Bệnh khô vằn hại lúa

Chia sẻ: kieuphong2105

Bệnh khô vằn hại lúa. Bệnh khô vằn hại trên cây lúa ở tất cả các thời kỳ, hại từ bẹ lá lên lá, lá đòng, cổ bông

Nội dung Text: Bệnh khô vằn hại lúa

BÖnh kh« v»n h¹i lóa
BÖnh kh« v»n do nÊm ®a thùc - lo¹i nÊm h¹i trªn nhiÒu lo¹i c©y g©y ra.

I. C¸ch nhËn biÕt

1. TriÖu chøng

• BÖnh kh« v»n h¹i trªn c©y lóa
ë tÊt c¶ c¸c thêi kú, h¹i tõ bÑ l¸
lªn l¸, l¸ ®ßng, cæ b«ng.
BÖnh TriÖu chøng T¸c h¹i Ph¸t hiÖn

BÖnh kh« v»n b¾t ®Çu tõ bÑ l¸, th©n c©y.
BÑ l¸ biÕn mµu, trªn bÑ xuÊt hiÖn c¸c vÖt
to bÇu dôc, ®Çu tiªn mµu xanh x¸m, sau
C©y lôi chÕt nÕu bÞ
b¹c n©u cã viÒn tÝm. C¸c vÕt bÖnh lín ë gèc lóa vµ bÑ l¸
Trªn bÑ l¸ h¹i nÆng.
dÇn hoµ lÉn vµo nhau. BÊt kú chç nµo lóa.
trªn bÑ l¸ còng cã vÕt v»n vÌo.
§Çu tiªn bÑ l¸ ngoµi bÞ bÖnh, vÒ sau ¨n Gièng nhiÔm.
s©u vµo nh÷ng bÑ phÝa trong.
Ruéng tèt, thõa ®¹m.
NhiÖt ®é cao, bÑ l¸ ®ßng bÞ h¹i nÆng - l¸ Trç nghÑn ®ßng.
Trªn ®ßng
®ßng vµ cæ b«ng bÞ bÖnh. N¨ng suÊt vµ chÊt
lóa
l−îng gi¶m.
2. Thêi kú bÖnh xuÊt hiÖn
CÊy §Î ré Cã ®ßng Trç ChÝn
Vô xu©n 20/04 - 10/05
Vô mïa th¸ng 7 - 8

• Vô mïa bÞ h¹i nÆng h¬n vô xu©n.
II. Nguån bÖnh vµ ®iÒu kiÖn ph¸t sinh
• Nguån bÖnh vµ c¸ch lan truyÒn.
Nguån bÖnh C¸ch lan truyÒn Ng−ìng

Do h¹ch nÊm: tån t¹i ë tµn d− c©y bÖnh,
c©y ký chñ trung gian, ®Êt, n−íc, ph©n bãn.
§Æc ®iÓm :
+ H¹ch nÊm mµu tr¾ng nh− h¹t tÊm, sau H¹ch nÊm lan truyÒn chñ
chuyÓn sang mµu n©u. yÕu qua m«i tr−êng n−íc, > 10% sè khãm bÞ bÖnh
+ H¹ch nÊm rÊt bÒn v÷ng (vÉn n¶y mÇm sau ®Êt.
2 th¸ng ë m«i tr−êng n−íc gi¶i ph©n chuång,
n¶y mÇm > 85% trong ®iÒu kiÖn kh« h¹n 7
th¸ng liÒn).


• C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn møc ®é g©y h¹i cña bÖnh
YÕu tè ChØ tiªu Møc ®é h¹i

NhiÖt ®é 24o C - 34o C NÆng
§é Èm 90% cã m−a, n¾ng xen kÏ, nãng Èm NÆng
§Êt H¹n NÆng
Bãn ph©n Kh«ng c©n ®èi, thõa ®¹m, bãn muén NÆng
MËt ®é CÊy dµy, thiÕu ¸nh s¸ng NÆng
III. BiÖn ph¸p phßng trõ

1. VÖ sinh ®ång ruéng
• Lµm s¹ch bê cá, lo¹i bá c©y ký chñ trung gian vµ tµn d−
c©y bÖnh.

2. BiÖn ph¸p canh t¸c
• CÊy víi mËt ®é thÝch hîp vµ Ýt d¶nh.
• Bãn ph©n c©n ®èi NPK, bãn tËp trung, bãn sím
kh«ng bãn thõa ®¹m, t¨ng kali.
• Dõng bãn ph©n khi c©y bÞ bÖnh.
• V¬ bá l¸ bÞ bÖnh.

3. BiÖn ph¸p ho¸ häc
• Bãn v«i: 20 - 30kg/sµo.
• Sö dông thuèc khi ®Õn ng−ìng phßng trõ.

Tªn thuèc LiÒu l−îng C¸ch phun


Valizacin 3SC 40cc thuèc + 24 lÝt n−íc/1 sµo Phun ®ñ l−îng thuèc ®· pha vµo vÕt bÖnh
(ë gèc).
NÕu bÖnh nÆng, ph¶i phun l¹i sau 4 - 5 ngµy.
Valizacin 5SC 20cc thuèc + 24 lÝt n−íc/1 sµo Phun lóc kh«ng m−a, thêi tiÕt m¸t, kh«ng cã
(NhËt B¶n) s−¬ng.Nhãm trång trät Tr¹m KhuyÕn n«ng B×nh Xuyªn thùc hiÖn
Víi sù hç trî cña Nhãm §µo t¹o - KhuyÕn n«ng / Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản