BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ (Tiết 2)

Chia sẻ: corolla

Tham khảo tài liệu 'biết nói lời yêu cầu, đề nghị (tiết 2)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ (Tiết 2)

 

  1. O C BÀI 10 : BI T NÓI L I YÊU C U, NGH (Ti t 2) I. M C TIÊU : - Giúp hs bi t c n nói l i yêu c u, ngh trong các tình hu ng phù h p. Vì th m i th hi n s tôn tr ng ngư i khác và tôn tr ng b n thân. -Quý tr ng và h c t p nh ng ai bi t nói l iyêu c u ngh phù h p.Phê bình, nh c nh nh ng ai không bi t nói l i yêu c u, ngh . -Th c hi n nói l i yêu c u ngh trong các tình hu ng c th . II. DÙNG D Y H C : GV : D ng c s m vai. HS : VBT III. CÁC H AT NG D Y H C : 1. n nh : (1 phút ) Hát 2. Ki m tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao c n ph i nói l i yêu c u, ngh ? - Nh n xét, ánh giá.
  2. 3. Bài m i : a/ Gi i thi u bài : “ Bi t nói l i yêu c u, ngh ” b/ Các ho t ng d y h c : TL HO T NG D Y HO T NG H C 8 * Ho t ng 1: Hs t liên ph h M c Tiêu : HS bi t t -Hs t liên h , trình ánh giá vi c s d ng l i yêu bày. c u, ngh c a b n thân. 10 . -GV nêu yêu c u : Hãy k ph l i nh ng trư ng h p b n thân nói l i yêu c u,… -Hs th o lu n, óng -Nh n xét khen ng i. vai theo t ng c p. *Ho t ng 2 : óng vai. -Hs trình bày. M c tiêu : Hs th c hành -Nh n xét v b n. nói l i yêu c u, ngh ,… 7 ph -Gv nêu tình hu ng.
  3. -Hs th c hi n trò chơi -Nh n xét k t lu n : Khi c n n giúp , dù nh c a ngư i khác, em c n có l i nói và hành ng, c ch phù h p.. -Hs nh c l i. *Ho t ng 3 : Trò chơi “Văn minh”. M c tiêu : Hs th c hành nói l i l ch s v i các b n trong l p,… -Gv ph bi n lu t chơi. -Gv nh n xét, ánh giá. K t lu n chung : Bi t nói l i yêu c u, ngh phù h p trong giao ti p h ng ngày là t tôn tr ng và tôn tr ng ngư i khác.
  4. 4.C ng c : (4 phút) - Vì sao ta c n bi t nói l i yêu c u, ngh ? -GV nh n xét. IV. HO T NG N I TI P: (1 phút) -Nh n xét - Xem l i bài – Hs bi t tr l i c a rơi. -Rút kinh nghi m: ------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản