BIÊN BẢN XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT

Chia sẻ: chicilonhn

BIÊN BẢN XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT

Nội dung Text: BIÊN BẢN XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT

CÔNG TY TNHH TÍN TRỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phòng ban: .......................
====== o0o ======
Số: .....................................
Bắc Giang, ngày ...../ ...../ .........

BIÊN BẢN XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT
Hôm nay, vào lúc ........ giờ ........... ngày ...... tháng ...... năm ............. tại .....................
thuộc Công ty TNHH Tín Trực, chúng tôi gồm có:
1. Ông (Bà): ................................................................. Chức vụ: ...............................
2. Ông (Bà): ................................................................. Chức vụ: ...............................
Đại diện cho Ban Giám đốc Công ty TNHH Tín Trực, tiến hành lập biên bản về
hành vi vi phạm nội quy và những quy định của Công ty đề ra đối với:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Nội dung vi phạm: ..................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Ý kiến của người bị lập biên bản về nội dung vi phạm: .....................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Trưởng bộ phận: ....................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Ý kiến của Trưởng bộ phận: .................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Kiến nghị xử lý: ......................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Biên bản kết thúc vào lúc .............. ngày ...... tháng ...... năm .......... Đã đọc cho mọi
người cùng nghe và cùng ký vào biên bản.

NGƯỜI BỊ LẬP BIÊN BẢN TRƯỞNG BỘ PHẬN NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản