Bệnh đốm nâu lụi hại lúa

Chia sẻ: Bắc Kiều Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
243
lượt xem
43
download

Bệnh đốm nâu lụi hại lúa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bệnh đốm nâu lụi hại lúa. Bệnh do một loại nấm gây ra. Bệnh xuất hiện trên lá, bẹ lá, hạt thóc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bệnh đốm nâu lụi hại lúa

  1. BÖnh ®èm n©u lôi h¹i lóa I. C¸ch nhËn biÕt • BÖnh do mét lo¹i nÊm g©y ra. BÖnh xuÊt hiÖn trªn l¸, bÑ l¸, h¹t thãc. TriÖu chøng T¸c h¹i Ph¸t hiÖn Trªn l¸: VÕt bÖnh ban ®Çu lµ mét Ruéng lóa bÞ bÖnh cÊp tÝnh, vÕt Quan s¸t vÕt bÖnh trªn lóa chÊm nhá mµu n©u, sau ph¸t triÓn bÖnh trªn l¸ kh¸ to, h×nh thï thµnh h×nh trßn, bÇu dôc, ë gi÷a kh«ng râ rÖt. Toµn ruéng chuyÓn x¸m tro, viÒn ngoµi mµu ®en hoÆc sang mµu vµng nh¹t, c©y c»n cçi, n©u ®á. ph¸t triÓn chËm vµ lôi dÇn. • Thêi kú xuÊt hiÖn trªn c©y lóa CÊy §Î ré Cã ®ßng Trç ChÝn Vô xu©n th¸ng 3 - 4 Vô mïa th¸ng 7 - 9 II. Nguån bÖnh vµ ®iÒu kiÖn ph¸t sinh 1. Nguån bÖnh vµ c¸ch l©y lan • Bµo tö h×nh qu¶ bÝ h¬i cong, cã nhiÒu v¸ch ngang. Bµo tö n¶y mÇm, ph¸t triÓn thµnh sîi nÊm, chui vµo m« l¸, bÑ l¸ qua lç khÝ. • NÊm cã thÓ tån t¹i 3 n¨m trong c¸c bé phËn cña c©y, ®Æc biÖt lµ ë h¹t thãc, bÖnh th−êng b¾t nguån tõ h¹t thãc bÖnh.
  2. 2. C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña bÖnh • NhiÖt ®é thÝch hîp cho bÖnh ph¸t triÓn lµ 25o C. • §Êt kh« c»n vµ ®Êt c¸t nghÌo dinh d−ìng lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho bÖnh ph¸t triÓn. III. BiÖn ph¸p phßng trõ 1. Gièng • Dïng gièng kh¸ng bÖnh. 2. Kü thuËt canh t¸c • Dän tµn d− bÖnh vô tr−íc. • Kh«ng ®Ó ruéng kh« h¹n. • Xö lý h¹t gièng. • Bãn ph©n c©n ®èi, c¶i t¹o ®Êt th−êng xuyªn. 3. BiÖn ph¸p ho¸ häc • Phun thuèc ho¸ häc khi ®Õn ng−ìng trõ. Lo¹i thuèc LiÒu l−îng Hinosan 30-40EC 40-60 cc thuèc pha víi 20-25 lÝt n−íc phun cho 1 sµo Kasai 21,5WP 40-50g thuèc pha víi 20-25 lÝt n−íc phun cho 1 sµo Nhãm trång trät Tr¹m khuyÕn n«ng B×nh Xuyªn thùc hiÖn Víi sù hç trî cña Nhãm §µo t¹o - KhuyÕn n«ng /Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång
Đồng bộ tài khoản