Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Biểu mẫu " Bảng cân đối tài khoản"

Chia sẻ: | Ngày: pdf 1 p | 87

0
1.387
views

Biểu mẫu " Bảng cân đối tài khoản" dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán.

Biểu mẫu " Bảng cân đối tài khoản"
Nội dung Text

  1. Bộ, Sở : … Mẫu số: B01-H Đơn vị : … (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN Tháng :……………. Chương:...............Nguồn :..................... SỐ PHÁT SINH SỐ HIỆU TK TÊN TÀI KHOẢN SỐ DƯ ĐẦU KỲ KỲ NÀY LŨY KẾ SỐ DƯ CUỐI KỲ Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có A B 1 2 3 4 5 6 7 8 Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản