Biên bản hợp xử lý khiếu nại báo cáo

Chia sẻ: chuabietbo

Tài liệu về biên bản hợp xử lý khiếu nại báo cáo

Nội dung Text: Biên bản hợp xử lý khiếu nại báo cáo

 

  1. Mã tài liệu: NS – 20 – BM04 QUI TRÌNH Phiên bản: Ver 1.0 XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Ngày ban hành: Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo V/v:.......................................................................................... Hôm nay, vào hồi...............giờ, ngày.................tháng..........năm Tại........................................................................................................................... Chúng tôi gồm:........................................................................................................ 1, Ông (bà):......................................................Chức vụ....................................... . . 2, Ông (bà):......................................................Chức vụ....................................... . . 3, Ông (bà):......................................................Chức vụ....................................... . . 4, Ông (bà):......................................................Chức vụ....................................... . . Để xác minh vụ việc :............................................................................................ ................................................................................................................................. làm việc với người khiếu nại, tố cáo. 1, Ông (bà):......................................................Chức vụ....................................... . . 2, Ông (bà):......................................................Chức vụ....................................... . . Nội dung buổi làm việc. Người chủ trì tóm tắt nội dung khiếu nại/tố cáo và việc xác minh:.................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Sau khi nghe nội dung, các bên trình bày như sau:................................................ ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Buổi làm việc kết thúc hồi .........giờ, ngày........tháng.............năm , đã đọc lại, mọi người cùng nghe thống nhất ký tên. Người được mời Người chủ trì Người lập biên bản (ký, ghi râ họ tên) (ký, ghi râ họ tên) (ký, ghi râ họ tên)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản