Biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần

Chia sẻ: Tuyen Thon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

2
1.087
lượt xem
208
download

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN .............................. V/v: ............... Hôm nay vào hồi ...... ngày .....tháng ......năm ...... tại trụ sở Công ty cổ phần ......................(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ............... do Sở kế hoạch và đầu tư .................. cấp ngày ...../....../......) Địa chỉ: .......................... I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY GỒM CÓ: 1. Các cổ đông có mặt: ............ cổ đông STT Tên cổ đông Số cổ phần có quyền biểu quyết ................. ................. ................. ................. Tỷ lệ vốn điều lệ ................. ................. ................. ................. 1. 2....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần

  1. CÔNG TY CP ........... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM .....***..... Độc lập – Tự do- Hạnh phúc Số: ....../BB/ĐHĐCĐ-............. .....***..... BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN .............................. V/v: ............... Hôm nay vào hồi ...... ngày .....tháng ......năm ...... tại trụ sở Công ty cổ phần ......................(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ............... do Sở kế hoạch và đầu tư .................. cấp ngày ...../....../......) Địa chỉ: .......................... I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY GỒM CÓ: 1. Các cổ đông có mặt: ............ cổ đông STT Tên cổ đông Số cổ phần có Tỷ lệ vốn quyền biểu điều lệ quyết 1. .......................................... ................. ................. 2. .......................................... ................. ................. 3. .......................................... ................. ................. Tổng số: ................. ................. 2. Các thành viên vắng mặt: Không có II. NỘI DUNG THẢO LUẬN 1. Mục đích, chương trình và nội dung họp ....................... 2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp ...................... 3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp .................... 4. Kết quả biểu quyết • Thành viên tán thành: ......(.....) = ........% • Thành viên không tán thành: ......(.....) = ........% • Thành viên không có ý kiến: ......(.....) = ........% 5. Các quyết định đã được thông qua ................... Biên bản được lập thành ..... (...) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau Các cổ đông nhất trí thông qua và ký tên: Download tại website: www.luatcongminh.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản