Bảo vệ luận văn - Giá trị hàng việt tại Nhật

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

0
115
lượt xem
43
download

Bảo vệ luận văn - Giá trị hàng việt tại Nhật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo tài liệu cao học, tài liệu MBA - Bảo vệ luận văn - Giá trị hàng việt tại Nhật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảo vệ luận văn - Giá trị hàng việt tại Nhật

 1. A Û nh  höôûng  cuûa aán öôï nöôùc  t ng  xuaátxöù    ñoáivôùigi t ò      aù r haøng  eätN am   Vi   t it t öôøng  haät aï hò r N KHOÙA : 2001 (12) CBHD : ThS. GVC. LEÂ NGUYEÃN HAÄU HOÏC VIEÂN : AOI DAISUKE MSHV : QTDN12-058
 2. Noäi dung trình baøy 1. Giôùi thieäu 2. Muïc tieâu vaø phaïm vi nghieân cöùu 3. Cô sôû lyù thuyeát vaø tìm kieám moâ hình phuø hôïp 4. Thieát keá nghieân cöùu 5. Phaân tích nhaân toá khaùm phaù vaø khaúng ñònh 6. Ñaùnh giaù aûnh höôûng COI-VN ñeán thaùi ñoä ngöôøi tieâu duøng Nhaät 7. Phaân tích COI cuûa haøng Vieät Nam 8. Keát luaän vaø kieán nghò AOI DAISUKE 2
 3. Giôùi thieäu  Aán töôïng nöôùc xuaát xöù (Country-of-Origin Image: COI): “AÁn töôïng quoác gia phaûn aùnh söï nhaän thöùc chung cuûa ngöôøi tieâu duøng veà chaát löôïng saûn phaåm ñöôïc saûn xuaát taïi moät quoác gia vaø con ngöôøi cuûa moät quoác gia. (Erichson et al., 1984; Han, 1986,1989; Parameswan and Yaprak, 1987).  COI aûnh höôûng ñeán söï ñaùnh giaù cuûa saûn phaåm noùi chung, caáp saûn phaåm cuï theå, vaø nhaõn hieäu nhaát ñònh (Baughn and Yaprak, 1993; Bilkey and Nes, 1982). AOI DAISUKE 3
 4. Muïc tieâu nghieân cöùu  Tìm kieám moâ hình phuø hôïp vaø phaùt trieån cuï theå cho tröôøng hôïp nghieân cöùu veà haøng thuûy saûn Vieät Nam taïi thò tröôøng Nhaät  Kieåm nghieäm thöïc teá thoâng qua döõ lieäu thu thaäp töø moät cuoäc ñieàu tra ngöôøi tieâu duøng Nhaät treân Internet  Ruùt ra nhöõng keát luaän vaø kieán nghò cho caùc ñôn vò Vieät Nam AOI DAISUKE 4
 5. Phaïm vi nghieân cöùu  Nghieân cöùu naøy taäp trung vaøo haøng thuûy saûn VN taïi thò töôøng Nhaät vì :  Thuûy saûn laø ngaønh kinh teá quan troïng ñoái vôùi kinh teá Vieät Nam vaø ñöùng thöù ba xuaát khaåu maïnh nhaát  Thò tröôøng Nhaät laø thò tröôøng lôùn nhaát ñoái vôùi haøng xuaát khaåu Vieät Nam  Thuûy saûn laø moät trong nhöõng haøng nhaäp khaåu phoå bieán nhaát töø Vieät Nam ñoái vôùi ngöôøi tieâu duøng Nhaät  Ngöôøi tieâu duøng Nhaät quan taâm raát nhieàu ñeán nôi xuaát xöù thöïc phaåm  Ñoái töôïng khaûo saùt: Ngöôøi tieâu duøng ñang soáng ôû Nhaät AOI DAISUKE 5
 6. Keát quaû nghieân cöùu tröôùc ñaây  Möùc aûnh höôûng cuûa COI khaùc nhau tuøy theo:  Loaïi saûn phaåm  Möùc giaù baùn  Vaên hoaù ngöôøi tieâu duøng  Möùc ñoä phaùt trieån kinh teá  Tín ngöôõng cuûa nöôùc xuaát xöù  ... →→Chöa xaùc ñònh ñöôïc moät caùch ñoàng nhaát  COI aûnh höôûng ñeán thaùi ñoä ngöôøi tieâu duøng baèng hai caùch Vai troø “Summary cue” vaø “Halo” (Han, 1989)6 AOI DAISUKE
 7. Moät soá moâ hình ñaõ ñöôïc nghieân cöùu  Moâ hình “Halo”: COI cho ngöôøi tieâu duøng döï ñoaùn chaát löôïng saûn phaåm COI Beliefs Attitudes → Phuï hôïp vôùi ñieàu kieän “Ít kieán thöùc veà saûn phaåm”  Moâ hình “Summary construct”: COI toùm taét nieàm tin veà caùc ñaëc tính saûn phaåm Beliefs COI Attitudes → Phuï hôïp vôùi ñieàu kieän “Nhieàu kieán thöùc veà saûn phaåm” AOI DAISUKE 7
 8. Ñeà xuaát moâ hình nghieân cöùu  Knight etal    .(1999) toång hôïp hai moâ hình cuûa Han (1989)  Giaûi thích ñöôïc quaù trình aûnh höôûng tröïc tieáp vaø giaùn tieáp cuûa COI moät caùch ñoàng thôøi  Toång quaùt vaø linh hoaït hôn  Ñaõ ñöôïc kieåm nghieäm thöïc teá →→Aùp duïng cho tröôøng hôïp cuûa haøng Vieät Nam AOI DAISUKE 8
 9. People  COI   Products  H 1  At iudes  tt H 2  H 3  Belef i s  Attitudes : Thaùñoä i ngöôøtieâ duøg ñoávôùsaû phaå i u n i i n m Beliefs: Nieà tin veà n phaå cuû ngöôøtieâ duøg m saû m a i u n COI : AÁ töôï g nöôù xuaáxöù n n c t People : AÁ töôï g nöôù xuaáxöù con ngöôø n n c t veà i Products : AÁ töôï g nöôù xuaáxöù saû phaå   n n c t veà n m AOI DAISUKE 9
 10. Caùc giaû thieát trong moâ hình nghieân cöùu  H 1:AÁn töôïng nöôùc xuaát xöù (COI) coù aûnh höôûng quan troïng ñeán thaùi ñoä ngöôøi tieâu duøng ñoái vôùi saûn phaåm (Attitudes).  H 2:AÁn töôïng nöôùc xuaát xöù (COI) coù aûnh höôûng quan troïng ñeán nieàm tin veà saûn phaåm cuûa ngöôøi tieâu duøng (Beliefs).  H 3:Nieàm tin veà saûn phaåm cuûa ngöôøi tieâu duøng (Beliefs) coù aûnh höôûng quan troïng ñeán thaùi ñoä ngöôøi tieâu duøng ñoái vôùi saûn phaåm (Attitudes). AOI DAISUKE 10
 11. Phaùtt i  r eån hang  vaø  t ño  baûng  Q uestonnai e i r  Thang ño:  Döïa treân thang ño cuûa Knight etal    .(1999)  Boå sung theâm döïa treân keát quaû ñieàu tra ngöôøi tieâu duøng veà nhaõn hieäu cuûa haøng thuûy saûn (MIYAGI Prefecture, Japan, 1999)  Baûng Questionnaire (tieáng Nhaät):  Thang ño Likert 5 ñieåm  Bao goàm 34 caâu cho 4 yeáu toá  Xaây döïng treân trang Web  Thöû nghieäm tröôùc vôùi 30 ngöôøi monitor AOI DAISUKE 11
 12. Thi   eátkeá m aãu  Toång theå: Taát caû ngöôøi tieâu duøng ôû Nhaät  Hình thöùc ñieàu tra treân Web: Hình thöùc choïn loïc  Khung maãu: Khung maãu ngöôøi tieâu duøng Nhaät cuûa coâng ty goo Research g (154,885 ngöôøi tieâu duøng)  Kích thöôùc maãu: 300 ngöôøi tieâu duøng  Phöông phaùp laáy maãu: hoaøn toaøn ngaãu nhieân AOI DAISUKE 12
 13. Qui trình phaân tích döõ lieäu Ñ aùnh  aù  gi Phaân ítch  Phaân í tch  D öõ i leäu  ñoä i caäy tn  nhaân oá  t nhaân oá  t Phaân  ñöôï t c hu  ( eä  oá  H s khaùm  phaù khaúng ñònh tch  oâ  í m thaäp C ronbach  (Factor  ( ruct   St ual hì nh  alpha) anal i ) ys s equaton  i m odelng) i Boû  eán bi AOI DAISUKE 13
 14. Phaân tích nhaân toá khaùm phaù  Keát quaû    phaân  í nhaân  oá: t ch  t ch  t   rí ñöôï 6  c  nhaân  oá t  3 nhaân toá cho Attitudes, Beliefs vaø COI-People  3 nhaân toá chia thaønh nhoû cho COI-Products vôùi söï keát hôïp vôùi COI-People  COI-People vaø COI-Products: Tính ñuùng ñaén khaùc bieät khoâng cao  COI-Products: Tính ñuùng ñaén hoäi tuï khoâng cao  Coù theå do söï phöùc taäp cuûa khaùi nieäm veà aán töôïng moät quoác gia  Söû duïng “A Priori Criterion” cho COI-People vaø COI-Products  AOI DAISUKE 14
 15. Phaân tích nhaân toá khaùm phaù (tt) Fact M at x a or  ri Fact   at i a or M r x Factor Factor Atiudes tt Belef i s 4­5Thaido    hang  VN=Suc khoe .897 3­8Nhan    san  C.uongTBTot xetT. VN­ l .855 4­8Thaido    hang  VN=C.uong  Bo l T. .895 3­5Nhan    san  Suc  xetT. VN­ Khoe .850 4­10Thaido    hang  VN=t   yeu o atca  t .893 3­4Nhan    san  An  xetT. VN­ Toan .814 4­6Thaido    hang  VN=Di duong nh  .872 3­2Nhan    san  Uy i Tot xetT. VN­ tn  .804 4­4Thaido    hang  VN=An oan t .867 3­1Nhan    san  T. ky huat xetT. VN­ bo  t .746 4­9Thaido    hang  VN=C.uong  G i l va  a .843 3­6Nhan    san  Di Duong xetT. VN­ nh  .744 4­7Thaido    hang  VN=Ngon .837 3­7Nhan    san  Ngon xetT. VN­ .728 4­2Thaido    hang  VN=Uy i tn .818            i    % ofVarance          68.            073 4­1Thaido    hang  VN=T. Ky  bo  Thuat .807 a.Cr   onbach  pha        0. al          9209 4­3Thaido    hang  VN=G i ban a  .663      %     i     ofVarance:            663            73. a.Cr   onbach  pha          9596 al         0. AOI DAISUKE 15
 16. Phaân tích nhaân toá khaùm phaù (tt.1) Fact   at i a or M r x Fact M at x a or  ri Fact or Fact or CO IP eo ­ CO IPr ­ odu ple cts 1­3NguoiVN  eng    si nang .779 2­2SP  duoc  phoiten he  oi VN  p.  r t gi .721 1­6Ky nang  cua ucl l uong  cao LD  .745 2­1SP  duoc am     nang  VN  l voiky  cao .718 1­1NguoiVN    duoc  ao  gi duc ott .726 2­7Thuc pham   an oan VN  t .636 1­4NguoiVN    sang aot .691 2­ uc  pho  en  SP  cao 6M do  bi cua  VN  .601 2­3VN  huu nghitong  quoc e  r XH  t .684          i   % ofVarance      58.        580 1­5NguoiVN han hi va hu    t t en  t vi .653 1­2Dao ao  duoc  t KT  chu rtong .588 a.Cr   onbach  pha    0. al      7569 1­8NguoiVN    nang  cao  chuan  uc m SH .583 1­7VN i cuc ham   a  Q .e tch  t gi XH  t .573   %     i    ofVarance          177         51. a.Cr   onbach  pha        8792 al       0.  Caùc bieán bò loaïi: 1-9 (COI-People), 2-4 vaø 2-5 (COI-Products), 3-3 (Beliefs) AOI DAISUKE 16
 17. Phaân tích nhaân toá khaúng ñònh 1 e11 PEOPLE01 1 e12 1 PEOPLE02 Hinh 5.1: Flexiblemodel e13 PEOPLE03 Model Specification 1 e16 PEOPLE06 1 res1 e18 PEOPLE08 1 1 1 e41 1 ATTITU01 e14 PEOPLE04 1 1 people 1 ATTITU02 e42 e15 PEOPLE05 1 1 res4 ATTITU03 e43 e17 PEOPLE07 1 1 1 ATTITU04 e44 1 e23 PRODUC03 COI attitudes ATTITU05 1 e45 1 e21 PRODUC01 1 1 ATTITU06 e46 1 1 e22 PRODUC02 product ATTITU07 e47 1 1 1 e26 PRODUC06 1 ATTITU08 e48 res2 e31 BELIEF01 1 1 1 ATTITU09 e49 e27 PRODUC07 e32 1 BELIEF02 1 beliefs 1 e34 BELIEF04 1 ATTITU10 e40 1 e35 BELIEF05 res3 1 e36 BELIEF06 1 e37 BELIEF07 1 e38 BELIEF08 AOI DAISUKE 17
 18. Phaân tích nhaân toá khaúng ñònh (tt)  Söû duïng phaàn meàm Amos 4.0  PP öôùc tính: Maximum likelihood Estimation (MLE)  Keát quaû chaïy moâ hình GFI/AGFI CMIN 1369.086 ban ñaàu treân 0.727 0.765/ Amos 4.0 P 0.000 CFI 0.864 DF 400 RMSEA 0.088 CMIN/DF 3.423 HOELTER(0.05) 103  Moâ hình ban ñaàu khoâng phuø hôïp vôùi döõ AOI DAISUKE 18
 19. Phaân tích nhaân toá khaúng ñònh (tt.1)  Hieäu chænh:  Hieäu chænh laïi moâ hình vôùi Modification Index (M.I.)  Quan taâm ñeán Face Validity  Rule of thumb: “Hai thì toát, Ba thì toát hôn, Boán laø toát nhaát, vaø hôn nöõa thì naëng neà” (Kenny, 1979) → Boû bôùt bieán trong moâ hình AOI DAISUKE 19
 20. Phaân tích nhaân toá khaúng ñònh (tt.2) Hinh 5.2: Flexible Model Refined Standardized estimates CMIN(DF)=138.098(72), P=.000 GFI/AGFI=.941/.915, CFI=.974, RMSEA=.054 .58 e11 PEOPLE01 .61 .76 res1 e13 PEOPLE03 .78 .91 .77 .58 .76 e16 PEOPLE06 people ATTITU04 e44 .70 e14 .48 PEOPLE04 .95 H1 res4 .88 .85 .72 ATTITU06 e46 .40 .21 .63 .26 e15 PEOPLE05 COI attitudes .91 .82 ATTITU08 e48 .78 .90 .76 e21 PRODUC01 .87 .60 H2 .69 .25 ATTITU10 e40 e22 .41 PRODUC02 .64 product H3 .80 .60 res2 e32 BELIEF02 .77 .66 .81 .48 e35 BELIEF05 .87 beliefs .76 e38 BELIEF08 res3 AOI DAISUKE 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản