Biên bản ghi nhận sự thoả thuận thành lập cơ quan hợp tác

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
106
lượt xem
7
download

Biên bản ghi nhận sự thoả thuận thành lập cơ quan hợp tác

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biên bản ghi nhận sự thoả thuận thành lập cơ quan hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Singapore (1993).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản ghi nhận sự thoả thuận thành lập cơ quan hợp tác

  1. BIÊN B N GHI NH N S THO THU N THÀNH L P CƠ QUAN H P TÁC GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ SINGAPORE (1993). Chính ph nư c c ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph c a nư c c ng hoà Singapore, dư i ây g i là " Các bên". V i mong mu n m r ng m i quan h kinh t gi a hai nư c, các bên u nh t trí nh ng i u kho n sau: i u 1: Các bên s thành l p Cơ quan h p tác gi a Vi t Nam – Singapore theo nh ng i u kho n tho thu n sau. i u 2: M c ích c a Cơ quan này là: a. Xác nh các lĩnh v c và nh ng cơ h i u tư tr c ti p vào lãnh th c a bên i tác do các qu c gia và các công ty c a bên kia ưa ra. b. Trao i thông tin và quan i m v các v n liên quan n vi c h p tác thương m i. c. T o i u ki n thu n l i cho vi c th c hi n các d án u tư. d. Xác nh các lĩnh v c h p tác khác cũng như tăng cư ng s h p tác và m r ng quan h gi a chính ph và các cơ quan thương m i c a các bên và e. ưa ra kênh ph n h i và nh ng g i ý v nh ng v n và các chính sách tác ng t i vi c th c hi n các d án u tư và các ho t ng kinh t khác. i u 3: Cơ quan này u ch u s lãnh o b i Ch T ch U ban Nhà nư c v H p tác và u tư c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Ch T ch U ban phát tri n kinh t c a nư c C ng hoà Singapore (" EDB") i di n Chính ph C ng hoà Singapore. i u 4: 1. Cơ quan này s ư c thành l p do m t h i ng lãnh o bao g m: a. Ch T ch c hai bên.
  2. b. B n ngư i i di n c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, ư c ch nh b i Ch t ch c a SCCI; và c. B n ngư i i di n c a nư c C ng hoà Singapore, ư c ch nh b i Ch T ch c a EDB. 2. H i ng lãnh o s g p nhau ít nh t m t l n m i năm th o lu n nh ng v n liên quan n nh ng m c tiêu và ch c năng c a Cơ quan và g i ý nh ng hành ng liên quan do i tác t ng bên yêu c u. a i m di n ra cu c h p s luân phiên gi a hai nư c. 3. Ch T ch c a hai bên s ch nh m t hay m t s thành viên c a H i ng gi i quy t các v n c bi t khi chúng phát sinh. 4. H i ng lãnh o c th thành l p nh ng ti u ban nh và nh ng t ch c và cơ quan h tr tương t khác n u ư c yêu c u. Các thành viên c a nh ng t ch c trên s ư c ch nh b i Ch t ch c a cơ quan, t ch c, ti u ban trên, không nh t thi t là m t thành viên c a H i ng lãnh o trên i u 5: S tho thu n gi a các bên ư c ghi nh n trong b n ghi nh n này s có hi u l c ngay sau khi các bên ký k t. B n ghi nh n này ư c so n th o t i Hà n i, Vi t nam ( 05/3/ 1993) thành hai b n g c b ng ti ng Anh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản