Biên bản lấy mẫu hiện trường

Chia sẻ: kygiaothong

Đây là Biên bản lấy mẫu hiện trường gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

Nội dung Text: Biên bản lấy mẫu hiện trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
- - - - o0o - - - -

......................., ngày .... tháng ..... năm 200 ....

BIÊN BẢN LẤY MẪU HIỆN TRƯỜNG SỐ: ......
Công trình: ……………..............................
Hạng mục: ...................................................
Bộ phận công trình: ..............................................................................................................

I. Thành phần gồm có:
1. Tư vấn giám sát:
Chức vụ : ...................................................
- Ông (bà) : ...............................................
Chức vụ : ...................................................
- Ông (bà) : ...............................................
2. Đơn vị thi công:
Chức vụ : ...................................................
- Ông (bà) : ...............................................
Chức vụ : ...................................................
- Ông (bà) : ...............................................
II. Nội dung:
1. Mục đích lấy mẫu
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2. Loại mẫu:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3. Số lượng mẫu:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
4. Kích thước mẫu:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
5. Vị trí lấy mẫu:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
6. Ký hiệu mẫu:
..............................................................................................................................................................

Việc lấy mẫu bắt đầu lúc ...... giờ ....... phút ngày ..... tháng ......... năm 200....., kết thúc lúc ......
giờ ....... phút ngày ..... tháng ......... năm 200......
Mẫu được niêm phong bảo quản tại .................................................................................................
để tiến hành thí nghiệm.

NHÀ THẦU THI CÔNG KỸ SƯ GIÁM SÁT
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản