Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Biên bản bàn giao công việc

Chia sẻ: | Ngày: doc 1 p | 560

2
4.651
views

Tài liệu thảm khảo về Biên bản bàn giao công việc

Biên bản bàn giao công việc
Nội dung Text

  1. Mã tài liệu: NS – 09 – BM02 QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC Hôm nay, ngày...../...../200.., tại...........................chúng tôi gồm: Người bàn giao:.............................................Bộ phận:...........................MSNV.............................. Người nhận bàn giao:....................................Bộ phận:...........................MSNV.............................. Lý do bàn giao................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................... Cùng bàn giao công việc với nội dung như sau: Stt Nội dung công việc Tình hình thực hiện Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./. Người bàn giao Người nhận bàn giao Quản lý
Đồng bộ tài khoản