BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Chia sẻ: hung82

Mẩu số: 02-TSCĐ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của bộ trưởng BTC)

Nội dung Text: BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Tên đơn vị Mẩu số: 02-TSCĐ
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của bộ trưởng BTC)BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ
Ngày … tháng … năm 2009
Số: ……..
Nợ: …….
Có: …….

Căn cứ biên bản ngày … tháng … năm 2009 của hội đồngcác thành viên Công ty
………..về việc thanh lý tài sản cố định.
I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:
Ông: ………………….. Chức vụ: …………
Bà: ……………. Chức vụ: …………….
Ông: ………………….. Chức vụ: ………………..
II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:
- Tên: ……………………………………….
- Nước sản xuất: …………………………….
- Năm sản xuất: ………………………
- Năm đưa vào sử dụng
- Nguyên giá TSCĐ ……………………….
- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý ……………..
- Giá trị còn lại của TSCĐ …………………………
III Kết luận của ban thanh lý TSCĐ:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………..
Ngày .. tháng …năm ….
Trưởng ban thanh lý
(ký, họ tên)
IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:
- Chi phí thanh lý TSCĐ …………………….( viết bằng chữ) ……………
- Giá trị thu hồi: ………………………..( viết bằng chữ) ……………
- Đã ghi giảm số TSCĐ ngày …tháng …năm ……….
Ngày … tháng … năm ….
Giám đốc Kế toán trưởng
(ký,họ tên, đóng dấu) (ký,họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản