Bệnh khô vằn hại lúa

Chia sẻ: Bắc Kiều Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
453
lượt xem
84
download

Bệnh khô vằn hại lúa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bệnh khô vằn hại lúa. Bệnh khô vằn hại trên cây lúa ở tất cả các thời kỳ, hại từ bẹ lá lên lá, lá đòng, cổ bông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bệnh khô vằn hại lúa

  1. BÖnh kh« v»n h¹i lóa BÖnh kh« v»n do nÊm ®a thùc - lo¹i nÊm h¹i trªn nhiÒu lo¹i c©y g©y ra. I. C¸ch nhËn biÕt 1. TriÖu chøng • BÖnh kh« v»n h¹i trªn c©y lóa ë tÊt c¶ c¸c thêi kú, h¹i tõ bÑ l¸ lªn l¸, l¸ ®ßng, cæ b«ng. BÖnh TriÖu chøng T¸c h¹i Ph¸t hiÖn BÖnh kh« v»n b¾t ®Çu tõ bÑ l¸, th©n c©y. BÑ l¸ biÕn mµu, trªn bÑ xuÊt hiÖn c¸c vÖt to bÇu dôc, ®Çu tiªn mµu xanh x¸m, sau C©y lôi chÕt nÕu bÞ b¹c n©u cã viÒn tÝm. C¸c vÕt bÖnh lín ë gèc lóa vµ bÑ l¸ Trªn bÑ l¸ h¹i nÆng. dÇn hoµ lÉn vµo nhau. BÊt kú chç nµo lóa. trªn bÑ l¸ còng cã vÕt v»n vÌo. §Çu tiªn bÑ l¸ ngoµi bÞ bÖnh, vÒ sau ¨n Gièng nhiÔm. s©u vµo nh÷ng bÑ phÝa trong. Ruéng tèt, thõa ®¹m. NhiÖt ®é cao, bÑ l¸ ®ßng bÞ h¹i nÆng - l¸ Trç nghÑn ®ßng. Trªn ®ßng ®ßng vµ cæ b«ng bÞ bÖnh. N¨ng suÊt vµ chÊt lóa l−îng gi¶m. 2. Thêi kú bÖnh xuÊt hiÖn CÊy §Î ré Cã ®ßng Trç ChÝn Vô xu©n 20/04 - 10/05 Vô mïa th¸ng 7 - 8 • Vô mïa bÞ h¹i nÆng h¬n vô xu©n.
  2. II. Nguån bÖnh vµ ®iÒu kiÖn ph¸t sinh • Nguån bÖnh vµ c¸ch lan truyÒn. Nguån bÖnh C¸ch lan truyÒn Ng−ìng Do h¹ch nÊm: tån t¹i ë tµn d− c©y bÖnh, c©y ký chñ trung gian, ®Êt, n−íc, ph©n bãn. §Æc ®iÓm : + H¹ch nÊm mµu tr¾ng nh− h¹t tÊm, sau H¹ch nÊm lan truyÒn chñ chuyÓn sang mµu n©u. yÕu qua m«i tr−êng n−íc, > 10% sè khãm bÞ bÖnh + H¹ch nÊm rÊt bÒn v÷ng (vÉn n¶y mÇm sau ®Êt. 2 th¸ng ë m«i tr−êng n−íc gi¶i ph©n chuång, n¶y mÇm > 85% trong ®iÒu kiÖn kh« h¹n 7 th¸ng liÒn). • C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn møc ®é g©y h¹i cña bÖnh YÕu tè ChØ tiªu Møc ®é h¹i NhiÖt ®é 24o C - 34o C NÆng §é Èm 90% cã m−a, n¾ng xen kÏ, nãng Èm NÆng §Êt H¹n NÆng Bãn ph©n Kh«ng c©n ®èi, thõa ®¹m, bãn muén NÆng MËt ®é CÊy dµy, thiÕu ¸nh s¸ng NÆng III. BiÖn ph¸p phßng trõ 1. VÖ sinh ®ång ruéng • Lµm s¹ch bê cá, lo¹i bá c©y ký chñ trung gian vµ tµn d− c©y bÖnh. 2. BiÖn ph¸p canh t¸c • CÊy víi mËt ®é thÝch hîp vµ Ýt d¶nh. • Bãn ph©n c©n ®èi NPK, bãn tËp trung, bãn sím kh«ng bãn thõa ®¹m, t¨ng kali. • Dõng bãn ph©n khi c©y bÞ bÖnh. • V¬ bá l¸ bÞ bÖnh. 3. BiÖn ph¸p ho¸ häc • Bãn v«i: 20 - 30kg/sµo. • Sö dông thuèc khi ®Õn ng−ìng phßng trõ. Tªn thuèc LiÒu l−îng C¸ch phun Valizacin 3SC 40cc thuèc + 24 lÝt n−íc/1 sµo Phun ®ñ l−îng thuèc ®· pha vµo vÕt bÖnh (ë gèc). NÕu bÖnh nÆng, ph¶i phun l¹i sau 4 - 5 ngµy. Valizacin 5SC 20cc thuèc + 24 lÝt n−íc/1 sµo Phun lóc kh«ng m−a, thêi tiÕt m¸t, kh«ng cã (NhËt B¶n) s−¬ng. Nhãm trång trät Tr¹m KhuyÕn n«ng B×nh Xuyªn thùc hiÖn Víi sù hç trî cña Nhãm §µo t¹o - KhuyÕn n«ng / Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång
Đồng bộ tài khoản