Bệnh bạc lá lúa

Chia sẻ: Bắc Kiều Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
280
lượt xem
82
download

Bệnh bạc lá lúa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bệnh bạc lá lúa. Bệnh bạc lá thường xuất hiện nhiều sau những trận mưa bão lớn. Mưa, gió làm cho cây bị tổn thương và vi khuẩn sẽ di chuyển tới để truyền bệnh cho cây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bệnh bạc lá lúa

  1. BÖnh B¹c l¸ Lóa I. C¸ch nhËn biÕt • BÖnh b¹c l¸ lóa do vi khuÈn g©y ra. 1. TriÖu chøng • BÖnh h¹i c¶ m¹ vµ lóa. BÖnh TriÖu chøng T¸c h¹i Ph¸t hiÖn BÖnh xuÊt hiÖn trªn phiÕn l¸, ®Çu tiªn ë Khi bÖnh nÆng, toµn ngän vµ hai bªn mÐp l¸, sau lan dÇn vµo bé phiÕn l¸ bÞ kh«, lóa VÕt bÖnh ë ®Çu l¸ non gi÷a l¸. Lóc míi xuÊt hiÖn vÕt bÖnh cã trç chËm vµ lÐp nhiÒu, Trªn l¸ Gièng nhiÔm bÖnh mµu xanh ®Ëm, khi gÆp n¾ng chç bÞ n¨ng suÊt thÊp. bÖnh hÐo ®i, tÕ bµo chÕt dÇn t¹o thµnh vÕt dµi mµu tr¾ng x¸m, r×a vÕt bÖnh cã h×nh gîn sãng. Khi thêi tiÕt Èm hay buæi s¸ng sím, trªn mÐp l¸ cã giät dÞch mµu tr¾ng ®ôc. 2. Thêi kú xuÊt hiÖn trªn c©y lóa ! BÖnh b¹c l¸ th−êng xuÊt hiÖn nhiÒu sau nh÷ng trËn m−a b·o lín. M−a, giã lµm cho c©y bÞ tæn th−¬ng vµ vi khuÈn sÏ di chuyÓn tíi ®Ó truyÒn bÖnh cho c©y. Trªn ®ång ruéng ®· nhiÔm vi khuÈn, bÖnh sÏ xuÊt hiÖn sau m−a b·o kho¶ng 3-4 ngµy. ! Vô mïa nÆng h¬n vô xu©n CÊy §Î ré Cã ®ßng Trç ChÝn Vô xu©n th¸ng 4 - 5 Vô mïa th¸ng 7 - 8
  2. II. Nguån bÖnh vµ ®iÒu kiÖn ph¸t sinh 1. Nguån bÖnh vµ c¸ch lan truyÒn • Vi khuÈn trong c¸c giät dÞch cã thÓ theo n−íc trong ruéng ®Ó x©m nhËp vµo c¸c c©y kh¸c, ruéng kh¸c. • Vi khuÈn x©m nhËp qua c¸c vÕt th−¬ng, lç khÝ hæng. Vi khuÈn tån t¹i trong ®Êt vµ h¹t thãc. 2. C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn møc ®é g©y h¹i cña bÖnh YÕu tè ChØ tiªu Møc ®é h¹i M−a b·o NhiÒu NÆng O NhiÖt ®é 22-26 C NÆng §é Èm Cao NÆng N¾ng 8 giê NÆng Thêi kú lóa ®Î nh¸nh, lµm ®ßng NÆng Ph©n bãn C©n ®èi, tËp trung, nhiÒu kali NhÑ Gièng NhiÔm NÆng III. BiÖn ph¸p phßng trõ 1. Gièng • Dïng gièng chèng chÞu s©u bÖnh, chän thêi vô tèt. 2. BiÖn ph¸p canh t¸c • Dän tµn d− c©y bÖnh. • Lo¹i bá l¸ bÖnh. • Xö lý h¹t gièng. • MËt ®é cÊy hîp lý. • Bãn ph©n c©n ®èi. 3. BiÖn ph¸p ho¸ häc • Dïng Sasa phun phßng tr−íc khi cã b·o (nghe dù b¸o thêi tiÕt) hoÆc sau m−a b·o 1-2 ngµy, dïng 50g pha víi 25-30 lÝt n−íc phun cho 1 sµo. • Dïng thuèc Starnes (xem chØ dÉn ghi trªn nh·n thuèc). Nhãm trång trät Tr¹m khuyÕn n«ng B×nh Xuyªn thùc hiÖn Víi sù hç trî cña Nhãm §µo t¹o - KhuyÕn n«ng /Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång
Đồng bộ tài khoản