Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

Chia sẻ: Lưu Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
969
lượt xem
263
download

Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành - Mẫu số 3 - TSCD được ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC. Mời bạn tham khảo để có được một mẫu biên bản đúng với quy định và hoàn chỉnh về nội dung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

  1. Đơn vị:.............................. Mẫu số 03 – TSCĐ Bộ phận:........................... (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH Ngày........tháng........năm …… Số:................... Nợ:.................. Có:................... Căn cứ Quyết định số:..........ngày............tháng...........năm .................của.......................................... Chúng tôi gồm: - Ông/Bà:......................................chức vụ....................Đại diện............................đơn vị sửa chữa - Ông/Bà:......................................chức vụ....................Đại diện............................đơn vị có TSCĐ Đã kiểm nhận việc sửa chữa TSCĐ như sau: ­ Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ:............................................................................ ­ Số hiệu TSCĐ.....................................................Số thẻ TSCĐ.................................................. ­ Bộ phận quản lý, sử dụng........................................................................................................... ­ Thời gian sửa chữa từ ngày........tháng.........năm.........đến ngày.........tháng...........năm .......... Các bộ phận sửa chữa gồm có: Tên bộ phận Nội dung (mức độ) công việc sửa chữa Giá dự Chi phí thực tế Kết quả kiểm tra sửa chữa toán A B 1 2 3 Cộng Kết luận: ........................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................
  2. Kế toán trưởng Đại diện đơn vị nhận Đại diện đơn vị giao (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đồng bộ tài khoản