c nâng c p, t c ư ng truy n m ng ư c c i thi n rõ r t. Nh ng y u t k thu t hi n i ã có tác ng m nh n s ra i và phát tri n c a hàng lo t các ài phát thanh d ng k thu t s và internet này. B i mu n th c hi n ư c phát thanh internet bên c nh vi c tích c c tri n khai các ph n m m ng d ng (Dalet) mà gi i pháp t t nh t chính là gi i pháp ư c xây d ng trên cơ 1
 3. s t n d ng t i a các thành t u khoa h c công ngh m ng vì ó là môi trư ng trang web ng v i y hình th c thông tin a chi u, a lĩnh v c, a phương ti n. M ng máy tính internet có nh ng kh năng to l n mà chưa có m t h th ng thông tin nào vư t qua ư c. S phát tri n c a khoa h c công ngh hi n il i mang n cho m ng nh ng thay i căn b n trong x lý và truy n t i thông tin, t công ngh Chip n công ngh Nano. H th ng phát thanh ã không b qua cơ h i xây d ng trên m ng website c a mình và hư ng t i thi t l p h th ng internet radio. Như v y có th th y r ng các h th ng phát thanh trên th gi i ang gi i quy t ư c mâu thu n l n nh t c a quá trình phát tri n h th ng phát thanh hi n i, ó là ch t lư ng âm thanh ngày càng tăng lên, d ch v âm thanh ngày càng a d ng nhưng chi phí cho phát thanh l i gi m xu ng. Song song v i quá trình chuy n hóa các phương th c phát thanh hi n i, các nư c trên th gi i không ng ng c i ti n h th ng phát thanh trên cơ s nh ng thành t u c a khoa h c công ngh . ó là công ngh phát thanh nh cao hi n nay. Chính vì th phát thanh k thu t s và phát thanh internet ang ngày càng ho t ng c l p v i các ài phát thanh truy n th ng và ài phát thanh t qu n. ây là xu hư ng th 3 truy n th ng hi n i. L i th c a phát thanh k thu t s là nh m chuy n t i thông tin m t cách hoàn h o và nh ng kinh nghi m ti p nh n h p d n n thính gi thông qua “ ài phát thanh theo yêu c u”. Internet radio cũng v y. M t website t ng h p nhi u thông tin, cung c p thông tin có tác ng n i tư ng ti p nh n qua nhi u giác quan thay vì ch “nghe” như phát thanh truy n th ng. i u này ã c i thi n môi trư ng và i u ki n truy n thông. Ngư i s d ng có th c lư t qua các b n tin, ch n nh ng tin t c mà h quan tâm… Nói chung là có nhi u l a ch n nh t t ng m t quá trình l a ch n thông tin. Hơn n a công chúng còn có kh năng ho t ng m t cách lin ho t, năng ng hơn khi ti p c n v i truy n thông a phương ti n. V a làm vi c h có th nghe nh ng tin t c m i nh t ư c c p nh t qua Internet, radio. Ngư i ta cũng có th nghe b t c bu i phát thanh nào, chương trình phát thanh nào vào nh ng gi mà h thích nghe. Chúng ta có th th y nh ng ưu i m này khi so sánh tr c ti p v i phát thanh truy n th ng. Hi u ng “nghe m t l n” vào “m t 2
 4. gi c nh” khi n cho hi u qu truy n thông c a phát thanh truy n th ng có i m h n ch hơn h n so v i phát thanh trên m ng Internet. S l a ch n c a công chúng trên m ng Internet radio là không có gi i h n. ây chính là nguyên nhân ch y u khi n cho Internet radio phát tri n m nh m và cl p n như v y. Và v i nhu c u phát tri n t thân c a các ài phát thanh ang ư c xu th c nh tranh gay g t c a các lo i phương ti n truy n thông khác, phát thanh truy n th ng cũng mu n trang b cho mình nh ng vũ khí m i chi m lĩnh công chúng. S t n t i a d ng c a Internet radio trên th gi i ã ch ng t s phát tri n m nh m c a m t lo i hình phát thanh hi n i - phát thanh trên m ng máy tín toàn c u. Và m t xu th t t y u n a c a truy n thông hi n i này s phát tri n hay nói cách khác ư c qu n lý b i các cá nhân ho c nhóm cá nhân có ti m l c - nh ng ông chùm truy n thông v i tài s n k ch sù. Các cá nhân thư ng có ch n m b t công ngh hi n i nhanh nh t và có nh ng yêu c u thi t th c nh t dành riêng cho mình. Ch b ng nh ng d ch v d li u c l p như các trang web, thông tin d ch v … h th ng phát thanh cá nhân s h i t y l i th c a phát thanh k thu t s nh m truy n t i thông tin m t cách hoàn h o và nh ng kinh nghi m ti p nh n h p d n n thính gi thông qua “ ài phát thanh theo yêu c u”. Các ài phát thanh k thu t s s d ng công ngh như: “h th ng phát thanh cá nhân” s mang n cho ngư i nghe kh năng ch n l c các chương trình mà h mu n nh n ư c b ng cách s d ng chương trình hư ng d n i n t sau ó h có th hoàn toàn i u khi n b ng cách nào và khi nào h mu n. Các h th ng phát thanh cá nhân này thi t l p s h p tác kinh doanh v i nhau, cho phép các ài phát thanh k thu t s có kh năng phát sóng tương tác theo yêu c u. S c ng tác v i nhau ó v a m b o vi c xúc ti n ho t ng các het và công ngh . S phát tri n theo xu hư ng này bao g m nh ng h th ng ti p nh n m i s cung c p nh ng n n t ng cho vi c phân ph i m t m ng r ng rãi các d ch v và phương th c phát thanh theo yêu c u n ngư i nghe trên th trư ng phát thanh k thu t s . 3
 5. Có th nói v i s phát tri n không ng ng c a các phương ti n khoa h c k thu t và công ngh hi n i phát thanh mà c bi t là phát thanh k thu t s và phát thanh trên m ng Internet s không ng ng ư c nâng cao. Ngoài 3 xu hư ng chính mà bài vi t nêu trên ây có th nói phát thanh k thu t s và phát thanh m ng Internet còn phát tri n vư t b c theo nhi u xu hư ng m i khác, ó là nh ng d oán không còn xa./. So v i báo in, phát thanh có th m nh c a s ti n l i và phương th c thông tin b ng l i nói giáo ti p, còn so v i truy n thình thông tin c a phát thanh nhanh và kích thích m nh m trí tư ng tư ng c a ngư i nghe. V i l i di n t thân m t, g i m , phát thanh có th t o ra hi u qu thông tin r t cao, ngay c khi ng trư c nh ng v n khô khan nh t. có m t cu c t a àm c n có s tham gia c a o di n, phóng viên (BTV), khách m i, k thu t viên. + o di n, ngư i ch o chương trình là không l ng sóng khi chương trình ang di n ra. + Phóng viên là ngư i tr c ti p d n chương trình, và ng phó v i nh ng tình hu ng trong qu tr nh t a àm bi t ph i bi t làm chương trình sinh ng tránh s nhàm chán. + K thu t viên là ngư i chu n b các thi t b c n thi t ph c v cho chương trình, bi t k p th i s vì nh ng tình hu ng k thu t. Phân tích nh ng c i m khác bi t c a vi c thi t k chương trình phát thanh t a àm tr c ti p trên hai phương di n n i dung và phương di n k thu t. Trư c h t v phương di n n i dung là linh h n c a chương trình. Do v y trư c khi ti n hành m t cu c t a àm, ngư i t ch c chương trình ph i chu n b chu áo v các v n mang tính th i s cao ang di n ra v i nhi u xu hư ng trong qu n chúng. Vì v y c n nghiên c u xác nh ch tư tư ng chính r i ch n ra tài thu th p và ghie chép nh ng thông tin c n thi t cho cu c t a àm s p di n ra. D oán các tình hu ng, các kh năng có th x y ra trong quá trình t a àm tr c ti p và cách, bi n pháp phòng tránh và kh c ph c nh ng tình hu ng x u có th x y ra. 4
 6. Ngư i t ch c t a àm thu thanh ph i tìm ki m, l a ch n, m i g i nh ng thành viên tham gia cu c t a àm, h là i tư ng, là nhân v t chính trong cu c t a àm. Nói m t cách hình tư ng thì h là nh ng di n viên trên sân kh u. Vì th h ph i là nh ng ngư i có s am hi u, h c v n và có chính ki n, quan i m góc nhìn và ti p c n toàn di n trong lĩnh v c mà h quan tâm. Nh ng thành viên ó ph i là nh ng ngư i có uy tín, ch c v và ư c nhi u ngư i bi t n. Bên c nh ó h có gi ng nói rõ ràng, lưu loát, m áp d nghe cùng s hóm h nh vui tươi s tác ng nhi u v m t tâm lý thính gi t o nên s thành công m t chương trình t a àm tr c ti p. Sau khi ã xác nh ư c i tư ng tham gia t a àm thì ph i thông báo c th chính xác ngày, tháng, gi . Chương trình s thu tr c ti p và t t nh t là yêu c u h n s m ít nh t kho ng 20 n 25 phút làm quen v i môi trư ng cũng như các thành viên khác. ng th i h tr n tĩnh v m t tư tư ng áp l c v m t tâm lý, và hi u hơn v các quy t c, quy nh, hành ng tín hi u trư c khi vào cu c. Khi m i h tham gia ph i nói rõ ch n i dung m t v n m t s ki n, hi n tư ng c th ang di n ra gây sáo ng xã h i v i nhi u lu ng tư tư ng trong dư lu n qu n chúng. Do ó nói vai trò c a h là r t c n thi t và quan tr ng trong nh hư ng dư lu n qu n chúng. ng th i trong quá trình chu n b ngư i ch t a, phóng viên, ngư i d n ph i tìm hi u nh ng c i mv c i m s thích, tính cách và cá tính c a t ng thành viên tham gia t a àm, hình thành nh ng phương pháp giao ti p t o nên s g n gũi v i t ng ngư i và h b cl ư c h t mình, ho c ép bu c h ph n ng tích c c cho ch . Sau khi h có các b n tóm t t n i dung, tài thì m i thành viên có th suy nghĩ, nghiên c u chu n b nh ng tư li u, d li u s ki n con s d n ch ng… Nh ng chi ti t này s làm cho tr nên phong phú sinh ng có th là gay g t v tranh lu n. ng th i h t xác nh h s nói gì trư c công chúng, hay công chúng ang c n nghe gì h s p t i. 5
 7. Ngư i ch t a àm cũng chu n b k lư ng các khung câu h i c n thi t nêu v n ,d nd tv n úng tr ng tâm tr ng i m v n . Ngư i ch t a àm (ngư i d n, ph i thông báo, hư ng d n các ký hi u, tín hi u không l i có th b ng hành ng, èn báo… m i thành viên tham gia hi u và tuân th các quy nh, quy ư c khi phát thanh tr c ti p di n ra. Ví d : các lo i én báo th i lư ng chương trình s p h t, câu tr l i quá dài, chưa úng tr ng t m. Như chúng ta ã bi t c a t a àm phát thanh tr c ti p là năng l c truy n t i thông tin ngay dư i hình th c c a m t cu c bàn b c tranh lu n xung quanh m t ch nh t nh có cái nhìn sâu r ng toàn di n cho công chúng thính gi và thính gi có ph n ng ngay t i chương trình. Các công tác trên c ng c gi ng như chương trình phát thanh phát l i song v i chương trình phát thanh tr c ti p òi h i s chu n b m i m t t t hơn r t nhi u. Vì phát thanh tr c ti p s ít có th i gian biên t p l i, nh ng sai sót s khó s a ch a kh c ph c hơn, v m t th i gian g t rũa là r t ít cho lên nguy cơ th t b i luôn luôn e d a i v i chương trình phát thanh tr c ti p. c i m khác bi t rõ nét nh t trong chương trình t a àm tr c ti p so sánh chương trình phát l i là ngày nay bên c nh nhu c u ti p nh n thông tin th ng t các chương trình phát thanh phát l i. Sudio. Thì thính gi phát thanh ngày nay còn có xu hư ng mu n ưc[j tham gia tr c ti p vào các chương trình phát thanh ó là do s ti n b c a xã h i v m t phương ti n k thu t các trang thi t b ã ngày càng áp ng cao nhu c u nghe, nhìn tr c ti p, bên c nh ó là các phương ti n v thông tin liên l c cá nhân phát tri n như di ng Internet ã làm cho h có kh năng chia s thông tin t b t c âu trong giây lát vì th mà t o ra dòng thông tin hai chi u h t s c nhanh chóng. Bên c nh ó nh n th c xã h i hay trình dân trí ngày càng cao h c th c và các thông tin ngày càng r ng m vì th s chênh l ch v nh n th c trong xã h i là không nhi u nên ây là i u b t l i khó x lý tr c ti p òi h i các thành viên trư c công chúng. 6
 8. Chính i u ó nhi u khi s phá v k t c u c a chương trình t a àm, t o s b t ng không ch v i ch t a mà còn c v i khách m i, là các thành viên. i u ó òi h i ngư i ch t a cũng như khách m i ph i linh ho t m m d o và x lý nhanh m t cách thông minh các tình hu ng thính gi ưa n. Khi lư ng thông tin ph n h i l n c n ph i biên t p l a ch n nh ng câu h i chung nh t ho c câu h i ư c ánh giá hay nh t c s c nh t mà ngư i ch t a không th nghĩ t i. ưa n ngư i d n, ngư i d n làm sáng rõ nghĩa câu h i, ho c g p chung các ý c a khán gi khi h i khách m i. Và có th t o ra nh ng ph n ng cho khách m i. Thính gi mong mu n tham gia vào các chương trình tr c ti p và mu n có ư c c m giác g n gũi, thân m t, mong tìm ư c s m i m - a d ng và xác th c trong nh ng thông tin nghe ư c qua radio. Và ngày càng ch ng tham gia vào quá trình ti p nh n thông tin cxũng như mu n c ng hi n ti ng nói c a mình trong c ng ng th hi n trách nhi m v i c ng ng. ây có th coi là nét c thù, là xu th t t y u cơ b n tr ng tâm lý ti p nh n s n ph m báo phát thanh c a thính gi hi n nay. Chính vì v y phát thanh hi n i ph i t o ra c u n i gi a khán gi v i t ng chuyên m c ó không ch là nghĩa v c a thính gi v i c ng ng mà còn là quy n l i c a m i ngư i ư c t do ngôn lu n trong th i i bùng n thông tin hi n nay. Chính vì th mà òi h i t ng chương trình tr c ti p ph i i tho i lành m nh, th ng th n và b ích cho công chúng m i luôn thu hút ư c thính gi g n xa ng th i em l i hi u qu cao cho m i chương trình phát thanh và ây là m t thành công l n ưa ngư i dân cùng làm tròn nhi m v c a mình trư c m tv n c a th i i t o nên s c m nh c a dư lu n m nh m hay nói m t cách khác ó là hi u qu c a truy n thanh i v i qu n chúng. Trong b t c m t chương trình nào ngư i d n cũng r t quan tr ng t o d u n riêng cho m t chương trình. c bi t v i chương trình t a àm tr c ti p thì dòi h i ngư i d n ph i gi u kinh nghi m hơn v m i m t c v lĩnh v c chuyên môn, xã h i cũng như ngh thu t giao ti p và tâm lý. 7
 9. V i nh ng l i th s n có c a phát thanh tr c ti p, vi c thi t k m t chương trình t a àm phát thanh tr c ti p có nh ng thu n l i nh t nh. V i ch , tài có s n, ngư i t ch c chương trình ph i chu n b chu áo và d oán ư c nh ng kh năng có th x y ra trong khi t a àm. Ch ph i mang tính b c xúc, ư c nhi u ngư i quan tâm, ph i tìm ki m l a ch n nh ng khách m i tham gia t a àm. Th i gian t a àm ph i ư c d ki n trư c v n th o lu n ph i ư c gói g n trong th i gian c n thi t t o ra s ch ng cho khách m i tham gia chương trình t a àm tr c ti p ư c thành công ngoài s c g ng c a toàn b ê-kip còn có s quan tr ng c a ngư i d n chương trình. Phương ti n ti p theo là m t k thu t c a c m t êkíp v chuyên môn chuy n phát thông tin nhanh nh t n công chúng nh công ngh ph i mb o khi truy n tín hi u không b t quãng, m t tín hi u, làm gián o n trong quá trình t a àm. Cơ s v t ch t chu n b cho m t cu c t a àm phát thanh tr c ti p s ph c t p hơn r t nhi u so v i m t bu i t a àm phát thanh l i. S ph c t p này b t ngu n t tính ch t hi n i, chuyên môn hóa và chính xác c a phát thanh tr c ti p. Ngoài các trang thi t b k thu t b t bu c ph i có thì các thi t b khác ph c v cho vi c tương tác v i thính gi như i n tho i, fax, email, các công c giao ti p nhanh trên m ng internet. Do tính ch t s n xu t c a chương trình nên t a àm phát thanh tr c ti p và t a àm phát thanh l i có nh ng c i m khác nhau căn b n. Trong ó, s chu n b c a phát thanh tr c ti p yêu c u cao hơn, chu áo hơn… S chuyên môn hóa, hi n i hóa cao hơn òi h i m i ngư i trong ê-kíp c n s t p trung cao hoàn thành nhi m v c a mình óng góp và thành công chung c a m t chương trình. bài: Phân tích nh ng c i m khác bi t c a vi c thi t l p chương trình t a àm phát thanh tr c ti p so v i t a àm phát thanh phát l i. BÀI LÀM 8
 10. Ngày nay, trên phát thanh và truy n hình, nhà ài thư ng t ch c cu c t a àm trư c m t v n , m t s ki n gì ó c a xã h i và ư c nhi u ngư i quan tâm. Nh ng cu c t a àm này thư ng em l i hi u qu và tác ng xã h i r t cao. T a àm phát thanh là m t cu c trao i, bàn cãi tranh lu n c a m t nhóm i bi u nào ó v m t ch nh t nh nh m truy n t thông tin t i ngư i nghe b ng phương ti n truy n thông radiô. T a àm phát thanh tr c ti p là m t cu c trao i, bàn cãi, tranh lu n c a m t nhóm i bi u nào ó v m t ch nh t nh và d a vào công ngh s n xu t chương trình phát thanh ư c th c hi n ng th i v i quá trình phát sóng, nh m chuy n n ngư i nghe nh ng tt ng th i v i s ki n ang di n ra và có th thu hút ngư i nghe tham gia vào quá trình s n xu t chương trình. T a am phát thanh ư c chia làm 2 lo i; T a am phát thanh tr c ti p và t a am phát thanh phát l i. Dù cùng chung m c tiêu là tác ng tích c c n xã h i, cũng có nhi u i m gi ng nhau như: Công tác chu n b ( tài, ngư i tham gia kĩ thu t phòng th ). ó là v m t hình th c, còn yêu c u th hi n thì do c thù c a t ng th lo i òi h i yêu c u riêng. Khi làm báo, dù là th lo i nào: ph n ánh, phóng s , ph ng v n, bình lu n, t a àm; … thì khâu ch n tài v n là khâu quan tr ng nh t và quy t nh n hi u qu xã h i c a nó. T a am phát thanh dù là tr c ti p hay phát l i cũng không n m ngoài quy lu t ó. Trư c khi ti n hành m t cu c t a àm, ngư i t ch c ph i chu n b chu áo. Trư c h t là vi c nghiên c u xác nh tài, ch , thu th p và ghi chép nh ng thông tin c n thi t. Trư c h t, ph i l a ch n ch , tài cho m t cu c t a àm, d oán trư c nh ng kh năng có th x y ra trong khi t a àm. Ch ph i mang tính b c xúc, nóng h i ư c nhi u ngư i quan tâm. i v i t a àm phanh thanh tr c ti p thì khâu l a ch n tài này quan tr ng hơn nhi u. B i khi cu c t a àm ư c phát sóng cùng th i v i vi c ang di n ra, thính gi ang có s b c súc và quan tâm v v n 9
 11. ó, h s ph n h i tr c ti p vào cu c t a àm, ó là i u mà nh ng ngư i làm báo mong mu n và trân tr ng nh t. Vai trò và công vi c c a ch t a trong m t cu c t a àm phát thanh là r t quan tr ng. Cu c t a am thành công hay th t b i, m t ph n quy t nh là do vai trò c a nhân v t này. Ngư i ch t a có th là phóng viên, ho c biên t p viên c a ài. Trong cu c t a àm, ngư i ch t a gi vai trò trung tâm, có nhi m v khâu n i, liên k t các thành viên tham gia t a àm trong m t m i quan tâm chung, m t chút chung hư ng t i công chúng thính gi . Nhi m v ch y u c a ch t a khi ti n hành t a àm là b o m tính m c ích, tính a d ng, sinh ng, t o cơ h i cho t t c các thành viên ư c trình bày quan i m, thay i ti ng nói c a thành viên sao cho cân i, không m t ngư i nói quá dài ho c có ngư i không ư c nói. Ch t a là ngư i t ng k t các ý ki n ã trình bày, là ngư i bi t dung hòa khi có nh ng ý ki n, quan i m b t ng. Ngư i ch t a ph i ng th i là ngư i o di n, tr lý,… t vi c ch n ch , tài, lên k ho ch, l a ch n các thành viên tham gia t a àm cho n vi c tr c ti p ch t a, d n chương trình, nêu câu h i, k t lu n, vi t l i gi i thi u và k c vi c l ng nghe, tr l i nh ng ý ki n ph n h i t phía khán gi . i v i m t cu c t a am phát thanh tr c ti p, ngư i ch t a càng không th ho t ng c l p. Phát thanh tr c ti p là m t quy nh ã ư c chuyên môn hóa cao v i m t i hình g m các thành viên ư c phân công nhi m v r t c th : g m o di n - tr lí - phóng viên - ngư i d n chương trình t a àm, ch t a có th kiêm c vai trò c a ngư i d n chương trình nhưng v n c n ph i có s giúp c a tr lý và vai trò không th thay th c a o di n, k thu t viên. làm ư c t t c nh ng i u trên, ngư i ch t a ph i là ngư i có năng l c và ph m ch t. Ngư i ch t a ph i là ngư i hi u bi t, cơ b n lĩnh v ng vàng, có s nh y c m cao và có kh năng suy nghĩ ng phó nhanh 10
 12. trư c m i tình hu ng. Ch t a ph i hi u rõ nh ng khía c nh có liên quan n ch . Ngư i ch t a ph i có uy tín ngh nghi p và kh năng thuy t ph c. Trong khi ti n hành t a àm, thái vô tư, khách quan và l ch s , nhã nh n là nh ng ph m ch t không th thi u c a ngư i ch t a. Ngư i ch t a ph i có kh năng ăn nói ho t bát, s hài hư c, hóm h nh. Khách m i tham gia t a àm có th là m t chuyên gia lĩnh v c nào d , m t giám c hay cung có th là m t ngư i lao ng bình thư ng nưhuy n Ninh Giang h ph i hi u bi t v lĩnh v c, v ch , tài ang c p t i. N u hi u qu t a àm s cao khi khách m i là nh ng ngư i có s am hi u, có chính ki n, quan i m, có gi ng nói rõ ràng, trôi ch y, d nghe và có kh năng l p lu n ch t ch , s c s o. có m t cu c t a àm, c bi t là t a am phát thanh tr c ti p t k t qu cao, ngư i ch t a ph i làm m t b n tóm t t n i dung ch , tài cũng như các cu c h i ư c s p x p theo trình t logic và m ch l c, có kh năng ch ra tính ch t, ph m vi, ch c u cu c t a àm phân phát cho t ng thành viên tham gia, h có th i gian suy nghĩ, nghiên c u chu n b nh ng tư li u, s ki n, con s , nh ng i u c n thi t nêu ra trong t a àm. M t i u c n chú ý v i ch t a là chú ý t i ng h chương trình i u ti t sao cho phù h p. c bi t, căn c vào th i lư ng c a cu c t a àm m i thành viên tham gia, c th : + Ch t a + 2 ngư i khách m i cho m t cu c t a àm t 8 n 10 phút. + Ch t a + 3 ngư i khách m i cho m t cu c t a àm t 10 n 15 phút. + Ch t a + 4 ngư i khách m i cho m t cu c t a àm t 15 n 20 phút. + Ch t a + 5 ngư i khách m i cho m t cu c t a àm t 20 n 30 phút. 11
 13. V m t k thu t, ph i ki m tra kĩ thu t thu, phát trư c khi th c hi n t a àm. i v i t a àm phát thanh phát l i, ngư i ta có th c t b nh ng th y ch t do k thuât, có th biên t p, ch nh s a ư c. Nhưng v i t a àm phát thanh tr c ti p, ó là l i áng s nh t. Ngư i nghe khó có th ch p nh n kho ng th i gian “ch t” như v y, dù k thu t d ng hi n i có tinh vi n bao nhiêu i n a. Hơn n a, vi c ph i h p gi a ngư i d n chương trình t a àm v i ngư i ph trách kĩ thu t là m t trong nh ng yêu c u quan tr ng góp ph n tr c ti p vào thành công c a chương trình. Nh ng ngư i ph trách kĩ thu t âm thanh cũng ph i hi u ư c nh ng yêu c u t ra i v i chương trình như t t c các thành viên khác tham gia t a àm. c bi t v i nh ng cu c t a àm tr c ti p, s ph i h p ăn ý, nh p nhàng gi a ngư i d n chương trình v i cán b k thu t s t o ra m t s chuy n ng chung nh m t i m c ích cao nh t. M t s khác bi t cơ b n gi a t a am phát thanh tr c ti p và t a am phát thanh phát l i là i n tho i g i vào và mail g i n chương trình. ây là ho t ng thông tin mang tính 2 chi u: M t ngư i trình bày v n b ng cách chu n b bài s n và nói m t m ch n h t, s không có hi u qu b ng chính ngư i ó v a nói v a nghe ph n ng c a ngư i nghe i u ch nh cách nói. Và n u ngư i nói tr l i tr c ti p nh ng v n ngư i nghe nêu lên ch c ch n cu c nói chuy n s có k t qu hơn. Hành ng này ã thu hút công chúng vào quá trình s n xu t chương trình, là th m nh c a phát thanh truy n hình mà phương ti n truy n thông khác không th c nh tranh ư c. Trong quá trình cu c t a am phát thanh tr c ti p di n ra, thông tin c a b n nghe ài g i t i phòng thu tr c ti p không ch có i n tho i. Và vì i n tho i không th gi i quy t h t dung lư ng cu c g i, cho nên ương thư i n t Email s giúp cho ngư i nghe liên h v i khách m i phòng thu và v i ch t a d dàng hơn, làm cho chương trình có thông tin mang tính 2 chi u, sinh ng và h p d n. 12
 14. Khi ti p nh n nh ng thông tin t phía thính gi , nh ng o di n, biên t p viên, nh ng ngư i làm công tác tr lí ph i ki m tra ngu n thông tin khi c m th y c n thi t. Là tin quan tr ng, ch o có th d ng n i dung t a àm ưa tin ó vào; như v y s m b o tính k p th i i, l i gây s chú ý c a ngư i nghe. khách m i gi i áp nh ng câu h i, h có th tr l i ngay và cũng có th c n ph i có s chu n b . Hình th c ưa th ng tín hi u t ư ng i n tho i lên sóng tr c ti p có th x y ra hi n tư ng méo ti ng, b nhi u, th m chí m t liên l c gi a ch ng… t t c tình hu ng ó, ngư i phóng viên phòng thu ph i luôn luôn phòng và có bi n pháp x lý. Nguyên t c là không kho ng th i gian “ch t” trên sóng ho c gây cho ngư i nghe c m giác khó ch u. T a àm là m t hình th c thông tin hi u qu trên báo chí. V n i dung, nó thư ng ph n ánh nh ng s ki n v n n i b t trong cu c s ng. V hình th c t a àm ư c khu bi t v i nh ng th lo i báo chí khác ch nó là m t cu c tranh lu n, bàn cãi, trao i gi a m t nhóm ngư i có liên quan, có hi u bi t xung quanh m t ch nào ó. Ý ki n c a h có th nh t trí ho c h nh t trí v i nhau nhưng u bám sát và làm sáng t nh ng khía c nh có liên quan n ch trong m t ch ng m c nào ó, giúp cho công chúng có ư c nh ng hi u bi t sâu s c và úng n. ây là m t trong nh ng hình th c có kh năng t o ra m t di n àn dân ch trong i s ng báo chí, nh m cung c p cho thính gi nh ng hi u bi t c n thi t, t o cơ s cho nh ng hành ng th c ti n. có th th c hi n thành công chương trình t a àm trên sóng phát thanh, ngoài vi c n m v ng c trưng báo phát thanh và nh ng ki n th c c n thi t có liên quan n ch , tài,… nh ng ngư i tham gia th c hi n chương trình còn ph i có s nh y bén linh ho t, luôn luôn ch ng sáng t o và xu t phát t quy n l i c a thính gi . 13
Đồng bộ tài khoản