Basic Marketing: A Global−Managerial Approach Chapter 19

Chia sẻ: leslie88

Chapter 19. Implementing and Controlling Marketing Plans: Evolution and Revolution. When You Finish This Chapter, You Should: 1. Understand how information technology is speeding up feedback for better implementation and control.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản