Biên bản kiểm kê tài sản

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
539
lượt xem
31
download

Biên bản kiểm kê tài sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Biên bản kiểm kê tài sản" là văn bản ghi nhận lại quá trình kiểm kê tài sản của đại diện đoàn thành tra đối với đại diện tổ chức, cá nhân có tài sản bị kiểm kê. Việc kiểm tra khi kết thúc phải được xác định chính xác về mặt thời gian và các bên cùng ký vào biên bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản kiểm kê tài sản

Để biết cách soạn thảo bản kiểm kê tài sản, mời bạn đọc tham khảo nội dung của đoạn trích dưới đây. Mặt khác để tiết kiệm thời gian, các bạn có thể sử dụng trực tiếp mẫu "Biên bản kiểm kê tài sản" này.

  

TÊN CƠ QUAN CHỦ  QUẢN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       ĐOÀN THANH TRA                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 -------                                                                         ---------------                            
       Số: ……../BB-ĐTT                                                         …………….., ngày … tháng … năm ……  
                                              
                                                   BIÊN BẢN 
                                               Kiểm kê tài sản 
Căn cứ Quyết định số…ngày…..tháng….năm…..của…….. về việc kiểm kê tài sản. 
Hôm nay, hồi…….giờ …….., ngày……..tháng…….năm………………....................................    
Tại............................................................................................................................................   
Chúng tôi gồm: 
Đại diện Đoàn thanh tra: 
1. Ông (bà)....................................................Chức vụ.............................................................. 
2. Ông (bà)....................................................Chức vụ.............................................................. 
Đại diện tổ chức, cá nhân có tài sản bị kiểm kê: 
1. Ông (bà)....................................................Chức vụ.............................................................. 
- Địa chỉ:....................................................................................................................................
- Giấy chứng minh nhân dân số......................ngày cấp...................nơi cấp............................
2. Ông (bà)....................................................Chức vụ.............................................................. 
- Địa chỉ:.................................................................................................................................... 
-  Giấy chứng minh nhân dân số......................ngày cấp................nơi cấp...............................
Với sự chứng kiến của:
Ông (bà)........................................................Chức vụ............................................................... 
- Địa chỉ:..................................................................................................................................... 
- Giấy chứng minh nhân dân số......................ngàycấp................nơi  cấp................................ 
Tiến hành kiểm kê tài sản gồm:................................................................................................. 
...................................................................................................................................................
(Ghi rõ tên, số lượng, tình trạng tài sản). 
Việc kiểm kê kết thúc vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm ………… 
Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không 
có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản. 
Biên bản được lập thành hai bản mỗi bên giữ một bản./. 

  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN                               ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA 
              (Ký, ghi rõ họ tên)                                                     (Ký, ghi rõ họ tên) 
                                                  NGƯỜI CHỨNG KIẾN 

                                                      (Ký, ghi rõ họ tên) 

Các bạn có thể đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy để tiện lợi tham khảo hơn. Bên cạnh đó, có một số mẫu kiểm kê tài sản khác có thể các bạn sẽ quan tâm như: Tổng hợp 11 biểu mẫu kiểm kê tài sảnMẫu phiếu kiểm kê tài sản lưu động khác của doanh nghiệpMẫu phiếu kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định.

 

Đồng bộ tài khoản