Biên bản tóm tắt chương trình làm việc của Quốc hội khóa VI

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
82
lượt xem
9
download

Biên bản tóm tắt chương trình làm việc của Quốc hội khóa VI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biên bản tóm tắt chương trình làm việc của Quốc hội khóa VI, kỳ họp thứ tư do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản tóm tắt chương trình làm việc của Quốc hội khóa VI

 1. QU C H I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******* Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 1978 QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM KHÓA VI, KỲ H P TH TƯ (t ngày 21 tháng 12 n ngày 29 tháng 12 năm 1978 t i H i trư ng Ba ình Hà N i) BIÊN B N TÓM T T NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 1978 Bu i t i: Qu c h i h p phiên trù b 443 i bi u Qu c h i có m t, 43 i bi u Qu c h i v ng m t Ch t ch y ban thư ng v Qu c h i Trư ng Chinh, các Phó Ch t ch Xuân Th y, Hoàng Văn Hoan, Phan Văn áng, Nguy n Th Th p, Chu Văn T n, Nguy n Xi n, Tr n ăng Khoa ch t a phiên h p. Chương trình làm vi c: 1. M c ni m các v i bi u Qu c h i ã t tr n; 2. Nghe gi i thi u m t s v n v n i dung c a kỳ h p Qu c h i; 3. Thông qua chương trình làm vi c c a kỳ h p Qu c h i; 4. B u c oàn Ch t ch và oàn thư ký; 5. Nghe báo cáo m t s v n v t ch c kỳ h p Qu c h i. 1. M c ni m các v i bi u Qu c h i ã t tr n Phó Ch t ch kiêm T ng thư ký y ban thư ng v Qu c h i Xuân Th y báo cáo v i Qu c h i có 2 i bi u Qu c h i ã t tr n trong th i gian t kỳ h p th ba c a Qu c h i n kỳ h p này: - C Joseph Marie H Hu Bá, i bi u An Giang, t tr n ngày 11/4/1978; - ng chí Nguy n Minh Quang t c Nguy n Văn Giác, i bi u H u Giang, t tr n ngày 28/5/1978. Toàn th các i bi u Qu c h i ng d y m c ni m m t phút. 2. Nghe gi i thi u m t s v n v n i dung c a kỳ h p Qu c h i ng chí Xuân Th y gi i thi u n i dung kỳ h p.
 2. Sau khi ã tho thu n v i Chính ph và các ngành h u quan khác, y ban thư ng v Qu c h i ngh n i dung kỳ h p này như sau: a) Các báo cáo: - Báo cáo c a H i ng Chính ph v nhi m v k ho ch Nhà nư c năm 1979; v d án ngân sách Nhà nư c năm 1979; v t ng quy t toán ngân sách Nhà nư c năm 1977. - T trình c a H i ng Chính ph v vi c phân v ch l i a gi i m t s t nh và thành ph . - Báo cáo công tác c a Chánh án Toà án nhân dân t i cao. - Báo cáo công tác c a Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao. - Báo cáo công tác c a y ban thư ng v Qu c h i t kỳ h p trư c n nay (chuy n n các i bi u Qu c h i, không c) - Báo cáo c a y ban i ngo i c a Qu c h i v vi c thành l p oàn i bi u Qu c h i ta gia nh p Liên minh Qu c h i. b) B u c Ch nhi m y ban k ho ch và ngân sách c a Qu c h i. c) Các ngh quy t: - Thông qua nhi m v k ho ch Nhà nư c năm 1979; - Phê chuNn d toán ngân sách Nhà nư c năm 1979; - Phê chuNn t ng quy t toán ngân sách Nhà nư c năm 1977; - Phê chuNn vi c phân v ch l i a gi i m t s t nh và thành ph ; - Phê chuNn ngh quy t và pháp l nh c a y ban thư ng v Qu c h i. Qu c h i nh t trí thông qua. 3. Thông qua chương trình làm vi c c a kỳ h p Qu c h i ng chí Xuân Th y c d th o chương trình làm vi c c a kỳ h p Qu c h i do y ban thư ng v Qu c h i ngh như sau: Th năm 21/12/1978 19 gi : Qu c h i h p phiên trù b Th sáu 22/12/1978 Sáng: - L vi ng Ch t ch H Chí Minh. - Ch t ch y ban thư ng v Qu c h i khai m c kỳ h p - Chính ph báo cáo.
 3. Chi u: - Chính ph báo cáo. - Chánh án Toà án nhân dân t i cao báo cáo. Th b y 23/12/1978 Sáng: - Vi n trư ng Vi n Ki m sát nhân dân t i cao báo cáo. - y ban thư ng v Qu c h i trình Qu c h i phê chuNn ngh quy t và pháp l nh c a y ban thư ng v Qu c h i; - Chính ph báo cáo v v n phân v ch l i a gi i m t s t nh và thành ph . Chi u: Qu c h i h p kín nghe m t s báo cáo. Ch nh t 24/12/1978 Các i bi u nghiên c u cá nhân các báo cáo c a Chính ph , chuNn b tham lu n và các v n c n ch t v n Chính ph , Toà án nhân dân t i cao và Vi n ki m sát nhân dân t i cao. Th hai 25/12/1978 Sáng và chi u: Các i bi u Qu c h i làm vi c các t . Th ba 26/12/1978 Sáng và chi u: Các i bi u Qu c h i làm vi c các t . Th tư 27/12/1978 Sáng và chi u: - y ban k ho ch và ngân sách c a Qu c h i thuy t trình. - Các i bi u c tham lu n. Th năm 28/12/1978 Sáng: Các i bi u c tham lu n Chi u: Các B trư ng tr l i các câu h i và ch t v n c a các i bi u Qu c h i. Th sáu 29/12/1978 Sáng: Các B trư ng tr l i các câu h i và ch t v n c a các i bi u Qu c h i. Chi u: Qu c h i h p phiên b m c:
 4. - Thông qua các ngh quy t, - B u Ch nghi m y ban k ho ch và ngân sách c a Qu c h i. - Ch t ch y ban thư ng v Qu c h i b m c kỳ h p. Gi làm vi c: Sáng: T 8 gi n 11 gi 30 Chi u: T 14 gi n 17 gi 30 T i (n u có): T 19 gi 30 n 21 gi 00 Toàn th các i bi u Qu c h i nh t trí thông qua, b ng cách giơ tay, chương trình làm vi c c a kỳ h p Qu c h i. 4. B u c oàn ch t ch và oàn thư ký: Quy n Ch nhi m Văn phòng y ban thư ng v Qu c h i Nguy n Vi t Dũng c danh sách oàn ch t ch và oàn thư ký c a kỳ h p do y ban thư ng v Qu c h i ngh . oàn ch t ch g m 31 ng chí sau ây: 1. Tôn c th ng 2. Lê DuNn 3. Nguy n Lương B ng 4. Nguy n H u Th 5. Trư ng Chinh 6. Ph m Văn ng 7. Ph m Hùng 8. Võ Nguyên Giáp 9. Lê Thanh Ngh 10. Võ Chí Công 11. Huỳnh T n Phát 12. Văn Ti n Dũng 13. Lê Văn Chương 14. Hoàng Văn Hoan 15. Xuân Th y 16. Nguy n Th Th p
 5. 17. Nguy n Xi n 18. Tr n ăng Khoa 19. Phan Văn áng 20. Hoàng Qu c Vi t 21. Chu Văn T n 22. Phan Minh Tánh 23. Hoà Thư ng Thích Thi n Hào 24. Linh M c Võ Thành Trinh 25. C m Ngoan 26. Núp 27. Huỳnh Cương 28. Tôn Th t Tùng 29. Cù Th H u 30. Tr n Hanh 31. H Giáo Toàn th các i bi u Qu c h i nh t trí thông qua, b ng cách giơ tay, danh sách oàn ch t ch kỳ h p. oàn thư ký g m 5 ng chí sau ây: 1. Trương T n Phát 2. Nghiêm Chư ng Châu 3. Vũ nh 4. Nguyên Ng c 5. ào Văn T p Toàn th các i bi u Qu c h i nh t trí thông qua, b ng cách giơ tay, danh sách oàn thư ký c a kỳ h p. 5. Nghe báo cáo m t s v n v t ch c kỳ h p Qu c h i Qu c h i ã nghe ng chí Nguy n Vi t Dũng báo cáo m t s v n v t ch c kỳ h p Qu c h i NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 1978 Bu i sáng: Sau khi các i bi u Qu c h i long tr ng làm l vi ng Ch t ch H Chí Minh, Qu c h i h p phiên khai m c
 6. 443 i bi u Qu c h i có m t, 43 i bi u Qu c h i v ng m t. Ch t ch y ban thư ng v Qu c h i Trư ng Chinh, thay m t oàn Ch t ch, c di n văn khai m c và i u khi n phiên h p Phó th tư ng kiêm Ch nhi m y ban k ho ch Nhà nư c Lê Thanh Ngh , thay m t H i ng Chính ph , c báo cáo v “Nhi m v k ho ch Nhà nư c năm 1979”. Bu i chi u: Qu c h i h p phiên toàn th 433 i bi u Qu c h i có m t 53 i bi u Qu c h i v ng m t Phó ch t ch nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam Nguy n H u Th , trong oàn ch t ch, i u khi n phiên h p B trư ng B Tài chính Hoàng Anh, thay m t H i ng Chính ph , c báo cáo v : 1. Tình hình th c hi n ngân sách Nhà nư c năm 1978; phương hư ng, nhi m v tài chính và d án ngân sách Nhà nư c năm 1979; 2. T ng quy t toán ngân sách Nhà nư c năm 1977. Chánh án Toà án nhân dân t i cao Ph m Văn B ch báo cáo v công tác c a ngành toà án. NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 1978 Bu i sáng: Qu c h i h p phiên toàn th 435 i bi u Qu c h i có m t, 51 i bi u Qu c h i v ng m t Phó ch t ch y ban thư ng v Qu c h i Tr n ăng Khoa, trong oàn ch t ch, i u khi n phiên h p Vi n trư ng Vi n Ki m sát nhân dân t i cao Tr n H u c báo cáo v công tác c a ngành ki m sát. Thư ký y ban thư ng v Qu c h i Trương T n Phát c báo cáo c a y ban thư ng v Qu c h i ngh Qu c h i phê chuNn: 1. Ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i ngày 26/5/1978 v nhi m v , quy n h n c a H i ng nhân dân huy n và s lư ng thành viên c a y ban nhân dân t nh và huy n; 2. Pháp l nh c a y ban thư ng v Qu c h i ngày 30/11/1978 v vi c xin ân gi m án t hình và xét duy t án t hình. B trư ng Ph th tư ng Vũ Tuân c t trình c a H i ng Chính ph ngh phân v ch l i a gi i c a m t s t nh và thành ph . T 9 gi 30 Qu c h i h p riêng không có ngư i d thính, Phó th tư ng kiêm Ch nhi m y ban k ho ch Nhà nư c Lê Thanh Ngh , thay m t H i ng Chính ph , báo cáo b sung v k ho ch Nhà nư c năm 1979.
 7. Ch nhi m y ban i ngo i c a Qu c h i Hoàng Minh Giám c báo cáo v vi c thành l p oàn i bi u Qu c h i ta gia nh p Liên minh Qu c h i. Bu i chi u: Qu c h i h p riêng không có ngư i d thính 436 i bi u Qu c h i có m t 50 i bi u Qu c h i v ng m t Phó ch t ch y ban thư ng v Qu c h i Nguy n Th Th p, trong oàn ch t ch, i u khi n phiên h p Th tư ng Ph m Văn ng trình bày v công tác i ngo i c a Nhà nư c ta. Thư ng tư ng Hoàng Văn Thái, thay m t H i ng Chính ph , báo cáo v tình hình và nhi m v quân s . NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 1978 Các i bi u Qu c h i làm vi c các t và các y ban c a Qu c h i NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 1978 Các i bi u Qu c h i làm vi c các t và các y ban c a Qu c h i NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 1978 Các i bi u Qu c h i làm vi c các t và các y ban c a Qu c h i NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 1978 Bu i sáng: Qu c h i h p phiên toàn th 438 i bi u Qu c h i có m t 48 i bi u Qu c h i v ng m t Phó ch t ch y ban thư ng v Qu c h i Chu Văn T n, trong oàn ch t ch, i u khi n phiên h p. Quy n Ch nhi m y ban k ho ch và ngân sách c a Qu c h i oàn Tr ng Truy n c b n thuy t trình c a y ban v tình hình th c hi n k ho ch Nhà nư c năm 1978; phương hư ng, nhi m v , ch tiêu và các bi n pháp ch y u c a k ho ch Nhà nư c năm 1979; d toán ngân sách Nhà nư c năm 1979; quy t toán ngân sách Nhà nư c năm 1977. Ch nhi m y ban văn hóa và giáo d c c a Qu c h i Lưu H u Phư c c báo cáo c a y ban v công tác văn hóa và giáo d c vùng dân t c ít ngư i. Các i bi u Qu c h i c tham lu n: - ng chí Lê T n To , i bi u Nghĩa Bình, c tham lu n “ Ny m nh s n xu t và ch bi n màu”. - ng chí H Chí Sơn, i bi u An Giang, c tham lu n “Kiên quy t tr ng tr b n xâm l n biên gi i, b o m hoàn thành k ho ch Nhà nư c năm 1919”. - ng chí Nguy n Minh c, i bi u Minh H i, c tham lu n “Quy t tâm hoàn thành th ng l i k ho ch Nhà nư c năm 1979 v lương th c, th c phNm”
 8. - ng chí T Kh i H ng, i bi u Qu ng Ninh, c tham lu n “Kiên quy t gi v ng t ng t c t vùng biên gi i ông b c c a T qu c, b o m s n xu t, n nh i s ng trong tình hình m i” - ng chí Tr n Duy Hưng, i bi u Hà N i, c tham lu n “Nhi t li t hoan nghênh Hi p ư c h u ngh và h p tác Vi t Nam - Liên xô”. - ng chí Phan Anh, i bi u Ngh Tĩnh, c tham lu n “Quan ni m úng nv v n quy n c a con ngư i”. - ng chí Tr n ăng Khoa, i bi u Hà B c, c tham lu n “M t s ý ki n v k ho ch Nhà nư c năm 1979” - ng chí Nguy n Xuân Trư ng, i bi u ng Tháp, c tham lu n “Quy ho ch l i dân cư ng Tháp Mư i, phòng ch ng lũ l t, s n xu t, chi n u và s n sàng chi n u”. - ng chí Huỳnh Cương, i bi u H u Giang, c tham lu n “T qu c và dân t c”. - ng chí Nguy n Thành Long, i bi u Qu ng Nam - à N ng, c tham lu n “ Ny m nh s n xu t nông nghi p, ph n u hoàn thành k ho ch Nhà nư c năm 1976 - 1980 trư c th i h n m t năm”. Bu i chi u: Qu c h i h p phiên toàn th 438 i bi u Qu c h i có m t 48 i bi u Qu c h i v ng m t ng chí Hoàng Qu c Vi t, trong oàn ch t ch, i u khi n phiên h p Các i bi u Qu c h i ti p t c c tham lu n: - ng chí Ngh oàn, i bi u thành ph H Chí Minh, c tham lu n “T i ác c a nhà c m quy n B c Kinh i v i ngư i Hoa”. - ng chí Nguy n Ký c, i bi u C u Long, c tham lu n “C i t o quan h s n xu t g n li n v i Ny m nh phát tri n s n xu t trong nông nghi p”. - ng chí ng Kinh, i bi u H i Phòng, c tham lu n “Nhi m v các l c lư ng vũ trang và m t s ki n ngh v c ng c qu c phòng”. - ng chí Nguy n Kim, i bi u Hà N i, c tham lu n “ Ny m nh s n xu t th công nghi p”. - ng chí Hoàng Minh Giám, i bi u Hà Sơn Bình, c tham lu n “V ch tr n âm mưu c a phương Tây trong v n quy n c a con ngư i”. - ng chí Võ Văn PhNm, i bi u B n Tre, c tham lu n “ Ny m nh s n xu t lương th c, phát tri n tr ng cây công nghi p”. - ng chí Vũ nh, i bi u B c Thái, c tham lu n “Công nhân, viên ch c th c hi n k ho ch Nhà nư c năm 1979”. - ng chí Ph m Th Thanh Vân, i bi u thành ph H Chí Minh, c tham lu n “Nh n xét n i dung quy n c a con ngư i c a phương Tây”. - ng chí Vù Mí K , i bi u Hà Tuyên, c tham lu n “ Ny m nh s n xu t lương th c, xây d ng huy n vùng cao”.
 9. - ng chí Nguy n Kh Kính, i bi u H i Phòng, c tham lu n “C ng H i Phòng ph n u hoàn thành k ho ch Nhà nư c năm 1979”. - ng chí Giang Nam, i bi u Thu n H i, c tham lu n “Ch nghĩa xã h i và t do chân chính c a ngư i ngh sĩ”. NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 1978 Bu i sáng: Qu c h i h p phiên toàn th 437 i bi u Qu c h i có m t 49 i bi u Qu c h i v ng m t Phó ch t ch y ban thư ng v Qu c h i Tr n ăng Khoa, trong oàn ch t ch, i u khi n phiên h p. Các i bi u Qu c h i ti p t c c tham lu n: - ng chí Chu Văn T n, i bi u B c Thái, c tham lu n “V n nh canh, nh cư và ào t o cán b dân t c”. - ng chí Hoàng Trư ng Minh, i bi u Cao L ng, c tham lu n “ Ny m nh s n xu t và tăng cư ng b o v biên gi i”. - ng chí Dương Th Bình, i bi u An Giang, c tham lu n “ Ny m nh s n xu t nông nghi p”. - ng chí inh Văn Tuy, i bi u Ngh Tĩnh, c tham lu n “Tăng cư ng qu c phòng, b o v biên gi i”. - ng chí Tr n Tý, i bi u B c Thái, c tham lu n “Quy t tâm gi v ng nh p s n xu t gang thép”. - ng chí Lê B ch Lan, i bi u Thanh Hóa, c tham lu n “T p trung cao l c lư ng tăng nhanh s n lư ng lương th c c a t nh”. - ng chí Ch Lan Viên, i bi u Hà Nam Ninh, c tham lu n “Con ngư i làm ch , làm ch con ngư i”. - ng chí Ph m Công Khanh, i bi u H i Hưng, c tham lu n “Vai trò làm ch t p th c a th h tr trong xây d ng, b o v T qu c và th c hi n k ho ch Nhà nư c”. - ng chí Nguy n H , i bi u thành ph H Chí Minh, c tham lu n “C i t o công thương nghi p tư b n tư doanh”. - ng chí Tr n Kiêm Lý, i bi u Hà N i, c tham lu n “V n quy n c a con ngư i”. - ng chí Phan ình Di u, i bi u Thái Bình, c tham lu n “ ưa khoa h c k thu t ph c v tích c c và có hi u qu hơn công tác c i ti n qu n lý”. - ng chí Nguy n Thành Dương, i bi u Tây Ninh, c tham lu n “Kiên quy t b o v biên gi i tây nam”. - ng chí Vũ Xuân , i bi u Thái Bình, c tham lu n “C ng c và hoàn thi n h p tác xã nông nghi p”.
 10. - ng chí Võ Th Li u, i bi u Kiên Giang, c tham lu n “Phát huy hai th m nh v ngư nghi p và nông nghi p c a t nh Kiên Giang” Ch t ch i u khi n phiên h p báo cáo v i Qu c h i: n ây ph n các i bi u Qu c h i c tham lu n k t thúc. Ngoài 35 i bi u ã c tham lu n h i trư ng, 22 i bi u có tên sau ây ã g i n oàn ch t ch kỳ h p b n tham lu n vi t c a mình. - Nguy n Công Bình, i bi u Ti n Giang, - Trình Văn C ng, i bi u Long An, - Mai Dương, i bi u Phú Khánh, - Nguy n Văn àn, i bi u Ngh Tĩnh, - Nguy n ăng, i bi u Tây Ninh, - An ông H i, i bi u Hà Nam Ninh, - Nguy n Ng c H , i bi u Hoàng Liên Sơn, - Xuân H p, i bi u Thái Bình, - Tr n B u Ki m, i bi u H u Giang, - Ksor-Krơn, i bi u Gia Lai - Kon Tum, - ăng Th Lưu, i bi u Ngh Tĩnh, - Phương Minh Nam, i bi u Hà B c, - Nguy n Bá Phát, i bi u Phú Khánh, - Xuân S ng, i bi u Hà N i, - Tr n T o, i bi u H i Hưng, - Mai Văn Ti m, i bi u Hà Nam Ninh, - Ph m Văn Ti p, i bi u H i Phòng, - Nguy n Trung Tín, i bi u Nghĩa Bình, - Nguy n Trung Thành, i bi u C u Long, - Nguy n H u Th , i bi u Hà Sơn Bình, - Lê Th , i bi u Lâm ng, - Nguy n Văn Tôn, i bi u Vĩnh Phú. Bu i chi u: Qu c h i h p riêng không có ngư i d thính. 437 i bi u Qu c h i có m t,
 11. 49 i bi u Qu c h i v ng m t, Phó ch t ch Nguy n H u Th , trong oàn ch t ch, i u khi n phiên h p. Qu c h i ã nghe các thành viên sau ây c a H i ng Chính ph báo cáo b sung và tr l i các câu h i và ch t v n c a các i bi u Qu c h i v nh ng v n c a ngành mình: 1. ng chí Nguy n Thanh Bình, B trư ng B Th y l i; 2. ng chí Dương Qu c Chính, B trư ng B Thương binh và Xã h i; 3. ng chí Tr n Nam Trung, Ch nhi m y ban thanh tra c a Chính ph ; 4. ng chí Ngô Minh Loan, B trư ng B Lương Th c và th c phNm; 5. ng chí Nguy n Ch n, B trư ng B i n và than; 6. ng chí Tr n Dương, T ng giám c Ngân hàng Nhà nư c; 7. ng chí Vũ Văn CNn, B trư ng B Y t . NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 1978 Bu i sáng: Qu c h i h p riêng không có ngư i d thính 441 i bi u Qu c h i có m t, 45 i bi u Qu c h i v ng m t. ng chí Hoàng Qu c Vi t, trong oàn ch t ch, i u khi n phiên h p. Qu c h i ã nghe các ng chí sau ây báo cáo b sung và tr l i các câu h i và ch t v n c a các i bi u Qu c h i v nh ng v n c a ngành mình: 1. ng chí ng S Nguyên, B trư ng B Xây d ng; 2. ng chí Nguy n Ng c Trìu, Th trư ng B Nông nghi p; 3. ng chí Tr n H u Dư, B trư ng B Công nghi p nh ; 4. ng chí Tô Duy, Ch nhi m y ban v t giá Nhà nư c; 5. ng chí Tr n Sâm, B trư ng B V t tư; 6. ng chí ng Vi t Châu, B trư ng B Ngo i thương; 7. ng chí Tr n Văn Hi n, B trư ng B N i thương; 8. ng chí Nguy n H u Mai, B trư ng, Phó ch nghi m y ban k ho ch Nhà nư c; 9. ng chí Ph m Văn B ch, Chánh án Toà án nhân dân t i cao; 10. ng chí Tr n H u c, Vi n trư ng Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; Bu i chi u: Qu c h i h p phiên b m c t 15 gi
 12. 441 i bi u Qu c h i có m t 45 i bi u Qu c h i v ng m t Phó ch t ch y ban thư ng v Qu c h i Xuân Th y, trong oàn ch t ch, i u khi n phiên h p. 1. Thông qua các ngh quy t. a. V nhi m v k ho ch Nhà nư c năm 1979 ng chí ào Văn T p, trong oàn Thư ký, c d th o ngh quy t v nhi m v k ho ch Nhà nư c năm 1979. Toàn th các i bi u Qu c h i nh t trí thông qua, b ng cách giơ tay, ngh quy t này. b. Phê chuNn d toán ngân sách Nhà nư c năm 1979 ng chí ào Văn T p c d th o ngh quy t phê chuNn d toán ngân sách Nhà nư c năm 1979. Toàn th các i bi u Qu c h i nh t trí thông qua, b ng cách giơ tay, ngh quy t này. c. Phê chuNn t ng quy t toán ngân sách Nhà nư c năm 1977 ng chí ào Văn T p c d th o ngh quy t phê chuNn t ng quy t toán ngân sách Nhà nư c năm 1977. Toàn th các i bi u Qu c h i nh t trí thông qua, b ng cách giơ tay, ngh quy t này. d. Phê chuNn vi c phân v ch l i a gi i m t s t nh và thành ph ng chí Xuân Thu báo cáo v i Qu c h i: Theo dõi cu c th o lu n thì th y h u h t các i bi u Qu c h i tán thành các ngh c a Chính ph v phân v ch l i a gi i m t s t nh và thành ph . Nhưng riêng v v n sáp nh p huy n Vĩnh Châu thu c t nh H u Giang vào t nh Minh H i thì oàn i bi u Qu c h i H u Giang ngh Qu c h i và H i ng Chính ph xem xét thêm. oàn ch t ch và H i ng Chính ph ti p nh n ngh c a oàn i bi u Qu c h i H u Giang và hoãn v n này H i ng Chính ph và a phương h u quan xem xét l i. ng chí ào Văn T p c d th o ngh quy t phê chuNn vi c phân v ch l i a gi i thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, các t nh Hà Sơn Bình, Vĩnh Phú, Cao L ng, B c Thái, Qu ng Ninh và ng Nai. Toàn th các i bi u Qu c h i nh t trí thông qua, b ng cách giơ tay, ngh quy t này. . Phê chuNn ngh quy t ngày 26/5/1978 và pháp l nh ngày 30/11/1978 c a y ban thư ng v Qu c h i. ng chí ào Văn T p c d th o ngh quy t phê chuNn ngh quy t ngày 26/5/1978 và pháp l nh ngày 30/11/1978 c a y ban thư ng v Qu c h i. Toàn th các i bi u Qu c h i nh t trí thông qua, b ng cách giơ tay, ngh quy t này. 2. B u c Ch nhi m y ban k ho ch và ngân sách c a Qu c h i.
 13. ng chí Xuân Th y báo cáo v i Qu c h i: oàn ch t ch kỳ h p c ng chí Nguy n Côn, y viên trung ương ng c ng s n Vi t Nam, Trư ng ban kinh t k ho ch c a trung ương ng, i bi u Qu c h i t nh Ngh Tĩnh, gi ch c Ch nhi m y ban k ho ch và ngân sách c a Qu c h i thay ng chí Nguy n Văn Trân ã ư c y ban thư ng v Qu c h i chuy n làm nhi m v khác. Toàn th các i bi u Qu c h i nh t trí b u c , b ng cách giơ tay, ng chí Nguy n Côn gi ch c Ch nhi m y ban k ho ch và ngân sách c a Qu c h i. 3. Ch t ch y ban thư ng v Qu c h i b m c kỳ h p Ch t ch y ban thư ng v Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam Trư ng Chinh c di n văn b m c kỳ h p th tư c a Qu c h i khoá VI. Toàn th các i bi u Qu c h i ng d y v tay r t lâu nhi t li t hoan nghênh th ng l i c a kỳ h p th tư, Qu c h i khoá VI. Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam Khoá VI, kỳ h p th tư b m c lúc 15 gi 30 ngày 29 tháng 12 năm 1978. TM. OÀN THƯ KÝ TM. OÀN CH TNCH TRƯ NG OÀN Trương T n Phát Xuân Th y

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản