Biên bản giao nhận hàng hóa

Chia sẻ: 1232565

Tài liệu tham khảo về mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

Nội dung Text: Biên bản giao nhận hàng hóa

 

  1. CÔNG TY CN HCM CHẤT MỎ CẨM PHẢ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 2 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc BIÊN BẢN “Về việc kiểm tra công tác PCMB năm 2010” Thời gian: Vào hồi.......giờ.......phút, ngày .......tháng .... năm 2010 Địa điểm:............................................................................................................... I. THÀNH PHẦN: 1. Ông........................................................................ Chức vụ.......................................... 2. Ông........................................................................ Chức vụ.......................................... 3. Ông........................................................................ Chức vụ.......................................... 4. Ông........................................................................ Chức vụ.......................................... II. NỘI DUNG: Th ự c hi ệ n k ế ho ạ ch s ố ..........................ngày.......tháng........... năm 2010 c ủ a Giám đ ố c Công ty.Sau khi ki ể m tra th ự c t ế t ạ i................................ ...... và đi đ ế n th ố ng nh ấ t n ộ i dung ki ể m tra nh ư sau: 1. Công tác xây d ự ng và tri ể n khai ph ươ ng án PCMB năm 2. - Xây d ự ng ph ươ ng án PCMB năm 2010 có, không ?......................... -Ph ươ ng án PCMB c ủ a đ ơ n v ị đã ph ổ bi ế n đ ế n t ấ t c ả CBCNV (có danh sách và có ký nh ậ n đ ầ y đ ủ )............................................................................ - Danh sách đ ộ i PCMB có, không?......................................................... - Công tác t ự ki ể m tra và luy ệ n t ậ p ph ươ ng án PCMB c ủ a đ ơ n v ị , có s ổ theo dõi ghi biên b ả n:.................................................................................... 2. Các trang thi ế t b ị , d ụ ng c ụ PCMB d ự phòng c ủ a đ ơ n v ị : ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... 3.Các công trình tr ọ ng đi ể m c ầ n b ả o v ệ : ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... Kiểm tra hệ thống thu lôi chống sét, cảm ứng, tiếp địa thiết bị: ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... 4. Ý kiến đơn vị:................................................................................................... III. KẾT LUẬN ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ NGƯỜI LẬP
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản