Biên bản họp lớp

Chia sẻ: Tran Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
2.542
lượt xem
207
download

Biên bản họp lớp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biên bản họp lớp

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc -------------------------------- BIÊN BẢN HỌP LỚP (Đánh giá kết quả rèn luyện HSSV học kỳ.… năm học 20... – 20…) Lớp:….......... Khoa:............................................. Thời gian:..…….. ngày……/……/200… tại:.......................................................................... Thành phần tham dự : 1. ............................................................................................................... 2. ............................................................................................................... 3. ............................................................................................................... 4. ............................................................................................................... Sĩ số lớp: ……… Vắng mặt:……….Có mặt:................. Chúng tôi tiến hành họp lớp nhằm đánh giá kết quả rèn luyện HSSV lớp ........ Học kỳ ..... năm học 20... – 20... Sau khi xem xét bản tự đánh giá kết quả rèn luyện của từng HSSV trong lớp đồng thời đối chiếu với các tiêu chí đã đề ra, cả ý thức tham gia chấp hành của từng HSSV trong lớp. Tập thể lớp đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau: Số lượng SV Xếp loại Tổng số nộp phiếu SV Yếu Tốt Kém TB TB-K Khá XS ĐG RLSV Buổi họp thống nhất với kết quả trong danh sách, buổi họp kết thúc lúc: ............ cùng ngày. LỚP TRƯỞNG BÍ THƯ CHI ĐOÀN HỘI SINH VIÊN (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản