Biên bản cuộc họp

Chia sẻ: minhlong

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biểu mẫu quản lý và tổ chức cuộc họp - Biên bản cuộc họp

Nội dung Text: Biên bản cuộc họp

 

  1. Mã tài liệu: HC-05-BM03 QUY ĐỊNH Phiên bản: Ver 1.0 TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌP Ngày ban hành: 15/02/08 Ngày tháng năm 200 BIÊN BẢN HỌP (V/v : …………………………………………… …) Hôm nay, lúc ………… ngày ………………tại văn phòng Công ty ……………… diễn ra cuộc họp với các nội dung sau: I/ Thành phần tham dự gồm: II/ Nội dung cuộc họp: Cuộc họp kết thúc lúc ….. ngày ……. Thư ký cuộc họp Chủ trì cuộc họp . .
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản