Bệnh khô vằn hại lúa

Chia sẻ: kieuphong2105

Bệnh khô vằn hại lúa. Bệnh khô vằn hại trên cây lúa ở tất cả các thời kỳ, hại từ bẹ lá lên lá, lá đòng, cổ bông

Nội dung Text: Bệnh khô vằn hại lúa

 

  1. BÖnh kh« v»n h¹i lóa BÖnh kh« v»n do nÊm ®a thùc - lo¹i nÊm h¹i trªn nhiÒu lo¹i c©y g©y ra. I. C¸ch nhËn biÕt 1. TriÖu chøng • BÖnh kh« v»n h¹i trªn c©y lóa ë tÊt c¶ c¸c thêi kú, h¹i tõ bÑ l¸ lªn l¸, l¸ ®ßng, cæ b«ng. BÖnh TriÖu chøng T¸c h¹i Ph¸t hiÖn BÖnh kh« v»n b¾t ®Çu tõ bÑ l¸, th©n c©y. BÑ l¸ biÕn mµu, trªn bÑ xuÊt hiÖn c¸c vÖt to bÇu dôc, ®Çu tiªn mµu xanh x¸m, sau C©y lôi chÕt nÕu bÞ b¹c n©u cã viÒn tÝm. C¸c vÕt bÖnh lín ë gèc lóa vµ bÑ l¸ Trªn bÑ l¸ h¹i nÆng. dÇn hoµ lÉn vµo nhau. BÊt kú chç nµo lóa. trªn bÑ l¸ còng cã vÕt v»n vÌo. §Çu tiªn bÑ l¸ ngoµi bÞ bÖnh, vÒ sau ¨n Gièng nhiÔm. s©u vµo nh÷ng bÑ phÝa trong. Ruéng tèt, thõa ®¹m. NhiÖt ®é cao, bÑ l¸ ®ßng bÞ h¹i nÆng - l¸ Trç nghÑn ®ßng. Trªn ®ßng ®ßng vµ cæ b«ng bÞ bÖnh. N¨ng suÊt vµ chÊt lóa l−îng gi¶m. 2. Thêi kú bÖnh xuÊt hiÖn CÊy §Î ré Cã ®ßng Trç ChÝn Vô xu©n 20/04 - 10/05 Vô mïa th¸ng 7 - 8 • Vô mïa bÞ h¹i nÆng h¬n vô xu©n.
  2. II. Nguån bÖnh vµ ®iÒu kiÖn ph¸t sinh • Nguån bÖnh vµ c¸ch lan truyÒn. Nguån bÖnh C¸ch lan truyÒn Ng−ìng Do h¹ch nÊm: tån t¹i ë tµn d− c©y bÖnh, c©y ký chñ trung gian, ®Êt, n−íc, ph©n bãn. §Æc ®iÓm : + H¹ch nÊm mµu tr¾ng nh− h¹t tÊm, sau H¹ch nÊm lan truyÒn chñ chuyÓn sang mµu n©u. yÕu qua m«i tr−êng n−íc, > 10% sè khãm bÞ bÖnh + H¹ch nÊm rÊt bÒn v÷ng (vÉn n¶y mÇm sau ®Êt. 2 th¸ng ë m«i tr−êng n−íc gi¶i ph©n chuång, n¶y mÇm > 85% trong ®iÒu kiÖn kh« h¹n 7 th¸ng liÒn). • C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn møc ®é g©y h¹i cña bÖnh YÕu tè ChØ tiªu Møc ®é h¹i NhiÖt ®é 24o C - 34o C NÆng §é Èm 90% cã m−a, n¾ng xen kÏ, nãng Èm NÆng §Êt H¹n NÆng Bãn ph©n Kh«ng c©n ®èi, thõa ®¹m, bãn muén NÆng MËt ®é CÊy dµy, thiÕu ¸nh s¸ng NÆng III. BiÖn ph¸p phßng trõ 1. VÖ sinh ®ång ruéng • Lµm s¹ch bê cá, lo¹i bá c©y ký chñ trung gian vµ tµn d− c©y bÖnh. 2. BiÖn ph¸p canh t¸c • CÊy víi mËt ®é thÝch hîp vµ Ýt d¶nh. • Bãn ph©n c©n ®èi NPK, bãn tËp trung, bãn sím kh«ng bãn thõa ®¹m, t¨ng kali. • Dõng bãn ph©n khi c©y bÞ bÖnh. • V¬ bá l¸ bÞ bÖnh. 3. BiÖn ph¸p ho¸ häc • Bãn v«i: 20 - 30kg/sµo. • Sö dông thuèc khi ®Õn ng−ìng phßng trõ. Tªn thuèc LiÒu l−îng C¸ch phun Valizacin 3SC 40cc thuèc + 24 lÝt n−íc/1 sµo Phun ®ñ l−îng thuèc ®· pha vµo vÕt bÖnh (ë gèc). NÕu bÖnh nÆng, ph¶i phun l¹i sau 4 - 5 ngµy. Valizacin 5SC 20cc thuèc + 24 lÝt n−íc/1 sµo Phun lóc kh«ng m−a, thêi tiÕt m¸t, kh«ng cã (NhËt B¶n) s−¬ng. Nhãm trång trät Tr¹m KhuyÕn n«ng B×nh Xuyªn thùc hiÖn Víi sù hç trî cña Nhãm §µo t¹o - KhuyÕn n«ng / Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản