Bệnh hô hấp ở Gà nuôi gia đình

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
153
lượt xem
25
download

Bệnh hô hấp ở Gà nuôi gia đình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bệnh hô hấp ở Gà nuôi gia đình: Do vi khuẩn Mycoplasma baliseptium gây nên, có loại gây viêm đ−ờng hô hấp, có loại viêm túi khí, có loại viêm khớp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bệnh hô hấp ở Gà nuôi gia đình

  1. Mét sè bÖnh h« hÊp ë gµ nu«i gia ®×nh 1. BÖnh hen gµ (CRD) 1.1 Nguyªn nh©n vµ c¸ch l©y lan - Do vi khuÈn Mycoplasma baliseptium g©y nªn, cã lo¹i g©y viªm ®−êng h« hÊp, cã lo¹i viªm tói khÝ, cã lo¹i viªm khíp. - L©y lan: qua trøng gµ bè mÑ nhiÔm bÖnh, gµ kh¸c bÞ bÖnh gÇn ®ã. - Thêi tiÕt: qu¸ nãng, giã rÐt, Èm ®é cao, th«ng tho¸ng kÐm t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t sinh bÖnh. - BÖnh cã thÓ ghÐp víi c¸c bÖnh: Newcastle, viªm phÕ qu¶n truyÒn nhiÔm (IB), viªm thanh khÝ qu¶n truyÒn nhiÔm (ILT) hoÆc kÕt hîp víi E coli. 1.2 TriÖu chøng Gµ con Gµ lín - Cã dÞch ch¶y ra ë m¾t, mòi, lóc ®Çu - T¨ng träng chËm, thë trong sau ®Æc dÇn vµ nhµy, gµ ho, khß khÌ, ®Î kÐm, trøng khã thë hay thë khß khÌ vÒ ban ®ªm th−êng kh«ng në. vµ s¸ng. - Gµ th−êng m¾c bÖnh vµo - Gµ hay vÉy má, kªu toãc toãc, ®Çu C¶ gµ lín vµ gµ con ®Òu kho¶ng th¸ng 11, 12 vµ s−ng, gµ Ýt ¨n, chËm lín. cã thÓ m¾c bÖnh th¸ng 1,2,3 . 1.3 Phßng vµ ®iÒu trÞ bÖnh §iÒu trÞ Phßng bÖnh Tªn thuèc LiÒu l−îng Dïng trong - ChØ nhËn gµ gièng ë tr¹i gµ s¹ch bÖnh. +AntiCRD + 2g/lÝt n−íc/ ngµy + 4 - 7 ngµy - VÖ sinh tèt chuång tr¹i, ®¶m b¶o Êm vÒ mïa ®«ng, m¸t vµo mïa hÌ. +Pneumotic +1 ml/ 10 kg thÓ + 5 - 7 ngµy - Chuång nu«i kh« r¸o, thøc ¨n n−íc uèng s¹ch. träng/ ngµy - Cã thÓ dïng v¾c xin hoÆc kh¸ng sinh phßng +1g/1lÝt n−íc/ ngµy +Cefadoc T + 3 - 4 ngµy bÖnh cho gµ (liÒu l−îng b»ng 1/2 liÒu ®iÒu trÞ vµ hoÆc 2 g/ 1 kg thøc dïng liªn tôc tõ 3 - 5 ngµy). ¨n Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång – th¸ng 4/2002 1
  2. 2. BÖnh sæ mòi (s−ng phï ®Çu) 2.1 Nguyªn nh©n vµ c¸ch l©y lan - Do vi khuÈn Haemophilus sallinarun. - L©y nhiÔm qua thøc ¨n, n−íc uèng, chuång nu«i cã mÇm bÖnh. §Æc biÖt l©y tõ nh÷ng ®µn gµ bÖnh tõ n¬i kh¸c nhËp vÒ. Cho gµ con uèng n−íc pha kh¸ng sinh ®Ó phßng bÖnh 2.2 TriÖu chøng - S−ng ®Çu vµ s−ng mÆt, dÞch viªm ch¶y ra ë mòi lóc ®Çu trong sau tr¾ng ®ôc. NÕu ®Ó l©u dÝnh ®Æc l¹i thµnh 2 côc ph×nh to hai bªn mòi. - §«i khi viªm m¾t lµm dÝnh 1 hoÆc 2 m¾t. - Gµ ®Î gi¶m trøng, hen, l−ìi th©m, miÖng thèi, s−ng ®Çu phï thèi m¾t. 2.3 Phßng vµ trÞ bÖnh Phßng bÖnh §iÒu trÞ - Dïng kh¸ng sinh pha vµo n−íc uèng hay - Dïng mét trong c¸c lo¹i thuèc phßng bÖnh pha trén vµo thøc ¨n ®Þnh kú 2 - 3 ngµy/ tuÇn (®èi víi n−íc uèng liÒu gÊp r−ìi vµ liªn tôc 4 - 5 ngµy víi gµ d−íi mét th¸ng tuæi.) Thuèc dïng nh− liÒn. sau : - HoÆc tiªm mét trong nh÷ng lo¹i thuèc sau (Dïng + Cosumix pha 1 - 2 g/ lÝt n−íc. trong 3- 4 ngµy): + Imequil hay Flumeguine pha 1 g/ lÝt n−íc. + Gentamycin liÒu 40 g/ 1 kg thÓ träng/ ngµy + Anticoci B pha 1 g/ 1 - 2 lÝt n−íc uèng. + Anridiarrhoea 1 ml/ 3 - 5 kg thÓ träng/ ngµy + Cocci - stop EBS3 1 kg/ 1 lÝt n−íc 3. BÖnh viªm phÕ qu¶n truyÒn nhiÔm Kh«ng khÝ nhiÔm mÇm bÖnh Thøc ·n, n−íc uèng cã mÇm bÖnh Chuång vµ dông cô Gµ con nhiÔm nu«i cã mÇm bÖnh bÖnh Trøng nhiÔm bÖnh Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång – th¸ng 4/2002 2
  3. 3.1 Nguyªn nh©n vµ c¸ch l©y lan BÖnh g©y ra do vi rót thuéc nhãm corona. TÊt c¶ c¸c nguyªn nh©n trªn ®Òu cã thÓ lµm bÖnh l©y lan nh−ng chñ yÕu qua ®−êng h« hÊp, do gµ lµnh hÝt ph¶i kh«ng khÝ nhiÔm mÇm bÖnh. 3.2 TriÖu chøng - Gµ m¾c bÖnh mÖt mái, kÐm ¨n, sæ mòi hay h¾t h¬i. - Gµ con tô tËp thµnh ®¸m, ®Çu róc vµo c¸nh run rÈy, chËm lín, l«ng x¬ x¸c. - Giai ®o¹n sau gµ khã thë, thë khß khÌ do dÞch nhên tiÕt nhiÒu ë niªm m¹c khÝ qu¶n vµ phÕ qu¶n. 3.3 Phßng vµ ®iÒu trÞ bÖnh §iÒu trÞ Phßng bÖnh (nh− ®iÒu trÞ bÖnh CRD, ngoµi ra sö dông mét sè thuèc) - C¸ch ly gµ bÞ bÖnh - Tiamilin:1 ml/ 1 lÝt n−íc uèng/ ngµy x 3 - 5 ngµy - VÖ thøc ¨n n−íc uèng, dông cô nu«i - Tiªm d−íi da: pha 0,1 ml Tiamicin 10% víi 0,4 ml n−íc cÊt = 0,5 ml/ gµ, trong 3 ngµy. - VÖ sinh chu«ng nu«i b»ng n−íc v«i vµ thuèc Chloramin T 0,5%, Formalin 2%. - Gentatylodex : 0,25 ml/ kg thÓ träng. Tiªm d−íi da, - Dïng Vacxin: IB + MAS + Clone 40 ngµy tiªm 2 lÇn trong 4 - 5 ngµy. (H·ng Intervet - Hµ Lan): Nhá trùc tiÕp - T¨ng søc ®Ò kh¸ng c¬ thÓ b»ng : vµo m¾t, mòi, måm gµ 3 giät khi gµ ë 1 - 2 + B complexes : pha 1 g thuèc víi 3 lÝt n−íc hoÆc ngµy tuæi vµ 20 - 30 ngµy tuæi trén víi 1 kg thøc ¨n hçn hîp. + Pha tØ lÖ 1000 liÒu/ 3 ml n−íc cÊt : nhá + Bét ®iÖn gi¶i - B complex : mét gãi 100 g dïng m¾t, mòi cho 300 - 500 kg thÓ träng. + Pha tØ lÖ 1000 liÒu/ 10 lÝt n−íc cÊt : cho uèng. Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång – th¸ng 4/2002 3
Đồng bộ tài khoản