Biên bản nghiệm thu

Chia sẻ: thuthuy

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biễu mẫu quy định sửa chữa - Biên bản nghiệm thu

Nội dung Text: Biên bản nghiệm thu

 

  1. Mã tài liệu: HC-04-BM03 QUY TRÌNH SỬA CHỮA Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 15/02/08 BIÊN BẢN NGHIỆM THU Loại công việc: Sửa chữa: Bảo trì: Bảo hành: Lắp đặt: Stt Loại máy móc tài sản BP sử dụng Nội dung công việc Kết quả Người sửa chữa/BH/lắp đặt Bộ phận bảo trì Bộ phận sử dụng
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản