Biên bản giao nhận hàng hóa

Chia sẻ: 1232565

Tài liệu tham khảo về mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

Nội dung Text: Biên bản giao nhận hàng hóa

CÔNG TY CN HCM CHẤT MỎ CẨM PHẢ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 2 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
BIÊN BẢN
“Về việc kiểm tra công tác PCMB năm 2010”
Thời gian: Vào hồi.......giờ.......phút, ngày .......tháng .... năm 2010
Địa điểm:...............................................................................................................
I. THÀNH PHẦN:
1. Ông........................................................................ Chức vụ..........................................
2. Ông........................................................................ Chức vụ..........................................
3. Ông........................................................................ Chức vụ..........................................
4. Ông........................................................................ Chức vụ..........................................
II. NỘI DUNG:
Th ự c hi ệ n k ế ho ạ ch s ố ..........................ngày.......tháng........... năm 2010 c ủ a
Giám đ ố c Công ty.Sau khi ki ể m tra th ự c t ế t ạ i................................ ......
và đi đ ế n th ố ng nh ấ t n ộ i dung ki ể m tra nh ư sau:
1. Công tác xây d ự ng và tri ể n khai ph ươ ng án PCMB năm
2. - Xây d ự ng ph ươ ng án PCMB năm 2010 có, không ?.........................
-Ph ươ ng án PCMB c ủ a đ ơ n v ị đã ph ổ bi ế n đ ế n t ấ t c ả CBCNV (có danh
sách và có ký nh ậ n đ ầ y đ ủ )............................................................................
- Danh sách đ ộ i PCMB có, không?.........................................................
- Công tác t ự ki ể m tra và luy ệ n t ậ p ph ươ ng án PCMB c ủ a đ ơ n v ị , có s ổ theo dõi
ghi biên b ả n:....................................................................................
2. Các trang thi ế t b ị , d ụ ng c ụ PCMB d ự phòng c ủ a đ ơ n v ị :
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
3.Các công trình tr ọ ng đi ể m c ầ n b ả o v ệ :
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Kiểm tra hệ thống thu lôi chống sét, cảm ứng, tiếp địa thiết bị:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
4. Ý kiến đơn vị:...................................................................................................
III. KẾT LUẬN
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ NGƯỜI LẬP
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản