BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM

Chia sẻ: hanhtrinhcuasoi

Biên bản kiểm nghiệm

Nội dung Text: BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM

Đơn vị:.............................. Mẫu số 03 – VT
Bộ phận:........................... (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM
Vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá
Ngày........tháng........năm……
Số:.................

- Căn cứ số:................ngày................tháng.............năm .................của............................................
Ban kiểm nghiệm gồm:
- Ông/Bà:......................................chức vụ....................Đại diện.....................................Trưởng ban
- Ông/Bà:......................................chức vụ....................Đại diện..........................................Uỷ viên
- Ông/Bà:......................................chức vụ....................Đại diện..........................................Uỷ viên

Đã kiểm nghiệm các loại:

Phương Đơ Số Kết quả kiểm nghiệm
Tên nhãn hiệu, quy
thức n vị lượng Số lượng Số lượng
Số cách vật tư, công cụ, Mã Ghi chú
kiểm tính theo đúng quy không đúng
T sản phẩm, hàng hoá số
nghiệm chứng cách, phẩm quy cách,
T
từ chất phẩm chất
A B C D E 1 2 3 F
Cộng


Ý kiến của Ban kiểm nghiệm: ............................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trưởng ban
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản