Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Biên bản kiểm phiếu

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 1 trang

0
870
lượt xem
43
download

Biên bản kiểm phiếu Bầu ban chấp hành chi đoàn CBCC GV

Biên bản kiểm phiếu
Nội dung Text

  1. ÑCS ………………………………………………………….. ÑOAØN THANH NIEÂN COÄNG SAÛN HOÀ CHÍ MINH CHI ÑOAØN CBCC-GV ************* *** BIEÂN BAÛN KIEÅM PHIEÁU Baàu BCH Chi ñoaøn CBCC-GV nhieäm kyø ……………… Hoâm nay, vaøo luùc .........giôø .......phuùt, ngaøy ……… thaùng …….naêm ……… Ban kieåm phieáu chuùng toâi goàm : 1/ ñ/c …………. Tröôûng ban 2/ ñ/c ………………. Thaønh vieân 3/ ñ/c ………. Thaønh vieân Tieán haønh kieåm phieáu baàu BCH Chi ñoaøn CBCC-GV nhieäm kyø ………… Soá phieáu phaùt ra : ....................... Soá phieáu thu vaøo :....................... Soá phieáu hôïp leä :........................ Soá phieáu khoâng hôïp leä : .............. Qua kieåm phieáu, keát quaû nhö sau : 1/ ñ/c .................................................................. /.........phieáu 2/ ñ/c .................................................................. /.........phieáu 3/ ñ/c .................................................................. /.........phieáu 4/ ñ/c .................................................................. /.........phieáu 5/ ñ/c .................................................................. /.........phieáu 6/ ñ/c .................................................................. /.........phieáu 7/ ñ/c .................................................................. /.........phieáu Theo nguyeân taéc, theå leä baàu cöû, caùc ñoàng chí sau ñaây truùng cöû vaøo BCH Chi ñoaøn CBCC-GV nhieäm kyø ……… naêm ………….. 1/ ñ/c.................................................................. 2/ ñ/c.................................................................. 3/ ñ/c.................................................................. 4/ ñ/c.................................................................. 5/ ñ/c.................................................................. Chuùng toâi laäp bieân baûn naøy baùo caùo keát quaû tröôùc Ñaïi hoäi vaø laøm caên cöù ñeå Ñoaøn caáp treân coâng nhaän . TM. BAN KIEÅM PHIEÁU TM. ÑOAØN CHUÛ TÒCH
Đồng bộ tài khoản