Biên bản kiểm kê TSCĐ

Chia sẻ: Lưu Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
1.594
lượt xem
692
download

Biên bản kiểm kê TSCĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biên bản kiểm kê TSCĐ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản kiểm kê TSCĐ

  1. Đơn vị:.............................. Mẫu số 05 – TSCĐ Bộ phận:........................... (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ngày..............tháng...............năm........... Thời điểm kiểm kê:............giờ...........ngày............tháng ..........năm.............. Ban kiểm kê gồm: - Ông/Bà:........................................chức vụ..............Đại diện.............................Trưởng ban - Ông/Bà:........................................chức vụ..............Đại diện..................................Uỷ viên - Ông/Bà:........................................chức vụ..............Đại diện..................................Uỷ viên Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau: Theo sổ kế toán Theo kiểm kê Chênh lệch ST Tên TSCĐ Mã số Nơi sử Ghi T dụng Số Nguyên Giá trị Số Nguyên Giá trị Số Nguyên Giá trị chú lượng giá còn lại lượng giá còn lại lượng giá còn lại A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cộng Ngày.............. tháng........... năm.......... Giám đốc Kế toán trưởng Trưởng Ban kiểm kê (Ghi ý kiến giải quyết số chênh lệch) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản