Biên bản họp lớp

Chia sẻ: garu4591

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu - Biên bản họp lớp.

Nội dung Text: Biên bản họp lớp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
--------------------------------


BIÊN BẢN HỌP LỚP
(Đánh giá kết quả rèn luyện HSSV học kỳ.… năm học 20... – 20…)

Lớp:….......... Khoa:.............................................

Thời gian:..…….. ngày……/……/200… tại:..........................................................................
Thành phần tham dự :

1. ...............................................................................................................
2. ...............................................................................................................
3. ...............................................................................................................
4. ...............................................................................................................


Sĩ số lớp: ……… Vắng mặt:……….Có mặt:.................

Chúng tôi tiến hành họp lớp nhằm đánh giá kết quả rèn luyện HSSV lớp ........
Học kỳ ..... năm học 20... – 20...

Sau khi xem xét bản tự đánh giá kết quả rèn luyện của từng HSSV trong lớp đồng thời đối
chiếu với các tiêu chí đã đề ra, cả ý thức tham gia chấp hành của từng HSSV trong lớp. Tập thể
lớp đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Số lượng SV Xếp loại
Tổng số
nộp phiếu
SV
Yếu Tốt
Kém TB TB-K Khá XS
ĐG RLSV
Buổi họp thống nhất với kết quả trong danh sách, buổi họp kết thúc lúc: ............ cùng ngày.


LỚP TRƯỞNG BÍ THƯ CHI ĐOÀN HỘI SINH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ,
tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản