BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ (Tiết 1)

Chia sẻ: corolla

- Giúp hs biết cần nói lời yêu cầu, đề nghị trong các tình huống phù hợp. Vì thế mới thể hiện sự tôn trọng người khác và tôn trọng bản thân. -Quý trọng và học tập những ai biết nói lờiyêu cầu đề nghị phù hợp.Phê bình, nhắc nhở những ai không biết nói lời yêu cầu, đề nghị. -Thực hiện nói lời yêu cầu đề nghị trong các tình huống cụ thể.

Nội dung Text: BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ (Tiết 1)

O C

BÀI 10 : BI T NÓI L I YÊU C U,
NGH (Ti t 1)

I. M C TIÊU :

- Giúp hs bi t c n nói l i yêu c u, ngh trong các tình hu ng phù
h p. Vì th m i th hi n s tôn tr ng ngư i khác và tôn tr ng b n thân.

-Quý tr ng và h c t p nh ng ai bi t nói l iyêu c u ngh phù
h p.Phê bình, nh c nh nh ng ai không bi t nói l i yêu c u, ngh .

-Th c hi n nói l i yêu c u ngh trong các tình hu ng c th .

II. DÙNG D Y H C :

GV : Phi u h c t p. Tranh, các t m bìa có 3 màu.

HS : V bài t p

III. CÁC H AT NG D Y H C :

1. n nh : (1 phút ) Hát

2. Ki m tra bài cũ : (4 phút)

-T i sao c n tr l i c a rơi cho ngư i m t ?

- Ki m tra VBT - Nh n xét, ánh giá.
3. Bài m i :

a/ Gi i thi u bài : “Bi t nói l i yêu c u, ngh ”

b/ Các ho t ng d y h c :
TL HO T NG D Y HO T NG H C


10 * Ho t ng 1: Th o
ph lu n l p

M c Tiêu : HS bi t m t s
-Hs quan sát và n m
m u câu ngh và ý nghĩa c a
ư c n i dung tranh.
chúng.

-Th o lu n nhóm và
-GV cho hs quan sát tranh.
ưa ra gi i pháp cho tình
-Gv nêu câu h i theo n i hu ng theo tranh.

10 dung tranh.
- i di n trình bày.
ph


-K t lu n : Mu n mư n bút
chì c a b n Tâm, Nam c n s
d ng nh ng yêu c u,…

*Ho t ng 2 : ánh gía -Trao i k t qu b n
hành vi. cùng bàn.
M c tiêu : Hs bi t phân -Hs phát bi u cá nhân
bi t hành vi nên làm và không
5
nên làm khi mu n yêu c u
ph
ngư i khác giúp .

-GV ính l n lư t các
tranh lên b ng và nêu câu h i
theo t ng tranh. -Hs ánh d u vào
trư c ô vuông ý ki n mà em
-Nh n xét k t lu n : Vi c tán thành.
làm trong tranh 2,3 là úng vì
các b n ã bi t dùng l i ngh -Hs bày t thái .

l ch s khi c n ư c giúp .
-Hs th o lu n, trình

*Ho t ng 3 : Bày t thái bày ý ki n.
.

M c tiêu : Hs bi t bày t
thái phù h p trư c nh ng
hành vi,…

-GV phát phi u h c t p.

-Gv nêu l n lư t các ý
ki n.

-Gv cho hs th o lu n gi a
vi c tán thành và không tán thành
.
K t lu n chung : Ý ki n d
là úng.


4.C ng c : (4 phút)

- Vì sao c n ph i nói l i yêu c u, ngh ?

-GV nh n xét.

IV. HO T NG N I TI P: (1 phút)

-Nh n xét - Xem l i bài.

-Rút kinh nghi m:

--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản