BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH (COPD 2)

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

1
443
lượt xem
185
download

BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH (COPD 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ( CODP) bệnh lý tiến triển của đường dẫn khí, phế nang và mao mạh phổi, chưa có cách ngăn chặn ( GOLD 2004)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH (COPD 2)

 1. Caùc thaønh töïu môùi trong nh chaån ñoaùn vaø ñieàu trò beänh nh phoåi taéc ngheõn maïn tính PGS. Leâ Thò Tuyeát Lan
 2. Ñaët vaán ñeà Beänh phoåi taéc ngheõn maïn tính (COPD) nh beänh lyù tieán trieån cuûa ñöôøng daãn khí, pheá nh ng nang vaø mao maïch phoåi, chöa coù caùch ch ch ngaên chaën ( GOLD 2004) Toå chöùc Y teá theá giôùi 2004 : . COPD gaây töû vong khoaûng 2,75 trieäu ng ngöôøi / naêm . Xeáp haøng thöù 4 trong caùc nguyeân ng nhaân gaây töû vong toaøn caàu . Ngang haøng vôùi HIV / AIDS ng
 3. Tyû leä töû vong COPD
 4. Töû vong do COPD Murray, Lopez, Science 1996, 274:740-3
 5. Taàn suaát COPD ôû caùc nöôùc Chaâu AÙ Thaùi Bình Döông APSR 2002
 6. Gaùnh naëng beänh taät do COPD Murray CJL, Lopez AD, Lancet 1997; 349:1269-76
 7. Giaûi phaåu beänh nh Pheá quaûn bình thöôøng ng
 8. Giaûi phaåu beänh nh Vieâm pheá quaûn maïn
 9. Giaûi phaåu beänh nh Ñöôøng daãn khí ngoaïi bieân trong COPD ng
 10. Giaûi phaåu beänh nh Khí pheá thuûng ng
 11. Hình aûnh laâm saøng nh ng Loàng ngöïc hình thuøng ng ng Suy kieät trong COPD
 12. Cô cheá vieâm trong COPD
 13. Cô cheá vieâm trong COPD
 14. Cô cheá vieâm trong COPD
 15. Cô cheá vieâm trong COPD
 16. Oxidative tress trong COPD
 17. Maát caân baèng Antiproteases ng
 18. Maát caân baèng Antiproteases ng
 19. Maát caân baèng Antiproteases ng
 20. Cô cheá vieâm trong COPD

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản