Biểu đồ so sánh ý kiến khách hàng

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
229
lượt xem
68
download

Biểu đồ so sánh ý kiến khách hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu đồ so sánh ý kiến khách hàng

  1. BIEÅU ÑOÀ SO SAÙNH YÙ KIEÁN KHAÙCH HAØNG Nguoàn: Ñieåm 1 – 5 ñ Stt Lónh vöïc 1 Giaù caû (3.5 ñ) 2 Chaát löôïng saûn phaåm (4.75 ñ) 3 Thanh toaùn (4.25 ñ) 4 Giaûi quyeát coâng nôï (4.5 ñ) 5 Chính saùch öu ñaõi hoã trôï (4ñ) 6 Tinh thaàn thaùi ñoä phuïc vuï cuûa CBCNV (4.5 ñ) 7 Giao nhaän (thôøi gian, ñòa ñieåm, soá löôïng) (4.75 ñ) 8 Tính chính xaùc veà soá lieäu khi laøm vieäc vôùi khaùch haøng (4.75 ñ) 9 Thoâng tin cuûa Coâng ty khoâng kòp thôøi (4.5ñ) 10 Goùp yù veà chaát löôïng saûn phaåm ((4.5ñ) 11 Hình thöùc saïch ñeïp cuûa saûn phaåm (4.25ñ)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản