Biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần

Chia sẻ: longtuyenthon

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN .............................. V/v: ............... Hôm nay vào hồi ...... ngày .....tháng ......năm ...... tại trụ sở Công ty cổ phần ......................(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ............... do Sở kế hoạch và đầu tư .................. cấp ngày ...../....../......) Địa chỉ: .......................... I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY GỒM CÓ: 1. Các cổ đông có mặt: ............ cổ đông STT Tên cổ đông Số cổ phần có quyền biểu quyết ................. ................. ................. ................. Tỷ lệ vốn điều lệ ................. ................. ................. ................. 1. 2....

Nội dung Text: Biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần

CÔNG TY CP ........... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
.....***..... Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
Số: ....../BB/ĐHĐCĐ-............. .....***.....BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ..............................
V/v: ...............

Hôm nay vào hồi ...... ngày .....tháng ......năm ...... tại trụ sở Công ty cổ phần
......................(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ............... do Sở kế hoạch và
đầu tư .................. cấp ngày ...../....../......) Địa chỉ: ..........................
I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY GỒM CÓ:
1. Các cổ đông có mặt: ............ cổ đông
STT Tên cổ đông Số cổ phần có Tỷ lệ vốn
quyền biểu điều lệ
quyết
1. .......................................... ................. .................
2. .......................................... ................. .................
3. .......................................... ................. .................
Tổng số: ................. .................
2. Các thành viên vắng mặt: Không có
II. NỘI DUNG THẢO LUẬN
1. Mục đích, chương trình và nội dung họp
.......................
2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp
......................
3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp
....................
4. Kết quả biểu quyết
• Thành viên tán thành: ......(.....) = ........%
• Thành viên không tán thành: ......(.....) = ........%
• Thành viên không có ý kiến: ......(.....) = ........%
5. Các quyết định đã được thông qua
...................
Biên bản được lập thành ..... (...) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau
Các cổ đông nhất trí thông qua và ký tên:Download tại website: www.luatcongminh.com
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản