Bệnh uốn ván

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
624
lượt xem
193
download

Bệnh uốn ván

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đại cương: - Bệnh nhiễm trùng, nhiễm độc - Vi trùng qua vết thương - tiết độc tố đến dây thần kinh vận động - LS đặc trưng: + Co cứng cơ vân + Co giật toàn thân Tác nhân gây bệnh: + Trực khuẩn Gram(+),yếm khí clostridium tetani + Tồn tại trong tự nhiên dưới dạng bào tử : đất,bụi,phân,đường ruột động vật. + Bào tử đề kháng cao,sống nhiều năm trong đất khô,thiếu ánh sáng,thiếu không khí...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bệnh uốn ván

 1. BEÄNH UOÁN VAÙN TS. Nguyeãn Duy Phong - Boä moân Nhieãm 1
 2. DAØN BAØI 1- Ñaïi cöông 2- Taùc nhaân gaây beänh: caên nguyeân 3- Caùc yeáu toá dòch teã 4- Quaù trình sinh beänh 5- Beänh caûnh laâm saøng - XN - chaån ñoaùn 6- Nguyeân taéc ñieàu trò 7- Nguyeân taéc phoøng ngöøa 2
 3. 1- Ñaïi cöông: + Beänh nhieãm truøng, nhieãm ñoäc. + Vi truøng qua veát thöông  tieát ñoäc toá ñeán daây thaàn kinh vaän ñoäng  LS ñaëc tröng: ¤ Co cöùng cô vaân ¤ Co giaät toaøn thaân 3
 4. 2- Taùc nhaân gaây beänh: + Tröïc khuaån Gram (+), yeám khí: Clostridium tetani + Toàn taïi trong töï nhieân döôùi daïng baøo töû: ñaát, buïi, phaân, ñöôøng ruoät ñoäng vaät … + Baøo töû ñeà khaùng cao, soáng nhieàu naêm trong ñaát khoâ, thieáu aùnh saùng, thieáu khoâng khí 4
 5. Clostridium tetani từ vết thöông hoại tử Clostridium tetani tröïc khuaån Gram (+), yeám khí 5
 6. Söï taïo thaønh Baøo töû trong moâi tröôøng töï nhieân 6
 7. 3- Caùc yeáu toá dòch teã: + Beänh UV phaân boá ôû nôi khí haäu noùng aåm, ñaát chöùa nhieàu chaát höõu cô. + Nguoàn laây: töø moâi tröôøng + Ñöôøng laây: qua veát traày xöôùt da, nieâm maïc. + Cô theå caûm thuï: taát caû moïi ngöôøi - Ngöôøi giaø vaø TE < 5 tuoåi : beänh naëng - Treû sô sinh: tæ leä cheát cao - Nam> Nöõ, töû vong hôn: 1,3 – 3 laàn 7
 8. Baøo töû uoán vaùn coù ôû khaép nôi treân theá giôùi 8
 9. Số lượng BN Uốn ván nhập viện BV Bệnh Nhiệt đới 350 320 296 300 271 267 251 249 250 Số Bệnh Nhân 217 212 200 175 164 150 100 50 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Nguoàn: Laâm Minh Yeán, 2005 9
 10. 4- Quaù trình sinh beänh: + Baøo töû qua veát thöông daäp naùt, baån, dính dò vaät … (tai naïn giao thoâng, tai naïn lao ñoäng, ung thö da, hoaïi töû da, moùc raùy tai, xoû loã tai…). 10% khoâng ngoõ vaøo. + Baøo töû gaëp ñieàu kieän yeám khí  döôõng baøo sinh saûn taïi veát thöông ngoõ vaøo  ngoaïi ñoäc toá (Tetanospasmin, Tetanohemolysin vaø Protein laøm taêng toång hôïp Acetylcholin) 10
 11. Cô cheá taùc duïng cuûa Tetanospasmin Tín hieäu giaõn cô töø TK TW TK vaän ñoäng Trong cô theå Bình thöôøng BN UV Ñoäc toá uoán vaùn Cô vaân Ñoäc toá UV öùc cheá phoùng Glycine(G) laøm giaõn cô 11 thích Glycine, ngaên giaõn cô
 12. Cô cheá taùc duïng cuûa ñoäc toá UV Sinh lyù söï co cô Ñoäc toá uoán vaùn laøm taêng baøi tieát acetylcholine 12
 13. Clostridium tetani Clostridium tetani Ngõ vào Gram (+), yeám khí Dây TK, Mạch máu(?) Nuï cöôøi Co thắt cơ nhai, mặt, gáy nhaên Co giaät   “Nụ cười nhăn” goàng cöùng toaøn thaân Co cứng cơ ngực, lưng bụng, chi dưới, chi trên 13
 14. 5- Beänh caûnh LS-XN- chaån ñoaùn (1): 4 Thôøi kyø: 4.1- UÛ beänh: coù veát thöông  cöùng haøm 4.2- Khôûi phaùt: ñoät ngoät Cöùng haøm  côn co giaät ñaàu tieân + Tam chöùng: I. Cöùng haøm II. Cöôøi nhaên (Risus Sardonicus) III. Nuoát saëc + Tieân löôïng naëng: UÛ beänh  7 ngaøy Khôûi phaùt  48 giôø 14
 15. 5- Beänh caûnh LS-XN- chaån ñoaùn(2): 5.3- Toaøn phaùt (1): + Co cöùng vaø ñau theo trình töï: cô nhai, maët, gaùy, löng, buïng, cô chaân vaø tay. + Co cô töøng côn  lieân tuïc keùo daøi: ñau nhöùc + Co cöùng cô  tö theá Uoán vaùn: 4 kieåu a) Öôõn ngöôøi (OPISTHOTONOS) b) Thaúng ngöôøi (ORTHOTONOS) c) Cong ngöôøi sang 1 beân (PLEUROTONOS) d) Gaäp ngöôøi (tö theá baøo thai: EMBROSTHONOS) 15
 16. Tö theá öôõn ngöôøi do co cöùng cô ôû beänh nhaân UV 16
 17. Co cô töøng côn  lieân tuïc keùo daøi: ñau nhöùc 17
 18. 5- Beänh caûnh LS-XN- chaån ñoaùn: 5.3- Toaøn phaùt (2): + Co giaät, goàng cöùng toaøn thaân khi kích thích: aùnh saùng, tieáng oàn, sôø chaïm … + Co thaét cô haàu hoïng  khoù nuoát, nuoát saëc + Co thaét thanh quaûn  ngheït thôû + Co cô hoâ haáp  khoù thô,û taêng tieát ñaøm + Co cô taàng sinh moân: tieâu, tieåu khoù + Toång traïng tænh, khoâng soát  roái loaïn TK thöïc vaät: soát cao taêng daàn, vaõ moà hoâi, maïch nhanh, HA taêng  giai ñoaïn cuoái tuït HA. 5.4- Lui beänh: Caùc trieäu chöùng giaûm daàn 18
 19. 5- Beänh caûnh LS-XN- chaån ñoaùn: + Uoán vaùn ruùn: treû sô sinh ( 1 th. tuoåi) • - Treû boû buù • - Nhaém nghieàn maét • - Khoùc khoâng ra tieáng • - Buïng co cöùng • - Naém chaët baøn tay • - Soát cao, co giaät nhieàu, co thaét, tím taùi •Tæ leä töû vong cao: 70-80% 19
 20. Uoán vaùn sô sinh = UV ruùn (treû sô sinh < 01 th. tuoåi) 20
Đồng bộ tài khoản