Bệnh cúm

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
559
lượt xem
340
download

Bệnh cúm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đại cương: + Là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Influenza gây ra, rất hay lây + Dễ gây dịch lớn + LS: Nhức đầu, đau mình, sốt, ho, kiệt sức + Gần đây dịch cúm gia cầm A (H5N1) xuất hiện ở nhiều nơi làm cả thế giới lo lắng tìm biện pháp đối phó

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bệnh cúm

 1. BEÄNH CUÙM BS LEÂ BÖÛU CHAÂU Boä moân Nhieãm ÑHYD TP HCM 1
 2. BEÄNH CUÙM 1. ÑAÏI CÖÔNG 2. TAÙC NHAÂN GAÂY BEÄNH 3. DÒCH TEÃ HOÏC 4. SINH BEÄNH HOÏC 5. GIAÛI PHAÃU BEÄNH 6. LAÂM SAØNG 7. CAÄN LAÂM SAØNG 8. CHAÅN ÑOAÙN 9. ÑIEÀU TRÒ 10. PHOØNG NGÖØA 2
 3. I. ÑAÏI CÖÔNG Laø beänh truyeàn nhieãm caáp tính do virus Influenza gaây ra, raát hay laây Deã gaây dòch lôùn LS: Nhöùc ñaàu, ñau mình, soát, ho, kieät söùc Gaàn ñaây dòch cuùm gia caàm A (H5N1) xuaát hieän ôû nhieàu nôi laøm caû theá giôùi lo laéng tìm bieän phaùp ñoái phoù 3
 4. VAØI DOØNG VEÀ LÒCH SÖÛ - Beänh ñöôïc ghi nhaän töø hôn 400 naêm nay - Tieáng Anh: Influenza xuaát phaùt töø tieáng yù (influence of the stars) - Hirsch: moâ taû töø 1173- 1875 coù # 299 traän dòch cuùm vôùi khoaûng caùch giöõa 2 vuï dòch laø 1-3 naêm - Traän ñaïi dòch ñaàu tieân: 1850 - Töø ñoù ñeán nay coù ít nhaát 31 traän ñaïi dòch trong ñoù traän ñaïi dòch naêm 1918-1919 ñaõ cöôùp ñi 20- 40 trieäu ngöôøi 4
 5. Hoäi chöùng vieâm ñöôøng hoâ haáp caáp do Virus: (AVRI - Acute viral respiratory infection) Taùc nhaân gaây beänh: 1.1/ Hoï Paramyxoviridae 1.2/ Hoï Adenoviridae 1.3/ Hoï Picornaviridae Virus 1.4/ Hoï Coronaviridae * 1.5/ Hoï Orthomyxoviridae ** 1.6/ Khoâng virus: Mycoplasma pneumonia, Clamydia pneumonia, Streptococcus nhoùm A 5
 6. II. TAÙC NHAÂN GAÂY BEÄNH (1) Influenza thuoäc gia ñình: Orthomyxoviridae Hình khoái caàu : 80-120 nm Chia 3 loaïi: A, B, C döïa vaøo NP (nucleoprotein) vaø protein caên baûn M (Matrix). VR cuùm A (Smith, 1933): gaây dòch vaø ñaïi dòch, ngöôøi gia caàm, chim, heo ñeàu coù theå bò nhieãm. VR cuùm B (Francis, 1939): gaây beänh nheï hôn, chuû yeáu ôû ngöôøi, nhaát laø ôû treû em. VR cuùm C (Taylor, 1950): beänh nheï, khoâng gaây dòch. 6
 7. II. TAÙC NHAÂN GAÂY BEÄNH (2) Sô ñoà caáu truùc cuûa virus cuùm 7
 8. II. TAÙC NHAÂN GAÂY BEÄNH (3) Virus cuùm nhìn döôùi kính hieån vi ñieän töû 8
 9. II. TAÙC NHAÂN GAÂY BEÄNH (4) Caùc nhoùm phuï cuûa virus cuùm A:  H1  H15 ( Haemagglutinin subtypes) KN H giuùp VR baùm vaøo TB  N1  N9 ( Neuraminidase subtypes) KN NA laøm thoaùi bieán thuï theå, phoùng thích virus, laây lan virus. 9
 10. II. TAÙC NHAÂN GAÂY BEÄNH (5) Virus cuùm (Influenza virus) gaây beänh ôû nhieàu loaøi sinh vaät:  Gaø, vòt, chim, heo, ngöïa, caù heo, ngöôøi  Caùc loaøi thuûy caàm hoang daïi thöôøng laø nguoàn laây beänh trong thieân nhieân. Subtypes of Influenza A virus Many subtypes (H and N) 10
 11. II. TAÙC NHAÂN GAÂY BEÄNH (6) 3 subtypes have caused human epidemics - H1N1 - H2N2 - H3N3 11
 12. III. ÑAËC ÑIEÅM DÒCH TEÃ (1) VR cuùm A: KN H vaø N luoân bieán ñoåi: * Tröôït (ñoåi choã KN) KN: (antigenic drift) * Gaãy (troâi daït KN) KN: (antigenic shift) Nhöõng phaân tyùp KN môùi seõ gaây ñaïi dòch treân toaøn caàu, thöôøng do xuaát hieän moät chuûng VR môùi chöa ai coù mieãn dòch. Trong moät vuï dòch: coù theå do 2 doøng VR /1 phuï tyùp hay 2 phuï tyùp khaùc nhau Ngoaøi ra cuõng coù theå do: 1 cuùm A + 1 cuùm B hay: 1 cuùm A + 1 VR hh khaùc 12
 13. III. ÑAËC ÑIEÅM DÒCH TEÃ (2) Caùc chuûng cuùm gaây ñaïi dòch trong lòch söû Thôøi kyø Phuï tyùp khaùng nguyeân 1889-1890 H2N8: Ñaïi dòch qtroïng 1900-1903 H3N8: 1918-1919 H1N1: TV >20 trieäu 1933-1935 H1N1 1946-1947 H1N1 1957-1958 H2N2: TV 70.000 ngöôøi (Myõ) 1968-1969 H3N2: TV 34.000 ngöôøi 1977-1978 H1N1 Ñaïi dòch cuùm chu kyø 10-15 naêm 13
 14. III. ÑAËC ÑIEÅM DÒCH TEÃ (4) CUÙM GIA CAÀM 14
 15. III. ÑAËC ÑIEÅM DÒCH TEÃ (5) Nhieãm cuùm gia caàm trong thôøi gian gaàn ñaây Naêm Nôi phuï type Soá ca Töû vong 1997 Hongkong H5N1 18 6 1999 Hongkong H9N2 2 0 2003 Hongkong H5N1 2 1 2003 Netherlands H7N7 83 1 2003 Hongkong H9N2 1 0 15
 16. III. ÑAËC ÑIEÅM DÒCH TEÃ (3): Cuùm gia caàm Naêm Nôi Phuï tyùp Maéc/ Tv 1997 Hong Kong H5N1 18/6: Töø gaø 1999 Hong Kong H9N2 2/0. Töø chim 2003 Haø Lan H7N7 87/1. Chaên nuoâi 03-6/06 VN, Tlan, Indo, H5N1 230/132 Campu, TQ, Irac, TNK, Azer, Ai caäp VN: 93/42 16
 17. Cumulative Number of Confirmed Human Cases of Avian Influenza A/(H5N1) Reported to WHO (29 November 2006) Country 2003 2004 2005 2006 Total Ca TV Cas TV Cas TV Cas TV Cas TV s Azerbaijan 0 0 0 0 0 0 8 5 8 5 Cambodia 0 0 0 0 4 4 2 2 6 6 China 1 1 0 0 8 5 12 8 21 14 Djibouti 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 Egypt 0 0 0 0 0 0 15 7 15 7 Indonesia 0 0 0 0 19 12 55 45 74 57 Iraq 0 0 0 0 0 0 3 2 3 2 Thailand 0 0 17 12 5 2 3 3 25 17 Turkey 0 0 0 0 0 0 12 4 12 4 Viet Nam 3 3 29 20 61 19 0 0 93 42 Total 4 4 46 32 97 42 111 76 258 17 154
 18. III. ÑAËC ÑIEÅM DÒCH TEÃ (6) Tình hình cuùm trong naêm 2008 (WHO) Naêm 2008  Trung quoác: 3 cas ( töû vong 3)  Indonesia: 15 cas (TV 12)  Egypt: 7 cas (TV 3)  Viet Nam: 5 cas (TV 5) 18
 19. III. ÑAËC ÑIEÅM DÒCH TEÃ (7) Ñaëc ñieåm dòch cuùm: • + Thöôøng xuaát hieän ñoät ngoät • + Keùo daøi # 2-3 thaùng + Ñaït ñænh cao 12-14 ngaøy roài giaûm nhanh + Yeáu toá khôûi ñaàu vaø chaám döùt 1 vuï dòch ñeán nay vaãn chöa roõ. Giöõa caùc vuï dòch VR coù theå gaây beänh tieàm aån khoâng TCLS  Toàn tröõ VR trong coäng ñoàng 19
 20. III. ÑAËC ÑIEÅM DÒCH TEÃ (8) Trung gian truyeàn beänh Nguoàn beänh Ngöôøi beänh *Ngöôøi beänh,ngöôøi Tuoåi, cô ñòa… laønh mang truøng * Gia caàm ØLaây qua ñöôøng hoâ haáp, chaïm tay, khaên lau, tieàn baïc, ñoà chôi… Cuùm gia caàm: - Töø ÑV sang ngöôøi - Töø ngöôøi sang ngöôøi - Töø moâi tröôøng sang ngöôøi 20
Đồng bộ tài khoản