Biên bản tường trình sự việc

Chia sẻ: chicilonhn

Biên bản tường trình sự việc

Nội dung Text: Biên bản tường trình sự việc

CỘNG HỊA X HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
===== o0o =====

Bắc Giang, ngy .... thng ... năm 2009

BẢN TƯỜNG TRÌNH DIỄN BIẾN SỰ VIỆC XẢY RA

Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH TÍN TRỰC

- Họ và tên (viết chữ in hoa):.............................................................................................

- Sinh ngày ........ tháng ........ năm 2009.

- Quê quán: .........................................................................................................................

- Nơi ở hiện nay: ................................................................................................................

- Trình độ chuyên môn được đào tạo: ...............................................................................

- Công việc chính hiện đang được đảm nhiệm: ...............................................................

- Đơn vị đang làm việc (Phòng, chi nhánh, tổ, nhóm):......................................................

- Hệ số lương (cơ bản) đang hưởng: ...............................................................................

- Thời điểm sự việc xảy ra hoặc phát hiện ngày ........ tháng ........ năm 2009.

- Trình tự diễn biến sự việc: .............................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
- Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra: ...........................................................................
.............................................................................................................................................
- Căn cứ quy định của pháp luật và nội quy lao động của công ty đã ban hành, tôi nhận
thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi áp dụng theo hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi
thường trách nhiệm vật chất theo mẫu số 6 (1).

- Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm.

Người viết tường trình

(ký, ghi rõ họ tên)
1
Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản