Biên bản cuộc họp

Chia sẻ: chicilonhn

Biên bản cuộc họp

Nội dung Text: Biên bản cuộc họp

CÔNG TY TNHH TÍN TRỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Phòng Hành chính Nhân sự Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________ ====== o0o ======


BIÊN BẢN
Họp ………………………
1. Thời gian họp:
- Khai mạc: lúc: .................. giờ, ngày .... tháng ...... năm ...............................................
- Địa điểm: ........................................................................................................................
- Nội dung: ........................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
2. Thành phần dự họp:
- Thành viên:
+ Có mặt:…………………………… trên tổng số:
………………………
+ Vắng mặt:……………………… trên tổng số:………………………
- Đại biểu (Khách mời nếu có): .......................................................................................
- Tổng số người tham dự: ................................................................................................
3. Chủ trì cuộc họp:......................................................................................................
4. Thư ký cuộc họp:......................................................................................................
5. Nội dung cuộc họp:
a) ........................................................................................................................................
b) ........................................................................................................................................
c) ........................................................................................................................................
6. Tổng kết:
- Ghi ý kiến kết luận của chủ trì: ....................................................................................
- Biểu quyết : .....................% nhất trí
.....................% không nhất trí
- Ý kiến bảo lưu (nếu có): ...............................................................................................
7. Cuộc họp kết thúc vào lúc …………giờ, ngày………………tháng ……………
năm …………………………………
8. Tài liệu kèm theo (nếu có)
- ..........................................................................................................................................
- ..........................................................................................................................................
THƯ KÝ CHỦ TRÌ
(Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)NGƯỜI THAM DỰ
1. ........................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản