Biên bản kiểm phiếu

Chia sẻ: maithuyhanh

Biên bản kiểm phiếu Bầu ban chấp hành chi đoàn CBCC GV

Nội dung Text: Biên bản kiểm phiếu

 

  1. ÑCS ………………………………………………………….. ÑOAØN THANH NIEÂN COÄNG SAÛN HOÀ CHÍ MINH CHI ÑOAØN CBCC-GV ************* *** BIEÂN BAÛN KIEÅM PHIEÁU Baàu BCH Chi ñoaøn CBCC-GV nhieäm kyø ……………… Hoâm nay, vaøo luùc .........giôø .......phuùt, ngaøy ……… thaùng …….naêm ……… Ban kieåm phieáu chuùng toâi goàm : 1/ ñ/c …………. Tröôûng ban 2/ ñ/c ………………. Thaønh vieân 3/ ñ/c ………. Thaønh vieân Tieán haønh kieåm phieáu baàu BCH Chi ñoaøn CBCC-GV nhieäm kyø ………… Soá phieáu phaùt ra : ....................... Soá phieáu thu vaøo :....................... Soá phieáu hôïp leä :........................ Soá phieáu khoâng hôïp leä : .............. Qua kieåm phieáu, keát quaû nhö sau : 1/ ñ/c .................................................................. /.........phieáu 2/ ñ/c .................................................................. /.........phieáu 3/ ñ/c .................................................................. /.........phieáu 4/ ñ/c .................................................................. /.........phieáu 5/ ñ/c .................................................................. /.........phieáu 6/ ñ/c .................................................................. /.........phieáu 7/ ñ/c .................................................................. /.........phieáu Theo nguyeân taéc, theå leä baàu cöû, caùc ñoàng chí sau ñaây truùng cöû vaøo BCH Chi ñoaøn CBCC-GV nhieäm kyø ……… naêm ………….. 1/ ñ/c.................................................................. 2/ ñ/c.................................................................. 3/ ñ/c.................................................................. 4/ ñ/c.................................................................. 5/ ñ/c.................................................................. Chuùng toâi laäp bieân baûn naøy baùo caùo keát quaû tröôùc Ñaïi hoäi vaø laøm caên cöù ñeå Ñoaøn caáp treân coâng nhaän . TM. BAN KIEÅM PHIEÁU TM. ÑOAØN CHUÛ TÒCH
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản