Biểu mẫu " Bảng cân đối tài khoản"

Chia sẻ: bachdiemmy

Biểu mẫu " Bảng cân đối tài khoản" dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán.

Nội dung Text: Biểu mẫu " Bảng cân đối tài khoản"

Bộ, Sở : … Mẫu số: B01-H
Đơn vị : … (Ban hành theo quy định số: 999 -
TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài
chính)


BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Tháng :…………….
Chương:...............Nguồn :.....................
SỐ PHÁT SINH
SỐ HIỆU TK TÊN TÀI KHOẢN SỐ DƯ ĐẦU KỲ KỲ NÀY LŨY KẾ SỐ DƯ CUỐI KỲ
Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
Lập, ngày … tháng … năm …
Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản