Biên bản kiểm kê TSCĐ

Chia sẻ: hanhtrinhcuasoi

Biên bản kiểm kê TSCĐ

Nội dung Text: Biên bản kiểm kê TSCĐ

Đơn vị:.............................. Mẫu số 05 – TSCĐ
Bộ phận:........................... (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Ngày..............tháng...............năm...........

Thời điểm kiểm kê:............giờ...........ngày............tháng ..........năm..............
Ban kiểm kê gồm:
- Ông/Bà:........................................chức vụ..............Đại diện.............................Trưởng ban
- Ông/Bà:........................................chức vụ..............Đại diện..................................Uỷ viên
- Ông/Bà:........................................chức vụ..............Đại diện..................................Uỷ viên
Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau:
Theo sổ kế toán Theo kiểm kê Chênh lệch
ST Tên TSCĐ Mã số Nơi sử Ghi
T dụng Số Nguyên Giá trị Số Nguyên Giá trị Số Nguyên Giá trị chú
lượng giá còn lại lượng giá còn lại lượng giá còn
lại

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cộng


Ngày.............. tháng........... năm..........
Giám đốc Kế toán trưởng Trưởng Ban kiểm kê
(Ghi ý kiến giải quyết số chênh lệch) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản